Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 88–95

Publication type: clinical case

Language: English

Own Cases Diagnosis and Treatment of Impacted Teeth

Przypadki własne diagnostyki i leczenia zębów zatrzymanych

Agnieszka Pękala1,A,B,D,E,F, Ewa Chmielewska1,A,F

1 Private Orthodontic Practice, Inowrocław, Poland

Abstract

The phenomenon of tooth retention is being observed more and more often. The development of radiological diagnostics enables clinicians to plan treatment more precisely, which leads to present this article documentting methods of management with regard to impacted teeth. The most common location and methods of directing the impacted teeth into the oral cavity are described. The case study consists of the cases of patients in whom impacted teeth were revealed on the basis of an intraoral examination as well as in-depth diagnostic imaging. In order to recreate the space and reorder the teeth, an archwire was applied in all the cases described. The process of exposure of the impacted teeth was conducted during the treatment. The preferred method was the tunnel technique, allowing to achieve a proper condition of the periodontium. The treatment is an interdisciplinary process, requiring the co-operation of experts in various fields of dentistry – an orthodontist, a dental surgeon, an endodontist, a periodontologist and a dental prosthetist. A therapeutic success can only be achieved by means of co-operation of these experts.

Streszczenie

Retencja zębów jest obserwowana coraz częściej. Rozwój diagnostyki radiologicznej umożliwia lekarzom dentystom precyzyjne planowanie leczenia, co skłania do przedstawienia kilku przypadków postępowania w przypadkach zębów zatrzymanych. Opisano najczęściej występujące umiejscowienia oraz techniki sprowadzania zębów zatrzymanych. Materiał stanowili pacjenci, u których na podstawie badania wewnątrzustnego oraz diagnostyki obrazowej wykryto zęby zatrzymane. We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano aparat cienkołukowy w celu odtworzenia miejsca i uszeregowania zębów. Wykonano zabieg odsłonięcia zęba zatrzymanego. Preferowaną metodą pozwalającą uzyskać właściwy stan przyzębia była technika tunelowa. Leczenie takie jest procesem interdyscyplinarnym wymagającym specjalistów z różnych dziedzin stomatologii: ortodonty, chirurga, endodonty, periodontologa i protetyka.

Key words

impacted teeth, orthodontic-surgical co-operation, tunnel technique

Słowa kluczowe

zęby zatrzymane, współpraca ortodontyczno-chirurgiczna, technika tunelowa

References (23)

 1. Tusiewicz K.: Impacted teeth – causes, diagnosis and treatment methods. Magazyn Stomatol. 2010, 20, 1, 62–65 [in Polish].
 2. Jacoby H.: The etiology of maxillary canine impactions. Am J. Orthod. 1983, 84, 125–132.
 3. Bishara S.E.: Impacted maxillary canines, a review. Am J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1992, 101, 159–171.
 4. Zabel M.: Pathomechanism of the impacted maxillary canines, diagnosis and radiological evaluation of their localization. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 282–287.
 5. Ericson S., Kurol J.: Resorption of maxillary lateral incisors caused by ectopic eruption of canines: a clinical and radiographic analysis of predisposing factors. Am J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1988, 94, 503–513.
 6. Zabel M., Zawadka A.: Multidisciplinary treatment of an impacted upper central incisor of atypical structure. J. Stoma. 2009, 62, 722–727 [in Polish].
 7. Syryńska M., Budzyńska A., Miedzik M., Wędrychowska-Schulc B., Górniak: The epidemiology of impacted maxillary canine from the material of the Orthodontic Department of PAM in 1994–2006. Forum Ortodont. 2007, 3, 2, 52–59 [in Polish].
 8. Janas A., Nowak T., Grzesiak-Janas G.: Estimation of the frequency`s occurrence and localization of the impacted canines in upper and lower jaw. Implantoprotetyka 2009, 10, 3, 36–41 [in Polish].
 9. Kawala B., Szeląg J.: Complex orthodontic−surgical treatment in atypical cases of im acted teeth. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 355–362 [in Polish].
 10. Mituś M., Buczko M., Witkowicz-Wójtowicz M.: Combined orthodontic-surgical treatment of patient with retained upper right central permanent incisor. Magazyn Stomatol. 2008, 18, 6, 44–48 [in Polish].
 11. Szarmach I., Waszkiel D., Marczuk-Kolada G.: The influence of the patients’ age on the course and time of bringing the impacted maxillary canines into the dental arch. J. Stomat. 2006, 59, 118–125 [in Polish].
 12. Syryńska M., Budzyńska A., Miedzik M.: The diagnosis of impacted upper canine. Forum Ortodont. 2006, 2, 5, 125–135 [in Polish].
 13. Botticelli S., Verna C.: Twoversus three-dimensional imaging in subjects with unerupted maxillary canines. Forum Ortodont. 2011, 7, 3, 96–99 [in Polish].
 14. Różyło-Kalinowska I., Różyło T.: Volumetric tomography. Czelej, Lublin 2011.
 15. Dobrowolska M., Lasota A., Orzędała-Koszel U., Stodółkiewicz A.: Management in cases of palatally impacted permanent canine. Forum Ortodont. 2005, 1, 6, 176–183 [in Polish].
 16. Glapińska M., Matthews-Brzozowska T., Czajka-Jakubowska A.: Condition of periodontal tissues after moving impacted maxillary canines into the dental arch – review of the literature. TPS 2011, 1–2, 50–53.
 17. Doniec-Zawidzka I.: Orthodontic – surgical extrusion of impacted teeth with proper clinical crowns length. J. Stomat. 1998, 51, 479–483.
 18. Kokic V.G.: Surgical and orthodontic managment of impacted maxillary canines. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 278–283.
 19. Soroka-Letkiewicz B., Zienkiewicz J., Dijakiewicz M.: The influence of the “closed eruption” technique on the periodontal status unerupted or impacted teeth after surgical-orthodontic treatment. Ann. Acad. Med. Gedan. 2007, 37, 111–121.
 20. Antoszewska J.: Temporary cortical anchorage devices using in treatment dental occlusion disorders. Med. Acad. Wrocław 2009 [in Polish].
 21. Proffit W.R., Fields H.W., Sarver D.M.: Contemporary Orthodontics. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, 235–238.
 22. Popowski W., Jonasz M., Wesołowski P.: Evaluation of causes of cracks in the adhesive orthodontic brackets during surgical procedures exposing teeth – laboratory study. Nowa Stomatol. 2011, 16, 1, 3–7 [in Polish].
 23. Dominiak M., Zaremba A.: Possibility of coverage of gingival recession induced by surgical−orthodontic treatment of unerrupted teeth – case series. Dent. Med. Prob. 2002, 39, 323–329 [in Polish].