Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 454–460

Publication type: original article

Language: Polish

Samoocena przygotowania absolwentów stomatologii do samodzielnej praktyki klinicznej

Self-assessment of Dental Graduates’ Preparedness to Independent Clinical Practice

Urszula Kaczmarek1,A,B,C,D,E,F, Iwona Grzesiak-Gasek1,B,C, Wojciech Grzebieluch1,B,C

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Samoocena absolwenta przygotowania do prowadzenia samodzielnej praktyki klinicznej jest jednym ze sposobów oceny efektów nauczania, który wykrywa słabe i silne strony programu nauczania.
Cel pracy. Ocena kompetencji absolwenta z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej oraz słabych i mocnych aspektów dotychczasowego programu nauczania tych przedmiotów.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 78 studentów 5. roku stomatologii, w tym 61 kobiet po zdaniu ostatniego egzaminu końcowego. Kwestionariusz zawierał 74 pytania, w tym 19 dotyczących umiejętności ogólnych, 10 ogólnych umiejętności klinicznych i 45 umiejętności wykonania wybranych zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej. Badani udzielali odpowiedzi według 6-stopniowej skali Likerta: 1 – nie wiem, 2 – bardzo źle, 3 – źle, 4 – ani tak, ani nie, 5 – dobrze, 6 – bardzo dobrze.
Wyniki. Badani ocenili, że na poziomie dobrym i ponaddobrym mają kompetencje w zakresie 11 z 19 umiejętności ogólnych (57,9%), 6 z 10 umiejętności klinicznych (60,0%) i 19 z 45 umiejętności praktycznych (42,2%). Mniejsze przeświadczenie o umiejętności wykonywania rozpatrywanych zabiegów klinicznych wynika z częstości ich przeprowadzania w trakcie klinicznych zajęć dydaktycznych.
Wnioski. Większość absolwentów uważała, iż posiada kompetencje z zakresu ogólnych umiejętności i umiejętności klinicznych potrzebne do realizacji samodzielnej praktyki stomatologicznej. Zróżnicowany poziom umiejętności wykonywania poszczególnych zabiegów leczniczych jest związany z częstością ich wykonywania w trakcie studiów. Uzyskane w pracy dane wskazują na konieczność ukierunkowania doboru przypadków klinicznych na zajęcia dydaktyczne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej.

Abstract

Background. Self-assessment of the graduates preparedness to the leading of the independent clinical practice is one way of the evaluation of teaching effects which detects weak and strong sides of the curriculum.
Objectives. The assessment of graduates competence in conservative dentistry with endodontics and paediatric dentistry as well as strong and weak aspects of the previous syllabus of these subjects.
Material and Methods. The questionnaire study involved 78 dental students of 5th year, out of which 61 women, after the passing of the last final exam. The questionnaire included 74 items, out of which 19 regarding general skills, 10 general clinical skills and 45 practical skills of performance of chosen procedures in scope of conservative dentistry with endodontics and paediatric dentistry. The responders granted the answer according to a six-point Likert scale: 1 – do not know, 2 – very poorly, 3 – poorly, 4 – neither so nor not, 5 – well, 6 – very well.
Results. The subjects evaluated on good and over good level within the range 11 of 19 general skills (57.9%), 6 of 10 clinical skills (60.0%) and 19 of 45 practical skills (42.2%). In term of practical skills they were most confident and competence in the performance of more common dental procedures and less confident in less frequent procedures carried out during didactic clinical work-outs.
Conclusion. The most of graduates perceived themseles well prepared for most aspects of general skills and clinical skills needed to the realization of the independent vocational dental practice. The differentiated level of the skill perfomance of the specific dental procedures can be caused by the frequency of the performance of the particular dental procedures in the course of the dental study. The obtained data indicate the necessity of the steering selection of clinical cases on didactic work-outs in the scope of conservative dentistry with endodontics and paediatric dentistry.

Słowa kluczowe

absolwenci stomatologii, kompetencja, edukacja, stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca

Key words

dental graduates, competency, dental education, conservative dentistry with endodontics, paediatric dentistry

References (14)

 1. Taylor C.L., Grey N., Satterthwaite J.D.: Assessing the clinical skills of dental students: a review of the literature. JEL 2013, 2, 20–31.
 2. Holmes D.C., Diaz-Arnold A.M., Williams V.D.: Alumni self-perception of competence at time of dental school graduation. J. Dent. Educ. 1997, 61, 465–472.
 3. Greenwood L.F., Lewis D.W., Burgess R.C.: How competent do our graduates feel? J. Dent. Educ. 1998, 62, 307–313.
 4. Greenwood L.F., Townsend G.C., Wetherell J.D., Mullins G.A.: Self-perceived competency at graduation: a comparison of dental graduates from the Adelaide PBL curriculum and the Toronto traditional curriculum. Eur. J. Dent. Educ. 1999, 3, 153–158.
 5. Wanigasooriya N.: Student self-assessment of essential skills in dental surgery. Br. Dent. J. 2004, Suppl 1, 1–4.
 6. Arena G., Kruger E., Holley D., Millar S., Tennant M.: Western Australian Dental Graduates’ Perception of Preparedness to Practice: a five-year follow-up. J. Dent. Educ. 2007, 71, 1217–1222.
 7. Yiu C.K., McGrath C., Bridges S., Corbet E.F., Botelho M., Dyson J., Chan L.K.: Graduates’ perceived preparedness for dental practice from PBL and traditional curricula. J. Dent. Educ. 2011, 75, 270–279.
 8. Akram A., Zamzam R., Mohamad N.B., Abdullah D., Meerah S.M.: An assessment of the prescribing skills of undergraduate dental students in Malaysia. J. Dent. Educ. 2012, 76, 1527–1531.
 9. Manakil J., George R.: Self-perceived work preparedness of the graduating dental students. Eur. J. Dent. Educ. 2013, 17, 101–105.
 10. Rafeek R.N., Marchan S.M., Naidu R.S., Carrotte P.V.: Perceived competency at graduation among dental alumni of the University of the West Indies. J. Dent. Educ. 2004, 68, 81–88.
 11. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2010.
 12. Kraśniewski A.: Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2010.
 13. Dagenais M.E., Hawley D., Lund J.P.: Assessing the effectiveness of a new curriculum: Part I.J. Dent. Educ. 2003, 67, 47–54.
 14. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M., Pawlaczyk-Kamieńska T., Przystanowicz A.: Acquiring of practical skills of paediatric dentistry during pregraduate education – opinion of students. Dent. Med. Probl. 2013, 50, 210–216.