Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 529–536

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena stanu przyzębia za pomocą wskaźnika CPI u dorosłych mieszkańców Wrocławia

Assessment of Periodontal Condition by Means of CPI Index in Adult Residents of Wrocław

Łukasz Zawada1,B,D,E,F, Dariusz Chrzęszczyk2,B, Tomasz Konopka2,A,D

1 Staż specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Prowadzenie badań epidemiologicznych chorób przyzębia ma m.in. na celu ustalenie, czy ich występowanie w danej populacji się zmniejsza, czy zwiększa i od jakich czynników to zależy. Ważna jest możliwość porównywania zachorowalności i zapadalności między różnymi populacjami, także w różnym czasie. Można tego dokonać tylko w warunkach niezmienności narzędzia analitycznego.
Cel pracy. Ocena stanu przyzębia za pomocą wskaźnika CPI w reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Wrocławia i porównanie tych wartości z wcześniejszymi badaniami polskimi i zagranicznymi z XXI w. z bazy WHO w Uniwersytecie Niigata.
Materiał i metody. Zbadano 303 wybranych losowo mieszkańców Wrocławia (160 kobiet i 143 mężczyzn) w wieku 35–44 lat. Oceniano u nich składowe wskaźnika CPI.
Wyniki. Odsetki wartości kodów CPI dla całej grupy wynosiły: CPI 0 – 0,33%, CPI 1 – 23,84%, CPI 2 – 34,77%, CPI 3 – 24,5%, CPI 4 – 16,56%. Średnia liczba sekstantów bez choroby przyzębia to 0,7, przynajmniej z krwawieniem dziąsłowym – 5,0, przynajmniej z kamieniem – 2,1, przynajmniej z płytszymi kieszonkami – 1,3 oraz z głębszymi kieszonkami przyzębnymi – 0,4, a średnia liczba sekstantów wyłączonych wynosiła 0,3. Większość kodów CPI była istotnie gorsza u mężczyzn.
Wnioski. Stan przyzębia wyrażony wskaźnikiem CPI wrocławian w wieku 35–44 lat w porównaniu z wcześniejszymi badaniami polskimi w ciągu 25 lat zmienił się nieznacznie, a trend tych zmian jest niekorzystny. Częstość występowania głębokich kieszonek przyzębnych w badaniach własnych była znacząco większa w odniesieniu do mieszkańców większości krajów europejskich.

Abstract

Background. Conducting epidemiological studies on periodontal diseases has inter alia to determine whether their incidence is decreasing or increasing in a certain population along with identifying their predisposing factors. It is important if there is a possibility to compare their prevalence and incidence in certain populations also at different times. This is possible only in condition of constant analytical tools.
Objectives. The evaluation of the periodontal condition in the representative adult urban population using the CPI index and the comparison of the obtained values with the results of the studies previously conducted in Poland and abroad in the 21st century from the WHO database at the University of Niigata.
Material and Methods. 303 randomly selected residents of Wrocław (160 women and 143 men) at the age from 35 to 44 years old were examined. Codes of the CPI index were evaluated. Results: The percentages of CPI code values for the whole group were: CPI 0 – 0.33%, CPI 1 – 23.84%, CPI 2 – 34.77%, CPI 3 – 24.5%, CPI 4 – 16.56%. The average number of sextants without periodontal diseases was 0.7, with at least gingival bleeding 5.0, with at least dental calculus 2.1, with at least shallow pockets 1.3, with deeper parodontal pockets 0.4 and the average number of excluded sextants was 0.3. Most of the CPI index codes were significantly worse in men.
Conclusion. The periodontal condition expressed by the CPI index changed slightly in the residents of Wrocław at the age from 35 to 44 years old compared to earlier studies conducted in Poland during the last twenty-five years; the trend of these changes is unfavorable. The incidence of deep periodontal pockets in our study was significantly higher than in the people of most European countries.

Słowa kluczowe

epidemiologia, stan przyzębia, wskaźnik CPI, miejska populacja dorosłych

Key words

epidemiology, periodontal status, CPI index, adult urban population

References (24)

 1. Ainamo J., Barmes D., Beagrie G., Cutress T., Martinn J., Sardo-Infirri J.: Development of the World Health Organization (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Int. Dent. J. 1982, 32, 281–291.
 2. Pilot T., Barmes D.E., Leclercq M.H., McCombie B.J., Sardo-Infirri J.: Periodontal conditions in adults, 35–44 years of age: an overview of CPITN data in the WHO Global Oral Data Bank. Community Dent. Oral Epidemiol. 1986, 14, 310–312.
 3. Pilot T., Miyazaki H.: Global results: 15 years of CPITN epidemiology. Int. Dent. J. 1994, 44, 553–560.
 4. Cutress T.W., Ainamo J., Sardo-Infirri J.: The community periodontal index of treatment needs (CPITN) procedure for population groups and individuals. Int. Dent. J. 1987, 37, 222–233.
 5. Www.dent.niigata-u.ac.jp
 6. Jańczuk Z., Banach J., Lisiecka K.: Epidemiology of masticatory organ diseases in Polish population. Czas. Stomatol. 1991, 44, 389–395 [in Polish].
 7. Jańczuk Z.: Status of masticatory organ in polish population. Nowa Stomatol. 1997, 2, 2, 45–49 [in Polish].
 8. Jodkowska E.: The condition of dentition status of adults polish citizens in years 1998–2009. Przegl. Epidemiol. 2010, 64, 571–576 [in Polish].
 9. Dhingara K., Vandana K.L.: Indices for measuring periodontitis: a literature review. Int. Dent. J. 2011, 61, 76–84.
 10. Iwanicka-Frankowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Pierzynowska E., Zawadziński M.: Oral health of the adult Polish population aged 35–44 years old in 1998–2002. Stomatol. Współcz. 2003, 10, 5, 9–14 [in Polish].
 11. Popowski W., Plakwicz P., Wieczorek P., Wychowański P., Juszczyk-Popowska B.: Periodontal status and treatment needs of 35–44 years old population living in the region of Warsaw – comparison study. Nowa Stomatol., 2001, 6, 4, 38–42 [in Polish].
 12. Iwanicka-Frankowska E., Wierzbicka M., Pierzynowska E., Kępa J.: Periodontal status and preventive-therapeutic needs of the group of adults of the Warsaw region. Nowa Stomatol. 2003, 8, 3, 148–151 [in Polish].
 13. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal diseases in 35–44 years-olds in the large urban population. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 14. Postek-Stefańska L., Barańska-Gachowska M., Dąbal I., Koziarz A., Muszyński R., Ziaja M.: Periodontal condition and treatment needs of 35–44 old inhabitants of the Silesia district. Czas. Stomatol. 2000, 53, 97–102 [in Polish].
 15. Szatko F.: Oral health status of population of 35–44 and 65–74 year from Lodz and Piotrkow voivodeship. Czas. Stomatol. 1993, 46, 485–490 [in Polish].
 16. Pellowska-Piontek M., Witek E., Nowalska-Kwapisz H., Góra B., Romankiewicz-Woźniczko G.: Assessment of the state of the periodontium in inhabitants aged 35–44 years and 60 years and above in rural areas of the Gdańsk Voivodeship. Czas. Stomatol. 1996, 49, 613–618 [in Polish].
 17. Stokowska W., Kierklo A., Miksza-Żyłkiewicz R., Marczuk-Kolada G., Łuczaj-Cepowicz E., Milewska R.: Periodontal condition of adult inhabitants from Białystok Voivodeship on the basis of periodontal treatment needs index. Magazyn Stomat. 1999, 9, 9, 50–53 [in Polish].
 18. Dembowska E.: Assessment of periodontal condition and periodontal treatment needs in people aged 35–44 in Poland. Praca doktorska, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, 1992 [in Polish].
 19. Malepszy A., Kaczmarek U., Nowak-Malinowska H., Semczuk-Mazurkiewicz D., Potoczek S.: The analysis of the condition of the oral cavity in the selected group of the Wrocław’s region inhabitants. Wrocł. Stomat. 1991, 235–239 [in Polish].
 20. Konopka T., Kaczmarek U., Kozłowski Z., Malepszy A., Nowak-Malinowska H.: Evaluation of periodontal condition in selected population of inhabitants of the Wrocław region. Wrocł. Stomat. 1995, 69–79 [in Polish].
 21. Mamai-Homata E., Polychronopoulou A., Topitsoglou V., Oulis C., Athanassouli T.: Periodontal diseases in Greek adult between 1985 and 2005 – risk indicators. Int. Dent. J. 2010, 60, 293–299.
 22. König J., Holtfreter B., Kocher T.: Periodontal health in Europe: future trends based on treatment needs and the provision of periodontal services-position paper 1. Eur. J. Dent. Educ. 2010, 14 (Suppl. 1), 4–24.
 23. Ziller S., Micheelis W., Oesterreich D., Reich E.: Goals for oral health in Germany 2020. Int. Dent. J. 2006, 56, 29–32.
 24. Petersen P.E., Ogawa H.: Strengthening of prevention of periodontal disease: the WHO approach. J. Periodontol. 2005, 76, 2187–2193.