Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 197–204

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena molekularna periopatogenów z głębokich kieszonek przyzębnych w przebiegu zaawansowanych zapaleń przyzębia

Molecular Evaluation of Periodontal Pathogens from Deep Periodontal Pockets in the Course of Advanced Periodontitis

Magdalena Baker1,B,D, Monika Myszko-Coelho2,E,F, Zbigniew Kozłowski1,D, Marzena Dominiak2,A,B

1 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Zapalenie przyzębia jest chorobą wieloczynnikową wywoływaną przez patogeny płytki nazębnej. Identyfikacja bakterii z głębokich kieszonek przyzębnych pomaga postawić szczegółowe rozpoznanie i wdrożyć właściwe leczenie farmakologiczne.
Cel pracy. Ocena ilościowa i jakościowa głębokich kieszonek przyzębnych u pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia oraz badanie zależności między rozpoznaniem postawionym na podstawie objawów klinicznych a składem mikrobiologicznym badanych kieszonek.
Materiał i metody. Badaniem objęto 34 pacjentów z zaawansowanym zapaleniem przyzębia, u których dokonano oceny mikrobiologicznej głębokich kieszonek przyzębnych (PD > 4 mm) na podstawie obecnego DNA bakteryjnego z użyciem reakcji PCR za pomocą gotowych zestawów PET plus (MIP Pharma®, Niemcy).
Wyniki. Potwierdzono ścisły związek występowania bakterii w kompleksach zaproponowanych przez Socransky’ego. Wykazano zależność między rodzajami periopatogenów płytki poddziąsłowej a głębokością kieszonek. Nie ujawniono zależności między występowaniem Aggregatibacter actinomycetemcomitans a klinicznym rozpoznaniem agresywnego zapalenia przyzębia.
Wnioski. Głębokie kieszonki przyzębne są zasiedlane przez zróżnicowaną florę bakteryjną, a analiza jej składu daje podstawy do właściwego leczenia.

Abstract

Background. Periodontitis is a multifactorial disease caused by plaque pathogens. Identification of bacteria from deep periodontal pockets helps with specific diagnosis and initiates appropriate farmacological treatment.
Objectives. To evaluate quantitative and qualitative deep periodontal pockets in patients with advanced periodontal disease and to examine the relationship between diagnosis posed on the basis of clinical and microbiological composition of respondents pockets.
Material and Methods. The study included 34 patients with advanced periodontitis, in which the assessment of microbiological deep periodontal pockets (PD > 4 mm) based on the current use of bacterial DNA with PCR kits using PET plus (MIP® Pharma, Germany).
Results. The presence of closely related bacteria in the complexes as proposed by Socransky was confirmed. The relationship between the types of plaque periopathogens and the depth of subgingival pockets was demonstrated. The results do not disclose the relationship between the occurence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans and the clinical diagnosis of aggressive periodontitis.
Conclusion. Analysis of composition of deep periodontal pockets, inhabited by diverse flora bacteria, leads to appropriate treatment.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, test real-time PCR, periopatogeny

Key words

periodontitis, test real-time PCR, periopathogenes

References (37)

 1. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal diseases in 35–44 year-olds in the large urban agglomerations. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 2. Van Winkelhoff A.J.: Microbiology in diagnosis and treatment planning in periodontics. Int. J. Dent. Hygiene. 2003, 1, 131–137.
 3. Paster B.J., Boches S.K., Galvin J.L., Ericson R.E., Lau C.N., Levanos V.A., Sahasrabudhe A., Dewhirst F.E.: Bacterial diversity in human subgingival plaque. J. Bacteriol. 2001, 183, 3770–3783.
 4. Socransky S.S.: Microbial complexes in subgingival plaque. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 134–144.
 5. Trąbska-Świstelnicka M.: PET microbiological test – for use in everyday dental practice? Author’s own observations. Mag. Stomatol. 2012, 22, 6, 62–68 [in Polish].
 6. Nędzi-Góra M., Kowalski J., Krajewski J., Górska R.: Microbiological analysis of deep periodontal pockets in patients with chronic periodontitis using the PCR method. Czas. Stomatol. 2007, 60, 717–725 [in Polish].
 7. Fux C.A., Costerton J.W., Stewart P.S., Stoodley P.: Survival strategies of infectious biofilms. Trends Microbiol. 2005, 13, 34–40.
 8. Socransky S.S., Haffajee A.D.: Dental biofilms: difficult therapeutic targets. Periodontol. 2000, 2002, 28, 12–55.
 9. Dumitrescu A.L., Ohara M.: Periodontal Microbiology. [In:] Etiology and pathogenesis of periodontal disease. Eds: Dumitrescu A.L., Springer, Verlag Berlin–Heidelberg, 2010, 39–77.
 10. Sbordone L., Bortolaia C.: Oral microbial biofilms and plaque-related diseases: microbial communities and their role in the shift from oral health to disease. Clin. Oral Investig. 2003, 7, 181–188.
 11. Armitage G.C.: Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann. Periodontol. 1999, 4, 1–6.
 12. Kowalski J.: Genetic and microbiological verification of generalized chronic periodontitis and generalized aggressive periodontitis. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 370–376 [in Polish].
 13. Dembowska E., Wiernicka-Menkiszak M., Samulak-Zielińska R.: Generalized aggressive periodontitis – diagnostic, epidemiology, etiopathogenesis. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 95–102 [in Polish].
 14. Osmólska-Bogucka A.: Microbiological diagnostic tests in the treatment of patients with periodontal disease. Nowa Stomatol. 2012, 2, 64–68 [in Polish].
 15. Krawczyk B.: Molecular diagnostic in hospital infections. Post. Mikrobiol. 2007, 46, 367–378 [in Polish].
 16. Torrungruang K., Bandhaya P., Likittanasombat K., Grittayaphong C.: Relationship between the presence of certain bacterial pathogens and periodontal status of urban Thai adults. J. Periodontol. 2009, 80, 122–129.
 17. Deng T., Wang L., Lv J., Pang J., Liu B., Du Y., Ke J.: Association of three bacterial species and periodontal status in Chinese adults: an epidemiological approach. J. Clin. Microbiol. 2011, 49, 184–188.
 18. Colombo A.P., Teles R.P., Torres M.C., Souto R., Rosalém W.J., Mendes M.C., Uzeda M.: Subgingival microbiota of Brazilian subjects with untreated chronic periodontitis. J. Periodontol. 2002, 73, 360–369.
 19. López N.J., Socransky S.S., Da Silva I., Japlit M.R., Haffajee A.D.: Subgingival microbiota of chilean patients with chronic periodontitis. J. Periodontol. 2004, 75, 717–725.
 20. Botero J.E., Contreras A., Lafaurie G., Jaramillo A., Betancourt M., Arce R.M.: Occurrence of periodontopathic and superinfecting bacteria in chronic and aggressive periodontitis subjects in a C olombian population. J. Periodontol. 2007, 78, 696–704.
 21. Mombelli A., Casagni F., Madianos P.N.: Can presence or absence of periodontal pathogens distinguish between subjects with chronic and aggressive periodontitis? A systematic review. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 10–21.
 22. Faveri M., Mayer M.P., Feres M., de Figueiredo L.C., Dewhirst F.E., Paster B.J.: Microbiological diversity of generalized aggressive periodontitis by 16S rRNA clonal analysis. Oral Microbiol. Immunol. 2008, 23, 112–118.
 23. Reichert S., Machulla H.K., Klapproth J., Zimmermann U., Reichert Y., Gläser C., Schaller H.G., Schulz S.: Interleukin-2 – 330 and 166 gene polymorphisms in relation to aggressive or chronic periodontitis and the presence of periodontopathogenic bacteria. J. Periodont. Res. 2009, 44, 628–635.
 24. Guentsch A., Puklo M., Preshaw P.M., Glockmann E., Pfister W., Potempa J., Eick S.: Neutrophils in chronic and aggressive periodontitis in interaction with Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetemcomitans. J. Periodont. Res. 2009, 44, 368–377.
 25. Slots J., Jorgensen M.G.: Effective, safe, practical and affordable periodontal antimicrobial therapy: where are we going, and are we there yet? Periodontol. 2000, 2002, 28, 298–312.
 26. Ishikawa I., Baehni P.: Nonsurgical periodontal therapy – where we stand now? Periodontol. 2000, 2004, 36, 9–13.
 27. Cugini M.A., Haffajee A.D., Smith C., Kent Jr. R.L., Socransky S.S.: The effect of scaling and root planning on the clinical and microbiological parameters of periodontal diseases: 12 month results. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 30–36.
 28. Haffajee A.D., Uzel N.G., Arguello E.I., Torresyap G., Guerrero D.M., Socransky S.S.: Clinical and microbiological changes associated with the use of combined antimicrobial therapies to treat “refractory” periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 869–877.
 29. Erpenstein H., Diedrich P.: Surgical treatment of periodontal pockets – a systemtic review. [In:] Atlas of periodontal surgery. Eds: Konopka T. Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2005, 105–110 [in Polish].
 30. Herrera D., Van Winkelhoff A.J., Dellemijn-Kippuw N., Winkel E.G., Sanz M.: Betalactamase producing bacteria in the subgingival microflora of adult patients with periodontitis. A comparison between Spain and The Netherlands. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 520–525.
 31. Nędzi-Góra M., Krajewski J., Górska R.: The influence of non-surgical treatment on periodontal microflora in patients suffering from chronic periodontitis. Czas. Stomatol. 2008, 61, 465–472 [in Polish].
 32. Haffajee A.D., Uzel N.G., Arguello E.I., Torresyap G., Guerrero D.M., Socransky S.S.: Clinical and microbiological changes associated with the use of combined antimicrobial terapies to treat “refractory” periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 869–877.
 33. Mombelli A., Samaranayake L.P.: Topical and systemic antibiotics in the management of periodontal diseases. Int. Dent. J. 2004, 54, 3–14.
 34. Mombelli A.: Periodontitis as an infectious disease: specific features and their implications. Oral Dis. 2003, 9, 6–10.
 35. Page R.C.: The microbiological case for adjunctive therapy for periodontitis. J. Int. Acad. Periodontol. 2004, 6, 143–149.
 36. Walker C., Karpinia K., Baehni P.: Chemotherapeutics: antibiotics and other antimicrobials. Periodontol. 2000, 2004, 36, 146–165.
 37. Feres M., Haffajee A.D., Allard K., Som S., Goodson J.M., Socransky S.S.: Antibiotic resistance of subgingival species during and after antibiotic therapy. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 724–735.