Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 96–105

Publication type: clinical case

Language: English

Orthodontic Treatment of an Adult Patient with Left-Sided Cleft Lip and Palate and a Congenitally Missing Lateral Incisor

Leczenie ortodontyczne pacjenta dorosłego z lewostronnym rozszczepem wargi i podniebienia oraz wrodzonym brakiem zęba siecznego bocznego

Tomasz Sikora1,A,B,D,E,F, Alina Strzałkowska1,A,D,E

1 OrthoSmile Private Orthodontic Practice, Wrocław, Poland

Abstract

Persons affected with cleft lip and/or palate require interdisciplinary treatment from birth to adolescence. The functional, aesthetic and psychosocial consequences of the condition affect both the patients and their families. The condition often reduces the patients’ quality of social life and burdens them with psycho-emotional issues. The present paper discusses conservative treatment of an adult patient with a left-sided cleft of the lip, the alveolar process and the palate as well as hypodontia of tooth 22. Treatment was conducted with low-friction fixed appliances and a palatal expander. The duration of active treatment was 24 months. In the course of therapy, the patient underwent a surgical reduction of the oronasal fistula. Space was regained for missing teeth, which were restored with fixed prostheses following the completion of active orthodontic treatment.

Streszczenie

Osoby dotknięte rozszczepem wargi i/lub podniebienia od chwili narodzin do osiągnięcia dojrzałości wymagają leczenia interdyscyplinarnego. Czynnościowe, estetyczne oraz psychospołeczne konsekwencje tego zaburzenia mają wpływ zarówno na samych pacjentów, jak i na ich najbliższych. Choroba często objawia się obniżeniem jakości życia społecznego oraz problemami natury psychoemocjonalnej osób dotkniętych rozszczepem. Przedstawiono zachowawczy sposób leczenia dorosłej pacjentki z lewostronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia oraz hipodoncją zęba 22. Leczenie było prowadzone aparatami stałymi cienkołukowymi w systemie niskiego tarcia wraz z aparatem grubołukowym do ekspansji szczęki. Leczenie aktywne trwało 24 miesiące. W czasie terapii wykonano zabieg chirurgicznego zmniejszenia przetoki ustno-nosowej. Odtworzono przestrzenie dla brakujących zębów, które zostały uzupełnione stałymi pracami protetycznymi po zakończeniu aktywnego leczenia ortodontycznego.

Key words

cleft palate, interdisciplinary treatment, surgical closure of oronasal fistula, low-friction system

Słowa kluczowe

rozszczep podniebienia, leczenie zespołowe ortodontyczno-protetyczne, chirurgiczne zamknięcie przetoki nosowo-ustnej, system niskiego tarcia

References (9)

  1. Świrski A., Dunin-Wilczyńska I., Milart M.J.: Treatment of the patient with unilateral complete cleft palate – case report. Forum Ortod. 2011, 7, 93–99 [in Polish].
  2. Sudhir R., Ramnathan M.: Distraction osteogenesis in the maxilla for a patient with a repaired cleft lip and palate: A case report. Spec. Care Dent. 2011, 31, 182–187
  3. Yanez-Vico R.M., Iglesias-Linares A., Gomez-Mendo I., Torres-Lagares D., Gonzales-Moles M.A., GutierrezPerez J.L., Solano-Reina E.: A descriptive epidemiologic study of cleft lip and palate in Spain. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2012, 114, S1–S4.
  4. Libera L.D., Patel K., Santana M.: The environmental factors influencing cleft – literature review. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 261–266.
  5. Mossey P.A., Little J., Munger R.G., Dixon M.J., Shaw W.C.: Cleft lip and palate. Lancet 2009, 374, 1773– 1785
  6. Zukanovic A., Nakas E., Prohic S.: Interdisciplinary approach in a treatment of the patient with cleft lip and palate – case report. J. Int. Dent. Med. Res. 2010, 3, 29–33.
  7. Levy-Bercowski D., DeLeon Jr E., Stockstill J.W., Yu J.C.: Orthognathic cleft – surgical/orthodontic treatment. Semin. Orthod. 2011, 17, 197–206.
  8. Tai K., Park J.H., Okadakage S., Sato Y.: Orthodontic treatment for a patient with a uinilateral cleft lip and palate and congenitally missing lateral incisors and left second premolar. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2012, 141, 363–373.
  9. Thornton J.B., Nimer S., Howard P.S.: The incidence, classification, etiology, and embryology of oral clefts. Semin. Orthod. 1996, 2, 162–168.