Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 178–183

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego

Clinical Evaluation Performed by Dentistry Students of Restoration Using Nanohybrid Composite

Kaja Orłowska1,C,E,F, Dorota Bader-Orłowska1,A,B,E, Elżbieta Sołtan1,B

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Współczesna stomatologia poszukuje doskonalszych materiałów do wypełnień wszystkich klas ubytków. Nanohybrydowe kompozyty mają szansę spełnić duże wymagania stawiane obecnie materiałom odtwórczym.
Cel pracy. Ocena kliniczna wykonanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego.
Materiał i metody. Materiałem N’Durance Cristal® wypełniono 85 ubytków należących do różnych klas wg Blacka. Wypełnienia oceniano w dniu zabiegu oraz po upływie 3 miesięcy wg kryteriów Cvara i R yge’a z modyfikacją Palaniappan. Badanie obejmowało również ocenę satysfakcji pacjenta z wypełnienia.
Wyniki. Wykazano, że po 3-miesięcznej obserwacji 59% wypełnień uzyskało ocenę doskonałą pod względem zmodyfikowanych kryteriów Cvara i R yge’a oraz 75% uzyskało ocenę doskonałą ze strony pacjentów.
Wnioski. Uzyskane wstępne wyniki świadczą o wysokiej ocenie klinicznej wypełnień wykonanych z materiału N’Durance Cristal®, ale dokładniejsza ocena wymaga dłuższego okresu obserwacji klinicznej.

Abstract

Background. Modern dentistry searches for perfect materials to restorate all classes of cavities. Nanohybrid composites after a chance to fulfill requirements for such material.
Objectives. The aim of the study was the clinical evaluation performed by dentistry students of nanohybrid composite. Material and Metods. 85 cavitites were restored with use of N’Durance Cristal® in various classes of Black’s clasification. The restorations were evaluated on the day of insertion and 3 months later, according to Cvar’s & Ryge’s criteria modified by Palaniappan. Evaluation included also patients satisfaction concering restoration.
Results. It was demonstrated that after 3 months, 59% restorations were perfect according to modified Cvar’s & Ryge’s criteria and 75% obtained excellent opinion from patients.
Conclusion. The preliminary report shows high clinical evaluation of nanohybrid N’Durance Cristal composite but to get full estimation longer time of observation is needed. Key word: nanohybrid composite, modified Cvar & Ryge criteria, clinical evaluation.

Słowa kluczowe

kompozyt nanohybrydowy, zmodyfikowane kryteria Cvara i R yge’a, ocena kliniczna

References (17)

  1. Www.septodont.com.pl/N_Durance_www.pdf
  2. Bracho-Troconis C., Trujillo-Lemon M., Boulden J., Wong N., Wall K., Esquibel K.: Characterizaction of N’Durance: a nanohybrid Composite based on new nano-dimer technology. Compend. Contin. Educ. Dent. 2010, Spec, 2, 5–9.
  3. Frausvher K.E., Ilie N.: Degree of conversion of nano-hybrid resin-based composites with novel and conventional matrix formulation. Clin. Oral. Invest. 2012, 17, 635–642.
  4. Curtis A.R., Shortall A.C., Marquis P.M., Palin W.M.: Water uptake and strength characeristics od nanofilled resin-based composite. J. Dent. 2008, 36, 186–193.
  5. Kowalczyk-Zając M., Grzesiak I., Bader-Orłowska D., Skałecka-Głuszczyńska A.: Preliminary clinical evaluation of restorations made using nanohybrid composite ICE . Porad. Stomatol. 2006, 6, 3, 10–12 [in Polish].
  6. Cvar J., Ryge G.: Criteria for the clinical evaluation of dental restorative materials USPHS. Publication US Govermment Printing Office, San Francisco 1971, 790, 244.
  7. Palaniappan S., Elsen L., Lijnen I., Peumans M., Van Meerbeek B., Lambrechts P.: Three-year randomised clinical trial to evaluate the clinical performance, quantitative and qualitative wear patterns of hybrid composite restorations. Clin. Oral Invest. 2010, 14, 441–458.
  8. Yap A.U., Yap S.H., Teo C.K: Compararison of surface finish of new aestetic restirative materials. Oper. Dent. 2004, 29, 100–104.
  9. Powers J.M., Wataha J.C.: Aesthetic materials for the direct reconstruction. In: Dental materials: Properties and manipulations. Eds.: Kaczmarek U. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013, 42–54.
  10. Ernst C.P., Brandenbush M., Meyer G.: Two-years clinical performance of nanofiller vs. fine-particle hybrid resin compisite. Clin. Oral Invest. 2006, 10, 119–125.
  11. Yap A.U., Tan C.H., Chung S.M.: Wear behaviour of new composite restoratives. Oper. Dent. 2004, 29, 269–274.
  12. Efes B.G., Doroter C., Gomec Y.: Two-year clinical evaluation of ormocer and nanofill composite with and without a flowable liner. J. Adhes. Dent. 2006, 8, 119–126.
  13. Moszner N., Klapdohr S.: Nanotechnology for dental composites. Int. J. Nanotech. 2004, 1, 130–156.
  14. Skałecka-Głuszczyńska A., Grzesiak I., Miśkiewicz D.: Two years clinical evaluation of the nanocomposite Filtek Supreme. Porad. Stomatol. 2006, 6, 10, 12–14 [in Polish].
  15. Skośkiewicz-Malinowska K., Fita K., Przywitowska I.: Preliminary clinical evaluation of restoration made using Tetric EvoCeram composite. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 214–218 [in Polish].
  16. Skałecka-Sądel A., Grzesiak I., Miśkiewicz D.: Initial clinical evaluation of restorations made using Filtek Supreme nanocomposite. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 34–35 [in Polish].
  17. Grzesiak I., Bader-Orłowska D.: Clinical evaluation of restorations made using Glacier composite after 18 months. Czas. Stomat. 2003, 61, 435–438.