Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 52–56

Publication type: original article

Language: Polish

Wybrane elementy profilaktyki próchnicy zębów dzieci w wieku przedszkolnym. II. Profilaktyka instytucjonalna

Some Elements of Caries Prevention Among Children at Kindergarten Age. II. Institutional Prevention

Urszula Marcinkowska1,A,C,D,E,F, Tomasz Piekarz1,A,B,D,E, Bartosz Mosler1,A,B,E,F, Ewa Michalak1,B,E,F, Jadwiga Jośko-Ochojska1,D,E

1 Katedra Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Profilaktyka próchnicy zębów może być realizowana zarówno w domu rodzinnym, jak i w gabinecie stomatologicznym oraz przedszkolu lub szkole. Instytucje edukacyjne oraz gabinety stomatologiczne wpływają na zachowania proi antyzdrowotne dzieci, realizując funkcję edukacyjną w odniesieniu do zdrowia jamy ustnej.
Cel pracy. Ocena wybranych elementów profilaktyki próchnicy realizowanej przez stomatologów oraz instytucje edukacyjne.
Materiał i metody. Z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety złożonego z 32 pytań zbadano 551 matek dzieci w wieku przedszkolnym; średni wiek dziecka wynosił 5 lat. Badania były anonimowe i objęły 15 przedszkoli.
Wyniki. Średni wiek dziecka podczas wizyty adaptacyjnej w gabinecie stomatologicznym wynosi 2,9 roku. Z badanej grupy dzieci w wieku 4–6 lat 22% nigdy nie było u stomatologa. Jedynie w 31% gabinetów stomatologicznych poinstruowano dziecko co do zasad prawidłowej higieny jamy ustnej. W 21% zbadanych przedszkoli jest realizowana profilaktyka próchnicy zębów.
Wnioski. Profilaktyka instytucjonalna w Polsce ma bardzo ograniczony zasięg. Dominują działania zapobiegawcze realizowane przez rodzinę dziecka, choć i tu istnieje wiele nieprawidłowości. Jedynie nieco ponad 1/3 dzieci ma leczoną próchnicę zębów mlecznych. Zbyt późno w stosunku do zaleceń medycznych odbywają się wizyty adaptacyjne.

Abstract

Background. Caries prevention can be lead both at home and dentist is office or kindergarten and school. Education institutions and dentist offices are the subjects that form children’s pro and antyhealth behaviours and realize education function at reference to oral health.
Objectives. The aim of this study was an evaluation of choosen aspects of caries prevention that is made by dentists and educational institutions.
Material and Methods. We used author’s questionnaire constructed of 32 questions. 551 mothers of children of the kindergarten age were questioned. The average age of children was 5 years. The questionnaire was anonymous and had been given at 15 kindergartens.
Results. Children’s average age during the adaptation visit at dentist’s room was 2.9 year. Till the age of 4–6 years 26% of patients haven’t visited dentist yet. Only 31% of dentist instructed children how they should take a proper care for oral health. At 21% of the analyzed kindergartens caries prevention was implemented.
Conclusion. Institutional caries prevention in Poland has a very limited range. Caries prevention is leaded mainly by family, although in that kind of activity we can see many incorrectnesses. Only at 1/3 of all children deciduous dentition caries was treated. Adaptation visits are to late in relation to medical recommendations.

Słowa kluczowe

dzieci, profilaktyka instytucjonalna, wizyta adaptacyjna

Key words

children, institutional prevention, adaptation visit

References (12)

 1. Adamowicz-Klepalska: Caries prevention at children. Pediatr. Pol. 2009, 84, 511–516.
 2. Chłapowska J.: Steering of child’s diet in caries prevention. Poz. Stomatol. 1992, 20, 115–119.
 3. Giermakowska A., Gielniowska E., Chraniuk Z., Kawka P., Okoński P., Frelek B.: Influence of hygiene and diet on caries at children after 3 year of life. Magazyn Stomatol. 1994, 4, 4, 19–23.
 4. Mamałyga J.: Our children don’t have to hurt. Gazeta Lek. 2010, 6, 12–14.
 5. Rao A., Malhotra N.: The role of remineralizing agents in dentistry: a review. Compend. Contin. Educat. Dent. 2011, 32, 26–33.
 6. Mount G.J.: Minimal intervention dentistry: cavity classification & preparation. J. Minim. Interv. Dent. 2009, 2, 150–162.
 7. Wierzbicka M., Szatko F., Pierzynowska E., Zawadziński M., Dybiżbańska E.: Awareness and health bahaviours mothers of small children in Poland with the beginning of new millenium. Stomatol. Współcz. 2003, 10, 4, 8–12.
 8. Petersen P.E., Bourgeois D., Ogawa H., Estupinan-Day S., Ndiaye C.: The global burder of oral diseases and risks to oral health. Bulletin of the World Health Organization 2005, 83, 661–669.
 9. Dye B.A., Tan S., Smith V., Lewis B.G., Baker L.K., Thornton-Evan G., Eke P.I., Beltran-Aguilar E., Horowitz A.M., Li C.: Trends in oral health status: United States, 1988–1994 and 1999–2004. Vital Health Stat. 2007, 11, 1–92.
 10. Drugan C.S., Downer M.C.: Dental health in the United Kingdom and influencing variables. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2001, 54, 1027–1034.
 11. British Columbia dental survey of kindergarten – aged children 2010. A regional and provincional analysis. January 2011. www.gov.bc.ca/women-andchildren/pdf/kindergarten-dental-survey.pdf (dostęp: 2.08.2012).
 12. Krawczyński M.: Pupil’s health and pediatrics and family medicine. Przeg. Ped. 2008, 38, 134–140.