Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 328–340

Publication type: original article

Language: Polish

Rola pediatrów i lekarzy rodzinnych w profilaktyce wad zgryzu u dzieci w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

The Role of Pediatricians and Family Physicians in the Prevention of Malocclusion in Children During Infancy and Toddlers

Agata Polek1,A,B,C,D,E,F, Joanna Szyper-Szczurowska1,A,B,D,E, Bartłomiej W. L Oster1,A,D,E

1 Katedra Ortodoncji, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Na podstawie przeprowadzonych w P olsce badań epidemiologicznych szacuje się, iż średni odsetek dzieci i młodzieży z wadami zgryzu wynosi 61,8%. Tak wysoka frekwencja jednoznacznie wskazuje na duże narażenie populacji na czynniki patogenne uniemożliwiające prawidłowe kształtowanie narządu żucia oraz na niewystarczające działania profilaktyczne w tym zakresie. Profilaktyka jest szczególnie ważna we wczesnych etapach rozwojowych, kiedy układ stomatognatyczny jest najbardziej podatny na zniekształcenia. Tylko takie działanie pozwoli zapewnić właściwe warunki do rozwoju zgryzu, a tym samym wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć potrzebę leczenia ortodontycznego w przyszłości. Ponieważ w okresie wczesnego dzieciństwa lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni mają najczęściej sposobność do obserwacji i badania małego pacjenta, istnieje konieczność ich aktywnego włączania się w profilaktykę ortodontyczną.
Cel pracy. Ocena wiedzy, postawy i działań pediatrów i lekarzy rodzinnych dotyczącej wczesnej profilaktyki wad zgryzu oraz potrzeb poszerzania wiedzy w tym temacie.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 102 lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz specjalizujących się w jednej z wymienionych dziedzin, pracujących na terenie województwa małopolskiego. Lekarzy tych poddano badaniom ankietowym. Ankieta stanowiła opracowanie własne.
Wyniki. Średnia liczba punktów za wiedzę teoretyczną wynosiła 11,48, co stanowiło zaledwie 50% możliwej maksymalnej liczby punktów. Właściwej odpowiedzi na pytanie o kształt smoczka najbardziej sprzyjający prawidłowemu rozwojowi zgryzu udzieliło tylko 26% lekarzy. Niemal wszyscy badani zdawali sobie natomiast sprawę ze szkodliwego oddziaływania nawyków na zgryz. Wśród działań profilaktycznych ankietowani najczęściej deklarowali ocenę zdrowia zębów dziecka podczas badania przedmiotowego. Większość lekarzy oceniła poziom swojej wiedzy jako niezadowalający (62%), a aż 70% nie czuło się na siłach, by prowadzić edukację rodziców na temat profilaktyki wad zgryzu. Aż 99% respondentów chciałoby poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu najchętniej na zorganizowanych dla specjalistów kursach (45%).
Wnioski. Uzyskane dane wskazują na pozytywną postawę pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej dotyczącą aktywnej realizacji wczesnej profilaktyki ortodontycznej. Aby mogli udzielać profesjonalnych porad rodzicom na temat profilaktyki wad zgryzu, należy zwiększyć i uaktualnić ich wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. W trosce o prawidłowy rozwój narządu żucia młodego pokolenia warto zainteresować lekarzy problemem wczesnej profilaktyki ortodontycznej.

Abstract

Background. On the basis of epidemiological studies in Poland, it is estimated that the average proportion of children and adolescents with malocclusion is 61.8%. The high turnout clearly indicates the high vulnerability of the population to pathogenic agents that disrupt proper development of masticatory system and insufficient preventive measures in this regard. Prevention is especially important in the early stages of development when the stomatognathic system is most susceptible to distortion. Only this will ensure the proper conditions for development of the occlusion, and thereby eliminate, or at least reduce the need for orthodontic treatment in the future. Since early childhood pediatricians and family physicians are likely to have the opportunity to observe and study little patients, there is a need for their active involvement in orthodontic prevention.
Objectives. Assessment of the knowledge, attitudes and actions of pediatricians and family physicians in the early prevention of malocclusion and the need to raise awareness of this topic.
Material and Methods. The study involved 102 pediatricians, family physicians, and doctors specializing in one of mentioned areas, who work in southern Poland. They were tested with a questionnaire. The survey was their own development.
Results. The average number of points for the theoretical knowledge was 11.48, which represented only 50% of the maximum possible number of points. The correct answer for the question of the shape of the nipple most conducive to the orderly development of occlusion marked only 26% of doctors. Almost all respondents were well aware of the harm and the impact of habits on the bite. Among the preventive measures, respondents most often declared child’s dental health assessment during the examination. Most doctors assess their knowledge as unsatisfactory (62%), and 70% did not feel strong enough to educate parents on the prevention of malocclusion. 99% of respondents would like to expand their knowledge of this topic, preferably in specialized courses for professionals (45%).
Conclusion. The data shows a positive attitude of pediatricians and general practitioners towards the active implementation of early orthodontic prevention. It is necessary to increase and update their knowledge in this topic, both theoretical and practical, to provide expert advice for parents in the area of prevention of malocclusion.

Słowa kluczowe

profilaktyka ortodontyczna, pediatrzy, lekarze rodzinni

Key words

orthodontic prophylaxis, pediatricians, family physicians

References (42)

 1. P iątkowska D., Woźniak K., Lipski M.: A systematic review of incidence of malocclusion in Poland based on original studies published during the years 2000–2010. MS 2012, 4 (ON LINE), 122–126 [in Polish].
 2. Bartkowiak Z.: Diseases of the oral cavity in Polish children and adolescents in the context of health promotion. Now. Lek. 1999, 68, 145–153 [in Polish].
 3. R aftowicz-Wojcik K., Matthews-Brzozowska T., Kawala B.: Prevalence of malocclusions and dental disorders in children aged 3–5 Years. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 339–342 [in Polish].
 4. Kawala B., Babijczuk T., Czekańska A.: The prevelence of dysfunctions, parafunctions and malocclusions in preschool children. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 319–325 [in Polish].
 5. Maciejak D.: Kiedy do ortodonty? Czas rozpoczęcia leczenia ortodontycznego jako czynnik skuteczności i wydajności terapii. Ped. po Dyplomie 2011, 15, 75–81.
 6. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Ganowicz M., Zawadziński M.: Monitoring zdrowia jamy ustnej Polska 2009. Stan zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowania oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci i osób dorosłych w wieku 65–74 lata. Ministerstwo Zdrowia. Departament Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2009.
 7. C iok E., Grzebyta A., Maciejak D., Zadurska M.: Awareness of prophylaxis of disorders in stomatognathic system among pregnant women. Nowa Stomatol. 2013, 1, 12–18 [in Polish].
 8. Borysewicz-Lewicka M.: Important dental aspects in family physician practice. Family Med. Prim. Care Rev. 2009, 11, 99–101 [in Polish].
 9. E merich K., Wyszkowski J.: Oral health prevention in view of Polish paediatricians. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 157–161 [in Polish].
 10. Kaczmarek U., Iwańczak B., Pytrus T., Grzesiak-Gasek I.: Attitude and knowledge of pediatricians and family doctors concerning oral health of patients at developmental age. J. Stoma. 2010, 63, 524–535 [in Polish].
 11. Di Giuseppe G., Nobile C.G.A., Marinelli A., Angelillo I.F.: Knowledge, attitude and practices of pediatricians regarding the prevention of oral disease in Italy. BMC Public Health 2006, 6, 1–8.
 12. Trędota M., Zadurska M., Piekarczyk B., Sikora A., Krajewski K., Bogusz K., Cieszkowska K.: Knowledge of problems in field of dental and orthodontic prophylaxis among pediatrists, gynaecologists-obstetricians and future mothers. Ortop. Szczęk. Ortod. 2005, 1, 3–8 [in Polish].
 13. Jabbar N.S.A., Bueno A.B.M., da Silva P.E.: Bottle feeding, increased overjet and Class 2 primary canine relationship: is there any association? Braz Oral Res. 2011, 25, 331–337.
 14. Kobayashi H.M., Scalone Jr H., Ferreira R.I., Gamba Garib D.: Relationship between breastfeeding duration and prevalence of posterior crossbite in the deciduous dentition. Am. J. O rthod. Dentofacial Orthop. 2010, 137, 54–58.
 15. Warren J.J., Bishara S.E.: Duration of nutritive and nonnutritive sucking behaviors and their effects on the dental archs in the primary dentition. Am. J. O rthod. Dentofacial Orthop. 2002, 121, 347–356.
 16. C ozza P., Baccetti T., Franci L.: Sucking habits and facial hyperdivergency as risk factors for anterior open bite in the mixed dentition. Am. J. O rthod. Dentofacial Orthop. 2005, 128, 517–519.
 17. Y amaguchi H., Sueishi K.: Malocclusion associated with abnormal posture. Bull Tokyo Dent. Coll. 2003, 44, 43–54.
 18. Bishara S.E., Warren J.J., Broffitt B., Levy S.M.: Changes in the prevalence of nonnutritive sucking patterns in the first 8 years of life. Am. J. O rthod. Dentofacial Orthop. 2006, 130, 31–36.
 19. Souki B.Q., Pimenta B.P., Souki M.: Prevalence of malocclusion among mouth breathing children: Do expectations meet reality? Int. J. P ediatr. Otorhinolaryngol. 2009, 73, 767–773.
 20. Hsu H.Y., Yamaguchi K.: Decreased chewing activity during mouth breathing. J. O ral Rehabil. 2012, 39, 559–567.
 21. G hasempur M., Mohammadzadeh I., Garakani S.: Palatal arch diameters of patients with allergic rhinitis. Iran J. A ller. Asthma Immunol. 2009, 8, 63–64.
 22. Faria V.C., de Oliveira M.A., Santos L.A., Santoro I.L., Fernandes A.L.: The effects of asthma on dental and facial deformities. J. A sthma 2006, 43, 307–309.
 23. Kumar S.S., Nandlal B.: Effects of asthma and inhalation corticosteroids on the dental arch morphology in children. J. I ndian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2012, 30, 242–249.
 24. Venetikidou A.: Incidence of malocclusion in asthmatic children. J. C lin. Pediatr. Dent. 1993, 17, 89–94.
 25. Wierchoła B., Emerich-Poplatek K., Adamowicz-Klepalska B., Małaczyńska T.: Stomatological aspect in course of bronchial asthma in development age. Nowa Stomatol. 2001, 1, 3–9.
 26. Behlfelt K., Linder-Aronson S., McWilliam J., Neander P., Laage-Hellman J.: Dentition in children with enlarged tonsils compared to control children. Eur. J. O rthod. 1989, 11, 416–429.
 27. O ulis C.J., Vadiakas G.P., Ekonomides J., Dratsa J.: The effect of hypertrophic adenoids and tonsils on the development of posterior crossbite and oral habits. J. C lin. Pediatr. Dent. 1994, 18, 197–201.
 28. P ereira S.R., bakor S.F., Weckx L.L.: Adenotonsillectomy in facial growing patients: spontaneous dental effects. Braz. J. O torhinolaryngol. 2011, 77, 600–604.
 29. Tehrani M.H., Pestechian N., Yousefi H., Sekhavati H., Attarzadeh H.: The Correlation between intestinal parasitic pnfections and bruxism among 3–6 year-old children in Isfahan. Dent. Res. J. (Isfahan) 2010, 7, 51–55.
 30. Valeria Luzzi V., Fabbrizi M., Coloni C.: Experience of dental caries and its effects on early dental occlusion: a descriptive study. Ann. Stomatol. 2011, 2, 13–18.
 31. Bijoor R.R., Kohli K.:: Contemporary space maintenance for the pediatric patient. NY State Dent. J. 2005, 71, 32–35.
 32. Dincer M., Haydar S., Unsal B., Turk T.: Space maintainer effects on intercanine arch width and length. J. C lin. Pediatr. Dent. 1996, 21, 47–50.
 33. Durward C.S.: Space maintenance in the primary and mixed dentition. Ann. R. A ustralas Coll. Dent. Surg. 2000, 15, 203–205.
 34. A merican Academy of Pediatrics, Section on Pediatric Dentistry. Oral health risk assessment timing and establishment of the dental home. Pediatrics 2003, 111, 1113–1116.
 35. Mileva, Stanimira P., Kondeva, Veselina K.: Age at and reasons for the first dental visit. Folia Medica 2010, 52, 56–61.
 36. Brickhouse T.H., Unkel J.H., Kancitis I., Best A.M., Davis R.D.: Infant oral health care: a survey of general dentists, pediatric dentists, and pediatricians in Virginia. Paediatr. Dent. 2008, 30, 147–153.
 37. E iras dela Coleta K., Pereira Neto J.S., Borges de Aranjo Magnani M.B., Nouer D.F.: The role of pediatrician in promoting oral health. Braz. J. O ral Sci. 2005, 4, 904–910.
 38. C aspary G., Krol D.M., Boulter S., Keels M.A., Romano-Clarke G.: Perceptions of oral health training and attitudes toward performing oral health screenings among graduating pediatric residents. Pediatrics 2008, 122, 465–471.
 39. L ewis C.W., Grossman D.C., Domoto P.K., Deyo R.A.: The role of the pediatrician in the oral health of children: A national survey. Pediatrics 2000, 106, 84–92.
 40. P rakash P., Lawrence H.P., Harvey B.J., McIsaac W.J., Limeback H., Leake J.L.: Early childhood caries and infant oral health: Pediatricians’ and family physicians’ knowledge, practices and training. Paediatr. Child Health 2006, 11, 151–157.
 41. Kaczmarek U., Iwańczak B., Pytrus T., Grzesiak-Gasek I.: Evaluation of a questionnaire study among paediatricians and family physicians concerning oral health. J. Stoma. 2010, 63, 693–702 [in Polish].
 42. Dela Cruz G.G., Rozier R.G., Slade G.: Dental screening and referral of young Children by pediatric Primary Care providers. Pediatrics 2004, 114, 642–652.