Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 510–514

Publication type: original article

Language: Polish

Zastosowanie ozonu w leczeniu endodontycznym – obserwacje kliniczne

Use of Ozone in Endodontic Treatment – Clinical Observations

Tomasz Bieżanek1,A,B,D,E,F, Małgorzata Strycharz-Dudziak1,B,E,F, Teresa Bachanek1,A,D,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Ozon jest stosowany w stomatologii coraz powszechniej. Utleniające działanie ozonu może być wykorzystywane w celu zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia, a także do dezynfekcji kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego.
Cel pracy. Ocena możliwości dezynfekcji systemu korzeniowego z użyciem ozonu.
Materiał i metody. Przeprowadzono leczenie 18 zębów zakwalifikowanych do leczenia endodontycznego. Pacjenci byli wcześniej poddawani leczeniu endodontycznemu, które jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Utrzymujące się dolegliwości bólowe skłaniały lekarzy prowadzących do skierowania pacjentów do Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w L ublinie w celu wykonania specjalistycznego leczenia endodontycznego. Przeprowadzono jednoseansowe leczenie endodontyczne – po chemiczno-mechanicznym opracowaniu kanałów wspomaganym 60-sekundowym zabiegiem ozonoterapii, a następnie wypełniono kanały. Poprawność wypełnienia kanału potwierdzono zdjęciem rentgenowskim. Skuteczność zabiegu oceniano podczas okresowych badań kontrolnych.
Wyniki. Podczas wizyt kontrolnych, połączonych z ostateczną odbudową korony klinicznej leczonego zęba, pacjenci zgłaszali całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych.
Wnioski. Ozonoterapia może być skutecznym środkiem wspomagającym leczenie endodontyczne, zwłaszcza wtedy, gdy konwencjonalne leczenie nie przynosi oczekiwanych wyników.

Abstract

Background. Ozone is more and more commonly used in dentistry. Oxidation effects of ozone may be used to prevent dental caries and periodontal diseases but also to disinfect root canals during endodontic treatment.
Objectives. The assessment of the possibilities of root canal disinfection with the use of ozone.
Material and Methods. Endodontic treatment of 18 infected teeth was carried out. The patients were previously treated endodontically but the results were unsatisfactory. Persistent pain made the dentists refer their patients to the Department of Conservative Dentistry of the Medical University of Lublin to perform specialist endodontic treatment. Single-visit endodontic treatment was carried out – after chemo-mechanical root canal preparation ozone was applied for 60 seconds and then the canals were obturated. The accuracy of root canal filling was checked by taking an X-ray. The treatment success was evaluated during regular check-ups.
Results. During dental check-ups connected with final crown restoration of the treated tooth the patients declared complete subsidence of the pain.
Conclusion. Ozone therapy may be an effective support in endodontic treatment, especially in the situations when conventional treatment fails.

Słowa kluczowe

ozon, leczenie endodontyczne, dezynfekcja

Key words

ozone, endodontic treatment, disinfection

References (14)

 1. Antoszewski Z., Madej P.: Ozone therapy and its use in medicine. Wyd. α-medica press, Bielsko-Biała 1997 [in Polish].
 2. Dyas A., Boughton B., Das B.: Ozone killing action against bacterial and fungal species; microbiological testing of a domestic ozone generator. J. Clin. Pathol. 1983, 36, 1102–1104.
 3. Szkutnik J., Sieczkarek J., Wysokińska-Miszczuk J.: Initial evaluation of ozone use in the treatment of various cases of oral diseases. Rocz. PAM 2007, 53, supl. 3, 145–150 [in Polish].
 4. Wojtkowska-Waśko M.: Practical use of ozone in dentistry. Magazyn Stomat. 2004, 14, 6, 35–37 [in Polish].
 5. Klepacz J., Łęski M.: Possibilities of ozone use in endodontics. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 194–198 [in Polish].
 6. Silveira A.M., Lopes H.P., Siqueira J.F. Jr., Macedo S.B., Consolaro A.: Periradicular repair after two-visit endodontic treatment using two different intracanal medications compared to single-visit endodontic treatment. Braz. Dent. J. 2007, 18, 299–304.
 7. Bachanek T., Bieżanek T., Strycharz M., Chałas R., Paluch-Oleś J.: Ozone influence on elimination of bacteria from the root canals – preliminary observations. Pol. J. Environ. Stud. 2008, 17, 316–319.
 8. Noetzel J., Nonhoff J., Bitter K., Wagner J., Neumann K., Kielbassa A.M.: Efficacy of calcium hydroxide, Er:YAG laser or gaseous ozone against Enterococcus faecalis in root canals. Am. J. Dent. 2009, 22, 14–18.
 9. Siqueira J.F., Rôças I.N.: Polymerase chain reaction-based analysis of microorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 97, 85–94.
 10. Pietrzycka K., Pawlicka H.: Effectiveness of one-visit treatment of teeth with infected root canals with and without ozonotherapy. J. Stoma. 2011, 64, 37–49.
 11. Nagayoshi M., Kitamura C., Fukuizumi T., Nishihara T., Terashita M.: Antimicrobial effect of ozonated water on bacteria invading dentinal tubules. J. Endodont. 2004, 30, 778–781.
 12. Stoll R., Venne L., Jablonski-Momeni A., Mutters R., Stachniss V.: The disinfecting effect of ozonized oxygen in an infected root canal: an in vitro study. Quintessence Int. 2008, 39, 231–236.
 13. Lempe B., Markunina M.: Ozonetheraphy in the endodontic treatment of chronic periapical inflammation – clinical cases. Dent. Forum 2009, 37, 89–93 [in Polish].
 14. Huth K.C., Quirling M., Maier S., Kamereck K., Alkhayer M., Paschos E., Welsch U., Miethke T., Brand K., Hickel R.: Effectiveness of ozone against endodontopathogenic microorganisms in a root canal biofilm model. Int. Endod. J. 2009, 42, 3–13.