Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 315–321

Publication type: original article

Language: Polish

Retencja fluoru w ślinie po szczotkowaniu zębów pastami ze standardową i dużą zawartością fluoru

Salivary Fluoride Retention After Toothbrushing with Use of Toothpastes with Standard and High Content of Fluoride

Urszula Kaczmarek1,A,C,D,E,F, Kaja Orłowska1,B,C, Bogna Kłaniecka1,B, Andżelika Szymonajtis1,B

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. W zapobieganiu próchnicy zębów powszechnie są stosowane pasty do zębów zawierające do 1500 ppm fluoru, u osób z wysokim ryzykiem próchnicy zalecanie są natomiast pasty z wysoką zawartością fluoru.
Cel pracy. Ocena retencji fluoru w ślinie po jednorazowym szczotkowaniu zębów pastą z wysoką i standardową zawartością fluoru.
Materiał i metody. Badaniem objęto 59 osób w wieku 21–24 lat. Ochotnicy uczestniczący w badaniu szczotkowali zęby pastą Duraphat® 5000, grupa A (n = 30) lub pastą Pro Gum Health®, grupa B (n = 24) w tej samej ilości (długość pasma pasty 1 cm) przez 1 minutę i po zakończeniu nie płukali jamy ustnej wodą. Obydwie pasty zawierają fluorek sodu, pasta Duraphat w ilości 5000 ppm, a pasta Pro Gum Health® 1450 ppm. Stężenie fluoru w ślinie za pomocą jonowoselektywnej elektrody oznaczano 5-krotnie przed szczotkowaniem (badanie 0) i po upływie 15, 30, 60 i 120 min od zakończenia szczotkowania (badanie 1–4).
Wyniki. W grupie A wyjściowo (badanie 0) średnie stężenie fluoru w ślinie wynosiło 0,18 ± 0,12 ppm, a w grupie B 0,15 ± 0,13 ppm. Po upływie 15 min od szczotkowania (badanie 1) wzrastało w grupie A ok. 32-krotnie do wartości 5,73 ± 3,91 ppm, natomiast w grupie B ok. 11-krotnie do wartości 1,59 ± 1,24 ppm. Po upływie kolejnych 15 min (badanie 2) wartości wynosiły odpowiednio 1,92 ± 1,24 ppm i 0,53 ± 0,44 ppm, ujawniając odpowiednio ok. 11-krotny i 3,5-krotny wzrost w odniesieniu do badania 0. W badaniu 3 po upływie 60 min stwierdzono zmniejszenie retencji fluoru, w grupie A do wartości 0,47 ± 0,44 ppm, 3-krotnie wyższej od wartości wyjściowej, a w grupie B jedynie nieznacznie większe stężenie średnio o 0,01 ppm. Po upływie 120 min od szczotkowania (badanie 4) w obu grupach zaobserwowano nieco mniejsze od wyjściowego stężenie fluoru w ślinie.
Wnioski. Schemat retencji fluoru w ślinie w funkcji czasu po użyciu obu past był podobny. Użycie pasty z wysoką zawartością fluoru w porównaniu z pastą o konwencjonalnej zawartości fluoru powodowało istotnie wyższy wzrost stężenia fluoru w ślinie utrzymujący się przez dłuższy czas.

Abstract

Background. Fluoridated toothpastes containing up to 1500 ppm of fluoride have been commonly used in caries prevention, however, for subjects with high risk of developing caries toothpastes with high content of fluoride are recommended.
Objectives. Evaluation of fluoride retention in saliva after single toothbrushing with the use of toothpaste containing high and standard content of fluoride.
Material and Methods. The study comprised 59 subjects aged 21–24 years. The examined subjects, volunteers, brushed their teeth with the Duraphat® 5000 toothpaste – group A (n = 30) or with the Pro Gum Health® toothpaste – group B (n = 24). Both groups used the same amount of paste (stripe length 1 cm) for 1 min and after completed toothbrushing they did not rinse the oral cavity with water. Both toothpastes contain natrium fluoride, the Duraphat® paste 5000 ppm F, and the Pro Gum Health® paste 1450 ppm F. The level of fluoride in saliva was assessed by ionoselective electrode 5 times before toothbrushing (study 0) and after 15, 30, 60 and 120 min after toothbrushing (study 1–4).
Results. At the baseline the mean content of salivary fluoride in group A was 0.18 ± 0.12 ppm and in group B 0.15 ± 0.13 ppm. The level of fluoride increased after 15 min of toothbrushing, in group A 32-times, reaching approximately 5.73 ± 3.91 ppm, and in group B 11-times up to 1.59 ± 1.24 ppm from the baseline (study 1). After next 15 min (study 2), the mean amounted to 1.92 ± 1.24 ppm and 0.53 ± 0.45 ppm revealing ca. 11-times and 2.5-times increase in comparison to study 0, respectively. In study 3, after 60 min, the reduction of the fluoride retention was found, in group A to the mean value of 0.47 ± 0.44 ppm, 3-times higher, and in group B only slightly higher level ca. 0.01 ppm. 120 min after toothbrushing (study 4) a slightly lower level of salivary fluoride was observed in both groups.
Conclusion. The pattern of fluoride retention in saliva in time after toothbrushing with fluoridated toothpastes was similar. Significantly higher increase of salivary fluoride was caused by the toothpaste with high concentration of fluoride in comparison to the toothpaste with conventional content of fluoride, which persisted for a longer period of time in saliva.

Słowa kluczowe

fluorkowe pasty do zębów, zawartość fluoru, retencja, ślina

Key words

fluoridated toothpastes, fluor content, retention, saliva

References (27)

 1. Walsh T., Worthington H.V., Glenny A.M., Appelbe P., Marinho V.C., Shi X.: Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst. Rev. 2010 Jan 20 (1): CD007868. doi: 10.1002/14651858.CD007868.pub2.
 2. Baysan A., Lynch E., Ellwood R., Davies R., Petersson L., Borsboom P.: Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5,000 and 1,100 ppm fluoride. Caries Res. 2001, 35, 41–46.
 3. Schirmeister J.F., Gebrande J.P., Altenburger M.J., Schulte Monting J., Hellwig E.: Effect of dentifrice containing 5000 ppm fluoride on non-cavitated fissure carious lesions in vivo after 2 weeks. Am. J. Dent. 2007, 20, 212–216.
 4. Tavss E.A., Mellberg J.R., Joziak M., Gambogi R.J., Fisher S.W.: Relationship between dentifrice fluoride concentration and clinical caries reduction. Am. J. Dent. 2003, 16, 369–374.
 5. Zero D.T.: Dentifrices, mouthwashes, and remineralization/caries arrestment strategies. BMC Oral Health 2006, 6 Suppl 1, S9 (1–13).
 6. Zero D.T., Creeth J.E., Bosma M.L., Butler A., Guibert R.G., Karwal R., Lynch R.J.M., Martinez-Mier E.A., González-Cabezas C., Kelly S.A.: The effect of brushing time and dentifrice quantity on fluoride delivery in vivo and enamel surface micro hardness in situ. Caries Res. 2010, 44, 90–100.
 7. Denbesten P., Ko H.S.: Fluoride levels in whole saliva of preschool children after brushing with 0.25 g (pea-sized) as compared to 1.0 g (full-brush) of a fluoride dentifrice. Pediatr. Dent. 1996, 18, 277–280.
 8. Chestnutt I.G., Schäfer F., Jacobson A.P., Stephen K.W.: The influence of toothbrushing frequency and postbrushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent. Oral Epidemiol. 1998, 26, 406–411.
 9. Duckworth R.M., Maguire A., Omid N., Steen I.N., Mccracken G.I., Zohoori F.V.: Effect of rinsing with mouthwashes after brushing with a fluoridated toothpaste on salivary fluoride concentration. Caries Res. 2009, 43, 391–396.
 10. Kaczmarek U., Pregiel B., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Grzesiak I., Fita K.: Fluoride level in saliva after toothbrushing using fluoride toothpastes with and without water rinsing. Ann. Acad. Med. Stetin. 2006, 52, supl.1, 45–49.
 11. Sjögren K., Birkhed D., Rangmar B.: Effect of a modified toothpaste technique on approximal caries in preschool children. Caries Res. 1995, 29, 435–441.
 12. Zero D.T., Raubertas R.F., Pedersen A.M., Fu J., Hayes A.L., Featherstone J.D.B.: Studies of fluoride retention by the oral soft tissue after application of home-use topical fluorides. J. Dent. Res. 1992a, 71, 1546–1552.
 13. Zero D.T., Raubertas R.F., Pedersen A.M., Fu J., Hayes A.L., Featherstone J.D.B.: Fluoride concentration in plaque, whole saliva and ductal saliva after application of home-use topical fluorides. J. Dent. Res. 1992b, 71, 1768–1775.
 14. Twetman S., Axelsson S., Dahlgren H., Holm A.K., Källestål C., Lagerlöf F., Lingström P., Mejàre I., Nordenram G., Norlund A., Petersson L.G., Söder B.: Caries preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol. Scand. 2003, 61, 347–355.
 15. Birkeland J.M.: Fluoride content of dental plaque after bushing with a fluoride dentrifice. Scand. J. Dent. Res. 1972, 80, 80–81.
 16. Biesbrock A.R., Gerlach R.W., Bollmer B.W., Faller R.V., Jacobs S.A., Bartizek R.D.: Relative anti-caries efficacy of 1100, 1700, 2200, and 2800 ppm fluoride ion in a sodium fluoride dentifrice over 1 year. Community Dent. Oral Epidemiol. 2001, 29, 382–389.
 17. Stookey G.K., Mau M.S., Isaacs R.L., Gonzalez-Gierbolini C., Bartizek R.D., Biesbrock A.R.: The relative anticaries effectiveness of three fluoride-containing dentifrices in Puerto Rico. Caries Res. 2004, 38, 542–550.
 18. O’mullane D.M., Kavanagh D., Ellwood R.P., Chesters R.K., Schafer F., Huntington E., Jones P.R.: A three-year clinical trial of a combination of trimetaphosphate and sodium fluoride in silica toothpastes. J. Dent. Res. 1997, 76, 1776–1781.
 19. Kaczmarek U., Czajczyńska A., Gmyrek-Marciniak A., Grzesiak-Gasek I., Filipowski H.: Fluoride level in saliva after toothbrushing using selected fluoride toothpastes. Czas. Stomatol. 2006, 59, 238–244.
 20. Al-Mulla A., Karlsson L., Kharsa S., Kjellberg H., Birkhed D.: Combination of high-fluoride toothpaste and no post-brushing water rinsing on enamel demineralization using an in-situ caries model with orthodontic bands. Acta Odontol. Scand. 2010, 68, 323–328.
 21. Bradshaw D.J., Marsh P.D., Hodgson R.J., Visser J.M.: Effects of glucose and fluoride on competition and metabolism within in vitro dental bacterial communities and biofilms. Caries Res. 2002, 36, 81–86.
 22. Duckworth R.M., Morgan S.N.: Oral fluoride retention after use of fluoride dentifrices. Caries Res. 1991, 25, 123–129.
 23. Duckworth R.M., Morgan S.N., Ingram G.S., Page D.J.: Oral fluoride reservoirs and their relationship to anticaries efficacy. [In:] Clinical and biological aspects of dentifrices. Eds.: Embery G., Rølla G., Oxford University Press, New York 1992.
 24. Nordström A., Birkhed D.: Fluoride retention in proximal plaque and saliva using two NaF dentifrices containing 5,000 and 1,450 ppm F with and without water rinsing. Caries Res. 2009, 43, 64–69.
 25. Schroeder H.E.: Oral structural biology. George Thieme Verlag 1991, 20.
 26. Sjögren K., Birkhed D.: Factors related to fluoride retention after toothbrushing and possible connection to caries activity. Caries Res. 1993, 27, 474–477.
 27. Wu C.D., Wei G.: Tea as a functional food for oral health. [In:] Food constituents and oral health. Current status and future prospects. Ed.: Wilson M. Woodhead Publishing Limited, Cambridge 2009, 402–404.