Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 160–166

Publication type: original article

Language: English

Evaluation of the Status of Primary Dentition in 6–7-Year-Old Children from Bialystok District Using the Mean dmf and the Index of Clinical Consequences of Untreated Caries (pufa)

Ocena stanu uzębienia mlecznego dzieci 6–7-letnich z powiatu białostockiego za pomocą liczby puw i wskaźnika następstw nieleczonej próchnicy zębów (pufa)

Joanna Bagińska1,A-F

1 Department of Restorative Dentistry, Medical University of Bialystok, Poland

Abstract

Background. An epidemiological evaluation of caries requires the use of various indices. In populations with a high prevalence of caries it is advisable to determine the level of progression of the process, including the presence of clinical consequences of caries, which is possible by using the PUFA/pufa index.
Objectives. The paper presents the results of an evaluation of the status of primary dentition in children aged between 6 and 7 years from Bialystok and the surrounding area by means of the dmf and pufa indices.
Material and Methods. The survey included 332 children aged between 6 and 7 years living in the Bialystok District. The presence of decayed, missing and filled (dmf) teeth was evaluated by means of a dental examination. The pufa index was used to evaluate the pulp involvement and the presence of inflammations caused by untreated dental caries.
Results. Dental caries was found in 86.1% of the sample population, and caries with clinical consequences in 41.3%. The mean dmf was slightly higher in the group of 7-year olds whereas a higher pufa index was found in 6-year-old children. A statistically significant correlation between the number of teeth with active caries and the pufa index in the sample population was proven. The presence of filled teeth was a factor reducing the risk of occurrence of clinical consequences of caries.
Conclusion. The pufa index is a useful tool in epidemiological studies. It allows evaluating the incidence and prevalence of clinical consequences of untreated dental caries. The children living in the Bialystok District are characterised by a high prevalence of dental caries in primary dentition expressed in high values of the dmf and pufa indices.

Streszczenie

Wprowadzenie. Ocena epidemiologiczna próchnicy zębów wymaga zastosowania różnorodnych wskaźników. W populacjach o dużym nasileniu choroby próchnicowej jest celowe określenie stopnia zaawansowania procesu, w tym obecności powikłań próchnicy zębów, co umożliwia zastosowanie wskaźnika PUFA/pufa.
Cel pracy. W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu uzębienia mlecznego dzieci w wieku 6–7 lat z terenu Białegostoku i okolic wskaźnikami dmft i pufa.
Materiał i metody. Badaniem objęto 332 dzieci w wieku 6–7 lat mieszkających na terenie powiatu białostockiego. Badaniem stomatologicznym oceniono obecność zębów z próchnicą, usuniętych i wypełnionych (puw). Wskaźnikiem pufa oceniano zajęcie procesem chorobowym miazgi i obecność zębopochodnych stanów zapalnych.
Wyniki. Próchnicę zębów stwierdzono u 86,1% badanych, a powikłaną próchnicę u 41,3% osób. Średnia liczba puw była nieco większa w grupie 7-latków, a wyższy wskaźnik pufa stwierdzono u dzieci 6-letnich. Wykazano istotną statystycznie korelację pomiędzy liczbą zębów z próchnicą czynną a wskaźnikiem pufa w badanej populacji. Obecność w jamie ustnej zębów wypełnionych była czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia powikłań próchnicy.
Wnioski. Wskaźnik pufa jest przydatnym narzędziem do badań epidemiologicznych. Umożliwia oszacowanie częstości i nasilenia klinicznych konsekwencji nieleczonej próchnicy zębów. Dzieci mieszkające na terenie województwa podlaskiego cechuje duże nasilenie choroby próchnicowej w mlecznym uzębieniu wyrażone dużymi wartościami wskaźników puw i pufa.

Key words

dental caries, dmf, pufa

Słowa kluczowe

próchnica zębów, puw, pufa

References (23)

 1. Oral Health Surveys. Basic Methods 4th Edition. World Health Organization. Geneva 1997, 21–52.
 2. Jańczuk Z., Ciągło A.: Principles of Epidemiology of the Chewing Apparatus. Centrum Edukacji Medycznej. Warszawa 1999, 35–58 [in Polish].
 3. Wdowiak L., Szymańska J., Mielnik-Błaszczak M.: Oral cavity condition monitoring. Dental caries indexes. Zdr. Publ. 2000, 114, 99–103 [in Polish].
 4. International Caries Detection and Assessment System Coordinating Committee: Criteria Manual. International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II). Baltimore, Maryland, USA. 2005.
 5. Monse B., Heinrich-Weltzien R., Benzian H., Holmgren C., van Palenstein Helderman W.: PUFA – An index of clinical consequences of untreated dental caries. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2010, 38, 77–82.
 6. Frencken J.E., Amorim R.G., Faber J., Leal S.C.: The Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) index: rational and development. Int. Dent. J. 2011, 61, 117–123.
 7. Benzian H., Monse B., Heinrich-Weltzien R., Hobdell M., Mulder J., van Palenstein Helderman W.: Untreated severe dental decay: a neglected determinant of low body mass index in 12-year-old Filipino children. BMC Public Health 2011, 11, 558.
 8. L eal S.C., Bronkhorst E.M., FAN M., Frencken J.E.: Untreated cavitated dentin lesions: impact on children’s quality of life. Caries Res. 2012, 46, 102–106.
 9. P ine C.M., Harris R.V., Burnside G., Merrett M.C.W.: An investigation of the relationship between untreated decayed teeth and dental sepsis in 5-year-old children. Brit. Dent. J. 2006, 200, 45–47.
 10. Figueiredo M.J., de Amorim R.G., Leal S.C., Mulder J., Frencken J.E.: Prevalence and Severity of Clinical Consequences of Untreated Dentine Carious Lesions in Children from a Deprived Area of Brazil. Caries Res. 2011, 45, 435–442.
 11. G radella C.M., Bernabé E., Bönecker M., Oliveira L.B.: Caries prevalence and severity, and quality of life in Brazilian 2- to 4-year-old children. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2011, 39, 498–504.
 12. Bagińska J., Rodakowska E., Wilczyńska-Borawska M., Jamiołkowski J.: Index of clinical consequences of untreated dental caries (pufa) in primary dentition of children from north-east Poland. Adv. Med. Sci. 2013, doi: 10.2478/v10039-012-0075-x.
 13. Mielnik-Błaszczyk M., Pels E., Stanios-Śnieżyńska J., Stachurski P.: WHO Assumptions for 2010 and their implementation by the Department of Paedodontics in Lublin. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 4, 16–18 [in Polish].
 14. Gmyrek-Marciniak A., Kaczmarek U., Fita K., Wilk-Sieczak B.: Dental status and treatment needs in 6-yearold children from randomly selected preschools in Wroclaw. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 463–469 [in Polish].
 15. S zymańska J., Szalewski J.: Deciduous teeth caries in the population of Polish children aged 0.5-6 years. Zdr. Publ. 2011, 121, 86–89 [in Polish].
 16. Tickle M., Milsom K., King D., Kearney-Mitchell P., Blinkhorn A.: The fate of the carious primary teeth of children who regularly attend the general dental service. Br. Dent. J. 2002, 192, 219–223.
 17. Levine R.S., Pitts N.B., Nugent Z.J.: The fate of 1,587 unrestored carious deciduous teeth: a retrospective general dental practice based study from northern England. Br. Dent. J. 2002, 193, 99–103.
 18. Levine R.S.: How should we manage caries in deciduous teeth? Dent. Update 2008, 35, 406–408.
 19. Bagińska J., Wilczyńska-Borawska M., Stokowska W.: Incidence and intensity of dental caries in zero class schoolchildren in small towns of Podlaskie voivodeship. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 6, 56–58 [in Polish].
 20. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Ganowicz M., Zawadziński M.: Oral Health Status in Children and Adolescents. Oral Health Surveillance. Poland 2008. Health Policy Programme financed by the Ministry of Health. Warsaw 2008 [in Polish].
 21. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Małkiewicz E., Strużycka I., Ganowicz M., Zawadziński M., Rusyan E.: Oral Health Status and its Requirements, and the Prevention and Treatment Needs of Children Aged 6 and 12 Years and of Adults Aged 35–44 Years. Poland 2010. Programme financed by the Ministry of Health, Warsaw 2010 [in Polish].
 22. Wilczyńska-Borawska J., Bagińska J., Rodakowska E.: Changes of significant caries index (SiC) in 12-yearolds based on seven year observation. Magazyn Stomatol. 2012, 22, 11, 127–129 [in Polish].
 23. Milewska R., Łuczaj-Cepowicz E.: The evaluation of the condition of dentition and treatment needs of 6- and 12-year old children in Białystok. Nowa Stomatol. 2004, 4, 153–156 [in Polish].