Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 167–177

Publication type: original article

Language: Polish

Stan przyzębia u dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego

Periodontal Status in Children and Young Adults from Lower Silesia Region

Justyna Składnik-Jankowska1,A,B,C,D,E,F, Urszula Kaczmarek1,A,D

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Do najbardziej rozpowszechnionych chorób jamy ustnej obok próchnicy należą choroby przyzębia. Stomatologiczne badania epidemiologiczne umożliwiają wyznaczanie celów zdrowotnych oraz opracowanie programów profilaktycznych i leczniczych skierowanych do danych populacji.
Cel pracy. Ocena stanu przyzębia u dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego.
Materiał i metody. Badaniem klinicznym objęto 605 dzieci i nastolatków w wieku 7, 12 i 18 lat zamieszkujących trzy środowiska województwa dolnośląskiego. Stan przyzębia określono za pomocą wskaźnika CPI (Community Periodontal Index).
Wyniki. Średnia liczba sekstantów ze zdrowym przyzębiem wyniosła 4,82 ± 1,73 u dzieci 7-letnich; 3,94 ± 2,29 sekstantów u dzieci 12-letnich oraz 4,11 ± 1,69 sekstantów u osiemnastolatków. Częstość występowania krwawienia, niezależnie od środowiska, u dzieci 12-letnich była 2-krotnie wyższa niż w pozostałych grupach wiekowych (12 lat – 33,8 vs 7 lat – 14,5% i 18 lat – 15,7%), a występowanie kamienia, w porównaniu z najmłodszymi 7-letnimi dziećmi, w wieku 12 lat zwiększyło się 7 razy, a w wieku 18 lat 13 razy (4,0 vs 28,4%; 62,7%).
Wnioski. Wraz z wiekiem badanych, niezależnie od rejonu zamieszkania i płci, zmniejszał się odsetek badanych ze zdrowym przyzębiem, a wzrastał z kamieniem nazębnym. We wszystkich grupach wiekowych stwierdzono występowanie objawów zapalenia dziąseł, co świadczy o znacznych periodontologicznych potrzebach zapobiegawczo-leczniczych.

Abstract

Background. Dental caries and periodontal diseases are very common oral illnesses. Epidemiological studies in dentistry make it possible to define treatment needs and to plan surveillance and treatment programmes for populations.
Objectives. The aim of study was to evaluate periodontal condition in children and adolescents from Lower Silesia Region.
Material and Methods. 605 subjects aged 7, 12, 18 years living in 3 different areas of Lower Silesia Region were examined. Periodontal condition was evaluated according to CPI (Community Periodontal Index) criteria.
Results. The mean number of healthy sekstants was 4.82 ± 1.73 in 7-year-old children; 3.94 ± 2.29 in 12-year-old children and 4.11 ± 1.69 in 18-year-old subjects. Along with age, the number of sextants with healthy periodontium decreased. The frequency of bleeding, irrespective of living area, in 12-year-old children was double higher than in extant groups (12 years – 33.8% vs 7 years – 14.5% and 18 years – 15.7%). Frequency of calculus rised 7 times in 12-year-old chlidren and 13 times in 18-year-old adolescents in comparison to 7-year old children (4.0 vs 28.4; 62.7%).
Conclusion. With the age, irrespective of living area and gender of the examined, the percentage of subjects with healthy periodontium decreased and percentage of subjects with calculus increased. In all groups signs of gingivitis were observed and notably preventive and treatment needs were required.

Słowa kluczowe

stan przyzębia, wskaźnik CPI, dzieci 7-letnie, dzieci 12-letnie, młodzież 18-letnia

Key words

periodontal status, CPI, 7-year-old children, 12-year-old children, 18-year-old young adults

References (41)

 1. Petersen P.E.: The World Oral Health Report 2003 – Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme. WHO 2003. (http://www.who.int/oral_health/media/ en/orh_report03_en.pdf)
 2. Oral health surveys. Basic methods. 4th Edition. World Health Organization, Geneva 1997.
 3. Alonge O.K., Narendran S.: Periodontal health status of school children in St. Vincent and the Grenadines. Odontostomatol. Trop. 1999, 22, 88, 18–22.
 4. Dini E.L., Foschini A.L.R., Brandao I.M.G.: Periodontal conditions in a 7–19-year-old student population in Araraquara, Sao Paulo, Brazil, 1995. Cad. Saúde Pública 1997, 13, 2, 321–324.
 5. Almeida C.M., Petersen P.E., Andre S.J., Toscano A.: Changing oral health status of 6- and 12-year-old schoolchildren in Portugal. Commun. Dent. Health 2003, 20, 4, 211–216.
 6. Campus G., Solinas G., Cagetti M.G., Senna A., Minelli L., Majori S., Montagna M.T., Reali D., Castiglia P., Strohmenger L.: National pathfinder survey of 12-year-old children’s oral health in Italy. Caries Res. 2007, 41, 512–517.
 7. Varenne B., Petersen P.E., Ouattara S.: Oral health status of children and adults in urban and rural areas of Burkina Faso, Africa. Int. Dent. J. 2004, 54, 83–89.
 8. Petersen P.E., Markovska N.: Oral health status of children and adults in Slovakia 2000. WHO Regional Office for Europe, 2000. (http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_eastern_europe.pdf).
 9. Wierzbicka M., Szatko F., Zawadziński M., Pierzynowska E., Dybiżbańska E., Słotwińska S., Drabarczyk-Nasińska M., Ganowicz M.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2003. Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, Katedra Higieny i E pidemiologii AM w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
 10. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Ganowicz M., Zawadziński M.: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat, jego uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, organizacyjne i behawioralne. Polska 2007. Program Polityki Zdrowotnej finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Warszawa 2007.
 11. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Małkiewicz E., Strużycka I., Ganowicz M., Zawadziński M., Rusyan E.: Stan zdrowia jamy ustnej oraz jego uwarunkowania oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 i 12 lat oraz osób dorosłych w wieku 35–44 lat. Polska 2010. Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Warszawa 2010.
 12. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Ganowicz M., Zawadziński M.: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Monitoring zdrowia jamy ustnej. Polska 2008. Program Polityki Zdrowotnej finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Warszawa 2008.
 13. Gajewska M.: Oral health status and treatment needs in 12-year-old children from Wrocławskie Voivodeship. [Praca doktorska], Akademia Medyczna, Wrocław 1999.
 14. Kaczmarek U., Sokołowska-Trelka A.: Selected parameters of oral health in 18-year olds from various environments in the Lower Silesia Voivodeship and WHO targets for oral health. Magazyn Stomatol. 2005, 51, 1, 56–59 [in Polish].
 15. Drabarczyk-Nasińska M., Wierzbicka M., Słotwińska S., Strużycka I., Zawadziński M.: Periodontal health of 7 year old children from Poland in 2003. Stomatol. Współcz. 2005, 12, 1, 34–37 [in Polish].
 16. Kaczmarek U., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Malepszy A., Nowak-Malinowska H.: Comparison of periodontal condition and treatment needs of 7-year old children from Wrocław District. Przegl. Stomatol. Wieku Rozw. 1997, 18, 2, 9–12 [in Polish].
 17. Pierzynowska E., Zawadziński M., Strużycka I., Ganowicz M., Iwanicka-Grzegorek E., Dybiżbańska E., Jodkowska E.: Periodontal status and treatment needs of young people aged 18 years in Poland. Stomatol. Współcz. 2005, 12, 6, 8–13 [in Polish].
 18. Szatko F., Wierzbicka M., Włostek A., Rabęda-Drobnik A., Pierzynowska E.: Dental status and requirements of the 18-year-olds from the special risk group. Nowa Stomatol. 2006, 11, 1, 23–26 [in Polish].
 19. Wierzbicka M., Drabarczyk-Nasińska M., Słotwińska S., Iwanicka-Grzegorek E., Pierzynowska E.: Periodontal health of 12 year old children from Poland in 2003. Stomatol. Współcz. 2005, 12, 2, 34–37 [in Polish].
 20. Malepszy A., Nowak-Malinowska H., Kaczmarek U.: Some parameters of oral health condition in 18-yearold subjects from Lower Silesia Region. Wrocł. Stomatol. 2000, 38, 103–109 [in Polish].
 21. Emerich-Poplatek K., Adamowicz-Klepalska B., Sawicki L.: Oral health status of the 18-year-old adolescents from Pomorskie District in the year 2003. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 3, 427–432 [in Polish].
 22. Frączak B., Rawski P., Dembowska E.: Dental status, parodontium condition and occurrence of malocclusions in conscripts from the West Pomeranian Voivodship, Poland. Ann. Acad. Med. Stetinensis 2008, 54, 3, 63–68 [in Polish].
 23. Das U.M., Beena J.P., Azher U.: Oral health status of 6- and 12-year-old school going children in Bangalore city: An epidemiological study. J. Indian. Soc. Prevent. Dent. 2009, 27, 1, 6–8.
 24. Almerich Silla J.M., Montiel Company J.M.: Oral health survey of the child population in Valenzia Region of Spain. 2004, Med. Oral. Pathol. Oral. Circ. Buccal 2006, 11, E369–E381.
 25. Whelton H., Crowley E., O’Mullane D., Harding M., Guiney H., Cronin M., Flannery E., Kelleher V.: North South Survey of children’s oral health in Ireland 2002. Department of Health and Children; Dublin 2006. (http://www.dohc.ie/publications/pdf/oral_health_report.pdf?direct=1).
 26. Sagheri D., Hahn P., Hellwig E.: Assessing the oral health of schoolchildren and the current school-based dental screening programme in Freiburg (Germany). Int. J. Dent. Hygiene 2007, 5, 236–241.
 27. Szoke J., Petersen P.E.: Evidence of dental caries decline among children in an East European country (Hungary). Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2000, 28, 155–160.
 28. Hamasha A.A., Albashaireh Z.: Periodontal treatment need of the 6th-grade Jordanian pupils. Int. J. Paed. Dent. 2006, 16, 181–185.
 29. Campus G., Lumbau A., Lai S., Solinas G., Castiglia P.: Socio-economic and behavioral factors related to caries in twelve-year-old Sardinian children. Caries Res. 2001, 35, 427–434.
 30. Hong-Ying W., Petersen P.E., Jin-You B., Bo-Xue Z.: The second national survey of oral health status of children and adults in China. Int. Dent. J. 2002, 52, 283–290.
 31. Petersen P.E., Hoerup N., Poomviset N., Prommajan J., Watanapa A.: Oral health status and oral health behaviour of urban and rural schoolchildren in Southern Thailand. Int. Dent. J. 2001, 51, 95–102.
 32. Petersen P.E., Ogawa H.: Strengthening the prevention of periodontal disease: The WHO Approach. J. Periodontol 2005, 76, 2187–2193.
 33. WHO/Oral Health Data Bases/ Periodontal Country Profiles; (http://www.dent.niigata-u.ac.jp/prevent/perio/ perio.html).
 34. Micheelis W., Schiffner U.: The Fourth German Oral Health Study (DMS IV), Institute of German Dentists (IDZ), Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 2006. (http://www.whocollab.od.mah.se/euro/germany/data/germanycar. html).
 35. Hunter M.L., Newcombe R., Richmond S., Owens J., Addy M.: The Cardiff Dental Survey: oral hygiene, gingival and periodontal health in relation to smoking in young adults. Int. J. Dent. Hygiene 2008, 6, 199–204.
 36. Vered Y., Zini A., Linvy A., Mann J., Sgan-Cohen H.D.: Changing dental caries and periodontal disease patterns among a cohort of Ethiopian immigrants to Israel: 1999–2005. BMC Public Health 2008, 8, 345.
 37. Yee R., David J., Lama D.: The periodontal health of Nepalese schoolchildren. Commun. Dent. Health 2009, 26, 4, 250–256.
 38. Petersen P.E., Razanamikaja N.: Oral health status of children and adults in Madagascar 2002. WHO CC for Community Oral Health Programmes and Research. (http://www.who.int/oral_health/events/IDJ-06.pdf).
 39. Antunes J.L.F., Peres M.A., Frias A.C., Crosato E.M., Haye Biazewic M.G.: Gingival health of adolescents and the utilization of dental services, state of Sao Paulo, Brazil. Rev. Saude Publica 2008, 42, 191–199.
 40. Vandana K.L., Reddy S.M.: Assessment of periodontal status in dental fluorosis subjects using community periodontal index of treatment needs. Indian J. Dent. Res. 2007, 18, 67–71.
 41. Jańczuk Z.: Caries and periodontal diseases prevention in Polish youth and young adults. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 4, 35–38 [in Polish].