Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 153–159

Publication type: original article

Language: English

Selected Parameters of Saliva in Children with Gastroesophageal Reflux Disease

Wybrane parametry śliny u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Małgorzata Kowalczyk-Zając1,A,B,D,E,F, Katarzyna Herman1,D,E, Urszula Kaczmarek1,A,D,E, Tomasz Pytrus2,E,F, Barbara Iwańczak2,A,B

1 Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. In the course of garstroesophageal reflux disease, due to retrograde regurgitation of gastric contents, the acidity in the lumen of the esophagus and in oral cavity increases and this carries a risk of extraesophageal complications. Various components of saliva may play an important protective role in the esophageal mucosa by means of neutralizing and cleansing the acids.
Objectives. Assessment of relations between gastroesophageal reflux disease and selected parameters of saliva in children.
Material and Methods. 57 children with gastresophageal reflux disease (the study group) and the same number of healthy individuals ageand sex-matched (the control group) were studied. Age groups were subdivided to: 6 to 12 years and 13 to 18 years. The following parameters of unstimulated mixed saliva were evaluated: flow rate, pH, buffering capacity, inorganic phosphates, bicarbonates, sialic acid and total proteins.
Results. Significantly lower rate of salivary secretion was observed in ill children aged 13–18 years in comparison with healthy children from the same age group (0.39 ml/min ± 0.19 vs. 0.41 ml/min ± 0.22, p < 0.05). The remaining parameters did not differ significantly among the groups. Correlation analysis did not reveal significant covariation between parameters of gastroesphageal reflux disease and saliva parameters.
Conclusion. Gastroesphageal reflux disease may have a certain modifying influence on salivary flow rate in children. Due to the limited number of available data reports on this topic and discrepancies in results obtained by various authors, the issue requires further studies.

Streszczenie

Wprowadzenie. W przebiegu choroby refluksowej przełyku w następstwie wstecznego zarzucania treści żołądkowej dochodzi do wzrostu kwasowości w jego świetle i w jamie ustnej, co niesie ze sobą ryzyko powikłań. Składniki śliny mogą pełnić ważną rolę ochronną w stosunku do błony śluzowej przełyku przez neutralizację kwasów i ich usuwanie.
Cel pracy. Ocena zależności między chorobą refluksową przełyku a wybranymi wartościami niektórych parametrów śliny u dzieci.
Materiał i metody. Zbadano 57 dzieci chorujących na chorobę refluksową przełyku (grupa badawcza) i tyle samo osób zdrowych płcią i wiekiem odpowiadającym pacjentom z grupy badawczej. Wyodrębniono podgrupy wiekowe: 6–12 lat i 13–18 lat. W niestymulowanej ślinie mieszanej oznaczono wartości następujących parametrów: szybkości wydzielania, pH, pojemności buforowej, stężenia fosforanów nieorganicznych, dwuwęglanów, kwasu sjalowego i białka całkowitego.
Wyniki. Stwierdzono istotnie statystycznie mniejszą szybkość wydzielania śliny u dzieci chorych w wieku 13–18 lat w porównaniu z osobami zdrowymi w tym samym wieku (0,39 ml/min ± 0,19 vs 0,41 ml/min ± 0,22; p < 0,05). Wartości pozostałych parametrów nie różniły się znamiennie między grupami. Analiza korelacji nie wykazała znaczących współzmienności między parametrami choroby refluksowej a parametrami śliny
Wnioski. Choroba refluksowa przełyku może mieć pewien modyfikujący wpływ na szybkość sekrecji śliny u dzieci. Ze względu na małą liczbę opracowań i sprzeczne wyniki uzyskiwane przez różnych autorów temat ten wymaga dalszych badań.

Key words

saliva, children, gastroesophageal reflux disease

Słowa kluczowe

choroba refluksowa przełyku, ślina, dzieci

References (23)

 1. Vakil N.V.,van Zanten S., Kahrilas P., Dent J., Jones R.: The montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am. J. Gastroenterol. 2006, 101, 1900–1920.
 2. Salvatore S., Hauser B., Vandeplas Y.: The natural course of gastroesophageal reflux. Acta Paediatr. 2004, 93, 604–614.
 3. Iwańczak B.: Korelacje kliniczno-morfologiczne choroby refluksowej u dzieci. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna, Wrocław 1999.
 4. Locke G.R., Talley N.J., Fett S.L.: Prevalence and clinical spectrum of gastrophageal reflux. A population based study in Olmsed Country, Minnesota. Gastroenterology 1997, 112, 1448–1456.
 5. Jastrzębska I., Fyderek K.: Odległa obserwacja dzieci z chorobą refluksową przełyku. Przegl. Lek. 2007, 64, 3, 61–64.
 6. Nelson S.P., Chen E.H., Syniar G.M., Christoffel K.K.: Prevalence of symptoms of gastroesophageal reflukx during childhood : a pediatric practice-based survey. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2000, 54, 150–154.
 7. Netzer P., Gut A., Bruendler R.: Influence of pantoprazole on esophageal motility, bileand acid – reflux in patients with esophagitis. Aliment. Pharamacol. Theor. 2001, 15, 9, 1375–1384.
 8. Rybak A., Fyderek K., Celińska-Cedro D.: Wytyczne diagnostyki i leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci. Stand. Med. Pediat. 2009, 6, 880–888.
 9. Vandenplas Y., Hassall E.: Mechanisms of gastroesophageal reflux and gastroesophageal reflux disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2000, 35, 119–136.
 10. Fyderek K.: Choroba refluksowa i inne zaburzenia motoryki przełyku u dzieci. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1998, 43–46.
 11. Fyderek K.: Choroba refluksowa u dzieci. Klinika Pediatr. 1998, 6, 1, 8–13.
 12. Helm J.F.: Role of saliva in esophageal function and disease. Dysphagia 1989, 4, 2, 76–84.
 13. Helm J.F., Dodds W.J., Hogan W.J., Soergel K.H., Egide M.S., Wood C.M.: Acid neutralizing capacity of human saliva. Gastroenterology 1982, 83, 69–74.
 14. Sarosiek J., Mccallum R.W.: Do salivary organic components play a protective role in health and disease of the esophageal mucosa? Digestion 1995, 56, 32–37.
 15. Sreebny L.M.: Saliva in health and disease: an appraisal and update. Int. Dent. J. 2000, 50, 140–161.
 16. Campisi G., Lo Russo L., Di Liberto C., Di Nicola F., Butera D., Vigneri S., Compilato D., Lo Muzio L., Di Fede O.: Saliva variations in gastro-oesophageal reflux disease. J. Dent. 2008, 36, 268–271.
 17. Kaczmarek U., Sołtan E., Waśko-Czopnik D., Paradowski L.: Szybkość wydzielania, pH i pojemność buforowa śliny, a wyniki pH-metrii u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Dent. Med. Prob. 2007, 44, 439–444.
 18. Ersin NK., Oncağ O., Tügmör G., Aydoğdu S., Hilmioğlu S.: Oral and dental manifestation of gastroesophageal reflux disease in children: a preliminary study. Pediatr. Dent. 2006, 28, 279–284.
 19. Helm J.F.: Dodds W.J., Hogan W.J.: Salivary response to esophageal acid in normal subjects and patients with reflux esophagitis. Gastroenterology 1987, 93, 1393–1397.
 20. Mozzazez R., Bartlett D., Anggiansah A.: Dental erosion, gastro-oesophageal reflux disease and saliva: how are they related? J. Dent. 2004, 32, 489–494.
 21. Oncağ O., Alpoz A.,R., Eronat C.: Salivary Streptococcus mutans, Lactobaciili levela and buffer capacity in children with esophageal burns. J. Clin. Pediatr. Dent. 2000, 24, 147–151.
 22. Bouchoua M., Callais F., Renard P., Ekindjan O.G., Cugnec P.H., Barbier J.P.: Relationship between acid neutralization capacity of saliva and gastro-esophageal reflux. Arch. Physiol. Biochem. 1997, 105, 19–26.
 23. Kaczmarek U., Waśko-Czopnik D., Kowalczyk-Zając M., Sommer-Szelepin E., Paradowski L.: Erozje zębów i wybrane składniki śliny a refluks żołądkowo-przełykowy. Czas. Stomatol. 2003,56, 295–302.