Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 424–431

Publication type: original article

Language: Polish

Stan przyzębia a wskaźnik BMI u chorych dializowanych – badania pilotażowe

Periodontal Condition and BMI Rate Among Hemodialysed Patients – a Pilot Study

Marta Cholewa1,A,B,E,F, Wojciech Ignasiak2,C,D, Małgorzata Radwan-Oczko3,A,D,E

1 Centrum Stomatologiczno-Lekarskie Ossowscy, Wałbrzych

2 Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego, Wałbrzych

3 Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) otyłość jest epidemią XXI w. i może być czynnikiem ryzyka występowania innych chorób: cukrzycy, serca i naczyń, udarów. Stwierdzono, że otyłość i zapalenie przyzębia są ze sobą powiązane. Periodontopatia to jedna z najbardziej powszechnych chorób przewlekłych. W wielu badaniach udowodniono u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek gorszy stan zdrowotny jamy ustnej w porównaniu do populacji zdrowych osób. Poszukiwanie związku między otyłością a stanem jamy ustnej wśród pacjentów z niewydolnością nerek może przyczynić się do rozszerzenia wiedzy na temat powiązań w tych trzech obszarach i zaproponowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia zagrożeń infekcji periopatogenami i związanych z nimi powikłań.
Cel pracy. Ocena stanu przyzębia u chorych dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek w odniesieniu do wskaźnika wagowo-wzrostowego i z uwzględnieniem płci.
Materiał i metody. Do badań włączono 95 pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych dializami w szpitalu we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Wśród badanych w zależności od wartości BMI wydzielono 2 grupy: o normalnej wadze oraz z nadwagą/otyłością. Analizie statystycznej poddano czas dializoterapii, stężenie cholesterolu całkowitego, HDL i LDL, liczbę zębów, głębokość kieszonek oraz poziom higieny jamy ustnej.
Wyniki. Blisko 50% spośród badanych miało podwyższoną wartość BMI. W grupie tej zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, stwierdzono nieistotnie mniejszą liczbę zębów, większą średnią głębokość kieszonek oraz większą akumulację płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych w odniesieniu do osób o prawidłowej masie ciała. Grupy zarówno kobiet, jak mężczyzn z nadwagą/otyłością cechowały się krótszym czasem leczenia.
Wnioski. Osoby z nadwagą/otyłością charakteryzowały się gorszym stanem jamy ustnej. Mężczyźni w tej grupie byli leczeni dializami w istotnie krótszym czasie. Nie stwierdzono istotnych zależności między stanem przyzębia a masą ciała. Nie wykazano istotnych różnic stanu przyzębia między grupą kobiet a mężczyzn z podwyższonymi wartościami BMI.

Abstract

Background. Obesity is claimed to be the 21st century plague. According to WHO, it might be a risk factor of diseases such as diabetes, heart diseases, blood vessels diseases and strokes. Periodontopathy, one of the most common chronic diseases, is associated with many systemic diseases. Obesity and periodontitis are said to be associated with each other. Many studies have proved that hemodialized (HD) patients have worse oral condition in comparison to healthy individuals. If the relation between obesity and oral condition among HD patients is found, it may lead to a better understanding of the relation between these three conditions and suggest some preventive measures to reduce risks of periodontitis (periopatogene infections) and complications related to them.
Objectives. To determine the periodontal condition among patients with chronic renal failure, based on gender and BMI.
Material and Methods. The study involved 95 HD patients living in the South-West Poland (dialysed in Wrocław and Wałbrzych). They were divided into two groups: with proper weight and overweight/obese. Statistical analyses contained the time of dialysotherapy, total cholesterol, HDL, LDL levels, teeth number, pocket depth and oral hygiene status.
Results. 50% of patients had higher BMI. In this group, both men and women are claimed to have essentially less teeth, higher PD average and higher plaque accumulation in the interproximal spaces in comparison with people of normal weight. Both men and women were treated in the shorter period of time.
Conclusion. Overweight people are claimed to have worse oral status. Men in this group were dialysed in a significantly shorter time. No statistical connections were shown between periodontal status and BMI. No essential differences of periodontal status were reported between women and men with higher BMI.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, otyłość, BMI, hemodializa

Key words

periodontitis, obesity, BMI, hemodialysis

References (37)

 1. Biela U., Pająk A., Kaczmarczyk-Chałas K., Głuszek J., Tendera M., Waśkiewicz A., Kurjata P., Wyrzykowski B.: The frequency of appearing overweight and obesity among men and women at age 20–74. The results of WOBASZ programme. Kardiol. Pol. 2005, 63, 632–635 [in Polish].
 2. Chabros E., Charzewska J., Wajszczyk B., Rogalska-Niedźwiedź M., Chwojnowska Z., Fabiszewska J.: The frequency of appearing overweight and obesity among Warsaw teenagers. In: OBESITY epidemiology of 21th century. Eds.: Charzewska J., Bergman P., Kaczanowski K., Piechaczek H., AWF Warszawa 2006, 54–62 [in Polish].
 3. Chrzanowska M.: Overweight and obesity among children and teenagers from Warsaw according to the International standards. In: OBESITY epidemiology of 21th century. Eds.: Charzewska J., Bergman P., Kaczanowski K., Piechaczek H., AWF Warszawa 2006, 32–40 [in Polish].
 4. Flegal K.M., Carroll M.D., Ogden C.L., Johnson C.L.: Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999–2000. JAMA 2002, 288, 1723–1727.
 5. James W.P.T.: The epidemiology of obesity: the size of the problem. J. Intern. Med. 2008, 263, 336–352.
 6. Janssen I., Katzmarzyk P.T., Ross R.: Body mass index, waist circumference and health risk. Evidence in support of current National Institude of Healt Guidelines. Arch. Intern. Med. 2002, 162, 2074–2079.
 7. Artalejo R.F., Lopez Garcia E., Gutierrez-Fisac J.L., Banegas J.R., Lafuente Urdinguio P.J., Dominguez R.V.: Changes in the prevalence of overweight and obesity and their risk factors in Spain, 1987–1997. Prev. Med. 2002, 34, 72–81.
 8. Schooling C.M., Lam T.H., Li Z.B., Ho S.Y., Chan W.M., Ho K.S., Tham M.K., Cowling B.J., Leung G.M.: Obesity, physical activity, and mortality in a prospective Chinese eldery cohort. Arch. Intern. Med. 2006, 166, 1498–1504.
 9. Rywik S., Piotrowski W., Pająk A., Broda G., Rywik T.: Overweight and obesity metabolic disorders randomly selected Polish population at the age of 20–74; POL-MONICA BIS*. Med. Metabol. 2003, 2, 16–24.
 10. Villareal D.T., Apovian C.M., Kushner R.F., Klein S.: Obesity in older adults: technical review and position statement of the America Society for Nutrition and NAASO, the Obesity Society. Am. J. Clin. Nutr. 2005, 82, 923–934.
 11. Zdrojewski T., Babińska Z., Bandosz P., Kąkol M., Szpakowski P., Gnacińska M., Krupa-Wojciechowska B., Wyrzykowski B.: The connection of overweighat and obesity with higher blood pressure among selected Polish people group in 1997 and 2002. (NATPOL II, NATPOL III). Med. Metabol. 2002, 4, 32 [in Polish].
 12. Taylor E.N., Stampfer M.J., Curhan G.C.: Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. JAMA. 2005, 293, 455–462.
 13. Wang Y., Chen X., Song Y., Caballero B, Cheskin L.J.: Association between obesity and kidney disease: A systemic review and meta-analysis. Kidney Int. 2008, 73, 19–33.
 14. Perlstein M.I., Bissada N.F.: Influence of obesity and hypertension on the severity of periodontitis in rats. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1977, 43, 707–719.
 15. Saito T., Shimazaki Y., Koga T., Tsuzuki M., Ohshima A.: Relationship between upper body obesity and periodontitis. J. Dent. Res. 2001, 80, 1631–1636.
 16. Al-Zhrani M.S., Bissada N.F., Borawska E.A.: Obesity and periodontal disease in young, middle aged, and older adults. J. Periodontol. 2003, 74, 610–615.
 17. Rahmati M.A., Craig R.G., Homel P., Kaysen G., Levin N.W.: Serum markers of periodontal disease status and inflammation in hemodialysis patients. Am. J. Kidney Dis. 2002, 40, 983–989.
 18. Ismail G., Dumitriu H.T., Dumitriu A.S., Ismail F.B.: Periodontal disease: a covert source of inflammation in chronic kidney disease patients. Int. Nephrol. 2013, 515796
 19. Borawski J., Wilczyńska-Borawska M., Stokowska W., Myśliwiec M.: The periodontal status of pre-dialysis kidney disease and maintenance dialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2007, 22, 457–464.
 20. Cenzig M.I., Sumer P., Cenzig S., Yavuz U.: The effect of the duration of the dialysis in hemodialysis patients on dental and periodontal findings. Oral Dis. 2009, 15, 336–341.
 21. Franek E., Blaschyk R., Kolonko A., Mazur-Psonka L., Łangowska-Adamczyk H., Dragacz J., Kokot F., Więcek A.: The oral hygiene among hemodialysis patients with renal failure. Wiad. Lek. 2006, 59, 184–188 [in Polish].
 22. Kadiroglu K., Kadiroglu E., Sit D., Dag A., Yilmaz E.: Periodontitis is an important and occult source of inflammation in hemodialysis patients. Blood Purif. 2006, 24, 400–404.
 23. Chen L.P., Hsu S.P., Peng Y.S., Chiang C.K., Hung K.Y.: Periodontal disease is associated with metabolic syndrome in hemodialysis patient. Nephrol. Dial. Transplant. 2011, 26, 4068–4073.
 24. Proctor R., Kumar N., Stein A., Moles D.: Oral and dental aspects of chronic renal failure. J. Dent. Res. 2005, 84, 199–208.
 25. Rasławska J., Dembowska E.: The chronic failure and hemodialysis and the oral condition. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 405–411 [in Polish].
 26. Cole J.T., Bellizzi M.C., Flegal K.M., Dietz W.H.: Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. B.M.J. 2000, 320, 1–6.
 27. Faeh D., Braun J., Tarnutzer S., Bopp M.: Obesity but not overweight is associated with increased mortality risk. Eur. J. Epidemiol. 2011, 26, 647–655.
 28. Reid I.R.: Relationship between fat and bone. Osteoporos. Int. 2008, 19, 595–606.
 29. Konopka T., Matuszewska A., Chrzęszczyk D., Zawada Ł.: The BMI rates and selected medical parameters. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 189–197 [in Polish].
 30. Nishida N., Tanaka M., Hayashi N., Nagata H., Takeshita T., Nakayama K., Morimoto K., Shizukuishi S.: Determination of smoking and obesity as periodontitis risks using the classification and regression tree method. J. Periodontol. 2005, 76, 923–928.
 31. Genco R.J., Grossi S.G., Ho A., Nishimura F., Murayama Y.: A proposed model linking inflammation to obesity, diabetes, and periodontal infections. J. Periodontol. 2005, 76, 2075–2084.
 32. Franek E., Blaschyk R., Kolonko A., Mazur-Psonka L., Łangowska-Adamczyk H., Kokot F., Więcek A.: Chronic periodontitis in hemodialysis patients with chronic kidney disease is associated with elevated serum C-reactive protein concentration and greater intima-media thickness of the carotid artery. J. Nephrol. 2006, 19, 346–351.
 33. Pejcic A., Kesic L.J., Milasin J.: C-reactive protein as a systemic marker of inflammation in periodontitis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2011, 30, 407–414.
 34. Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M.: Obesity in comparison to a periodontal tissues condition – the flicking-over of all research materials. Czas. Stomatol. 2009, 62, 649–656 [in Polish].
 35. Craig R.G.: Destructive periodontal diseases, systemic inflammation, and atherosclerotic complications: the emerging role of the dental profession. J. Calif. Dent. Assoc. 2009, 37, 773–777.
 36. Jagannathachary S., Kamaraj D.: Obesity and periodontal disease. J. Indian Soc. Periodontol. 2010, 14, 96–100.
 37. Craig R.G.: Interactions between chronic renal disease and periodontal disease. Oral Dis. 2008, 14, 1–7.