Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 38–44

Publication type: original article

Language: Polish

Uwalniane jonów fluoru do środowiska jamy ustnej z wybranej pasty do zębów

Fluoride Releasing to the Oral Cavity Environment From the Examined Toothpaste

Alina Wrzyszcz-Kowalczyk1,A,B,D,E, Dagmara Piesiak-Pańczyszyn1,B,D,E,F, Katarzyna Herman1,B,C,D, Katarzyna Jankowska1,B,D, Monika Mysiak-Dębska1,B,D

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Jednymi z najważniejszych składników past do zębów są działające kariostatycznie związki fluoru.
Cel pracy. Ocena kliniczna pasty Blend-a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł® u osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu uwalniania jonów fluorkowych do środowiska jamy ustnej.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 30 osób. Zostało ono przeprowadzone dwukrotnie (I badanie i II badanie) w odstępie 2-tygodniowym. Pacjenci zostali zobowiązani do oczyszczania zębów 2 razy dziennie z użyciem 1 cm pasty Blend-a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł w ciągu 2 min przez cały okres badania. Ocena składała się z części klinicznej oraz laboratoryjnej. Uwzględniono stan uzębienia (wskaźniki PUW/Z, PUW/P), higieny jamy ustnej (wskaźniki: DI-OHI-S, API, Navy Plaque Index w modyfikacji Rustogi – RMNI) i dziąseł (mSBI). W badaniu laboratoryjnym oznaczono stężenie jonów fluorkowych w 2 ml niestymulowanej śliny mieszanej przed szczotkowaniem zębów, następnie po 15 min, po 1 godz. oraz po 2 godz. Po 2 tygodniach powtórzono badanie według powyższego schematu.
Wyniki. Po 2 tygodniach stosowania ocenianej pasty zaobserwowano istotne obniżenie średnich wartości wskaźników: osadu DI-OHI-S, API oraz SBI oraz istotne zwiększenie średnich stężeń jonów fluorkowych w ślinie, zarówno w I badaniu wyjściowym – przed szczotkowaniem, jak i II badaniu końcowym – po 2 godz. od szczotkowania (0,24 ppm ± 0,18 vs 0,34 ppm ± 0,15).
Wnioski. Pasta Blend-a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł jest skuteczna w poprawie stanu zdrowia jamy ustnej.

Abstract

Backfround. One of the most importatnt components od dentifrices are fluoride compounds, which have a cariostatic action.
Objectives. Clinical evaluation of Blend-a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł® toothpaste among adults and the influence on to fluoride level in the oral cavity. Materials and Methods. There were 30 adults included in the study. Two parts of the study were conducted: I – the initial examination and II – control examination (after 2 weeks). The patients were ordered twice a day tooth brushing lasting for two minutes using 1 cm of the Blend-a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł during the whole examination. The evaluation contained of clinical and laboratory examinations. In the clinical examination the prevalence of caries (DMF/s, DMF/t), oral hygiene (DI-OHI-S index, API, Navy Plaque Index – RMNI) modified by Rustoga and gingival status (mSBI) were estimated. In the laboratory examination the fluoride level in 2 ml of unstimulated, mixed saliva prior to brushing, 15 minutes, 1 hour and 2 hours after brushing were estimated. After two weeks the examination was repeated.
Results. Two weeks after tooth-brushing using Blend a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł® toothpaste significant reductions of the mean values of indices (DI-OHI-S, API and SBI) and significant increased in mean fluoride concentration in saline (both in initial examination I – prior to brushing – and in final examination II – 2 hours after tooth brushing (0.24 ppm ± 0.18 vs 0.34 ppm ± 0.15) were observed.
Conclusion. The high efficacy of Blend-a-med Pro Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł® toothpaste in improving the health oral status was demonstrated.

Słowa kluczowe

dorośli, fluorki, fluorkowe pasty do zębów, ślina

Key words

adults, fluoride, fluoride toothpaste, saliva

References (25)

 1. Strużycka I., Stępień I.: Biofilm – a new understanding of the microbiology. Nowa Stomatol. 2009, 14, 85–89 [in Polish].
 2. Górska R., Pietruszka M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Kłosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal disease s in 35–44 year-olds in the large urban agglomerations. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 3. Kaczmarek U.: The cariostatic mechanisms of fluoride. Czas. Stomatol. 2005, 58, 404–413 [in Polish].
 4. Ten Cate J.M., Larsen M.J., Pearce E.I.F., Fejerskov O.: Chemical interactions between the tooth and oral fluids. [In:] Dental caries. Eds: Fejerskov O., Kidd E.A.M.. Blackwell Munksgaard 2003, 66–67.
 5. Kaczmarek U., Czajczyńska A., Gmyrek-Marciniak A., Grzesiak-Gasek I., Filipowski H.: Fluoride lavel in saliva after brushing of teeth ith selected fluoride toothpastes. Czas. Stomatol. 2006, 59, 238–244 [in Polish].
 6. Herman K., Czajczyńska-Waszkiewicz A., Kowalczyk-Zając M., Przywitowska I.: Fluoride release from Oral B Stages and Blendi Gel toothpastes for children. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 328–332 [in Polish].
 7. Wrzyszcz-Kowalczyk A., Herman K., Jankowska K., Mysiak-Dębska M.: The clinical estimation of Dentofresh Junior mouthwash for children above 6 years of age. Dent. Med. Prob. 2012, 49, 40–47 [in Polish].
 8. Rustogi K.N.: Refinement of Modyfied Navy Plaque Index to increase plaque scoring efficiency in gumline and interproximal tooth areas. J. Clin. Dent. 1992, 3, 9–12.
 9. Kaczmarek U., Pregiel B., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Grzesiak I., Fita K.: Fluoride levels in saliva after toothbrushing using fluoride toothpaste with and without rinsing of oral cavity. Ann. Pomer. Med. Univ. 2006, 52, 45– 49 [in Polish].
 10. Torrado A., Valiente M, Zhang W., Li Y., Munoz C.A.: Remineralization potential of a new toothpaste formulation: an in vitro study. J. Contemp. Dent. Pract. 2004, 5, 18–30.
 11. Nagpal D.I., Damle S.G.: Comparison of salivary fluoride levels following use of dentifrices containing different concentrations of fluoride. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2007, 25, 20–22.
 12. Cury J.A., Tenuta L.M.A.: How to maintain a cariostatic fluoride concentration in the oral environment. Adv. Dent. Res. 2008, 20, 13–16.
 13. Naumowa E.A., Gaengler P., Zimmer S., Arnold W.H.: Influence of individual saliva secretion on fluoride bioavailability. Open Dent. J. 2010, 4, 185–190.
 14. Ekstrand J., Oliveby A.: Fluoride in the oral environment. Acta Odontol. Scand. 1999, 57, 330–333.
 15. Dawes C., Weatherell J.A.: Kinetics of fluoride in the oral fluids. J. Dent. Res. 1990, 69 (Spec Iss), 638–644.
 16. Nordström A., Birkhed D.: Fluoride retention in proximal plaque and saliva using two NaF dentifrices containing 5000 and 1450 ppm F with and without water rinsing. Caries Res. 2009, 43, 64–69.
 17. Whitford G.M., Wasdin J.L., Schafer T.E., Adair S.M.: Plaque fluoride concentrations are dependent on plaque calcium concentrations. Caries Res. 2002, 36, 256–265.
 18. Duckworth R.M., Morgan S.N.: Oral fluoride retention after use of fluoride dentifrices. Caries Res. 1991, 25, 123–129.
 19. Collins W.J.N., Weeetman D.A., Stephen K.W, Smalls M.J.: Salivary fluoride concentration following toothbrushing. Caries Res. 1984, 18, 155.
 20. Naumova E.A., Kuehnl P., Hertenstein P., Jordan R. A., Gaengler P., Arnold W.H.: Fluoride bioavailability in saliva and plaque. www.biomedcentral. Com/1472–6831/12/3.
 21. Vogel G.L., Mao Y., Chow L.C., Proskin H.M.: Fluoride in plaque fluid, plaque and saliva measured for 2 hours after a sodium fluoride monofluorophosphate rinse. Caries Res. 2000, 34, 404–411.
 22. Fine D.H., Sreenivasan P.K., McKiernan M., Tischio-Bereski D., Furgang D.: Whole mouth antimicrobial effects after oral hygiene: comparison of three dentifrice formulations. J. Clin. Periodontol. 2012, 39, 1056–1064.
 23. Meurman J.H., Pärnänen P., Kari K., Samaranayake L.: Effect of amine – fluoride – stannous fluoride preparations on oral yeats in the elderly: a randomized placebo – controlled trial. Gerodont. 2009, 26, 202–209.
 24. White D.J., Kozak K.M., Gibb R.R., Dunavent J.J., Klukowska M.M., Sagel P.A.: A 24H dental plaque prevention study w SnF2, dentifrice containing hexa – metaphosphate. J. Contem. Dent. Pract. 2006, 7, 1–11.
 25. Paes Lerne A.F., Dalcico R., Tabchoury C.P., Del Bel Cury A.A., Rosalen P.PL., Cury J.A.: In situ effect of frequent sucrose exposure on enamel deminerazation and on plaque composition after APF application and F dentifrice use. J. Dent. Res. 2004, 83, 71–75.