Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 115–126

Publication type: historical article

Language: Polish

Profesor doktor habilitowana medycyny Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (ur. 1912) – współtwórczyni wrocławskiej szkoły protetyki stomatologicznej

Professor Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (b. 1912) Co-Creator of Wroclaw’s School of Prosthodontics Dentistry

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska1,A,B,E, Maria Kordas2,B,E,F, Maciej Dobrzyński3,B,E

1 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej UM we Wrocławiu

2 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UM we Wrocławiu

Streszczenie

Profesor doktor habilitowana medycyny Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (ur. 1912 r.) należy do współtwórców wrocławskiej szkoły protetyki stomatologicznej. W 1937 r. uzyskała dyplom lekarza Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Następnie podjęła dodatkowe studia na Akademii Stomatologicznej w Warszawie (1937–1939). Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na Akademii Stomatologicznej oraz w prywatnym gabinecie przy ul. Chłodnej w Warszawie. Podczas okupacji pracowała w gettcie jako asystent na I Oddziale Chirurgicznym Szpitala Starozakonnych na Czystem oraz jako kierownik gabinetu stomatologicznego w ambulatorium gminy żydowskiej. W 1946 r. podjęła pracę jako starszy asystent Kliniki Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, początkowo na oddziałach chirurgii stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej. W latach 1948–1983 pracowała w Katedrze Protetyki Stomatologicznej, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej. Katedrą Protetyki kierowała od 1965 r. do 1983 r. W sumie na AM przepracowała 37 lat. Stopień naukowy doktora medycyny uzyskała w 1949 r., docenta w 1965 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1977 r. Główne osiągnięcia obejmują: profilaktykę fluorową próchnicy zębów oraz problematykę związaną z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Dorobek naukowy prof. Noemi Wigdorowicz-Makowerowej to 8 monografii, 191 publikacji naukowych, wypromowanie 17 prac doktorskich oraz patronat nad 3 habilitacjami.

Abstract

Professor Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (b. 1912) belongs to the co-creators of Wroclaw’s School of Prosthodontics. In 1937 she received physician diploma at the Józef Piłsudski Warsaw Medical University in the Department of Prosthodontics. After graduation, she additionally made dentist diploma (1937–1939) and worked at the Academy of Dentistry and in her private practice on Chłodna Street in Warsaw. During the Nazi occupation she worked in the ghetto as an assistant at the Department of Surgery in Czyste Orthodox Hospital and as a manager in the dental clinic of the Jewish community. In 1946, he was employed as senior assistant in the Clinic of Dental Surgery in Faculty of Medicine of Wroclaw University and Polytechnic. First, she worked in Division of Surgery and Conservative Dentistry. In the period of 1948–1983 she worked in Department of Prosthodontics going all levels of the scientific careers. She directed this department since 1965. She became the head of the Division of Prosthodontics in 1963 and next the head of the Department Orthodontics in 1965. She directed above unit until 30 September 1983. She obtained the dentistry doctor’s degree in 1949, habilitated doctor’s degree in 1965, associate professor title in 1977. The main achievements include: fluoride prophylaxis of dental caries and functional disturbances of the stomatognathic system. Scientific achievements of prof. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa include 8 monographs, 191 scientific publications, 17 doctorial theses promotion and 3 habilitation theses patronage.

Słowa kluczowe

prof. dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa, wrocławska szkoła stomatologiczna, protetyka, historia stomatologii

Key words

professor Noemi Wigdorowicz-Makowerowa, Wroclaw’s school of dentistry, prosthodontics, history of dentistry

References (8)

  1. Akta osobowe dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowej, prof. nadzw. Archiwum Uniwersytetu Medycznego, sygn. arch. 211 „W”.
  2. Dokumentacja dotycząca powołania dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Archiwum Uniwersytetu Medycznego, sygn. arch. 1.
  3. Wigdorowicz-Makowerowa N.: Miłość w cieniu śmierci: Wspomnienia z getta warszawskiego. Erechtejon, Wrocław 1996.
  4. Rutańska E., Bruziewicz-Mikłaszewska B.: 100-lecie urodzin prof. N. Wigdorowicz-Makowerowej. Gazeta Uczelniana UM we Wrocławiu 2013, 19, 1, 12–13.
  5. Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny. Warszawa 1987, s. 717.
  6. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Wrocław 2008.
  7. Panek H.: Osiągnięcia naukowe Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. [W:] Wrocławska Szkoła Protetyki Stomatologicznej. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  8. Płonka-Syroka B.: Profesor Noemi Wigdorowicz-Makowerowa, autorka i redaktorka pamiętników z getta warszawskiego. Gazeta Uczelniana UM we Wrocławiu 2012, 18, 10, 12–13.