Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 15–19

Publication type: original article

Language: English

Application of Intraoperative Ultrasonography in Open Reduction of Mandibular Angle Fractures

Zastosowanie ultrasonografii w śródzabiegowej kontroli repozycji fragmentów kostnych z złamaniach kąta żuchwy

Yan Vares1,A,D,E, Anton Filipskyi1,B,D,E, Askold Kucher2,B, Tetyana Filipska3,B,E,F

1 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Lviv Danylo Halytsky National Medial University, Lviv, Ukraine

2 Department of Radiologic Diagnostics of Postgraduate Education Faculty, Lviv Danylo Halytsky National Medial University, Lviv, Ukraine

3 Department of Maxillofacial Surgery, Regional Clinical Hospital of the Lviv Region, Lviv, Ukraine

Abstract

Background. Traumatic fractures of lower jaw are the most common among all of maxillofacial injuries. Statistically the most frequently injured area of the mandible is the angle. It is known that mandibular angle fractures require particular attention to diagnostic and treatment procedures. Nowadays the majority of these injuries are treated by open reduction methods using an intraoral approach. In spite of good aesthetic outcomes intraoral approach to mandibular angle cannot provide adequate control of lower border of the mandible during reduction of the fragments. This problem can be solved by using ultrasonography as intraoperative control in open reduction of mandibular fractures.
Objectives. The aim of this study was to determine the diagnostic value of ultrasonography as a method of intraoperative monitoring of the quality of bone element repositioning in the region of the mandibular angle during intraoral ostheosynthesis.
Material and Methods. The study included 18 patients (17 men and 1 woman) aged 18 to 55 hospitalized in the Department of Maxillofacial Surgery of Regional Clinical Hospital of the Lviv region from 2008 to 2011 with traumatic fractures of the mandibular angle. During hospitalization all patients underwent orthopantomography and ultrasound linear electronic transducer using the device (LOGIQ E®, General Electric) with operation frequency range of 7.5–12 MHz in b-mode in compliance with all rules of orthopedic ultrasonography.
Results. Treatment of patients was conducted by intraoral monocortical ostheosynthesis with mini plate. During the surgery ultrasound monitoring was conducted twice: after fragment repositioning into anatomic position and following the fixation of them with mini plate using the above algorithm. During the postoperative period all patients underwent control orthopantomography on the 2nd–3rd day after the surgery. There were no complications in the postoperative period. X-ray revealed close contact between the fragments.
Conclusion. During the study the high diagnostic value of method was confirmed. Consequently the method of intraoperative ultrasonography is appropriate to implement in routine medical diagnostics of patients with traumatic injuries of the mandibular angle.

Streszczenie

Wprowadzenie. Złamania żuchwy są najczęstszym urazem kości twarzy. Najczęstszym umiejscowieniem tych łamań jest kąt żuchwy. Większość złamań żuchwy leczy się obecnie operacyjnie metodą osteosyntezy z dojściem wewnątrzustnym. Pomimo dobrych wyników estetycznych dostęp ten nie zapewnia właściwej kontroli dolnego brzegu żuchwy przy repozycji fragmentów kostnych. Trudność ta może być zminimalizowana dzięki zastosowaniu ultrasonografii w kontroli repozycji fragmentów kostnych, jako kontroli śródzabiegowej w chirurgicznym leczeniu złamania kąta żuchwy.
Cel pracy. Ocena wartości diagnostycznej ultrasonografii jako metody śródzabiegowej kontroli repozycji fragmentów kostnych podczas wewnątrzustnej osteosyntezy złamania kąta żuchwy.
Materiał i metody. Do badań włączono 18 pacjentów (17 mężczyzn i 1 kobietę) w wieku od 18 do 55 lat, ze złamaniem kąta żuchwy, hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Lwowskiego Regionalnego Klinicznego Szpitala we Lwowie w latach 2008–2011. W czasie hospitalizacji pacjenci byli badani pantomograficznie i ultrasonograficznie z użyciem transduktora elektronowego (LOGIQ E® General Electric) z głowicą o częstotliwości 7,5–12 MHz w projekcji b i uwzględnieniem wszystkich zasad ultrasonografii ortopedycznej.
Wyniki. Leczenie chirurgiczne było przeprowadzone z wykorzystaniem wewnątrzustnej osteosyntezy złamania kąta żuchwy minipłytkami. W czasie zabiegu kontrola ultrasonograficzna była przeprowadzona dwukrotnie: po repozycji fragmentów do pozycji anatomicznej i po stabilizacji ich minipłytkami. W okresie pozabiegowym pacjenci byli badani pantomograficznie na 2.–3. dzień po zabiegu. Nie stwierdzono żadnych powikłań podczas kontroli pozabiegowej. Na zdjęciach pantomograficznych potwierdzono ścisły kontakt między zespolonymi obszarami kostnymi.
Wnioski. Potwierdzono wysoką wartość diagnostyczną metody ultrasonografii w leczeniu złamań żuchwy. Dlatego można rekomendować to obrazowanie jako postępowanie standardowe w tym leczeniu.

Key words

mandibular angle fractures, ostheosynthesis, ultrasonography

Słowa kluczowe

złamania kąta żuchwy, osteosynteza, ultrasonografia

References (22)

 1. Варес Я.Е., Готь М.М., Філіпська Т.А.: Структура переломів нижньої щелепи. Практична медицина 2008, 4, 72–75.
 2. Готь І.М., Варес Я.Е., Філіпська Т.А.: Сучасні аспекти хірургічного лікування ангулярних переломів нижньої щелепи. Український медичний альманах 2008, 6, 58–60.
 3. Ellis E., Walker L.R.: Treatment of mandibular angle fractures using one noncompression miniplate. J. Oral Maxillofac. Surg 1996, 54, 864–871.
 4. Калиновский Д.К., Матрос-Таранец И.Н., Дуфаш И.Х., Чуйко А.Н.: Биомеханика нижней челюсти при остеосинтезе накостными пластинами. Стоматолог 2006, 4, 46–54.
 5. Alkan A., Celebi N., Ozden B.: Biomechanical comparison of different plating techniques in repair of mandibular angle fractures. J. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod 2007, 103, 752–756.
 6. Champy M., Lodde J.P.: Mandibular synthesis. Placement of the synthesis as a function of mandibular stress. Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. 1976, 8, 971–976.
 7. Danda A.K.: Comparison of a single noncompression miniplate versus 2 noncompression miniplates in the treatment of mandibular angle fractures: a prospective, randomized clinical trial. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010, 68, 1565–1567.
 8. Mehra P., Murad H.: Internal fixation of mandibular angle fractures: a comparison of 2 techniques. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 54, 2254–2260.
 9. Muller M.E., Allgower M., Willenegger H.: Manual of internal fixation. New York: Springer-Verlag 1970, 245 p.
 10. Schierle H.P., Schmelzeisen R., Rahn R., Pytlik C.: Oneor twoplate fixation of mandibular angle fractures? J. Cranio-Мax.-Fac. Surg. 1997, 3, 162–168.
 11. Sugar A.W., Gibbons A.J., Patton D.W.: A randomised controlled trial comparing fixation of mandibular angle fractures with a single miniplate placed either transbuccally and intra-orally, or intra-orally alone. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009, 38, 241–245.
 12. Brasseur J.L., Zeitoun-Eiss D.: Ultrasound of acute disorders of the shoulder. JBR-BTR 2005, 4, 193–199.
 13. Boutry N., Vanderhofstadt A., Peetrons P.: Ultrasonography of anterosuperior calcaneal process fracture: report of 2 cases. J. Ultrasound. Med. 2006, 3, 381–385.
 14. Кучер А.Р., Алейнік В.А., Гарбар Н.Я. та ін.: Ультрасонографія захворювань та травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату: Методичні рекомендації. Л.: Компакт-ЛВ 2006, 40.
 15. Friedrich R.E., Heiland M., Bartel-Friedrich S.: Potentials of ultrasound in the diagnosis of midfacial fractures. J. Clin. Oral Invest. 2003, 6, 226–229.
 16. Gülicher D., Krimmel M., Reinert S.: The role of intraoperative ultrasonography in zygomatic complex fracture repair. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006, 35, 224–230.
 17. Gateno J., Miloro M., Hendler B.H. et al.: The use of ultrasound to determine the position of the mandibular condyle. J. Oral Maxillofac. Surg. 1993, 51, 1081–1086.
 18. Hirai T., Manders E.K., Nagamoto K.: Ultrasonic observation of facial bone fractures: report of cases. J. Oral Maxillofac. Surg. 1996, 54, 776–779.
 19. Готь І.М., Варес Я.Е., Філіпський А.В.: Особливості обстеження хворих з патологією скронево- нижньощелепного суглоба (лекція для студентів). Л.: ЛНМУ 2007, 46.
 20. Варес Я.Е.,. Філіпська Т.А, Філіпський А.В.: Діагностична вартість сучасних методів променевого обстеження пацієнтів з поєднаними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки. ХІІ конгрес СФУЛТ: тези доп. Ів.- Франківськ 2008, 433–434.
 21. Варес Я.Е., Сороківський І.С., Філіпський А.В.: Можливості ультрасонографії в діагностиці одонтогенних біляверхівкових вогнищ. «Медична наука: сучасні досягнення та інновації»: матер. наук. практ. конф. мол. вчених: тези доп. Харків 2007, 12.
 22. Варес Я.Е., Філіпська Т.А., Філіпський А.В.: Застосування ультрасонографії в діагностиці травматичних пошкоджень кісток лицевого скелета. Новини стоматології 2008, 2, 99–102.