Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 341–347

Publication type: original article

Language: Polish

Analiza porównawcza chropowatości tworzyw akrylowych stosowanych w wykonawstwie protez płytowych oraz przylegania do nich grzybów Candida albicans – badania in vitro

Comparative Analysis of the Roughness of Acrylic Resin Materials Used in the Process of Making the Bases of Dentures and Investigation of Adhesion of Candida Albicans to Them – in Vitro Study

Mariusz Cierech1,A,B,D,E,F, Aleksandra Szczypińska2,A,B,D,E,F, Kamila Wróbel1,A,D, Marlena Gołaś3,B, Witold Walke4,B, Magdalena Pochrząst4,B, Dorota Przybyłowska1,B, Wioletta Bielas2,B

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

2 Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Studenckie Koło Naukowe, Warszawa, Polska

3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska

4 Katedra Biomateriałów i I nżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska, Zabrze, Polska

Streszczenie

Wstęp. Stomatopatie protetyczne są schorzeniem dotyczącym głównie pacjentów użytkujących całkowite lub częściowe protezy akrylowe. Uraz mechaniczny powodowany przez źle dostosowane uzupełnienia przyczynia się do występowania zaburzeń w obrębie jednej z podstawowych barier obronnych jamy ustnej – błony śluzowej, które może stać się wrotami zakażenia m.in. dla grzybów z rodzaju Candida. To z kolei sprzyja pojawieniu się stomatopatii protetycznych. Obecnie nie poprzestaje się tylko na znalezieniu odpowiedniego składu chemicznego, ale także optymalnego sposobu polimeryzacji minimalizującego niepożądane właściwości tworzywa akrylowego. Należy zatem oczekiwać, iż adhezja drobnoustrojów, a tym samym gromadzenie się płytki protez, może zależeć m.in. od sposobu polimeryzacji tworzywa akrylowego i chropowatości materiału.
Cel pracy. Ocena chropowatości powierzchni różnych tworzyw akrylowych stosowanych w wykonawstwie płyt protez oraz ilościowe porównanie przylegania do nich grzybów Candida na podstawie badań in vitro.
Materiał i metody. W badaniach wykorzystano próbki pięciu tworzyw akrylowych różniących się między sobą sposobem polimeryzacji. Wskaźnik chropowatości oraz poziom przylegania drobnoustrojów określono dla próbek poddanych procesowi polerowania i niewypolerowanych.
Wyniki. Największymi wartościami chropowatości charakteryzował się materiał polimeryzowany na zimno ProBase Cold®, co znalazło odzwierciedlenie w największym poziomie przylegania drobnoustrojów do jego powierzchni. Największe ograniczenie ilości drobnoustrojów po procesie polerowania wystąpiło w przypadku tworzywa SR Ivocap High Impact®.
Wnioski. Proces polerowania zmniejsza chropowatość materiału oraz powoduje redukcję odkładania drobnoustrojów na jego powierzchni. Konieczne jest użytkowanie protez z przerwą nocną oraz przechowywanie ich w środowisku suchym, aby zminimalizować możliwość rozwoju mikroorganizmów na powierzchni tworzywa akrylowego.

Abstract

Background. Denture stomatitis mainly concerns the patients who use the full or partial acrylic dentures. Mechanical injury caused by incorrectly matched restorations leads to disorder within one of the main protective barriers of the oral cavity – the mucosa. Then it can become an entry for infection, including Candida species that might lead to denture stomatitis. Thus, not only the optimal chemical composition is sought, but also the best method of polymerization of acrylic resin to minimize its unwanted features. It is expected that the adhesion of microorganisms and the accumulation of denture plaque can, among others, depend on the polymerization method and the roughness of the acrylic resin.
Objectives. The aims of this thesis were to compare roughness of chosen materials and to quantitatively compare the adhesion of Candida species to the surface of various materials used to prepare bases of dentures, on the basis of the in vitro studies.
Material and Methods. The samples of five acrylic materials with different ways of polymerization process were evaluated. Roughness parameter and the level of adherence of microorganisms were determined for the samples divided in two groups: polished and non-polished.
Results. The most rugged material was the cold curing acrylic resin ProBase Cold®. This fact was illustrated by the highest level of microbial adhesion to the surface. The Ivocap High Impact® characterized the greatest decrease of Candida adhesion after the polymerization process.
Conclusion. The polishing process reduces both the roughness of a material and the deposition of microorganisms on its surface. It is indicated to make a night-break during the use of acrylic dentures and keep them in dry environment to minimize the possibility of microbial growth on the surface.

Słowa kluczowe

tworzywo akrylowe, chropowatość, Candida albicans

Key words

acrylic resin, roughness, Candida albicans

References (21)

 1. Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2004.
 2. Fitzsimmons N., Berry D.R.: Inhibition of Candida albicans by Lactobacillus acidophilus: evidence for the involvement of a peroxidase system. Microbios. 1994, 80, 125–133.
 3. Ślebioda Z., Hemerling M., Błauciak M., Dubicka M., Grela Ł., Kovats L., Matusiak K., Szponar E.: Występowanie grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida u młodych, zdrowych dorosłych bez chorób układowych. Dental Forum 2007, 35, 1, 23–26.
 4. Szymankiewicz M., Kowalewski J.: Zakażenia wywołane przez grzyby Candida. Czynniki predysponujące. Mikol. Lek. 2005, 12, 189–192.
 5. Jaworska-Zaremba M., Mierzwińska-Nastalska E., Szumilak-Krogulec M.: Wpływ upośledzonych mechanizmów odpornościowych oraz użytkowania uzupełnień protetycznych na rozwój zakażeń grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej. Nowa Stomatol. 2006, 11, 1, 38–41.
 6. Budtz-Jörgensen E.: Oral mucosal lesions associated with the wearing of removable dentures. J. O ral Pathol. 1981, 10, 65–80.
 7. Spiechowicz E.: Aktualne poglądy na temat stomatopatii protetycznych. Protet. Stomatol. 1993, 43, 67–73.
 8. Mierzwińska-Nastalska E., Rusiniak K., Gontek R., Okoński P.: Wpływ higieny uzupełnień protetycznych na powstawanie infekcji grzybiczej błony śluzowej jamy ustnej. Nowa Stomatol. 2000, 5, 4, 52–55.
 9. Spiechowicz E., Mierzwińska-Nastalska E.: Grzybice jamy ustnej. Med Tour Press International, Warszawa 1998.
 10. Sobolewska E.: Wpływ materiałów nowej generacji stosowanych w protetyce odtwórczej na środowisko jamy ustnej. Roczniki PAM 2010, 56, 3, 66–80.
 11. El-Hadary A., Drummond J.L.: Comparative study of water sorption, solubility and tensile bond strength of two lining materials. J. P rosthet. Dent. 2000, 83, 356–361.
 12. Adamczyk E., Gawor E., Gładkowski J., Spiechowicz E.: Kliniczne implikacje gładkości powierzchni i wolnej energii powierzchniowej materiałów używanych w wykonawstwie uzupełnień stałych na odkładanie się i mikrobiologię płytki nad‑ i poddziąsłowej. Protet. Stomatol. 1995, 45, 185–187.
 13. Quirynen M., Marechal M., Busscher H.J., Weerkamp A.H., Arends J., Darius P.L., van Steenberghe D.: The influence of surface free‑energy on planimetric plaque growth in man. J. D ent. Res. 1989, 68, 796–799.
 14. O koński P., N iesłuchowska M., Siedlecki M., Szczyrek P., Mierzwińska-Nastalska E.: Zastosowanie Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego (BPS) w rehabilitacji narządu żucia u pacjentów bezzębnych. Protet. Stomatol. 2002, 52, 223–227.
 15. Strużycka I., Stępień I.: Biofilm – nowy sposób rozumienia mikrobiologii. Nowa Stomatol. 2009, 14, 3, 85–89.
 16. G ebel J., Exnur M.: Biofilmy – występowanie i kontrola. Aseptyka 2004, 6, 3, 7–11.
 17. Mnichowska-Polanowska M., Kaczała M., Giedrys-Kalemba S.: Charakterystyka biofilmu Candida. Mikol. Lek. 2009, 16, 159–164.
 18. Chandra J., Kuhn D.M., Mukherjee P.K., Hoyer L.L., McCormick T., Ghannoum M.A.: Biofilm formation by the fungal pathogen Candida albicans: development, architecture, and drug resistance. J. B acteriol. 2001,183, 5385–5394.
 19. C handra J., Mukherjee P.K., Leidich S.D., Faddoul F.F., Hoyer L.L., Douglas L.J., Ghannoum M.A.: Antifungal resistance of candidal biofilms formed on denture acrylic in vitro. J. D ent. Res. 2001, 80, 903–908.
 20. Waters M.G.J., Williams D.W., Jagger R.G., Lewis M.A.O.: Adherence of Candida albicans to experimental denture soft lining materials. J. P rosthet. Dent. 1997, 77, 306–312.
 21. Samaranayake L.P., Mc Courtie J., MacFarlane T.W.: Factors affecting the in vitro adherence of Candida albicans to acrylic surfaces. Arch. Oral Biol. 1980, 25, 611–615.