Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 64–70

Publication type: original article

Language: Polish

Porównanie wieku zębowego dziewcząt i chłopców w wieku 6–12 lat z zastosowaniem metody Demirjiana

Comparison of 6–12 Year Old Girls’ and Boys’ Dental Age Using Demirijan’s Method

Natalia Zatylna1,A,B,C,D,E,F, Katarzyna Rogowska1,B,E,F, Anna Kozanecka2,A,D,E

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiek metrykalny nie odzwierciedla w pełni fizjologicznego rozwoju dziecka. Chcąc dokładniej określić proces dojrzewania, należy posłużyć się innymi wskaźnikami, tj. wiekiem zębowym, kostnym, czy rozwojem psychosomatycznym. Dla lekarzy ortodontów wiek zębowy i kostny jest niezbędny do zaplanowania korekty wad zgryzu, ponieważ określone nieprawidłowości zgryzowe należy leczyć w odpowiednim czasie rozwoju dziecka.
Cel pracy. Porównanie wieku zębowego obliczonego wg metody Demirjiana z wiekiem chronologicznym u dziewcząt i chłopców leczonych ortodontycznie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Materiał i metody. Analizowano zdjęcia pantomograficzne 100 dzieci (50 chłopców i 50 dziewcząt), leczonych w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Na rentgenogramach oceniono stadia rozwojowe 7 zębów (bądź ich zawiązków) lewej połowy żuchwy, następnie z tabel opracowanych przez Demirjiana et al. odczytano wiek zębowy.
Wyniki. Średni wiek kalendarzowy badanej grupy dziewcząt wynosił 9 lat i 1,5 miesiąca oraz 9 lat i 2,5 miesiąca w przypadku chłopców (średnia całej grupy pacjentów to 9 lat i 2 miesiące). Wiek zębowy wynosił u dziewcząt średnio 9 lat i 10 miesięcy, u chłopców 9 lat i 6 miesięcy. (średnia wieku całej grupy – 9 lat i 8 miesięcy). Różnica między wiekiem kalendarzowym a zębowym wynosiła 8,5 miesiąca w grupie dziewczynek oraz 3,5 miesiąca w grupie chłopców (średnio 6 miesięcy dla wszystkich pacjentów).
Wnioski. Wiek zębowy obliczony za pomocą metody Demirjiana różni się od wieku metrykalnego, co wyraźniej zaznaczyło się w grupie dziewcząt. Wśród dziewcząt stwierdzono akcelerację wieku zębowego w stosunku do chłopców.

Abstract

Background. Since chronological age does not fully reflect the physiological development of the child, other indicators like dental age, skeletal age or psychosomatic development should be used to asses, maturation process. Due to the fact that certain occlusal abnormalities (malocclusions) should be treated at a certain time of children’s development, dental age is essential for orthodontists to plan correction of malocclusions.
Objectives. Comparison of dental age assesed by Demirjian’s method to the chronological age in girls and boys.
Material and Methods. One hundred dental panoramic radiographs of children (50 boys and 50 girls) aged 6–12 years treated by National Health Service in the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, Wroclaw Medical University were analyzed. Dental age was assessed on the basis of eight stages of root development of lower left permanent teeth, using X-rays and charts according to the method of Demirijan et al.
Results. The mean calendar age of examined group of girls was 9 years and 1.5 months and 9 years 2.5 months for boys (9 years and 2 months for the whole group of patients). The mean dental age for girls was 9 years and 10 months and 9 years and 6 months for boys (it was 9 years and 8 months for the whole group). The difference between calendar and dental age was 8.5 and 3.5 months for girls and boys respectively (mean 6 months for all of the patients).
Conclusion. Dental age assesed by Demirijan’s method differs from the chronological age, which is more significant in the group of girls. Acceleration of the dental age was observed among the girls when compared to the boys.

Słowa kluczowe

wiek zębowy, wiek metrykalny, Demirjian, wskaźniki biologiczne

Key words

dental age, chronological age, Demirijan, biological indicators

References (28)

 1. Karłowska I. (red.:): Zarys współczesnej ortodoncji. PZWL, Warszawa 2011, 42–58.
 2. Kawala B., Szumielewicz M., Kozanecka A.: Are orthodontists still needed? Epidemiology of malocclusion among Polish children and teenagers in last 15 years. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 273–278 [in Polish].
 3. Cozza P., Baccetti T., Franchi L., De Toffol L., McNamara J. A. Jr: Mandibular changes produced by functional appliances in Class II malocclusion: a systematic review. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2006, 129, 599. e1–12.
 4. Toffolo L.D., Pavoni C., Baccetti T., Franchi L., Cozza P.: Orthopedic treatment outcomes in class III malocclusion. A systematic review. Angle Orthod. 2008, 78, 561–573.
 5. Baccetti T., Franchi L., Schulz S. O., McNamara J. A. Jr.: Treatment timing for an orthopedic approach to patients with increased vertical dimension. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 133, 58–64.
 6. Cruz-Landelra A., Linares-Agrote J., Martinez-Rodriguez M., Sol Rodriguez-Calvo M., Otero X. L., Conchelo L.: Dental age estimation in Spanish and Venezuelan children. Comparison of Demirjian and Chaillet’s scores. Int. J. Legal Med. 2010, 124, 105–112.
 7. Maber M., Liversidge H.M., Hector M.P.: Accuracy of age estimation of radiographic methods using developing teeth. Forensic Sci. Int. 2006, 159, 68–73.
 8. Nolla C.: The development of the permanent teeth. J. Dent. Child 1960, 27, 254–266.
 9. Demirjian A., Goldstein H., Tanner J.M.: A new system of dental age assessment. Hum. Biol.1973, 45, 211–227.
 10. Demirjian A., Goldstein H.: New systems for dental maturity based on seven and four teeth. Ann. Hum. Biol. 1976, 3, 411–421.
 11. Feijo G., Barberı´a E., De Nova J., Prieto J.L.: Permanent teeth development in a Spanish sample. Application to dental age estimation. Forensic Sci. Int. 2012, 214, 213.e1–213.e6.
 12. Fudalej P., Chrostowska E., Maciejewska A.: Validity of Nolla’s and Demirjian’s method of dental age assessment in children with a normal craniofacial structure. Czas. Stomatol. 2007, 11, 744–751 [in Polish].
 13. Różyło-Kalinowska I., Kolasa-Rączka A., Kalinowski P.: Relationship between dental age according to Demirjian and cervical vertebrae maturity in Polish children. Eur. J. Orthod. 2011, 33, 75–83.
 14. Chaillet N., Nyström M., Demirjian A.: Comparison of dental maturity in children of different ethnic origins: international maturity curves for clinicians. J. Forensic Sci. 2005, 50, 1164–1174.
 15. Al-Tuwirqi A., Holcombe T., Seow W.K.: A study of dental development in Caucasian population compared with a non-Caucasian population. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2011, 12, 26–30.
 16. Willems G.: A review of the most commonly used dental age estimation techniques. J. Forensic Odontostomatol. 2001, 19, 9–17.
 17. Wites M., Kalukin J., Niżankowska-Jędrzejczyk A., Loster B.W.: Prediction of the growth spurt based on panoramic radiograhps. J. Stomatol. 2011, 64, 875–886.
 18. Flores-Mir C., Mauricio F. R., Orellana M.F., Major P.W.: Association between growth stunting with dental age development and skeletal maturation stage. Angle Orthod. 2005, 75, 935–940.
 19. Różyło-Kalinowska I., Kiworkowa-Rączkowska E., Kalinowski P.: Dental age in Central Poland. Forensic Sci. Int. 2008, 174, 207–216.
 20. Liversidge H.M., Chaillet N., Mörnstad H., Nyström M., Rowlings K., Taylor J., Willems G.: Timing of Demirjian’s tooth formation stages. Ann. Hum. Biol. 2005, 33, 454–470.
 21. Nadler G.L.: Earlier dental maturation: fact or fiction? Angle Orthod. 1998, 68, 535–538.
 22. Liversidge H.M.: Interpreting group differences using Demirjian’s dental maturity method. Forensic Sci. Int. 2010, 201, 95–101.
 23. Poyry M., Nyström M., Ranta R.F.: Comparison of two tooth formation rating methods. Proc. Finn. Dent. Soc. 1986, 82, 127–133.
 24. Hägg U.,Mattson L.: Dental maturity as an indicator of chronological age, the accuracy and precision of three methods. Eur. J. Orthod. 1986, 7, 25–34.
 25. Staaf V., Mörnstad H., Welander U.: Age estimation based on tooth development, a test of reliability and validity. Scand. J. Dent. Res. 1991, 99, 281–286.
 26. Holtgrave E.A., Kretschmer R., Müller R.: Acceleration in dental development: fact or fiction. Eur. J. Orthod. 1997, 19, 703–710.
 27. Chaillet N., Nystrom M., Demirjian A.: Dental maturity in Belgian children using Demirjian’s method and polynomial functions: New standard curves for forensic and clinical use. J. Forensic Odontostomatol. 2004, 22, 18–27.
 28. Cardoso H.F.V., Heuze Y., Julio P.: Secular change in the timing root maturation in Portugese boys and girls. Am. J. Hum. Biol. 2010, 22, 791–800.