Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 210–216

Publication type: original article

Language: English

Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education – Opinion of Students

Nabycie umiejętności praktycznych w stomatologii dziecięcej w kształceniu przeddyplomowym w opinii studentów

Maria Kruszyńska-Rosada1,, Maria Borysewicz-Lewicka1,, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska1,, Aleksander Przystanowicz2,

1 Department of Paediatric Dentistry, University of Medical Sciences, Poland

2 Department of Medical Education, University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Background. Paediatric dentistry is the science of the stomatognathic system of the developmental age. Teaching paediatric dentistry mainly focuses on prevention, diagnosis and treatment of dental caries of primary and permanent teeth and also on prevention of periodontal diseases. Students are taught theoretically and practically how to provide relevant dental care for the patients in developmental age.
Objectives. The aim of the research was to study the opinion of students, completing the undergraduate education, about: the level of practical skills mastered in paediatric dentistry, the expected level of usefulness of particular practical skills in professional practice, and the extent to which teaching paediatric dentistry influenced the correct performance of the examined skills. Students’ opinions, concerning the level of acquiring practical skills, were confronted with the frequency performing particular skills during classes. The aim was to examine whether there is a relation between student’s opinion on the level of his skills and the true number of practical performance.
Material and Methods. 94 dental students of the 5th year of study were examined, just after the final exam. They were given the questionnaire where the students expressed their opinion on the level of acquiring the 22 practical skills. The students expressed their opinion using a 7-degree scale, where point 1 showed the lowest level of mastering the skill and point 7 marked the highest. The method of document analysis was used in the study – “paediatric dentistry student’s training cards”, where the numbers of particular practical interventions made during the 4th and 5th year of study were collected.
Results. The study showed the predominance of positive opinions. There was no correlation between the extent in which students acquired certain practical skills and the number of actual performances during classes. Existing correlations were not statistically significant.
Conclusion. This study demonstrated that the level of mastering, usefulness and teaching of most of the particular examined clinical skills was high. There was no correlation between the extent in which students acquired certain practical skills and the number of actual performances during classes.

Streszczenie

Wprowadzenie. Stomatologia dziecięca jest nauką o układzie stomatognatycznym w okresie wieku rozwojowego. W nauczaniu stomatologii dziecięcej szczególną uwagę zwraca się na zapobieganie, rozpoznanie i leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych, a także na zapobieganie chorobom przyzębia. Przekazuje się wiadomości i kształtuje umiejętności pozwalające na właściwą opiekę stomatologiczną nad pacjentem w wieku rozwojowym.
Cel pracy. Ocena opinii studentów kończących kształcenie przeddyplomowe na temat poziomu opanowania umiejętności praktycznych z zakresu stomatologii dziecięcej, spodziewanego poziomu wykorzystywania praktycznych umiejętności w praktyce zawodowej oraz stopnia w jakim nauczanie stomatologii dziecięcej wpływa na poprawne przeprowadzanie wybranych umiejętności praktycznych. Opinie studentów dotyczące poziomu nabytych umiejętności porównywano z liczbą wykonanych poszczególnych zabiegów podczas zajęć klinicznych. Celem była również ocena zależności między deklarowaną opinią studentów na temat poziomu ich umiejętności a liczbą wykonanych zabiegów.
Materiał i metody. Badanie, w którym wzięło udział 94 studentów stomatologii, przeprowadzono bezpośrednio po egzaminie dyplomowym ze stomatologii dziecięcej. W ankiecie studenci oceniali poziom opanowania przez siebie 22 umiejętności praktycznych. Studenci wyrażali opinię za pomocą 7-stopniowej skali, w której punkt 1 oznaczał najniższy poziom opanowania umiejętności, a 7 najwyższy. W badaniach analizowano również “studencką kartę ćwiczeń”, w której są odnotowywane poszczególne zabiegi wykonane przez studentów podczas IV i V roku studiów.
Wyniki. Badania wykazały przewagę opinii pozytywnych. Nie stwierdzono zależności między poziomem opanowania przez studenta umiejętności praktycznych a liczbą wykonanych zabiegów podczas zajęć klinicznych.
Wnioski. Badania wykazały, że w ocenie studentów poziom opanowanych umiejętności, możliwość ich wykorzystania w praktyce oraz poziom nauczania umiejętności praktycznych był wysoki. Nie stwierdzono zależności między stopniem opanowania poszczególnych umiejętności praktycznych a liczbą wykonanych zabiegów podczas zajęć klinicznych.

Key words

dental education, paediatric dentistry, clinical skill

Słowa kluczowe

edukacja stomatologiczna, stomatologia dziecięca, umiejętności praktyczne

References (13)

 1. Competence Based Curriculum (CBC) Paediatric Dentistry. Description of the course. Department of Paediatric Dentistry, University of Medical Sciences, Poznań, Poland.
 2. A guineline framework for undergraduate education in Paediatric Dentistry. Eur Arch Paediatr Dent 2009, 10 (2), 114–119.
 3. Andrés de A.G., Sánchez E., Hidalgo J.J., Diaz M.J.: Appraisal of psychomotor skills of dental students at University Complutencse of Madrid. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, 24–30.
 4. Fugill M.: Teaching and learning in dental student clinical practice. Eur. J. Dent. Educ. 2005, 9, 131–136.
 5. Kells H.R.: Self-study processes. A guide to self-evaluation in higher education. Wyd. UMCS, Lublin 2000. [in Polish]
 6. Prosper M.: A student learning perspective on teaching and learning, with implications for problem-based learning. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, 51–58.
 7. Hietala E.-L., Karjalainen A., Raustia A.: Renewal of the clinical-phase dental curriculum to promote better learning at the University of Oulu. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, 120–126.
 8. Seddon R.P.: Undergraduate experience of clinical procedures in paediatric dentistry in a UK dental school during 1997–2001. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, 172–176.
 9. Przystanowicz A., Rębała L.: Preparation for the job of a dentist, as evaluated by the graduates from the division of dentistry of the University of Medical Sciences in Poznań. Pozn. Stom. 1999, 26, 193–199 [in Polish].
 10. Results obtained by a questionnarie on undergraduate training in paediatric dentistry in Europe, 1998. Institute of Dentistry, University of Helsinki.
 11. Alaluusua S., Frankenmolen F., Holm A.K., Marks L., Papagiannoulis L., Danhllof G.: Undergraduate teaching in paediatric dentistry – a European perspective. Abstracts 5th Congress of EAPD – Bergen June 7–11, 2000. Eur. J. Pead. Dent. 2000, 3, 1, 24.
 12. Burchardt D., Bręborowicz A., Borysewicz-Lewicka M.: Stomatological issues in curriculum of pediatrics – surveying medical students. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2010, 1 (22), 7–12 [in Polish].
 13. Schulte A.G. et al.: European Core Curriculum in Cariology for undergraduate dental students. Eur. J. Dent. Educ. 2011, 15, Suppl. 1, 9–17.