Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 432–440

Publication type: original article

Language: Polish

Porównanie skuteczności klinicznej szczoteczek elektrycznych oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnych z dźwiękowymi – metaanaliza

Clinical Efficacy Comparison of Oscillation/Rotation/Pulsation and Sonic Electric Toothbrushes – Metaanalysis

Tomasz Konopka1,A,C,F, Jadwiga Banach2,B,F, Teresa Bachanek3,B,F, Anna Kurnatowska4,B,F, Agnieszka Mielczarek5,F, Renata Górska6,D

1 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Polska

2 Zakład Periodontologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska

4 Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska

5 Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polska

6 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Konieczna jest ciągła ocena efektywności klinicznej mechanicznego usuwania płytki nazębnej i zmniejszania intensywności oraz rozległości zapalenia dziąseł. W wielu badaniach porównywano skuteczność w tym kontekście szczoteczek elektrycznych i ręcznych. Mniejszą uwagę zwracano na różnice w skuteczności klinicznej między szczoteczkami elektrycznymi.
Cel pracy. Porównanie w metaanalizie skuteczności szczoteczek oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnych (ORP) z dźwiękowymi (D) w usuwaniu płytki nazębnej, a w szczególności płytki na powierzchniach międzyzębowych, na podstawie zmian wskaźnika Navy Plaque Index w modyfikacji Rustogi (RMNPI) oraz zmniejszania rozległości (GBI według Ainamo i Baya) i intensywności (zmiany wskaźnika dziąsłowego według Lobene – MGI) zapalenia dziąseł w ocenie przynajmniej jednomiesięcznej.
Materiał i metody. Po dokonaniu przeglądu piśmiennictwa do metaanalizy zakwalifikowano 6 badań z lat 2001– –2012, które spełniały kryteria włączenia. Miarą efektu leczniczego była różnica średnich uwzględnianych wskaźników przed rozpoczęciem szczotkowania i w punkcie końcowym obserwacji. Do wyliczenia skumulowanej różnicy średnich zastosowano model efektów losowych w metodzie DerSimonian-Liard. Oceniano także jednorodność uwzględnionych badań oraz występowanie obciążenia publikacyjnego.
Wyniki. Wykazano istotnie większą redukcję wskaźnika RMNPI w całej jamie ustnej po 4–12-tygodniowym zastosowaniu szczoteczek ORP (D = 0,049 ± 0,014, p = 0,0003). Po użyciu szczoteczek ORP dowiedziono istotnie większej redukcji wskaźnika RMNPI na powierzchniach międzyzębowych (D = 0,082 ± 0,017, p = 0,0000). Dla szczoteczek ORP stwierdzono bardziej znaczący wpływ na zmniejszanie wskaźnika MGI (D = 0,7 ± 0,03, p = 0,017). Między ocenianymi szczoteczkami nie ujawniła się różnica odnośnie do zmniejszenia rozległości zapalenia dziąseł.
Wnioski. Wykazano istotną przewagę szczoteczek oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnych nad dźwiękowymi w usuwaniu płytki bakteryjnej, w tym także na najbardziej istotnych z punktu widzenia profilaktyki stomatologicznej powierzchniach międzyzębowych. W zmniejszaniu stanu zapalnego dziąseł przewaga ta nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku redukcji płytki naddziąsłowej.

Abstract

Background. Continuous assessment of clinical efficacy of plaque removal and gingivitis state is needed. In many studies the efficacy powered versus manual toothbrushes have been compared. Less attention was paid to the differences in clinical effectiveness between powered toothbrushes.
Objectives. The metaanalysis to compare the plaque removal and gingivitis efficacy between the oscillating/rotating/ pulsating (ORP) and sonic (D) toothbrushes has been done. Plaque removal, especially on proximal region, based on the changes Rustonogi Modification of Navy Plaque Index (RMNPI) and the reduction of extension (GBI acc. Ainamo and Bay) and intensity (MGI acc. Lobene gingival index) of gingivitis in the evaluation of a least one month studies has been compared.
Material and Methods. After the review of literature, in the metaanalysis six studies from years 2001–2012 have been included. All of included trails were assessed on the key criteria. A measure of treatment effect was mean differences plaque and gingivitis indices between beginning of toothbrushing and end point of observations. Random effects model in the DerSimonian and Laird was performed for the calculation of cumulative mean difference. Heterogeneity and publication bias assessment have been assessed.
Results. There was a significant reduction of whole mouth RMNPI index after 4–12 weeks OPR toothbrushing (D = 0.049 ± 0.014, p = 0,0003). After using of ORP toothbrushes a significant reduction of approximal RMNPI index (D = 0.082 ± 0.017, p = 0.0000) have been demonstrated. For ORP toothbrushes it has been found a significant influence on a reduction of MGI index (D = 0.7 ± 0.03, p = 0.017). There was no significant difference between these toothbrushes in extension gingivitis reduction.
Conclusion. A significant advantage of the oscillating/rotating/pulsating over sonic toothbrushes in plaque removal, especially on approximal dental surfaces was demonstrated in the metaanalysis. For gingivitis reduction this advantage is not so clear–cut.

Słowa kluczowe

szczoteczki oscylacyjno-pulsacyjne, szczoteczki dźwiękowe, usuwanie płytki nazębnej, zmniejszanie zapalenia dziąseł

Key words

oscillating/rotating/pulsating toothbrush, sonic toothbrush, plaque removal, gingivitis reduction

References (22)

 1. Temmerman A., Morcelis K., Dakeyser C., Decklerck D., Quirynen M.: Electric toothbrushes. Rev. Belge Med. Dent. 2010, 65, 52–59.
 2. Isaacs R.L., Beiswanger B.B., Rosenfield S.T., Crawford J.L., Mau M.S., Eckert G.J., Warren P.R.: A crossover clinical investigation of the safety and efficacy of a new oscillating/rotating electric toothbrush and a high frequency electric toothbrush. Am. J. Dent. 1998, 11, 7–12.
 3. Walters P.A., Cugini M., Biesbrock A.R., Warren P.R.: A novel oscillating-rotating power toothbrush with SmartGuide: designed for enhanced performance and compliance. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 8, 1–9.
 4. McInnes C., Pace J.W.: Designing the next generation of a sonic toothbrush. Am. J. Dent. 2002, 15, 4B–6B.
 5. Turesky S., Gilmore N.D., Glickman I.: Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of victamine C. J. Periodontol. 1970, 41, 41–43.
 6. Rustogi K.N., Curtis J.P., Volpe A.R., Kemp J.H., McCool J.J., Korn L.R.: Refinement of the Modified Navy Plaque Index to increase plaque scoring efficiency in gumline and interproximal tooth areas. J. Clin. Dent. 1992, 3 (Suppl. C), C9:12.
 7. Loebene R.R., Weatherford T., Ross N.M., Lamm R.A., Menaker L.: A modified gingival index for use in clinical trials. Clin. Prevent. Dent. 1986, 8, 3–6.
 8. Forrest J.L., Miller S.A.: Manual versus powered toothbrushes: a summary of the Cochrane Oral Health Group’s Systemic Review. Part II. J. Dent. Hyg. 2004, 78, 349–354.
 9. Robinson P.G., Deacon S.A., Deery C., Heanue M., Walmsley A.D., Worthington H.V., Glenny A.-M., Shaw W.C.: Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane Detabase Syst. Rev. 2005, 18, CD002281.
 10. Vibhute A., Vandana K.L.: The effectiveness of manual versus powered toothbrushes for plaque removal and gingival health: a meta-analysis. J. Indian Soc. Periodontol. 2012, 16, 156–160.
 11. Putt M.S., Mileman J.L., Davidson K.R., Kleber C.J., Cugini M.A: A split-mouth comparison of a three-dimensionalaction electric toothbrush and a high-frequency electric toothbrushing for reducing plaque and gingivitis. J. Int. Academy Periodontol. 2001, 3, 95–103.
 12. Sharma N.C., Goyal C.R., Quaqish M.A., Cugini M.A., Thompson M.C., Warren P.R.: Single-use plaque removal efficacy of three power toothbrushes. J. Dent. 2005, 33, Suppl. 1, 11–15.
 13. Strate J., Cugini M.A., Warren P.R., Quaqish M.A., Galustians H.J., Sharma N.C.: A comparison of the plaque removal efficacy of two power toothbrushes: Oral-B Professional Care Species versus Sonicare Elite. Internat. Dent J. 2005, 55, 151–156.
 14. Goyal C.R., Quaqish M.A., He T., Grender J., Walters P., Biesbrock A.: A randomized 12-week study to compare the gingivitis and plaque reduction benefits of a rotation – oscillation power toothbrush and a sonic power toothbrush. J. Clin. Dent. 2009, 20, 93–98.
 15. Dadlani H., Triveni M.G., Mehta D.S.: Efficacy of an electrically active sonic toothbrush and an oscillating/rotating powered toothbrush in the reduction of plaque and gingivitis. A comparative clinical trial. J. Int. Clin. Dent. Res. Organ 2010, 2, 136–142.
 16. Klukowska M., Grender J.M., Goyal C.R., Mandl C., Biesbrock A.: 12-weak clinical evaluation of a rotation/ /oscillation power toothbrush versus a new sonic power toothbrush in reducing gingivitis and plaque. Am. J. Dent. 2012, 25, 287–282.
 17. Deacon S.A., Glenny A.M., Deery C., Robinson P.G., Heanue M., Walmsley A.D., Shaw W.C.: Different powered toothbrushes for plaque control and gingival health (review). The Cochrane Library 2011, 6, 1–45.
 18. Grender J., Williams K., Walters P., Klukowska M., Reick H.: Plaque removal efficacy of oscillating-rotating power toothbrushes: review of six comparative clinical trials. Am. J. Dent. 2013, 26, 68–74.
 19. Schaeken M.J.M., Sturm D., Master A., Jenkins W., Schmitt P.: A randomized, single-use study to compare plaque removal ability of Sonicare FlexCare and Oral-B Triumph Professional Care 9000. Compend Contin Dent. Educ. 2007, 18, 29–34.
 20. Vann der Weijden F.A., Cambell S.L., Dörfer C.E., Gonzáles-Cabezas C., Slot D.E.: The safety of oscillatingrotating powered toothbrushes. J. Periodontol. 2011, 82, 5–24.
 21. Lucas V.S., Gafan G., Dewhurst S., Roberts G.J.: Prevalence, intensity and nature of bacteraemia after toothbrushing. J. Dent. 2008, 36, 481–487.
 22. Tomás I., Diz P., Tobias A., Scully C., Donos N.: Periodontal health status and bacteraemia from daily oral activities: systemic review/meta-analysis. J. Clin. Periodontol. 2012, 39, 213–228.