Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 515–522

Publication type: original article

Language: Polish

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca

Association of Periodontal Clinical Status with Mycordial Infarction Exponents

Monika Włosowicz1,A,B,D,E,F, Beata Wożakowska-Kapłon1,A, Beata Wożakowska-Kapłon2,A, D Renata Górska3,A,D

1 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

3 Zakład Chorób Błony Śluzowej i P rzyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych jest miażdżyca. Coraz częściej podkreśla się rolę czynników zapalnych w inicjowaniu powstawania blaszki miażdżycowej zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych. Stan zapalny przyzębia może przyczynić się do destabilizacji blaszki miażdżycowej, która jest główną przyczyną ostrych zespołów wieńcowych (ACS) i zawału serca (MI).
Cel pracy. Analiza związku między wybranymi wskaźnikami stanu klinicznego przyzębia oraz bezzębiem a parametrami oceniającymi przebieg ostrego zawału mięśnia serca w fazie szpitalnej w populacji osób do 60. r.ż.
Materiał i metody. Do badania włączono 112 chorych (wiek ≤ 60 r.ż.) hospitalizowanych z powodu MI, w badaniu EKG, z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Na podstawie oceny wybranych wskaźników klinicznych choroby przyzębia (API, CAL, PD, BoP) oraz liczby osób z bezzębiem wyodrębniono: grupę z zaawansowanym zapaleniem przyzębia (n = 46), łagodnym zapaleniem przyzębia (n = 34) oraz grupę bezzębia (n = 32). U pacjentów przeprowadzano badanie kliniczne. W badaniach laboratoryjnych oznaczono stężenie CRP, fibrynogenu, troponiny, CK-MB oraz BNP we krwi. Wartość IMT oraz ilość blaszek miażdżycowych w tętnicy szyjnej oceniono na podstawie badania ultrasonograficznego. Wielkość frakcji wyrzutowej lewej komory (EF) oceniono w badaniu echokardiograficznym.
Wyniki. U chorych na MI stwierdzono zły stan jamy ustnej, często występowało bezzębie oraz zaawansowane zapalenie przyzębia. Analiza regresji logistycznej wykazała zależność między: API, CAL, PD, BoP, bezzębiem a wybranymi parametrami opisującymi występowanie i przebieg zawału serca.
Wnioski. Zły stan jamy ustnej i szczególnie często występujące zapalenie przyzębia może wpłynąć na występowanie i przebieg zawału serca.

Abstract

Background. Atherosclerosis is a the main cause of cardiovascular diseases. Increasing attention is paid to the role of inflammation in atherosclerotic plaque formation in younger patients. Periodontitis may contribute to atherosclerotic plaque destabilization which is the main cause of acute coronary syndrome (ACS) and myocardial infarction (MI).
Objectives. A test of the association between chosen parameters of periodontitis and edentulousness with clinical course of MI in hospital patients aged ≤ 60 years.
Material and Methods. Case group consisted of 112 hospitalized patients (age below 60) in which on ECG acute ST elevation MI (STEMI) and non-ST-elevation MI (NSTEMI) was observed. Clinical test and laboratory tests (CRP, fibrinogen, troponin, CK-MB and BNP blood concentration) were carried out. Periodontal parameters (API, CAL, PD, BoP) and number of edentulousness were assessed. Group of edentulous (34 persons), with severe periodontitis (46 persons), and with mild periodontitis (32 persons) was isolated. Left ventricular ejection fraction (EF) was estimated in echocardiographic test. IMT, value and the amount of AP in carotid arteries were assessed by an ultrasound test.
Results. In patients with MI poor oral health can be observed. Among them most frequent are severe periodontitis and edentulism. Logistic regression model showed a correlation: API, CAL, PD, BoP, edentulism and chosen parameters describe the occurrence and extent of myocardial infarction.
Conclusion. Poor oral health status and especially periodontitis may influence the occurrence and clinical course of MI.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, miażdżyca, zawał serca, CRP

Key words

periodontitis, atherosclerosis, myocardial infarction, CRP

References (28)

 1. Libby P.: Inflammation in atherosclerosis. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2012, 9, 2045–2051.
 2. Higashi Y., Goto C., Jitsuiki D., Umemura T., Nishioka K., Hidaka T., Takemoto H., Nakamura S., Soga J., Chayama K., Yoshizumi M., Taguchi A.: Periodontal infection is associated with endothelial dysfunction in healthy subjects and hypertensive patients. Hypertension 2008, 51, 446–453.
 3. Buhlin K., Hultin M., Norderyd O., Persson L., Pockley A.G., Rabe P., Klinge B., Gustafsson A.: Risk factors for atherosclerosis in cases with severe periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 541–549.
 4. Tonetti M.S.: Periodontitis and risk for atherosclerosis: an update on intervention trials. J. Clin. Periodontol. 2009, 36 (suppl. 10), 15–19.
 5. R idker M.R., Silvertown J.: Inflammation, C-reactive protein and atherotrombosis. J. Periodontol. 2008, 79, 1544–1551.
 6. R ufail M.L., Schenkein P.A., Koertge T.E., Best A.M., Barbour S.E., Tew J.G., van Antwerpen R.: Atherogenic lipoprotein parameter in patients with aggressive periodontitis. J. Periodont. Res. 2007, 42, 495–502.
 7. Y in W.H., Chen J.W., Jen H.L., Chiang M.C., Huang W.P., Feng A.N., Young M.S., Lin S.J.: Independet prognostic value of elevated high-sensivity C-reactive protein in chronic heart filure. Am. Heart. J. 2004, 147, 931–934.
 8. Silva T.A, Garlet G.P, Fukada S.Y., Silva J.S., Cunha F.Q.: Chemokines in oral inflammatory disease: apical periodontitis and periodontal disease. J. Dent. Res. 2007, 86, 306–319.
 9. Tonetti M.S., D’Aiuto F., Nibali L., Donald A., Storry C., Parkar M., Suvan J., Hingorani A.D., Vallance P., Deanfield J.: Treatment of periodontitis and endothelial function. N. Engl. J. Med. 2007, 356, 911–920.
 10. Y amazaki K., Honda T., Ueki-Maruyama K., Nakajima T., Yoshie H., Seymour G.J.: Effect of periodontal treatment on the C-reactive protein and inflammatory cytokine levels in Japanese periodontitis patients. J. Periodontal. Res. 2005, 40, 53–58.
 11. A rmitage G.C.: Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann. Periodontol. 1999, 4, 1–6.
 12. Losche W.: Periodontitis and cardiovascular disease: periodontal treatment lowers plasma cholesterol. Editorial. South. Med. J. 2007, 100, 663–664.
 13. Accarini R., De Coddy M.F.: Periodontal disease as a potential risk factor for acute coronary syndromes. Arq. Bras. Cardiol. 2006,87, 539–543.
 14. Fujita M., Koichi U., Hata A.: Lower Frequency of daily teeth brushing is related to high prevalescence risk factor. Exp. Biol. Med. 2009, 234, 387–394.
 15. Hyman J.J., Winn D.N., Reid B.C.: The role cigerette smoking in the association between periodontal disease and coronary heart disease. J. Periodontol. 2002,73, 988-994.
 16. Zakynthinos E., Pappa N.: Inflammatory biomarkers in coronary artery disease. J. Cardiol. 2009, 3, 317–33.
 17. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Sobiczewski W.: Bacteriological spectrum of periodontal pocket in patients with coronary heart disease and myocardial infarction. Przegl. Lek. 2009, 66, 373–379 [in Polish].
 18. Zaremba M., Górska R., Suwalski P.: Assessment of incidence of bacteria associated with periodontal disease in atherosclerotic coronary artery plaque. Czas. Stomat. 2005, 55, 293–301 [in Polish].
 19. Dietrich T., Maserejian N.N., Joshipura K.J., Krall E.A., Garcia R.I.: Tobacco use and incidence of tooth loss among US male health professionals. J. Dent. Res. 2007, 86, 373–377 [in Polish].
 20. Mattila K.J., Valtonen V.V., Nieminen M., Huttunen J.K.: Dental infection and the risk of a new coronary events: prospective study of patients with documented coronary artery disease. Clin. Infect. Dis. 1995, 20, 588–592.
 21. E mingli G., Buduneli E., Aliyev A., Akilli A., Atilla G.: Association between periodontal disease and acute myocardial infarction. J. Periodontol. 2000, 71, 1882–1886.
 22. De Stefano, Anda R.F., Kahn H.S., Williamson D.F., Russell C.M.: Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality. Br. Med. 1993, 306, 688–691.
 23. Janket S.J., Baird A.E., Chuang S.K., Jones J.A.: Meta-analysis of periodontal disease and risk of coronary heart disease and stroke. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 95, 559–569.
 24. Offenbacher S., Elter R.J., Lin D., Beck J.D.: Evidence for periodontitis as tertiary vascular infection. J. Internat. Acad. Periodontol. 2005, 7, 39–48.
 25. Beck J.D., Heiss G., Madianos P., Couper D., Lin D., Moss K., Elter J., Offenbacher S.: Periodontal disease and coronary heart disease. Circulation 2005, 112, 19–24.
 26. De Lemos J.A., Peacock W.F., McCullough P.A.: Natriuretic peptides in the prognosis and management of acute coronary syndromes. Rev. Cardiol. Med. 2010, 11, Suppl. 2, S24–34.
 27. Franek E., Blaschyk R., Kolonko A., Mazur-Psonka L., Łangowska-Adamczyk H., Kokot F., Wiecek A.: Chronic periodontitis in hemodialysis patients with chronic kidney disease is associated with elevated serum C-reactive protein concentration and greater intima-media thickness of the carotid artery. J. Nephrol. 2006, 19, 346–351.
 28. Desvarieux M., Demmer R.T., Rundek T., Boden-Albala B., Jacobs D.R. Jr., Papapanou P.N., Sacco R.L.: Relationship between periodontal disease, tooth loos and coronary artery plaque: the Oral and Vascular Disease Epidemiology Study (INVEST). Stroke 2003, 34, 2120–2125.