Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 537–542

Publication type: original article

Language: Polish

Definicje zapaleń przyzębia w wybranej grupie dorosłych mieszkańców Wrocławia

Definicje zapaleń przyzębia w wybranej grupie dorosłych mieszkańców Wrocławia

Łukasz Zawada1,B,D,E,F, Dariusz Chrzęszczyk2,B, Tomasz Konopka2,A,D

1 Staż Specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. We współczesnym piśmiennictwie wiele jest definicji zapaleń przyzębia. W badaniach epidemiologicznych rozpoznanie zapalenia przyzębia opiera się na pomiarach głębokości kieszonek, utraty przyczepu łącznotkankowego i krwawienia dziąsłowego na sondowanie.
Cel pracy. Ustalenie występowania zapaleń przyzębia w reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Wrocławia na podstawie przyjętej obecnie w P olsce amerykańskiej klasyfikacji klinicznej z 1999 r., definicji Page i E ke z 2007 r. oraz Offenbachera et al. z 2008 r.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły 303 losowo wybrane wśród mieszkańców Wrocławia osoby (160 kobiet i 143 mężczyzn) w wieku 35–44 lat. W jamie ustnej oceniano głębokość kieszonek, położenie przyczepu łącznotkankowego oraz wskaźnik krwawienia na sondowanie wg Ainamo i Baya. W kategoryzowaniu uwzględniano także wybrane dane anamnestyczne (występowanie chorób ogólnych, obciążenie genetyczne zapaleniem przyzębia).
Wyniki. Według przyjętej obecnie w P olsce klasyfikacji klinicznej chorób przyzębia wyróżniono: 9,6% periodontologicznie zdrowych, 61,9% z zapaleniem dziąseł, 26,5% z przewlekłym zapaleniem przyzębia, 1% z agresywnym zapaleniem przyzębia i 1% z zapaleniem przyzębia w przebiegu chorób ogólnych. Występowanie zapalenia przyzębia według definicji Page i E ke stwierdzono u 23,1% badanych, w tym u 1,6% postać ciężką. Według definicji Offenbachera et al. zanotowano: 11,9% periodontologicznie zdrowych, 46,8% z zapaleniem dziąseł i 41,2% z zapaleniem przyzębia (0,7% z P 1, 22,7% z P 2 i 17,8% z P 3).
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej 3 definicji zapalenia przyzębia najbardziej właściwy szacunek występowania zapaleń przyzębia w badaniach epidemiologicznych oddaje kategoryzacja wg Page i E ke. U dorosłych wrocławian frekwencja ta najbardziej była zbliżona do opisanej we współczesnym piśmiennictwie u dorosłych Australijczyków.

Abstract

Background. Many definitions of periodontitis have been used in the contemporary literature. In epidemiologic studies the diagnosis of periodontitis is based on the measurements of probing depth, clinical attachment loss and gingival bleeding on probing.
Objectives. Determination of the prevalence of periodontitis in the representative sample of adult urban population based on the currently accepted in Poland classification of American Academy of Periodontology from 1999 as well as the periodontitis definitions created by Page and Eke from 2007 and Offenbacher et al. from 2008.
Material and Methods. The material consisted of 303 randomly selected residents of Wrocław (160 women and 143 men) at the age from 35 to 44 years. In the oral cavity pocket depth (PD), clinical attachment level (CAL) and bleeding on probing (BoP) according to Ainamo and Bay, at four sites around the tooth were evaluated. Selected anamnestic data (presence of systemic diseases and genetic load for periodontitis) was also taken into account in categorizing.
Results. According to the currently accepted in Poland clinical classification of periodontal diseases, the following values were obtained: 9.6% of healthy periodontium, 61.9% with gingivitis, 26.5% with chronic periodontitis, 1% with aggressive periodontitis and 1% with periodontitis modified by systemic factors. The occurrence of periododontitis according to classification by Page and Eke was found in 23.1% of people, including 1.6% with a severe form of the disease. Based on the definitions created by Offenbacher et al. the following cases were found: 11.9% of healthy periodontium, 46.8% with gingivitis and 41.3% with periodontitis (0.7% P1, 22.7% P2 and 17.8% P3 respectively).
Conclusion. Based on a comparative analysis of the three definitions of periodontitis best estimation of the prevalence of periodontitis in epidemiological studies reflects the definition by Page and Eke. In adult residents of Wrocław this turnout was most similar to that described in the contemporary literature in adult Australians.

Słowa kluczowe

epidemiologia, zapalenie przyzębia, występowanie, miejska populacja dorosłych

Key words

epidemiology, periodontitis, prevalence, adult urban population

References (29)

 1. Leroy R., Eaton K.A., Savage A.: Methodological issues in epidemiological studies of periodontitis – how can it be improve? BMC Oral Health 2010, 10, 8.
 2. Brown L.J., Löe H.: Prevalence, extent, severity and progression of periodontal disease. Periodontol. 2000, 1993, 2, 57–71.
 3. Albandar J.M., Brunelle J.A., Kingman A.: Destructive periodontal disease in adults 30 years of age and older in the United States, 1988–1994. J. Periodontol. 1999, 70, 13–29.
 4. Eke P.I., Thorton-Evans G.O., Wei L., Borgnakke W.S., Dye B.A.: Accuracy of NHANES periodontal examination protocols. J. Dent. Res. 2010, 89, 1208–1213.
 5. Albandar J.M.: Periodontal disease surveillance. J. Periodontol. 2007, 78, 1179–1181.
 6. Kingman A., Susin C., Albandar J.M.: Effect of partial recording protocols on severity estimates of periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 659–667.
 7. Hill E.G., Slate E.H., Wiegand R.E., Grossi S.G., Salinas C.F.: Study design for calibration of clinical examiners measuring periodontal parameters. J. Periodontol. 2006, 77, 1129–1141
 8. Beck J.D., Koch G.G., Rozier G.R., Tudor G.E.: Prevalence and risk indicators for periodontal attachment loss in a population of older communitydwelling blacks and whites. J. Periodontol. 1990, 61, 521–528.
 9. Machtei E.E., Christersson L.A., Grossi S.G., Dunford R., Zambon J.J., Genco R.J.: Clinical criteria for the definition of “established periodontitis”. J. Periodontol. 1992, 63, 206–214.
 10. Lopez N.J., Smith P.C., Gutierrez J.: Periodontal therapy may reduce the risk of preterm low birth weight in women with periodontal diseases: a randomized controlled trial. J. Periodontol. 2002, 73, 911–924.
 11. Tonetti M.S., Claffey N.: Advances in the progression of periodontitis and proposal of definitions of a periodontitis case and disease progression for use in risk factor research. J. Clin. Periodontol. 2005, 32 (Suppl. 6), 210–213.
 12. Hujoel P.P., Lydon-Rochelle M., Robertson P.B., Aguila M.A.: Cessation of periodontal care during pregnancy: effect on infant birthweight. Eur. J. Oral Sci. 2006, 114, 2–7.
 13. Page R.C., Eke P.I.: Case definitions for use in population-based surveillance of periodontitis. J. Periodontol. 2007, 78 (Suppl. 7), 1387–1399.
 14. Costa F.O., Guimarães A.N., Cota L.O.M., Pataro A.L., Segundo T.K., Cortelli S.C., Costa J.E.: Impact of different periodontitis case definitions on periodontal research. J. Oral Sci. 2009, 51, 199–206.
 15. Baelum V., Lopez R.: Defining a periodontitis case: analysis of a never treated adult population. J. Clin. Periodontol. 2012, 39, 10–19.
 16. Offenbacher S., Barros S.P., Beck J.D.: Rethinking periodontal inflammation. J. Periodontol. 2008, 79, 1577– –1584.
 17. Zawada Ł.: Epidemiology of periodontal diseases in adult residents of Wrocław. PhD Thesis, Wroclaw Medical University, 2012 [in Polish].
 18. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. J. 1975, 25, 229–235.
 19. Marioti A.: Dental plaque-induced gingival diseases. Ann. Periodontol. 1999, 4, 7–19.
 20. Flemmig T.F.: Periodontitis. Ann. Periodontol. 1999, 4, 32–38.
 21. Tonetti M.S., Mombelli A.: Early-onset periodontitis. Ann. Periodontol. 1999, 4, 39–53.
 22. Kinane D.F.: Periodontitis modified by systemic factors. Ann. Periodontol. 1999, 4, 54–64.
 23. Albandar J.M.: Underestimation of periodontitis in NHANES surveys. J. Periodontol. 2011, 82, 337–341.
 24. Demmer R.T., Papapanou P.N.: Epidemiologic patterns of chronic and aggressive periodontitis. Periodontol. 2000, 2010, 53, 28–44.
 25. Bourgeois D., Bouchard P., Mattout C.: Epidemiology of periodontal status in dentate adults in France, 2002– –2003. J. Periodont. Res. 2007, 42, 219–227.
 26. Susin C., Albander J.M.: Aggressive periodontitis in an urban population in southern Brazil. J. Periodontol. 2005, 76, 468–475.
 27. Do L.G., Slade G.D., Roberts-Thomson K.F., Sanders A.E.: Smoking-attributable periodontal disease in the Australian adult population. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 398–404.
 28. Holtfreter B., Kocher T., Hoffmann T., Desvarieux M., Micheelis W.: Prevalence of periodontal disease and treatment demands based on a G erman dental survey (DMS IV). J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 211–219.
 29. Do L.G.: Periodontal diseases in the Australian adult population. Aust. Dent. J. 2009, 54, 390–393.