Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 308–314

Publication type: original article

Language: Polish

Stan uzębienia młodzieży w wieku 18 lat w województwach lwowskim i lubelskim

Dental Condition of 18 Year Old Adolescets Living in Lviv and Lublin District

Teresa Bachanek1,A,B,D,E, Roman Ogonovski2,A,D,E, Barbara Hendzel1,B,E,F, Wołodymir Szybiński2,E,D, Katarzyna Jarmolińska1,D,E,F, Wołodymir Hrynovets3,E,D, Agnieszka Brzozowska4,C, Igor Denega3,E,D, Ewa Wolańska1,B,D,E

1 Katedra i Zakład Somatologii Zachowawczej z E ndodoncją Uniwersytetu Medycznego w L ublinie, L ublin, Polska

2 Stomatologiczne Centrum Medyczne Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego, Lwów, Ukraina

3 Katedra Stomatologii Zachowawczej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego, Lwów, Ukraina

4 Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w L ublinie, Lublin, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne przeprowadzane w ostatnich latach wskazują na niezadowalający stan uzębienia 18-letniej młodzieży. Intensywność próchnicy określana średnią liczbą PUWZ i jej składowych różni się w zależności od kraju, regionu, miejsca zamieszkania i płci.
Cel pracy. Ocena stanu uzębienia w grupie osób w wieku 18 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego.
Materiał i metody. Badanie stomatologiczne przeprowadzono w grupie losowo wybranej młodzieży 18-letniej z województwa lubelskiego i lwowskiego. W każdym województwie zbadano osoby mieszkające na wsi i w dużym mieście. Badanie stanu jamy ustnej przeprowadzano w gabinecie stomatologicznym, a stan uzębienia oceniano według kryteriów zgodnych z zaleceniami WHO. Obliczono średnią wartość liczby PUWZ oraz średnie jej składowych PZ, UZ, WZ. Badaniami objęto 379 osób, w tym 46,70% pochodziło z Ukrainy, a 53,30% z P olski.
Wyniki. Średnia wartość liczby PUWZ wynosiła 7,50 dla obwodu lwowskiego i 7,87 w województwie lubelskim. Stwierdzono, że liczba PZ była istotnie większa w grupie badanych z obwodu lwowskiego niż w grupie z województwa lubelskiego, a liczba WZ była istotnie statystycznie większa w grupie polskiej. Wartości liczby UZ oraz PUWZ nie różniły się istotnie statystycznie między grupami. W obu województwach średnie wartości liczby PZ były zdecydowanie mniejsze niż liczby WZ. Jedynie w grupie mężczyzn mieszkających w dużym mieście obwodu lwowskiego nie było zębów usuniętych, najwyższą średnią liczbę UZ zanotowano natomiast w grupie kobiet z dużego miasta w tym województwie.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stan uzębienia 18-latków w obwodzie lwowskim i województwie lubelskim jest niezadowalający.

Abstract

Background. Epidemiological studies carried out during the last years show the unsatisfactory state of dentition in the group of 18-years old adolescents. Caries frequency determined by the mean values of DMFT and its components differs depending on the country, region, place of living and gender.
Objectives. The objective of research was to assess the state of dentition in the 18-years old group of patients living in the Lviv and Lublin provinces.
Material and Methods. The dental studies were carried out at random among 18-years old adolescents from Lviv and Lublin provinces. The patients living in villages and big cities were examined in each province respectively. The examination of state of oral cavity was conducted in the dental surgery and the state of dentition was evaluated according to WHO criteria.
Results. The mean value of DMFT and its components DT, MT, FT were calculated. 379 patients were examined, including 46.70% Ukrainians and 53.30% Poles. The mean value of DMFT was 7.50 in province of Lviv and 7.87 in province of Lublin. The mean value of DT was statistically significantly higher in the group of examined patients from Lviv region in comparison with polish patients. However, the mean values of FT was statistically significantly higher in the polish group of patients.The mean value of MT and DMFT did not statistically significantly differ between these groups of patients. In both provinces the mean values of DT was significantly lower than mean values of FT. O nly in the group of males living in the big cities in province of Lviv none tooth was extracted. The highest mean value of MT was revealed in the group of females living in the big cities in Lviv province.
Conclusion. Having analyzed the results of the study, it was concluded that the state of dentition in 18-years old patients in Lviv and Lublin regions was unsatisfactory.

Słowa kluczowe

epidemiologia, próchnica zębów, PUWZ, młodzież

Key words

epidemiology, dental caries, DMFT, adolescents

References (13)

 1. Selwitz R.H., Ismail A.I., Pitts N.B.: Dental caries. Lancet 2007, 369, 51–59.
 2. Forshee R.A., Storey M.L.: Evaluation of the association of demographics and beverage consumption with dental caries. Food Chem. Toxicol. 2004, 42, 1805–1816.
 3. Herman K., Grzesiak I., Bader-Orłowska D.: State of dentition of 18 year old adolescents living in Wroclaw. As Stomatol. 2008, 6, 1, 46–48.
 4. R ybarczyk-Townsend E., Lubowiedzka B., Wochna-Sobańska M.: Evaluation of the state of dentition of 18 year old adolescents from Lodz district in the year 2004. Zdr. Publ. 2005, 3, 287–290.
 5. Mielnik-Błaszczak M., Krawczyk D., Stachurski P.: Evaluation of the state of dentition in patients aged 15–18 from south-west poland podkarpackie province. Nowa Stomatol. 2013, 18, 26–30 [in Polish].
 6. C hłapowska J.: Dental state of 18-years old youth in the Poznań voivodeship. Stomatol. Współcz. 1998, 4, 251–254 [in Polish].
 7. E merich-Poplatek K., Adamowicz-Klepalska B., Sawicki L.: Oral Health Status of the 18-year-old adolescents from Pomorskie District in the Year 2003. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 427–432 [in Polish].
 8. Hilt A., Daszkowska M.: Dental status of normal and overweight persons from secondary schools of Lodz. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 351–357 [in Polish].
 9. G anowicz M., Pierzynowska E., Zawadziński M., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Szatko F., Dybiżbańska E., Wierzbicka M., Jodkowska E.: Evaluation of the dental status and treatment needs of the 18-year-olds in Poland. Nowa Stomatol. 2006, 11, 27–33.
 10. The results of epidemiological studies conductet in the “Monitoring of health of the oral cavity in 2012 years”. Ministry of Health 2012, 76–96.
 11. P eres M.A., Peres K.G., Traebert J., Zabot N.E., De Lacerda J.T.: Prevalance and severity of dental caries are associated with the worst socioeconomic conditions: A Brazilian cross-sectional study among 18-year-old males. J. A dolesc. Health 2005, 37, 103–109.
 12. Kozeł O.A., Urbanowicz E.A.: The epidemiological studies of prevalence of dental diseases in the group of students living in Mińsk. Stomalotogiczne Nowiny 2008, 8, Materiały Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy stomatologii – Lviv 2008”, 168–169.
 13. Frołowa N.Ł.: Caries morbidity among children and adolescents with rheumatic diseases. Stomalotogiczne Nowiny 2008, 8, Materiały Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy stomatologii – Lviv 2008”, 51–53.