Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 567–575

Publication type: review article

Language: English

Localized Aggressive Periodontitis – Diagnostics, Epidemiology, Etiopathogenesis

Umiejscowione agresywne zapalenie przyzębia – diagnostyka, występowanie, etiopatogeneza

Maria Wiernicka-Menkiszak1,A,D,E, Elżbieta Dembowska1,A,D, Renata Samulak-Zielińska2,E,F

1 Department of Periodontology, Pomeranian University, Szczecin, Poland

2 University Dental Clinic, Pomeranian University, Szczecin, Poland

Abstract

Localized aggressive periodontitis (LAgP) is a very characteristic clinical entity. Numerous changes in the classification and naming of this periodontal disease over the last 35 years have not fundamentally changed its diagnostic criteria. Most of the research confirms the important role of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in the etiopathogenesis of LAgP, especially the JP2 clone. Family history of the disease and racial differences suggest the influence of genetic factors. Research on the effects of the individual polymorphisms of genes involved in the regulation of the immune system does not give a clear answer on the relationship between polymorphisms of genes encoding various types of protein-modifying immune processes and the initiation and course of localized aggressive periodontitis. What is certain is that there is impaired chemotaxis and phagocytosis. The question remains whether these abnormalities are primary or are caused by the influence of an infectious agent. Nowadays, it is suspected that reduced production of defensins by the epithelial cells of the gingival sulcus plays a crucial role in the formation of LAgP. The aim of this study was to gather information on the diagnosis, prevalence and etiology of localized aggressive periodontitis based on the state of the art.

Streszczenie

Umiejscowione agresywne zapalenie przyzębia (LAgP) jest bardzo charakterystyczną jednostką kliniczną. Liczne przekształcenia klasyfikacji i nazewnictwa chorób przyzębia w okresie ostatnich 35 lat nie zmieniły zasadniczo kryteriów diagnostycznych dla tej jednostki chorobowej. Większość badań potwierdza istotną rolę Aggregatibacter actinomycetemcomitans w etiopatogezie LAgP, zwłaszcza jego klonu JP2. Rodzinne występowanie choroby i różnice rasowe przemawiają za wpływem czynników genetycznych. Badania nad wpływem polimorfizmu pojedynczych genów związanych z regulacją czynności układu immunologicznego nie dają jednoznacznej odpowiedzi na temat związku polimorfizmu genów kodujących poszczególne rodzaje białek modyfikujących procesy immunologiczne z powstawaniem i przebiegiem umiejscowionego agresywnego zapalenia przyzębia. Zjawiskami pewnymi są zaburzenia chemotaksji i fagocytozy. Przedmiotem dyskusji pozostaje fakt, czy zaburzenia te mają charakter pierwotny, czy są wywołane wpływem czynnika infekcyjnego. Pewną rolę w powstawaniu LAgP przypisuje się obecnie zmniejszonemu wydzielaniu defensyw, wytwarzanych przez komórki nabłonka kieszonki dziąsłowej. Celem pracy było zebranie informacji na temat diagnostyki, częstości występowania i etiopatogenezy umiejscowionego agresywnego zapalenia przyzębia na podstawie współczesnego stanu wiedzy.

Key words

localized aggressive periodontitis, diagnosis, prevalence, etiology

Słowa kluczowe

agresywne umiejscowione zapalenie przyzębia, diagnostyka, występowanie, etiopatogeneza

References (59)

 1. Page R.C., Schroeder H.E.: Periodontitis in man and other animals. Basel S. Krager 1982.
 2. Ranney R.: Classification of periodontal diseases. Periodontology 2000, 1993, 13–25.
 3. Armitage G.C.: Periodontal diagnoses and classification of periodontal diseases. Periodontology 2000, 2004, 34, 9–21.
 4. Saxby M.S.: Prevalence of juvenile periodontitis in British school population. Comm. Dent. Oral Epidemiol. 1984, 12, 185–194.
 5. Saxby M.S.: Juvenile periodontitis an epidemiological study in the West Midlands of the United Kingdom. J. Clin. Periodontol. 1987, 4, 107–115.
 6. Sadeghi R.: Prevalence of aggressive periodontitis in 15–18 year old school children in Teheran, Iran. Community Dent. Health 2010, 27, 57–59.
 7. Ereş G., Saribay A., Akkaya M.: Periodontal treatment needs and prevalence of localized aggressive periodontitis in young Turkish population. J. Periodontol. 2009, 80, 940–944.
 8. Albandar J.M., Muraga M.B., Rams T.E.: Prevalence of aggressive periodontitis in Uganda. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 823–831.
 9. Elamin A.M., Skaug N., Ali R.W., Bakken V., Albandar J.M.: Ethnic disparity in the prevalence of periodontitis among high school students in Sudan. J. Periodontol. 2010, 81, 891–896.
 10. Eickholz P.: Periodontology 2006, 17, 357–369.
 11. Socranscy S.S., Haffajee A.D., Cugini M.A., Smith C., Kent R.L. Jr.: Microbial complexes in subgingival plaque. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 134–144.
 12. Socranscy S.S., Haffajee A.D.: Periodontal microbial ecology. Periodontology 2000 2005, 38, 135–187.
 13. Faveri M., Figueiredo L.C., Duarte P.M., Mestnik M.J., Mayer M.P.A., Feres M.: Microbiological profile of untreated subjects with localized aggressive periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 739–749.
 14. Socranscy S.S., Haffajee A.D.: Periodontal microbial ecology. Periodontology 2000 2005, 38, 135–187.
 15. Nędzi-Góra M., Kowalski J., Krajewski J., Górska R.: Microbiological analysis of deep periodontal pockets in patients with chronic periodontitis using the PCR method. Czas. Stomatol. 2007, 11, 717–727 [in Polish].
 16. Lammel C.W., Griffen A.L., Mc Clellan D.L., Leys E.J.: Acquisition and colonization stability of Actinomyces actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in children. J. Clin. Microbiol. 2000, 38, 1196–1199.
 17. Tsai C.C., Mc Arthur W.P., Baehri P.C., Hammond B.F., Taichman N.S.: Extraction and partial characterization of leukotoxin from plaque-derived Gram-negative microorganisms. Infect. Immun. 1979, 25, 427–439.
 18. Löe H., Brown L.J.: Early onset periodontitis in the United States of America. J. Periodontol. 1991, 62, 608–616.
 19. Kachlany S.C., Fine D.H., Figurski D.H.: Secretion of RTX leukotoxin by Actinobacillus actinomycetemcomitans. Infect. Immun. 2000, 68, 6094–6100.
 20. Hogg N., Smith A., McDowall A., Giles K., Stanley P., Laschinger M.: How T cells use LFA-1 to attach and migrate. Immunol. Lett. 2004, 92, 51–54.
 21. Kinashi T.: Intracellular signaling controlling integrin activation in lymphocytes. Nat. Rev. Immunol. 2005, 5, 546–559.
 22. Kachlany S.C., Schwartz A.B., Balashova N.W., Hioe C.E., Tuen M., Le A.: Anti-leukemia activity of bacteria toxin with natural specificity for LFA-1 on white blood cells. Leukemia Res. 2010, 34, 777–785.
 23. Korostoff J., Wang J.F., Kieba I., Miller M., Schenker B.J., Lally E.T.: Actinobacillus actinomycetemcomitans leukotoxin induces apoptosis in HL-60 cells. Infect. Immun. 1998, 66, 4474–4483.
 24. Korostof J., Yamaguchi N., Miller M., Kieba I., Lally E.T.: Perturbation of mitochondria structure and function play a central role in Actinobacillus actinomycetemcomitans leukotoxin induced apoptosis. Microb. Pathog. 2000, 29, 267–278.
 25. Inoue T., Tanimoto I., Tada T., Ohashi T., Fukui K., Ohta H.: Fermentable-sugar-level-dependent regulation of leukotoxin synthesis in a variably toxic strain of Actinobacillus actinomycetemcomitans. Microbiology 2001, 147, 2749–2756.
 26. Haubek D.: The highly leukotoxic JP2 clone of Aggregatibacter actinomycetemcomitans; evolutionary aspects, epidemiology and etiological role in aggressive periodontitis. APMIS Suppl. 2010, 130, 1–53.
 27. Elamin A., Albandar J.M., Poulsen K., Ali R.W., Bakken V.: Prevalence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in Sudanese patients with aggressive periodontitis: a case-control study. J. Periodontal. Res. 2011, 17, PMID: 21332472.
 28. Fine H.D., Markowitz K., Furgang D., Fairlie, Ferrandiz J., Nasri C.: Aggregatibacter actinomycetemcomitans and its relationship to initiation of localized aggressive periodontitis: longitudinal cohort study of initially healthy adolescents. J. Clin. Microbiol. 2007, 45, 3857–3869.
 29. Kachlany S.C.: Aggregatibacter actinomycetemcomitans leukotoxin from treat to therapy. J. Dent. Res. 2010, 89, 561–570.
 30. Höglund Aberg C., Sjödin B., Lakio L., Pussinen P.J., Johansson A., Cleason R.: Presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in young individuals: a 16-year clinical and microbiological follow-up study. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 815–822.
 31. Mros S.T., Berghlund T.: Aggressive periodontitis in children: a 14–19 year follow up. J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 283–287.
 32. Ogunsalu C., Daisley H., Akpaka P.E.: Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of pathogens isolated with juvenile periodontitis in Jamaica: a prospective multi-centre study of 15 cases over 15-year period. West Indian Med. J. 2011, 60, 235–239.
 33. Cianciola L.J., Genco R.J., Patters M.R., McKenna J., Van Oss C.: Defective polymorphonuclear leukocyte function in human periodontal disease. Nature 1977, 265, 445–447.
 34. Konopka T., Ziętek M.: Modern aspects of neutrophils dysfunction in the pathogenesis of periodontitis. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 117–126. [in Polish]
 35. Ryder M.I.: Comparison of neutrophil function in aggressive and chronic periodontitis. Periodontology 2000, 2010, 53, 124–137.
 36. Van Dyke T.E., Warbington M., Gardner M., Offenbacher S.: Neutrophil surface protein markers as indications of detective chemotaxis in LJP. J. Periodontol. 1990, 61, 180–184.
 37. Palmer G.D., Watts T.L., Addison I.E.: A skin study of neutrophil migration in subjects with localized juvenile periodontitis. J. Clin. Periodontol. 1993, 20, 425–453.
 38. Meng H., Xu L., Li Q., Han J., Zhao Y.: Determinators of host susceptibility in aggressive periodontitis. Periodontology 2000 2007, 43, 133–159.
 39. Sigussh B., Eick S., Pfister W., Klinger G., Glockmann E.: Altered chemotactic behavior of crevicular PMNs in different forms of periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 162–167.
 40. Shibata K., Warbington M., Gordon B.J., Kurihara H., Van Dyke T.E.: Defective calcium factor activity in neutrophils from patients with localized juvenile periodontitis. J. Periodontol. 2000, 71, 797–802.
 41. Agarval S., Huang J.P., Piesco N.P., Suzuki J.B., Riccelli A., Johns L.: Altered neutrophil function in localized juvenile periodontitis: intrinsic or induced? J. Periodontol. 2006, 67, 337–344.
 42. Fuita T., Kantarci A., Warbington M.I., Zawawi K.H., Hasturk H., Kurihara H., Van Dyke T.E.: CD38 expression In neutrophils from patients with localized aggressive periodontitis. J. Periodontol. 2005, 76, 1960–1965.
 43. Kimura S., Yonemura T., Higara T., Okada H.: Flow cytometric evaluation of phagocytosis by peripherial blond polymorphonuclear leukocytes in human periodontal diseases. Arch. Oral. Biol 1992, 37, 495–501.
 44. Ziętek M.: The activity of neutrophils in post-juvenile periodontitis. Habilitation thesis, Wrocław 1990 [in Polish].
 45. Konopka T.: Effect of medical and surgical therapy on the activity of neutrophils in progressive periodontitis. PhD thesis, Wrocław 1993 [in Polish].
 46. Ziętek M.: The activity of neutrophils in juvenile and post-juvenile periodontitis. Czas. Stomatol. 1994, 47, 379– 384 [in Polish].
 47. Konopka T.: Chemiluminescence of polymorphonuclear neutrophils. Stomatologie 1997, 94, 339–344 [in German].
 48. Dileepan T., Kachlany S.C., Balashova N.W., Patel J., Maheswaran S.K.: Human CD18 is the functional receptor for Aggregatibacter actinomycetemcomitans leukotoxin. Infect. Immun. 2007, 75, 4851–4856.
 49. Joly S., Maze C., McCray P.B. Jr., Guthmiller J.M.: Human beta-defensins 2 and 3 demonstrate strain-selective activity against oral microorganisms. J. Clin. Microbiol. 2004, 42, 1024–1029.
 50. Żyłowska M., Wyszyńska A., Jagusztyn-Krynicka E.K.: Defensin peptides with antimicrobial activity. Post. Mikrobiol. 2011, 50, 223–234 [in Polish].
 51. Laube D.M., Dongari-Bagtzoglou A., Kashleva H., Eskdale J., Gallaghern G., Diamond G.: Differential regulation of innate response genes in gingival epithelial cells stimulated with Aggregatibacter actinomycetemcomitans. J. Periodontol Res. 2008, 43, 116–123.
 52. Umeda J.E., Demuth D.R., Ando E.S., Feveri M., Mayer M.P.A.: Signaling transduction analysis in gingival epithelial cells after infections with Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Mol. Oral Microbiol. 2012, 27, 23–33.
 53. Stabholz A., Sokolne W.A., Shapira L.: Genetic and environmental risk factors for chronic periodontitis and aggressive periodontitis. Periodontology 2000 2010, 53, 138–115.
 54. Loos B.G., John R.P., Laine M.L.: Identification of genetic risk factors for periodontitis and possible mechanisms of action. J. Clin. Periodontol. 2005, 32 (suppl. 6), 159–179.
 55. Loos B.G., Leppers-van de Stratt F.G., van de Winkel J.G., van der Velden U.: Fc-gamma receptor polymorphisms in relation to periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 595–602.
 56. Yamamoto K., Kobayashi T., Grossi S., Ho A.W., Genco R.J., Yoshie H., De Nardin E.: Association of Fcgamma receptor IIa genotype with chronic periodontitis in Caucasians. J. Periodontol. 2004, 75, 517–522.
 57. Dimou N.L., Nicolopoulos G.K., Hamadrakas S.J., Bagos P.G.: Fc-gamma receptor polymorphisms and their association with periodontal disease: a meta-analysis. J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 255–265.
 58. De Carvalho F.M., Tinoco E.M.B., Govil M., Marazita M.L., Vieira A.R.: Aggressive periodontitis is likely influenced by a few small effect genes. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 468–473.
 59. Novaes A.B., Schwartz-Filho H.O., de Oliveira R.R., Feres M., Sato S., Figueiredo L.C.: Antimicrobial photodynamic therapy in the non-surgical treatment of aggressive periodontitis: microbiological profile. Lasers Med. Sci. 2012, 27, 389–395.