Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 556–566

Publication type: original article

Language: Polish

Analiza wybranych cech morfologicznych twarzy i uśmiechu w grupie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Analysis of Selected Morphological Features of the Face and Smile in the Students Group of the Medical University in Lublin

Barbara Tymczyna1,A,B,C,D,E,F, Agata Chromińska2,B,C,E,F, Izabela Gorzym2,B,C,F, Beata Janowska2,B,C,F, Marta Katarzyńska2,B,C,F, Lena Lasota2,B,C,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Ocena twarzy w 3 płaszczyznach przestrzennych (makroestetyka) pozwala zaobserwować: asymetrię, zbyt dużą lub zbyt małą wysokość twarzy, niedorozwój lub nadmierny rozwój żuchwy. Analiza cech uśmiechu (miniestetyka) obejmuje zarówno statyczny, jak i dynamiczny stosunek tkanek miękkich do uzębienia. Analiza zębów (mikroestetyka) zawiera ocenę: proporcji koron zębów, kształtu i zarysu brzegu dziąsłowego, linii stycznych i przestrzeni międzyzębowych, obecności czarnych trójkątnych szpar w przestrzeniach przydziąsłowych i koloru zębów.
Cel pracy. Ocena wybranych cech morfologicznych twarzy i uśmiechu w grupie studentów stomatologii Uniwersytetu Medycznego w L ublinie.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie kliniczne oraz wykonano i poddano analizie zdjęcia cyfrowe profilu i w projekcji en face w grupie 56 studentów w wieku 22–24 lat. Oceniono: profil i kształt twarzy, szerokość ust, pełność warg, kształt obszaru uśmiechu, ułożenie kącików ust w uśmiechu, zgodność linii pośrodkowej ze środkiem łuku Kupidyna, „złotą proporcję”, obecność punktów stycznych zębów oraz barwę zębów.
Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotną zależność kształtu twarzy, zgodności uzębienia z zasadą „złotej proporcji” i koloru zębów od płci osób badanych. Stwierdzono także statystycznie istotną zależność zgodności uzębienia z zasadą „złotej proporcji” od kształtu twarzy oraz zależność kształtu obszaru uśmiechu od objętości wargi górnej. W badanej grupie najczęściej obserwowano prosty profil i owalny kształt twarzy, optymalnie szerokie usta, średnią objętość warg, prosty kształt obszaru uśmiechu, zgodną linię pośrodkową z połową łuku Kupidyna, obecne punkty styczne zębów i zęby w kolorze A2. Najczęściej obserwowanymi różnymi dla płci cechami uśmiechu były ułożenie kącików ust w uśmiechu i zgodność uzębienia z zasadą „złotej proporcji”.
Wnioski. W badanej grupie studentów występowała duża różnorodność cech morfologicznych twarzy i uśmiechu.

Abstract

Background. Assessment of the face in three spatial dimensions (macroaesthetics) allows identifying an asymmetry, too large or too small height of the face, an underdevelopment or excessive growth of the mandible. An analysis of the smile (miniaesthetics) includes both static and dynamic ratio of soft tissue to the teeth. Analysis of the teeth (microaesthetics) allows to assess: the proportion of tooth crowns, the shape and outline of the gingival margin, tangent lines and interdental spaces, the presence of black triangles in areas of gingival crevices and color of teeth.
Objectives. The aim of this study was to evaluate selected morphological face and smile features in the group of dental students of the Medical University in Lublin.
Material and Methods. A clinical study and performed and analyzed digital photos profile and en face projection of 56 students in the group aged 22–24 years. Rated: the profile and shape of the face, the width of the mouth, lip fullness, shape of the smile, the corners of the mouth positioning smile, compliance midline with the center of the arc of Cupid, the “golden ratio”, the presence of contact points of the teeth and the color of your teeth.
Results. There was a statistically significant correlation between the shape of your face, teeth conformity with the principle of the “golden ratio” and the color of teeth by gender of the respondents. There was a statistically significant correlation between teeth compliance with the “golden ratio” of the shape of the face, and the dependence of the shape of a smile on the volume of the area of the upper lip. Most easily observed profile and oval-shaped face, wide mouth optimally, the average volume of the lips, simple shape of the smile, in line with half of the median line of the arch of Cupid, the current points of contact of teeth and tooth-colored A2 in the study group. The most frequently observed for both sexes, different features smile in the group were laying in the corners of the mouth teeth smile and compliance with the principle of the “golden ratio”.
Conclusion. There was a large variety of morphological features face and smile in the study group.

Słowa kluczowe

makroestetyka, miniestetyka, mikroestetyka, złota proporcja

Key words

macroaesthetics, miniaesthetics, microaesthetics, golden ratio

References (20)

 1. Little A.C., DeBruine L.M., Jones B.C.: Exposure to visual cues of pathogen contagion changes preferences for masculinity and symmetry in opposite-sex faces. Proc. Biol. Sci. 2011, 278, 2032–2039.
 2. Bain C.A.: Treatment planning in esthetic dentistry. I n: Planning for dental treatment. Ed.: Latalski M. Medical Publisher Urban & Partner, Wrocław 2006, 125–136.
 3. Lombardi R.E.: The principles of visual perception and their clinical application to detal esthelics. J. Prosthet Dent. 1973, 29, 358–381.
 4. Levin E.I.: Dental aesthetics and the golden proportion. J. Prosthet. Dent. 1978, 40, 244–252.
 5. Profit W.R., Ackerman J.L.: Orthodontic diagnosis, develop a list of problems. In: Contemporary Orthodontics. Ed.: Śmiech-Słomkowska G. Publisher Czelej, Lublin 2000, 144–191.
 6. Patnaik V.V.G., Singla R.K., Bala S.: Anatomy of “a beautiful face & smile”. J. Anat. Soc. I ndia 2003, 52, 74–80.
 7. Bisson M., Grobbelaar A.: The esthetic properties of lips: A comparison of models and nonmodels. Angle Orthod. 2004, 74, 162–166.
 8. Lee S.C.: California smile. 2009, 143–156.
 9. Zhang Y., Xiao L., Li J., Peng Y., Zhao Z.: Young People’s esthetic perception of dental midline deviation. Angle Orthod. 2010, 80, 515–520.
 10. Jankowska A., Jankowski M., Krajecki M., Roszak M., MatthewsBrzozowska T.: Analysis of facial symmetry, proportions and profile in young adults. Dent. Forum 2010, 38, 33–35
 11. Wolfart S., Menzel H., Kern M.: Inability to relate tooth forms to face shape and gender. Eur. J. Oral Sci. 2004, 112, 471–476.
 12. Little A.C., DeBruine L.M., Jones B.C.: Sex-contingent face after-effects suggest distinct neural populations code male and female faces. Proc. Biol. Sci. 2005, 272, 2283–2287.
 13. Jakubiak D., Doliwa-Młynowska A.: Atrakcyjny uśmiech. Prot. Stomatol. 2001, 60, 208–214.
 14. Philips E.: The classification of smile patterns. J. Can. Dent. Assoc. 1999, 65, 252–254.
 15. Al-Johany S.S., Alqahtani A.S., Alqahtani F.Y., Alzahrani A.H.: Evaluation of different esthetic smile criteria. Int. J. Prosthodont. 2011, 24, 64–70.
 16. Mashid M., Khoshvaghti A., Varshosaz M., Vallaei N.: Evaluation of “Golden Proportion” in Individuals with an Esthetic Smile. JERD 2004, 16, 185–192.
 17. Murthy B.V.S., Ramani N.: Evaluation of natural smile: Golden proportion. RED or golden percentage. JCD. 2008, 11, 16–21.
 18. Preston J.D.: The golden proportion revisited. Eur. J. Esthet. Dent. 1993, 5, 247–251.
 19. Gillen R.I. , Schwartz R.S., Hilton T.J., Evans D.B.: An analysis of selected normative tooth proportions. Int. J. Prosthodont. 1994, 7, 410–417.
 20. Idzior-Haufa M., Śmielecka M., Dorocka-Bobkowska B., Matkowski D., Wawrzyniak M., Ziarkowski R ., Hędzelek W.: Subiektywna ocena koloru zębów a metody obiektywne. Prot. Stomatol. 2011, 61, 285–292.