Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 502–509

Publication type: original article

Language: Polish

Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy II ograniczonych szkliwem – badanie in vitro

The Marginal Sealing of Class II Composite Resin Restoration Located in Enamel – Evaluation in vitro

Anna Skałecka-Sądel1,A,B,D,E,F, Wojciech Grzebieluch1,D

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Kompozyty są obecnie powszechnie stosowanym materiałem do odbudowy ubytków w zębach bocznych. Cechują się dobrą adhezją do tkanek zęba, odpowiednimi właściwościami mechanicznymi i estetyką oraz łatwością stosowania. Naprężenia wynikające ze skurczu polimeryzacyjnego żywic kompozytowych mogą jednak niekorzystnie wpływać na szczelność brzeżną wypełnienia, która jest tematem wielu badań. Do jej oceny najczęściej stosuje się metodę penetracji barwnika.
Cel pracy. Porównanie w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wykonanych różnymi technikami wypełnień kompozytowych ubytków klasy II ograniczonych szkliwem.
Materiał i metody. W usuniętych zdrowych ludzkich zębach przedtrzonowych wypreparowano 30 ubytków klasy II, które podzielono losowo na 3 grupy (1 grupa – odbudowa jedną porcją materiału i ćwiekiem okołomiazgowym, 2 – odbudowa jedną porcją materiału, 3 – odbudowa warstwowa). Zastosowano półpłynny kompozyt Revolution Formula 2® jako cienki „podkład” i nanohybrydowy kompozyt Herculite XRV Ultra®. Wypełnienia polimeryzowano techniką opóźnionej pulsacji i poddano 500 cyklom termicznym, a następnie testowi penetracji barwnika (0,5% wodny roztwór fuksyny zasadowej). Ocenę biernej penetracji barwnika wg 4-stopniowej skali przeprowadzano na przekrojach zębów w mikroskopie optycznym.
Wyniki. Stwierdzono zróżnicowanie w częstości występowania i intensywności penetracji barwnika związane ze sposobem odbudowy. Najczęściej penetrację barwnika obserwowano w ubytkach 1. grupy (60,0%), rzadziej w ubytkach 3. grupy (10%). 100% ubytków 2. grupy nie wykazało penetracji barwnika. Rozpatrując szczelność brzeżną w odniesieniu do metody odbudowy, wykazano istotnie większą intensywność penetracji barwnika w ubytkach 1. grupy (1,20 ± 1,23) w porównaniu z grupami: 3. (0,20 ± 0,63) i 2. (0,00 ± 0,00).
Wnioski. Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy II zależy od metody wypełniania – największa jest przy wypełnianiu jedną porcją materiału, mniejsza przy wypełnianiu warstwowym, a najmniejsza, gdy używa się ćwieka okołomiazgowego i jednej porcji materiału. Najlepszą metodą odbudowy ubytków z granicą preparacji w szkliwie jest wypełnianie jedną porcją materiału.

Abstract

Background. Nowadays the commonly used dental materials for the reconstruction of cavities in the lateral teeth are composite resins. They are characterized by good adhesion to dental hard tissues, appropriate mechanical properties and aesthetics and also easy application. However, the shrinkage stress resulting from the polymerization of all composite resins can affect harmfully the marginal sealing of the restoration. The marginal sealing is the topic of a great number of studies. One of the most commonly used method for evaluation of marginal integrity at the interface tooth/restoration is dye penetration technique.
Objectives. The comparison in vitro condition the marginal sealing of class II cavities restored by composite resin with use of different techniques. were randomly divided into 3 groups (1 – bulk technique with use a one pin, 2 – bulk technique and 3 – layering technique). The flowable composite resin Revolution Formula 2® as a cavity liner and the nanohybrid composite Herculite XRV Ultra® were used. The restorative materials were polymerized by the pulse delay technique and were thermocycled for 500 cycles and then subjected to the dye penetration test (0.5% basic fuchsine aqueous solution). The dye penetration was assessed at magnification in optical microscope according to 4 scores scale after cutting the teeth along the long axis.
Results. The differences in the frequency and intensity of dye penetration at the particular cavity walls depending on the reconstruction technique were found. The most frequent penetration of the dye was observed in the cavities of group 1 (60%), sporadically in the cavities of group 3 (10%). In 100% cavities of group 2 no dye penetration was observed. Considering the marginal sealing in relation to the restorative technique the significantly higher intensity of dye penetration in the cavities of group 1 (1.20 ± 1.23) in comparison to the group 3 (0.20 ± 0.63) and group 2 (0.00 ± 0.00) were found.
Conclusion. The marginal sealing of class II composite resin restorations depends on the restorative technique; it is higher in the bulk technique, lower in the layering technique and the lowest in the bulk with a pin technique. In the cavities with gingival margin located in enamel the preferential restorative technique is the bulk technique.

Słowa kluczowe

ubytki klasy II, wypełnienia kompozytowe, techniki wypełniania, szczelność brzeżna, penetracja barwnika

Key words

class II cavities, composite restorations, placement techniques, marginal adaptation, dye penetration

References (25)

 1. Loguercio A.D., Figueiredo Reis A., Ballester R.Y.: Polymerization shrinkage: effects of constraint and filling technique in composite restorations. Dent. Mater. 2004, 20, 236–243.
 2. Stansbury J.W., Trujillo-Lemon M., Lu H., Ding X., Lin Y., Ge J.: Conversion-dependent shrinkage stress and strain in dental resins and composites. Dent. Mater. 2005, 21, 56–67.
 3. Estafan D., Agosta C.: Eliminating microleakage from the composite resin system. Gen. Dent. 2003, 51, 506–509.
 4. Scheibenbogen A., Manhart J., Kunzelmann K.H., Kremers L., Benz C., Hickel R.: One-year clinical evaluation of composite fillings and inlays in posterior teeth. Clin. Oral Investig. 1997, 1, 65–70.
 5. Peumans M., Kanumilli P., De Munck J., Van Landuyt K., Lambrechts P., Van Meerbeek B.: Clinical effectiveness of contemporary adhesives: a systematic review of current clinical trials. Dent. Mater. 2005, 21, 864–881.
 6. Macari S., Gonçalves M., Nonaka T., Santos J.M.: Scanning electron microscopy evaluation of the interface of three adhesive systems. Braz. Dent. J. 2002, 13, 33–38.
 7. Iwami Y., Yamamoto H., Ebisu S.: A new electrical method for detecting marginal leakage of in vitro resin restorations. J. Dent. 2000, 28, 241–247.
 8. Versluis A., Douglas W.H., Cross M., Sakaguchi R.L.: Does an Incremental filling technique reduce polymerization shrinkage stresses? J. Dent. Res. 1996, 75, 871–878.
 9. Giachetti L., Scaminaci Russo D., Bambi C., Grandini R.: A review of polymerization shrinkage stress: current techniques for posterior direct resin restorations. J. Contemp. Dent. Pract. 2006, 7, 79–88.
 10. Feilzer A.J., De Gee A.J., Davidson C.L.: Setting stress in composite resin in relation to configuration of the restoration. J. Dent. Res. 1987, 66, 1636–1639.
 11. Braga R.R., Ballester R.Y., Ferracane J.L.: Factors involved in the development of polymerization shrinkage stress in resin-composites: a systematic review. Dent. Mater. 2005, 21, 962–970.
 12. Bouillaguet S., Ciucchi B., Jacoby T., Wataha J.C., Pashley D.: Bonding characteristic to dentin walls of class II cavities, in vitro. Dent. Mater. 2001, 17, 316–321.
 13. Alonso R.C., Sinhoreti M.A., Correr Sobrinho L., Consani S., Goes M.F.: Effect of resin liners on the microleakage of class V dental composite restorations. J. Appl. Oral Sci. 2004, 12, 56–61.
 14. Ernst C.P., Cortain G., Spohn M., Rippin G., Willershausen B.: Marginal integrity of different resin-based composites for posterior teeth: an in vitro dye-penetration study on eight resin-composite and compomer-/adhesive combinations with a particular look at the additional use of flow-composites. Dent. Mater. 2002, 18, 351–358.
 15. Montes M.A., De Goes M.F., Da Cunha M.R., Soares A.B.: A morphological an tensile bond strength evaluation of an unfilled adhesive with low-viscosity composites and a filled adhesive in one and two coats. J. Dent. 2001, 29, 435–441.
 16. Peutzfeldt A., Asmussen E.: Determinants of in vitro gap formation of resin composites. J. Dent. 2004, 32, 109–115.
 17. Harders J.W.: Systematyka estetycznych uzupełnień kompozytowych w obszarze zębów bocznych. Część 1: Podstawy wykonywania uzupełnień kompozytowych. Quintessence 2002, 2, 103–108.
 18. Chuang S.F., Jin Y.T., Lin T.S., Chang C.H., Garcia-Godoy F.: Effects of lining materials on microleakage and internal voids of class II resin-based composite restorations. Am. J. Dent. 2003, 16, 84–90.
 19. Miguez P.A., Pereira P.N., Foxton R.M., Walter R., Nunes M. F., Swift E.J. Jr.: Effects of flowable resin on bond strength and gap formation in class I restorations. Dent. Mater. 2004, 20, 839–845.
 20. Li Q., Jepsen S., Albers H.K., Eberhard J.: Flowable materials as an intermediate layer could improve the marginal and internal adaptation of composite restorations in class-V-cavities. Dent. Mater. 2006, 22, 250–257.
 21. Haller B., Trojanski A.: Effect of multi-step dentin bonding systems and resin-modified glass ionomer cement liner on marginal quality of dentin-bonded resin composite class II restorations. Clin. Oral Investig. 1998, 2, 130–136.
 22. Cavalcante L.M., Peris A.R., Silikas N., Pimenta L.A.: Effect of light curing units on marginal adaptation and hardness of class II composite resin restorations. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 8, 38–45.
 23. Sensi L.G., Marson F.C., Baratieri L.N., Monteiro S. Jr.: Effect of placement techniques on the marginal adaptation of class V composite restorations. J. Contemp. Dent. Pract. 2005, 6, 17–25.
 24. Figueiredo Reis A., Giannini M., Ambrosano G.M., Chan D.C.: The effects of filling techniques and a low-viscosity composite liner on bond strength to class II cavities. J. Dent. 2003, 31, 59–66.
 25. Liberman R., Gorfil C., Ben-Amar A.: Reduction of microleakage in class II composite resin restorations using retentive pins. J. Oral Rehabil. 1996, 23, 240–243