Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 387–403

Publication type: editorial article

Language: English

Single Jaw Surgeries Performed in Treating Mandibular Prognathism – Literature Review

Operacje jednoszczękowe wykonywane w leczeniu progenii – przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Bogusiak1,A,B,D,E,F, Piotr Arkuszewski1,A,D

1 Department of Cranio-Maxillofacial and Oncological Surgery, Medical University of Lodz, Poland

Abstract

Progenism (mandibular prognathism) is a cranial-maxillary-occlusal disorder involving the excessive growth of the mandible in relation to the maxilla. This defect affects not only the facial appearance – protrusion of the chin and lower lip, but also may lead to different types of functional disorders, including dysfunction of the temporomandibular joint. This paper presents a historical background of the orthognatic surgeries applied for prognathism correction and an overview of current operative techniques as well as postoperative complications reviews. Currently, bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) stands as the most popular surgical method in correction of mandibular prognathism. Despite the fact that the BSSO method is becoming increasingly popular, some centres in Poland and all over the world still tend to perform external vertical ramus osteotomy (EVRO) and intraoral vertical ramus osteotomy (IVRO). In majority of performed mandibular osteotomies complications are related with sensory disturbances within the area of inferior alveolar nerve and more commonly concern patients undergoing bilateral sagittal split osteotomy.

Streszczenie

Progenia (przodożuchwie morfologiczne, prognatyzm żuchwy) jest wadą czaszkowo-szczękowo-zgryzową polegającą na nadmiernym wzroście doprzednim żuchwy w stosunku do szczęki. Wada ta wpływa negatywnie nie tylko na wygląd twarzy – wysunięcie bródki oraz dolnej wargi, lecz również może prowadzić do wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń czynnościowych, w tym dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. W pracy przedstawiono rys historyczny dotyczący metod korekcji progenii oraz przegląd aktualnych technik zabiegowych z uwzględnieniem ich powikłań pooperacyjnych. Aktualnie najbardziej popularną metodą operacyjną jest obustronna strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy (bilateral sagittal split osteotomy – BSSO). Pomimo jej rozpowszechnienia nadal w niektórych ośrodkach zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wykonywana operacja metodą obustronnej pionowej osteotomii gałęzi żuchwy z cięcia zewnątrzustnego (external vertical ramus osteotomy – EVRO) i wewnątrzustnego (intraoral vertical ramus osteotomy – I VRO). W większości przypadków osteotomii gałęzi żuchwy powikłania są związane z zaburzeniami czucia w obrębie nerwu zębodołowego dolnego i częściej dotyczą pacjentów poddawanych zabiegom obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy.

Key words

mandibular prognathism, surgical treatment, bilateral sagittal split osteotomy, vertical ramus osteotomy, complications

Słowa kluczowe

przodożuchwie morfologiczne, metody chirurgicznego leczenia, obustronna strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy, pionowa osteotomia gałęzi żuchwy, powikłania

References (114)

 1. Orlik-Grzybowska A.: Podstawy ortodoncji. PZWL, Warszawa 1976.
 2. Downarowicz P., Kawala B., Matthews-Brzozowska A.: Mandibular prognathism – diagnosis, etiology and treatment. Literature review. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 4, 46–48 [in Polish].
 3. Chang H.P., Kinoshita Z., Kawamoto T.: Craniofacial pattern of Class III deciduous dentition. Angle Orthod. 1992, 62, 139–144.
 4. Stellzig-Eisenhauer A., Lux Cristopher J., Schuster G.: Treatment decision in adult patients with malocclusion: Orthodontic therapy or orthognatic surgery? Am. J. O rthod. Dentofac. Orthoped. 2002, 122, 27–38.
 5. Hullihen S.P.: Case of elongation of the underjaw and distortion of the face and neck, caused by burn, successfully treated. Am. J. D ent. Sci. 11849, 9, 157–169.
 6. Blair V.P.: Operations on the jaw bones and the face. Dent. Era. 1907, 6, 169–185.
 7. Babcock W.W.: Malocclusion of the teeth. JAMA. 1909, 53, 833–838.
 8. Kostečka F.: Surgical correction of protrusion of the upper and lower jaws. J. A m. Dent Assoc. 1928, 15, 363–364.
 9. Smith A.E., Johnson J.B.: Surgical treatment of mandibular deformations. J. A m. Dent. Assoc. 1940, 27, 689–700.
 10. Verne D., Polachek R., Shapiro D.: Osteotomy of the condylar neck for correction of prognathism: a study of 52 cases. J. O ral Surg. 1957, 15, 183–191.
 11. Thoma K.H.: Oblique osteotomy of mandibular ramus — special technique for correction of various types of facial defects and malocclusion. Oral Surg. 1961, 14, Suppl. 1, 23.
 12. Köle H.: Surgical operations on the alveolar ridge to correct occlusal abnormalities. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1959, 12, 215–220.
 13. Smith A.E., Robinson M.: Submandibular-notch sliding osteotomy for surgical correction of mandibular retrusion, a new technic. Am. J. Surg. 1953, 85, 606–615.
 14. Caldwell J.B., Letterman G.S.: Vertical osteotomy in the mandibular rami for correction of prognathism. J. O ral Surg. 1954, 12, 185–202.
 15. Dingman R.O.: Surgical correction of mandibular prognathism, an improved method. Am. J. O rthod. Oral Surg. 1944, 30, 683.
 16. Cheung L.K., Lo J.: The long-term morbidity of mandibular step osteotomy. Int. J. A dult. Orthod. Orthognath. Surg. 2002, 17, 283–290.
 17. Trauner R., Obwegeser H.: The surgical correction of mandibular prognathism and retrognathia with consideration of genioplasty. Oral Surg. 1957, 10, 679–690.
 18. Behrman S.J.: Complications of sagittal osteotomy of the mandibular ramus. J. O ral Surg. 1972, 30, 554–561.
 19. Martis C.: Complications after mandibular sagittal split operation. J. O ral Maxillofac. Surg. 1984, 42, 101–107.
 20. Turvey T.A.: Intraoperative complications of sagittal osteotomy of the mandibular ramus. J. O ral Maxillofac. Surg. 1985, 43, 504–509.
 21. Jääskeläinen S.K., Peltola J.K., Lehtinen R.: The mental nerve blink reflex in the diagnosis of lesions of the inferior alveolar nerve following orthognathic surgery of the mandible. Br. J. O ral Maxillofac. Surg. 1996, 34, 87–95.
 22. Dal Pont G.: Retromolar osteotomy for correction of prognathis. J. O ral Surg. Anesth. Hosp. D. Serv. 1961, 19, 42–47.
 23. Ćwioro F.: Chirurgiczne leczenie progenii sposobem strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy. Czas. Stomatol. 1972, 25, 833–839.
 24. Ćwioro F.: Narzędzia chirurgiczne własnego pomysłu. Czas. Stomatol. 1978, 31, 1063–1067.
 25. Hunsuck E.E.: A modified intraoral sagittal splitting technique for correction of mandibular prognathism. J. O ral Max. Surg. 1968, 26, 250–253.
 26. Gallo W.J., Moss M., Gaul J.V., Shapiro D.: Modification of the sagittal ramus split osteotomy for retrognathia. J. O ral Surg. 1976, 34, 178–179.
 27. Epker B.N.: Modifications in the sagittal osteotomy of the mandible. J. O ral Surg. 1977, 35, 157–159.
 28. Gaszyńska E., Kozakiewicz M.: Complications of surgical treatment of mandibular prognathism. Pol. Merk. Lek. 2008, 25, 145, 27–31 [in Polish].
 29. Blinder D., Peleg O., Yoffe T., Taicher S.: Intraoral vertical ramus osteotomy: a simple method to prevent medial trapping of the proximal fragment. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 2010, 39, 289–291.
 30. You-Sung C., Kyoung-In Y., Seong-Gon K.: Long-term results of different condylotomy designs for the management of temporomandibular joint disorders. Oral Surg. Oral Med. Oral Path. 2002, 93, 132–137.
 31. Van Sickels J.E., Tiner B.D., Jeter T.S.: Rigid fixation of the intraoral inverted “L” osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 48, 894–898.
 32. Panula K.: Correction of dentofacial deformities with orthognatic surgery. Oulu 2003.
 33. Cortese A.: Le Fort I O steotomy for Maxillary Repositioning and Distraction Techniques. The Role of Osteotomy in the Correction of Congenital and Acquired Disorders of the Skeleton. J. Waddell (Ed.), 2012, InTech, DOI, 10.5772/37211.
 34. Tharanon W.: Comparison between the rigidity of biocortical screws and miniplate for fixation of a mandibular setback after a simulated bilateral sagittal split osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1998, 56, 1055–1065.
 35. Stróżyk P., Nowak R.: Finite elements method analysis of fixation for bilateral sagittal split osteotomy. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 157–164 [in Polish].
 36. Turvey T.A.: Intraoperative complications of sagittal osteotomy of the mandibular ramus. J. O ral Maxillofac. Surg. 1985, 43, 504–509.
 37. Panula K., Finne K., Oikarinen K.: Incidence of complications and problems related to orthognathic surgery: A review of 655 patients. J. O ral Maxillofac. Surg. 2001, 59, 1128–1136.
 38. Jones D.L., Wolford L.M., Hartog J.M.: Comparison of methods to assess neurosensory alterations following orthognathic surgery. Int. Adult Orthod. Orthognath. Surg. 1990, 5, 35–42.
 39. Karas N.D., Boyd S.B., Sinn D.P.: Recovery of neurosensory function following orthognathic surgery. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 48, 124–134.
 40. Westermark A., Bystedt H., von Konow L.: Inferior alveolar nerve function after mandibular osteotomies. Br. J. O ral Maxillofac. Surg. 1998, 36, 425–428.
 41. Naples R.J., Van Sickels J.E., Jones D.L.: Long-term neurosensory deficits associated with bilateral sagittal split osteotomy versus inverted “L” osteotomy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1994, 77, 318–321.
 42. Scheerlink J.P.O., Stoelinga P.L.W., Blijdiorp P.A., Brouns J.J.A., Nijs M.L.L.: Sagittal split advancement osteotomies stabilized with miniplates. A 2–5-year follow-up. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 1994, 23, 127–131.
 43. Fridrich K.L., Holton T.J., Pansegrau K.J., Buckley M.J.: Neurosensory recovery following the mandibular bilateral sagittal split osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1994, 53, 1300–1306.
 44. Jääskeläinen S.K., Peltola J.K., Forssell K., Vähätalo K.: Evaluating function of the inferior alveolar nerve with repeated nerve conduction tests during mandibular sagittal split osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 269–279.
 45. Pratt C.A., Tippett H., Barnard J.D., Birnie D.J.: Labial sensory function following sagittal split osteotomy. Br. J. O ral Maxillofac. Surg. 1996, 34, 75–81.
 46. Nishioka G.J., Zysset M.K., Van Sickels J.E.: Neurosensory disturbance with rigid fixation of the bilateral sagittal split osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1987, 45, 20–26.
 47. August M., Marchena J., Donaby J., Kaban L.: Neurosensory deficit and functional impairment after sagittal ramus osteotomy: a long-term follow-up study. J. O ral Maxillofac. Surg. 1998, 56, 1231–1235.
 48. Fujioka M., Hirano A., Fujii T.: Comparative study of inferior alveolar disturbance restoration after sagittal split osteotomy by means of bicortical versus monocortical osteosynthesis. Plast. Reconstr. Surg. 1998, 102, 37–41.
 49. Coghlan K.M., Irvine G.H.: Neurological damage after sagittal split osteotomy. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 1986, 15, 369–371.
 50. Yoshida T., Nagamine T., Kobayashi T., Michimi N., Nakajima T., Sasakura H., Hanada K.: Impairment of the inferior alveolar nerve after sagittal split osteotomy. J. Craniomaxillofac. Surg. 1989, 17, 271–277.
 51. Ylikontiola L., Kinnunen J., Oikarinen K.: Comparison of different tests assessing neurosensory disturbances after bilateral sagittal split osteotomy. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 1998, 27, 417–421.
 52. Bothur S., Blomqvist J.E.: Patient perception of neurosensory deficit after sagittal split osteotomy in the mandible. Plast. Reconstr. Surg. 2003, 111, 373–377.
 53. Yang X.W., Long X, Yeweng S.J., Kao C.T.: Evaluation of mandibular setback after bilateral sagittal split osteotomy with the Hunsuck modification and miniplate fixation. J. O ral Maxillofac. Surg. 2007, 65, 2176–2180.
 54. Behrman S.J.: Complications of sagittal osteotomy of the mandibular ramus. J. O ral Surg. 1972, 30, 554–561.
 55. MacIntosh R.B.: Experience with the sagittal osteotomy of the mandibular ramus: a 13-year review. J. Maxillofac. Surg. 1981, 8, 151–165.
 56. Martis C.: Complications after mandibular sagittal split operation. J. O ral Maxillofac. Surg. 1984, 42, 101–107.
 57. Van Merkesteyn J.P.R., Groot R.H., van Leeuwaarden R., Kroon F.H.M.: Intraoperative complications in sagittal and vertical osteotomies. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 1987, 16, 665–670.
 58. O’Ryan F.: Complications of orthognathic surgery. Oral Maxillofac. Surg. Clin. North Am. 1990, 2, 593–601.
 59. Westermark A., Bystedt H., von Konow L.: Inferior alveolar nerve function after sagittal split osteotomy of the mandible: correlation with degree of intraoperative nerve encounter and other variables in 496 operations. Br. J. O ral Maxillofac. Surg. 1998, 36, 429–433.
 60. Yamauchi K., Takahashi T., Kaneuji T., Nogami S., Yamamoto N., Miyamoto I., Yamashita Y.: Risk factors for neurosensory disturbance after bilateral sagittal split osteotomy based on position of mandibular canal and morphology of mandibular angle. J. O ral Maxillofac. Surg. 2012, 70, 401–406.
 61. Chau M.N.Y., Jönsen E., Lee K.M.: Traumatic neuroma following sagittal mandibular osteotomy. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 1989, 18, 95–98.
 62. Leira J.I., Gilhuus-Moe O.T.: Sensory impairment following sagittal split osteotomy for correction of mandibular retrognathism. Int. J. A dult Orthod. Orthognath. Surg. 1991, 6, 161–167.
 63. Appiah-Anane S.: Amputation neuroma: A late complication following sagittal split osteotomy of the mandible. J. O ral Maxillofac. Surg. 1991, 49, 1218–1220.
 64. Sayan N.B., Ucok C.: Asymptomatic traumatic neuroma after mandibular sagittal split osteotomy: A case report. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 60, 111–112.
 65. Tuinzing D.B., Greebe R.B.: Complications related to the intraoral vertical ramus osteotomy. Int. J. O ral Surg. 1985, 14, 319–324.
 66. Hall H.D., McKenna S.J.: Further refinement and evaluation of intraoral vertical ramus osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1987, 45, 684–688.
 67. Zaytoun H.S, Phillips C., Terry B.C.: Long-term neurosensory deficits following transoral vertical ramus and sagittal split osteotomies for mandibular prognathism. J. O ral Maxillofac. Surg. 1986, 44, 193–196.
 68. Walter J.M. Jr, Gregg J.M.: Analysis of postsurgical neurologic alteration in the trigeminal nerve. J. O ral Surg. 1979, 37, 410–414.
 69. Lindquist C.C., Obeid G.: Complications of genioplasty done alone or in conjunction with sagittal split ramus osteotomy. Oral Surg. 1988, 66, 13–16.
 70. Posnick J.C., Al-Qattan M.M., Stepner N.M.: Alteration in facial sensibility in adolescents following sagittal split and chin osteotomies of the mandible. Plast. Reconstr. Surg. 1996, 97, 920–927.
 71. Kim Y.K., Kim S.G., Kim J.H.: Altered sensation after orthognathic surgery. J. O ral Maxillofac. Surg. 2011, 69, 893– 898.
 72. Aurlich N., Murnane T.W., Doku H.C.: Microangiographic studies of experimental mandibular fractures in rabbits. J. O ral Surg. 1971, 29, 180–186.
 73. Lanigan D.T., Hey J.H., West R.A.: Hemorragefollowing mandibular osteotomies: A report of 21 cases. J. O ral Maxillofac. Surg. 1991, 49, 713–724.
 74. Karabouta I., Martis C.: The TMJ dysfunction syndrome before and after sagittal split osteotomy of the rami. J. Maxillofac. Surg. 1985, 13, 185–188.
 75. Westermark A., Shayeghi F., Thor A.: Temporomandibular dysfunction in 1,516 patients before and after orthognathic surgery. Int. J. A dult Orthodon. Orthognath. Surg. 2001, 16, 145–151.
 76. Ueki K., Nakagawa K., Takatsuka S., Yamamoto E.: Plate fixation after mandibular osteotomy. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 2001, 30, 490–496.
 77. Lai W., Yamada K., Hanada K., Ali I.M., Takagi R., Kobayashi T., Hayashi T.: Postoperative mandibular stability after orthognathic surgery in patients with mandibular protrusion and mandibular deviation. Int. J. A dult Orthodon. Orthognath. Surg. 2002, 17, 13–22.
 78. Landes C.A.: Proximal segment positioning in bilateral sagittal split osteotomy: intraoperative dynamic positioning and monitoring by sonography. J. O ral Maxillofac. Surg. 2004, 62, 22–28.
 79. Nishimura M., Segami N., Sato J., Honjou M., Fujimura K.: Transitional joint effusion in the mandibular prognathic surgery patient: intraoral vertical ramus osteotomy versussagittal split ramus osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 2004, 62, 545–548.
 80. Aoyama S., Kino K., Kobayashi J., Yoshimasu H., Amagasa T.: Clinical evaluation of the temporomandibular joint following orthognathic surgery – multiple logistic regression analysis. J. Med. Dent. Sci. 2005, 52, 109–114.
 81. Ueki K., Marukawa K., Shimada M., Hashiba Y., Nakgawa K., Yamamoto E.: Condylar and disc positions after sagittal split ramus osteotomy with and without Le Fort I osteotomy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 103, 342–348.
 82. Ozdemir R., Baran C.N., Karagoz M.A., Dogan S.: Place of sagittal split osteotomy in mandibular surgery. J. Craniofac. Surg. 2009, 20, 349–355.
 83. Baek R.M., Lee S.W.: A new condyle repositionable plate for sagittal split ramus osteotomy. J. Craniofac. Surg. 2010, 21, 489–490.
 84. Jung H.D. Jung Y.S., Park H.: The chronologic prevalence of temporomandibular joint disorders associated with bilateral intraoral vertical ramus osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 2009, 67, 797–803.
 85. Fujimura K., Segami N., Sato J., Kanayama K., Nishimura M., Demura N.: Advantages of intraoral verticosagittal ramus osteotomy in skeletofacial deformity patients with temporomandibular joint disorders. J. O ral Maxillofac. Surg. 2004, 62, 1246–1252.
 86. Athanasiou A.E., Melsen B.: Craniomandibular dysfunction following surgical correction of mandibular prognathism. Angle Orthod. 1992, 62, 9–14.
 87. Athanasiou A.E., Elefteriadis J.N., Dre E.: Short-term functional alterations in the stomatognathic system after orthodontic-surgical management of skeletal vertical excess problems. Int. J. A dult Orthodon. Orthognath. Surg. 1996, 11, 339–346.
 88. Panula K., Somppi M., Finne K., Oikarinen K.: Effects of orthognathic surgery on temporomandibular joint dysfunction. A controlled prospective 4-year follow-up study. Int. J. O ral Maxillofac. Surg. 2000, 29, 183–187.
 89. Bouwman J.P., Kerstens H.C., Tuinzing D.B.: Condylar resorption in orthignathic surgery. The role of intermaxillary fixation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1994, 78, 138–141.
 90. De Clercq C.A., Neyt L.F., Mommaerts M.Y., Abeloos J.V., De Mot B.M.: Condylar resorption in orthognathic surgery: a retrospective study. Int. J. A dult Orthod. Orthognath. Surg. 1994, 9, 233–240.
 91. Cutbirth M., Van Sickels J.E., Thrash W.J.: Condylar resorption after bicortical screw fixation of mandibular advancement. J. O ral Maxillofac. Surg. 1998, 56, 178–182.
 92. Kerstens H.C., Tuinzing D.B., van der Kwast W.A.: Temporomandibular joint symptoms in orthognathic surgery. J. Craniomaxillofac. Surg. 1989, 17, 215–218.
 93. Moore K.E., Gorriss P.J.J., Stoelinga P.J.W.: The contributing role of condylarresorption to skeletal relapse following mandibular advancement surgery. J. O ral Maxillofac. Surg. 1991, 49, 448–460.
 94. Onizawa K, Schmelzeisen R, Vogt S.: Alteration of temporomandibular joint symptoms after orthognathic surgery: comparison with healthy volunteers. J. O ral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 117–121.
 95. Van Sickels J.E., Tiner B.D., Alder M.E.: Condylar torque as a possible cause of hypomobility after sagittal split osteotomy: report of three cases. J. O ral Maxillofac. Surg. 1997, 94, 398–402.
 96. Guernsey L.H., de Champlain R.W.: Sequelae and complications of the intra oral sagittal osteotomy in the mandibular rami. Oral Surg. 1971, 32, 176–192.
 97. Hegtvedt A.K., Zuniga J.R.: Lingual nerve injury as a complication of the sagittal ramus osteotomy: report of a case. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 48, 647–650.
 98. Meyer R.A.: Nerve damage from fixation screws. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 48, 665.
 99. Bouwman J.P.B., Husak A., Putnam G.D., Becking A.G., Tuinzing D.B.: Screw fixation following bilateral sagittal ramus osteotomy for mandibular advancement – complications in 700 consecutive cases. Br. J. O ral Maxillofacial. Surg. 1995, 33, 231–234.
 100. Schow S.R., Triplett R.G., Solomon J.M.: Lingual nerve injury associated with overpenetration of bicortical screws used for fixation of a bilateral mandibular sagittal split ramus osteotomy. J. O ral Maxillofac. Surg. 1996, 54, 1451–1452.
 101. Acebal-Bianco F., Vuylsteke P.L.P.J., Mommaerts M.Y., De Clercq C.A.S.: Perioperative complications in corrective facial orthopedic surgery: A 5-year retrospective study. J. O ral Maxillofac. Surg. 2000, 58, 754–760.
 102. Pepersack W.J., Chausse J.M.: Long-term follow-up of the sagittal splitting technique for corrections of mandibular prognathism. J. Maxillofac. Surg. 1978, 6, 117–140.
 103. Karabouta-Voulgaropoulou I., Martis C.: Facial paresis following sagittal split osteotomy. Oral Surg. 1984, 57, 600–603.
 104. De Vries K., Devriesse P., Huvinga J., Van der Akker HP.: Facial palsy after sagittal split osteotomies. J. Cran. Maxillofac. Surg. 1993, 21, 50–53.
 105. Consolo U, Salgarelli A. T ransient facial nerve palsy following orthognathic surgery: a case report. J. O ral Maxillofac. Surg. 1992, 50, 77–79.
 106. Martis C.: Complications after mandibular sagittal split operation. J. O ral Maxillofac. Surg. 1984, 42, 101–107.
 107. Ruggles J.E., Hann J.R.: Antybiotic prophylaxis in intraoral orthognatic surgery. J. O ral Maxillofac. Surg. 1984, 42, 797–805.
 108. Zijderfeld S.A, Smeele L.E., Kostense P.J.: Preoperative antibiotic prophylaxis in orthognatic surgery: a randomized double-blind and placebo-controlled clinical study. J. O ral Maxillofac. Surg. 1999, 57, 1403–1410.
 109. Alpha C., O’Ryan F., Silva A., Poor D.: The incidence of postoperative wound healing problems following sagittal ramus osteotomies stabilized with miniplates and monocortical screws. J. O ral Maxillofac. Surg. 2006, 64, 659–668.
 110. Hirabayashi M., Motoyoshi M., Ishimaru T.: Stressin mandibular cortical bone during mastication: biomechanical considerations using a three-dimensional finite element method. J. O ral Sci. 2002, 44, 1–6.
 111. El Deeb M., Wolford L., Bevis R.: Complications of orthognathic surgery. Clin. Plast. Surg. 1989, 16, 825–840.
 112. Tucker M.R.: Orthognathic surgery versusorthodontic camouflage in the treatment of mandibular deficiency. J. O ral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 572–578.
 113. Chen C.M., Lai S.S., Wang C.H., Wu J.H., Lee K.T., Lee H.E.: The stability of intraoral vertical ramus osteotomy and factors related to skeletal relapse. Aesthetic Plast. Surg. 2011, 35, 192–197.
 114. Abeltins A., Jakobsone G., Urtane I., Bigestans A.: The stability of bilateral sagittal ramus osteotomy and vertical ramus osteotomy after bimaxillary correction of class III malocclusion. J. Craniomaxillofac. Surg. 2011, 39, 583–587.