Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 57–63

Publication type: original article

Language: Polish

Zespół wypalenia u studentów stomatologii

Burnout Syndrome in Dental Students

Urszula Kaczmarek1,A,D,E,F, Justyna Składnik-Jankowska1,B, Wojciech Grzebieluch1,C

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół wypalenia występuje we wszystkich zawodach opartych na kontaktach interpersonalnych, przetwarzaniu danych, produkcji, a także u studentów. U lekarzy dentystów powstaje w następstwie stresu związanego z pracą kliniczną, a u studentów stomatologii wynika zarówno z obciążenia nauką teoretyczną, jak i praktyczną (kliniczną).
Cel pracy. Ocena występowania wypalenia u studentów stomatologii oraz porównanie jego poziomu w odniesieniu do płci.
Materiał i metody. Badaniem objęto 82 studentów 5. roku stomatologii, w tym 48 kobiet i 34 mężczyzn. Studenci wypełnili anonimowo kwestionariusz MBI-SS szacujący wypalenie, który zawiera 15 pytań tworzących trzy skale oceniające wyczerpanie emocjonalne, cynizm – depersonalizację i zmniejszenie osiągnięć osobistych.
Wyniki. Zespół wypalenia stwierdzono u 2,4% badanych. Najczęściej występowały nieprawidłowe wartości skali cynizmu (26/82, 31,7%), a następnie zmniejszonych osiągnięć osobistych (23/82, 28,0%) i wyczerpania emocjonalnego (20/82, 26,8%). U kobiet w porównaniu z mężczyznami nieco częściej obserwowano wyczerpanie emocjonalne (17/48, 35,5% vs. 5/34, 14,7%) i zmniejszone osiągnięcia (16/48, 33,3% vs. 7/34, 20,5%) oraz zbliżoną częstość występowania depersonalizacji (15/48, 31,3% vs. 11/34, 33,3%). Rozpatrując średnie wartości punktacji trzech skal, stwierdzono u ogółu badanych istotnie wyższy poziom (p < 0,00) wyczerpania emocjonalnego – EE (3,96 ± 1,05) niż zmniejszonych osiągnięć osobistych – PE (2,33 ± 0,64) i cynizmu – CY (1,91 ± 1,47). Kobiety w porównaniu z mężczyznami charakteryzowały się takim samym poziomem wyczerpania (3,97 ± 1,17 vs. 3,97 ± 1,17) i cynizmu (1,90 ± 1,37 vs. 1,93 ± 1,37), a nieco niższym poziomem zmniejszenia osiągnięć osobistych (2,26 ± 0,67 vs. 2,42 ± 0,59). Wykazano pozytywną istotną współzmienność poziomu wyczerpania z cynizmem.
Wnioski. Zespół wypalenia występuje u 2,4% studentów stomatologii. Studenci cechują się wyższym poziomem wyczerpania emocjonalnego niż odczuciem zmniejszonych osiągnięć osobistych i stosunkowo niskim poziomem cynizmu (depersonalizacji).

Abstract

Background. Burnout syndrome appears in all professions based on interpersonal contacts as well as on processing data and production and also in students. The burnout in dentists develops as a result of stress connected with the clinical work and in dental students both from the load of the theoretical knowledge and the clinical work.
Objectives. The assessment of burnout level in dental students and comparison in relation to gender.
Material and Methods. The study involved 82 dental students of 5th year, out of which 48 were women and 34 men. The students anonymously filled in a questionnaire – the MBI-SS form evaluating the burnout which consisted of 15 items forming three scales assessing emotional exhaustion, cynicism (depersonalisation) and reduced personal accomplishments.
Results. The burnout syndrome was found in 2.4% subjects. The most often non-normal values of the cynicism scale (26/82, 31.7%) and then the reduced personal accomplishments (23/82, 28.0%) and emotional exhaustion (20/82, 26.8%) were noticed. In females in comparison to males a slight often emotional exhaustion (17/48, 35,5% vs. 5/34, 14.7%) and reduced personal accomplishments (16/48, 33.3% vs. 7/34, 20.5%) and similar frequency of the cynicism (15/48, 31.3% vs. 11/34, 33.3%) were observed. Considering all subjects, the average values of the three scale scores revealed a significantly higher level (p < 0.00) of emotional exhaustion (3.96 ± 1.05) than reduced personal accomplishments (2.33 ± 0.64) and cynicism (1.91 ± 147). The women in comparison to men were characterised by the same level of exhaustion (3.97 ± 1.17 vs. 3.97 ± 1.17) and cynicism (1.90 ± 1.37 vs. 1.93 ± 1.37) but a slightly lower level of reduced personal accomplishments (2.26 ± 0.67 vs. 2.42 ± 0.59). The positive correlation between levels of emotional exhaustion and cynicism was found.
Conclusion. The burnout syndrome is recognized in 2.4% dental students. The students are characterised by a higher level of emotional exhaustion than reduced personal accomplishments and comparatively low level of cynicism.

Słowa kluczowe

studenci stomatologii, płeć, wypalenie, skala MBI-SS

Key words

dental students, gender, burnout, MBI-SS

References (26)

 1. Maslach C., Jackson E.E.: Maslach Burnout Inventory. Palo Alto Consulting Psychologist Press 1981.
 2. Maslach C., Jackson S.E.: Maslach Burnout Inventory manual. Palo Alto, University of California. Consulting Psychologist Press 1986.
 3. Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Occupational burnout. Post. Psych. Neurol. 2005, 14, 2, 67–77 [in Polish].
 4. Schaufeli W.B., Leiter M.P., Maslach C., Jackson S.E.: Maslach Burnout Inventory – General Survey. In.: The Maslach Burnout Inventory Test manual. ed 3. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press, 1996.
 5. Montero-Marin J., Monticelli F., Casas M., Roman A., Tomas I., Gili M., Garcia-Campayo J.: Burnout syndrome among dental students: a short version of the “Burnout Clinical Subtype Questionnaire” adapted for students (BCSQ-12-SS). BMC Medical Education 2011, 11, 103, 1–11.
 6. Schaufeli W.B., Martinez I., Marques Pinto A., Salanova M., Bakker A.B.: Burnout and engagement in university students: A cross national study. J. Cross-Cultural Psycholog. 2002, 33, 464–481.
 7. Schutte N., Toppinnen S., Kalimo R., Schaufeli W.B.: The factorial validity of the Maslach Burnout InventoryGeneral Survey across occupational groups and nations. J. Occup. Org. Psychol. 2000, 73, 53–66.
 8. Chirkowska-Smolak T., Kleka P.: The Maslach Burnout Inventory – General Survey: Validation across differential occupational groups in Poland. Polish Psychol. Bull. 2011, 42, 86–94.
 9. Osborne D., Croucher R.: Levels of burnout in dental practitioners in the southeast of England. Br. Dent. J. 1994, 177, 10, 372–377.
 10. Winwood P.C., Winefield A.H.: Comparing two measures of burnout among dentists in Australia. Int. J. Stress Manag. 2004, 11, 3, 282–289.
 11. Gorter R.C., Storm M.K., Te Brake J.H., Kersten H.W., Eijkman M.A.: Outcome of career expectancies and early professional burnout among newly qualified dentists. Int. Dent. J. 2007, 57, 279–285.
 12. Alemany-Martínez A., Berini-Aytés L., Gay-Escoda C.: The burnout syndrome and associated personality disturbances. The study in three graduate programs in Dentistry at the University of Barcelona. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2008, 13, E 444–4450.
 13. Divaris K., Polychronopoulou A., Taoufik K., Katsaros C., Eliades T.: Stress and burnout in postgraduate dental education. Eur. J. Dent. Educ. 2012, 16, 35–42.
 14. Aguayo R., Vargas C., De La Fuente E., Lozano L.M.: A meta-analytic reliability generalization study of the Maslach Burnout Inventory. Int. J. Clin. Health Psychol. 2011, 11, 343–361.
 15. Poghosyan L., Aiken L.H., Sloane D.M.: Factor structure of the Maslach Burnout Inventory: An analysis of data from large scale cross-sectional surveys of nurses from eight countries. Int. J. Nurs. Stud. 2009, 46, 894–902.
 16. Córdoba C., Tamayo J.A., González M.A., Martínez M.I., Rosales A., Barbato S.H.: Adaptation and validation of the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey in Cali, Colombia. Colomb. Med. 2011, 42, 286–293.
 17. Humphris G., Blinkhorn A., Freeman R., Gorter R., Hoad-Reddick G., Murtomaa H., O’Sullivan R., Splieth C.: Psychological stress in undergraduate dental students: baseline results from seven European dental schools. Eur. J. Dent. Educ. 2002, 61, 22–29.
 18. Pöhlmanm K., Jonas I., Ruf S., Harzer W.: Stress, burnout and health in the clinical period of dental education. Eur. J. Dent. Educ. 2005, 9, 78–84.
 19. Breso E., Slanova M., Schaufeli W.B.: In search of the “third dimension” of burnout: Efficacy or inefficacy”. Appl. Psych. Int. Rev. 2007, 56, 460–478.
 20. Hu Q., Schaufeli W.B.: The factorial validity of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey in China. Psychol. Rep. 2009, 105, 394–408.
 21. Backović D.V., Zivojinović J.I., Maksimović J., Maksimović M.: Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education. Psychiatr. Danub. 2012, 24, 175–181.
 22. Salmela-Aro K., Kunttu K.: Study burnout and engagement in higher education. Unterrichtswissenschaft 2010, 38, 318–333.
 23. Amin W.M., Al-Ali M.H., Duaibis R.B., Oweis T., Badran D.H.: Burnout Among the Clinical Dental Students in the Jordanian Universities. J. Clin. Med. Res. 2009, 1, 207–211.
 24. Prinz P., Hertrich K., Hirschfelder U., De Zwaan M.: Burnout, depression and depersonalisation – Psychological factors and coping strategies in dental and medical students. GMS Z. Med. Ausbild. 2012, 29, 1–14.
 25. Campos J.A., Jordani P.C., Zucoloto M.L., Bonafé F.S., Maroco J.: Burnout syndrome among dental students. Rev. Bras. Epidemiol. 2012, 15, 155–165.
 26. Montero-Marin J., Monticelli F., Casas M., Roman A., Tomas I., Gili M., Garcia-Campayo J.: Burnout syndrome among dental students: a short version of the “Burnout Clinical Subtype Questionnaire” adapted for students (BCSQ-12-SS). BMC Med. Educ. 2011, 11, 1–11.