Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 7–14

Publication type: editorial article

Language: English

History of the Journal “Dental and Medical Problems”

Historia czasopisma „Dental and Medical Problems”

Tomasz Konopka1,, Mariola Abkowicz2,, Mariola Abkowicz3,

1 Department of Periodontology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Library of Dental Faculty, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Asian Studies, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

Abstract

In the current year, the 50th volume of the dental journal published in the post-war Wrocław will be issued. Founded in 1960 from the initiative of Prof. Tadeusz Owiński, the magazine was originally called “Wrocławski Biuletyn Stomatologiczny”. In that time, it was the second (after the “Czasopismo Stomatologiczne”) scientific journal of dentistry in Poland. The round anniversary brings an opportunity to present the magazine’s history and to reminisce about the authors and continuators working for the “Dental and Medical Problems”. The magazine’s history has been divided into three periods: the period of 1960–1971 with Prof. Tadeusz Owiński as the editor-inchief; the period of “Wrocławska Stomatologia” in the years 1972–2001, and the period of the “Dental and Medical Problems” since 2002. In the years 1960–2012, 50 volumes of the dental journal were published in Wrocław. 2226 papers were published in total: 825 of original papers (37%), 775 of review papers (34.8%) and 481 (21.6%) of clinical cases.

Streszczenie

W bieżącym roku ukaże się 50. tom czasopisma o tematyce stomatologicznej wydawanego w powojennym Wrocławiu. Czasopismo to powstało w 1960 r. jako „Wrocławski Biuletyn Stomatologiczny” z inicjatywny prof. dr. hab. Tadeusza Owińskiego. Był to wówczas drugi, po „Czasopiśmie Stomatologicznym”, periodyk naukowy poświęcony stomatologii. Okrągły jubileusz jest okazją do przedstawienia historii tego pisma i wspomnienia jego twórców i kontynuatorów pracujących dla „Dental and Medical Problems”. Historię czasopisma podzielono na trzy okresy: 1960–1971, w którym redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Tadeusz Owiński; 1972–2001 okres „Wrocławskiej Stomatologii” i od 2002 roku okres „Dental and Medical Problems”. W latach 1960–2012 wydano we Wrocławiu 50 tomów czasopisma o tematyce stomatologicznej. Opublikowano łącznie 2226 prac, w tym 825 oryginalnych (37%), 775 (34,8%) poglądowych i 481 (21,6%) kazuistycznych.

Key words

history of dentistry, “Wrocławska Stomatologia”, “Dental and Medical Problems”

Słowa kluczowe

historia stomatologii, „Wrocławska Stomatologia”, „Dental and Medical Problems”

References (4)

  1. Owiński T.: W piętnastolecie stomatologii we Wrocławiu. Wrocł. Biulet. Stomat. 1960, 3–13.
  2. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Od renesansu do współczesności. Praca habilitacyjna, AM we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  3. Masztalerz Z., Pawiłowska H.: 25 lat Wrocławskiej Stomatologii. Wrocł. Stomat. 1985, 3–5.
  4. Konopka T., Potoczek S.: Structure and authorities of the University Dentistry in Postwar Wrocław. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 5–10.