Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 238–243

Publication type: clinical case

Language: English

The Application of Computed Tomography with Cone-Shaped Radiation in Maxillofacial Surgery in the Group of Patients with Fractures in the Facial Part of the Skull – Preliminary Report

Zastosowanie tomografii komputerowej z wiązką promieniowania w kształcie stożka u pacjentów ze złamaniami w obrębie części twarzowej czaszki – doniesienie wstępne

Bartłomiej Szczodry1,A,B,E,F, Michał Kotlarski1,B,E,F, Paweł Chomicki1,D,F, Danuta Samolczyk-Wanyura1,A,F

1 Clinic for Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, Medical University of Warsaw, Poland

Abstract

Background. Volumetric tomography (computed tomography with cone-shaped radiation – CBCT) is used more and more often in the clinical practice. The biggest advantage of this form of diagnostics is very good quality of the scanned images. CBCT enables us to create precise images of teeth structure, bones of jaw and lower jaw in the form of thin sections, multi-surface reconstructions and 3D reconstructions. Computed tomography has proved to be a very helpful diagnostic tool in the maxillofacial surgery.
Objectives. The aim of this paper is to present application of computed tomography with cone-shaped radiation in maxillofacial surgery in the group of patients with fractures in the facial part of the skull.
Material and Methods. This dissertation was created on the basis of both review of already existing theses and CBCT tomography research performed on the patients of Clinic for Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, Medical University of Warsaw with fractures in the area of facial part of the skull. CBCT examination was performed using apparatus New Tom 3G (Model QR-DVT 9000).
Results. Computed tomography examination with cone-shaped radiation enables a precise illustration of fractures in the area of upper and lower part of the face. All the essential pieces of information about construction and threedimension location of structures have been collected. These data turned out to be extremely valuable in the case of dislocation of facial bones’ structures after injury.
Conclusion. Computed tomography with cone-shaped radiation enables proper diagnostics and medical treatment monitoring. Detailed planning of treatment based on images without distortions helps to reduce the length of surgeries and lowers invasiveness, which is crucial in the practice of a surgeon.

Streszczenie

Wprowadzenie. Tomografia komputerowa z wiązką promieniowania w kształcie stożka (CBCT) znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej. Za rosnącą popularnością tej formy diagnostyki przemawia bardzo dobra jakość obrazowania badanych struktur. CBCT pozwala na dokładne zobrazowanie twardych struktur zębów, kości szczęk i żuchwy w formie cienkich przekrojów, rekonstrukcji wielopłaszczyznowej oraz rekonstrukcji 3D. W chirurgii szczękowo-twarzowej tomografia komputerowa jest bardzo pomocnym narzędziem diagnostycznym, które znalazło szerokie zastosowanie między innymi u chorych po urazach.
Cel pracy. Przedstawienie możliwości wykorzystania CBCT w diagnostyce złamań u chorych po urazach twarzowej części czaszki. Materiały i metody. W pracy wykorzystano badania CBCT wykonane u wybranych pacjentów ze złamaniami w obrębie twarzowej części czaszki leczonych w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i I mplantologii WUM. Na podstawie otrzymanych wyników i przeglądu piśmiennictwa oceniono przydatność badania w diagnostyce złamań twarzowej części czaszki. Badanie CBCT zostało wykonane za pomocą aparatu New Tom 3G (Model QR-DVT 9000).
Wyniki. Wykonane badania tomografii komputerowej z wiązką promieniowania w kształcie stożka pozwoliły w precyzyjny sposób zobrazować złamania w obrębie górnego i dolnego masywu twarzy. Uzyskano niezbędne informacje o budowie i lokalizacji przestrzennej struktur objętych obrazowaniem. W przypadku przemieszczeń struktur kostnych twarzoczaszki u pacjentów po urazie informacje te okazały się niezwykle przydatne w planowaniu postępowania leczniczego.
Wnioski. Tomografia komputerowa z wiązką promieniowania w kształcie stożka daje niespotykane dotąd możliwości diagnostyki i monitorowania wyników leczenia, a co za tym idzie prawidłowego leczenia schorzeń związanych z obszarem części twarzowej czaszki. Szczegółowe planowanie leczenia na podstawie pozbawionego zniekształceń obrazu skraca czas zabiegów i zmniejsza ich inwazyjność.

Key words

computed tomography, CBCT

Słowa kluczowe

tomografia komputerowa, CBCT

References (15)

 1. Różyłło-Kalinowska I., Różyłło T.K.: Use of volumetric imaging in general dental diagnostics. Magazyn Stomatol. 2009, 19, 6, 18–23 [in Polish].
 2. Różyłło-Kalinowska I., Różyłło T.K.: Możliwości obrazowania wolumetrycznego w przypadku pacjenta stomatologicznego. TPS 2009, 3, 77–80 [in Polish].
 3. Kryst L. (red.): Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 5 (dodruk 2011).
 4. Scarfe W.C., Farman A.G., Sukovic P.: Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice. J. Can. Dent. Assoc. 2006, 72, 75–80.
 5. Maćkowiak K., Borczyk R., Pietranek K.: The use of cone-beam computed tomography in dental implantology. TPS 2010, 4, 66–70 [in Polish].
 6. De Vos W., Casselman J., Swennen G.R.J.: Cone-beam computerized tomography (CBCT) imaging of the oral and maxillofacial region: A systematic review of literature. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009, 38, 609–625.
 7. Simon J.H.S.: Differential diagnosis of large periapical lesions using cone-beam computed tomography measurements and biopsy, J. Endod. 2006, 32, 833–837.
 8. Bagińska J., Piszczatowski S.: Applicability of different methods of computed tomography to endodontics – review of literature. Czas. Stomat. 2010, 63, 41–50 [in Polish].
 9. Różyłło-Kalinowska I., Różyłło T.K.: Cone-Beam Computed Tomography in diagnostics of vertical dental root fracture – in vitro study. Czas. Stomatol. 2010, 63, 191–198 [in Polish].
 10. Postek-Stefańska L., Bednarski J., Mazur T., Borkowski L.: In vitro evaluation of matched-taper single cone ProTaper® and Thermafil® technique root canal obturations using digital radiography. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 505–512 [in Polish].
 11. Owecka M., Kulczyk T.: The use of cone-beam computed tomography (CBCT) in identification of the causes of teeth eruption disturbances. Nowiny Lek. 2008, 77, 330–333 [in Polish].
 12. Różyłło-Kalinowska I.: Basic principles for use of dental cone beam CT – consensus guidelines of the European Academy of Dental and Maxillofacial Radiology. Magazyn Stomat. 2009, 19, 6, 12–16.
 13. Stuck B.A., Hulse R., Barth T.J.: Intraoperative cone beam computed tomography in the management of facial fractures. J. Oral Maxillofac. Surg. 2012, 41, 1171–1175
 14. Seth V., Kamath P., Vaidya N.: Cone beam computed tomography: third eye in diagnosis and treatment planning. Int. J. Orthod. Milwaukee 2012, 23, 17–22.
 15. Kaeppler G., Mast M.: Indications for cone-beam computed tomography in the area of oral and maxillofacial surgery. Int. J. Comput. Dent. 2012, 15, 271–286.