Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 373–376

Publication type: clinical case

Language: English

Root Canal Treatment of a Mandibular First Molar with Five Root Canals – Case Report

Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego żuchwy z pięcioma kanałami – opis przypadku

Katarzyna Barczak1,A,B,D,F, Jadwiga Buczkowska-Radlińska1,A,D,E

1 Department of Conservative Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Abstract

A thorough diagnosis of the anatomy of the root canal system is a prerequisite for successful root canal treatment. Observing the radiographs and examining of the pulp chamber floor help the location of root canal orifices. The endodontic treatment of mandibular molars with aberrant canal configurations can be diagnostically and technically challenging. This case report presents the treatment of a mandibular first molar with five root canals, of which three were located in the mesial root. The morphological pattern of separate apical terminations of three mesial root canals with separate orifices as manifested in this case is very rare. Working-length of canals was measured using apical locator which was confirmed radiographically. All canals were mechanically cleared to size 35 Hedstroem files and irrigated with 2% hypochlorite solution. After drying with standard paper points canals were obturated with laterally condensed gutta-percha and AH-plus sealer. The Tooth were restored with composite resin Herculite. After two-years recall clinically and radiography indicated positive result of treatment.

Streszczenie

Dokładne poznanie anatomii systemu kanałów korzeniowych jest warunkiem powodzenia leczenia endodontycznego. Analiza zdjęć rentgenowskich oraz badanie dna komory pomagają zlokalizować ujścia kanałów korzeniowych. Leczenie endodontyczne zębów trzonowych żuchwy o nietypowej konfiguracji kanałów korzeniowych może być trudne zarówno diagnostycznie, jak i klinicznie. W pracy opisano leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego żuchwy z pięcioma kanałami, z których trzy były umiejscowione w korzeniach bliższych. Taki układ morfologiczny pierwszego zęba trzonowego żuchwy z trzema oddzielnymi kananałami i oddzielnymi wierzchołkami w korzeniu bliższym jest rzadko spotykany. Długość roboczą kanałów określono enometrycznie i potwierdzono radiologicznie. Kanały opracowano mechanicznie do rozmiaru narzędzia 35 i płukano 2% roztworem podchlorynu sodu. Do ostatecznego płukania zastosowano 15% EDTA. Po osuszeniu sączkami papierowymi kanały zostały wypełnione ćwiekami gutaperkowymi i uszczelniaczem AH plus metodą kondensacji bocznej. Następnie ząb wypełniono materiałem Herculite. Badanie kontrolne kliniczne i radiologiczne po 2 latach potwierdziło pozytywny wynik leczenia.

Key words

mandibular first molar, root canal treatment

Słowa kluczowe

pierwszy trzonowy ząb żuchwy, leczenie endodontyczne

References (9)

  1. Holtzmann L.: Root canal treatment of a mandibular first molar with three mesial root canals. Int. Endod. J. 1997, 30, 422–423.
  2. Baugh D., Wallace J.: Middle mesial canal of the mandibular first molar: A case report and literature review. J. Endod. 2004, 30, 185–186.
  3. Navarro L.F., Luzi A., Garcia A.A., Garcia A.H.: Third canal in the mesial root of permanent mandibular first molars: Review of literature and presentation of 3 clinical reports and 2 in vitro studies. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2007, 12, 605–609.
  4. Fabra-Campos H.: Unusual root anatomy of mandibular first molars. J. Endod. 1985, 11, 568–572.
  5. Gulabivala K., Opasanon A., NG Y.-L, & Alavi A.: Root and canal morphology of Thai mandibular molars. Int. Endod. J. 2002, 35, 56–62.
  6. Martinez-Berna A., Badanelli P.: Mandibular first molar with six root canals. J. Endod. 1981, 8, 348–352.
  7. Vertucci F.J.: Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1984, 58, 589–599.
  8. Ahmed H.A., Abu-Bakr N.H., Yahia N.A., Ibrahim Y.E.: Canal morphology of Sudanese molar. Int. Endod. J. 2007, 40, 766–771.
  9. Barletta F.B., Dotto S.R., Reis M. de R., Forreira R., Coelho Travasso R.M.: Mandibular molar with five canals. Aust. Endod. J. 2008, 34, 129–132