Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 495–501

Publication type: original article

Language: Polish

Stan uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej u chorych na mózgowe porażenie dziecięce

Dental Status, Periodontal Condition and Oral Hygiene of Patients Suffering from Cerebral Palsy

Katarzyna Jankowska1,A,B,C,E,F, Urszula Kaczmarek1,A,D,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Leczenie stomatologiczne młodych pacjentów chorych na mózgowe porażenie dziecięce może być utrudnione z powodu występowania swoistych zaburzeń w jamie ustnej.
Cel pracy. Ocena stanu uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej pacjentów cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce.
Materiał i metody. Badaniem objęto 165 osób obojga płci w wieku 7–20 lat, które podzielono na dwie grupy: I grupę (badawczą) – 87 osób z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) i II grupę (kontrolną) – 78 osób zdrowych dobranych wiekiem i płcią do osób z grupy badawczej. U badanych oceniano stan uzębienia (PUW/Z i składowe), przyzębia (GI oraz SBI) i higieny jamy ustnej (API i O HI), występowanie zaburzeń rozwojowych szkliwa (DDE-index) i przebarwień zębów.
Wyniki. U osób chorych w porównaniu ze zdrowymi zaobserwowano nieco większą frekwencję próchnicy (48,3% vs 37,2%), brak różnic w intensywności próchnicy w uzębieniu mlecznym, ale istotnie większą intensywność próchnicy w uzębieniu stałym u osób chorych niż zdrowych. Stwierdzono, że średnie wartości wskaźnika leczenia były prawie dwukrotnie niższe u chorych niż u osób zdrowych i wskazywały na zaspokojenie około jednej trzeciej potrzeb leczniczych (odpowiednio 0,27 i 0,57). Stan higieny jamy ustnej oceniany wskaźnikami OHI-S oraz API był gorszy u chorych, a wartości średnie wskaźników były znamiennie wyższe niż u osób zdrowych (OHI-S: 0,7 ± 0,7 vs 0,36 ± 0,33, API: 2,24% ± 0,68 vs 1,73% ± 0,84). Stan przyzębia oceniany za pomocą wskaźników GI i SBI wykazał statystycznie istotne różnice między osobami chorymi i zdrowymi, gorszy stan kliniczny przyzębia miały osoby chore (odpowiednio 0,37 ± 0,33 vs 0,22 ± 0,22 oraz 0,36 ± 0,29 vs 0,13 ± 0,05). Zaburzenia mineralizacji szkliwa występowały istotnie częściej u osób zdrowych niż chorych (19,2% vs 6,8%), a także przebarwienia zębów (11,0% vs 0%) i zmiany erozyjne (8,0% vs 6,4%). Starcie zębów występowało istotnie częściej u chorych w porównaniu z osobami zdrowymi (29,9% vs 10,3%).
Wnioski. Pacjenci chorzy na mózgowe porażenie dziecięce w porównaniu z osobami zdrowymi wymagają większej uwagi i pomocy w utrzymaniu codziennej higieny jamy ustnej. Potrzeby leczenia stomatologicznego pacjentów cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce są większe niż pacjentów zdrowych i dotyczą przyzębia, próchnicy, zaburzeń mineralizacji, erozji oraz starcia zębów.

Abstract

Background. Ambulatory dental treatment of young patients with cerebral palsy may be complicated because of the specified disorders of the oral cavity.
Objectives. The evaluation of dentition, periodontal and oral hygiene status in patients with cerebral palsy.
Material and Methods. The study comprised of 165 patients of both sexes of age from 7 to 20 years old, who were divided into two groups: the studied I group – 87 subjects with diagnosed infantile cerebral palsy (ICP) and the control II group – 78 randomly selected healthy patients matched to age and sex with the studied group. Examination were comprised of: dental condition (DMF/T), oral hygiene (API-index, OHI-index) periodontal condition (SBI and GI indices), the occurrence of developmental defects of enamel (DDE-index) and teeth discolorations.
Results. Considering the dental caries frequently, a slightly higher was in ill subjects than in healthy ones (48.3% vs. 37.2%), no difference in caries severity in primary dentition, but significantly higher severity of caries in permanent dentition in ill subjects than healthy ones was observed in relation to teeth and surfaces affected as well as to the caries diagnostic level i.e. with or without dental tissue loss. It was found that the mean values of teeth treatment index F/D+F were almost twice lower than in healthy subjects and suggested a meeting of about one-third of treatment needs(respectively 0.27 and 0.51). Prevalence of developmental enamel defects in ill subjects were significantly more frequent than in healthy ones (19.2% vs. 6.8%) as well as discoloration of teeth (11.0% vs. 0.0%) and erosion lesions (8.0% vs. 6.4%). Also, the teeth attrition in ill subjects was significantly more frequent than in healthy ones (29.9% vs. 10.3%). Level of oral hygiene assessed with use of OHI-S and API revealed negligence of ill subjects in this area, showing higher mean values than in healthy subjects (OHI-S: 0.7 ± 0.7 vs. 0.36 ± 0.33, API: 2.24% ± 0.68 vs. 1.73% ± 0.84). Periodontal condition (assessed by GI and SBI) revealed a statistically significant difference between ill subjects and healthy ones; the worse clinical periodontal condition was observed in ill subjects (0.37 ± 0.33 vs. 0.22 ± 0.22 and 0.36 ± 0.29 vs. 0.13 ± 0.05 respectively).
Conclusion. Compared to healthy subjects, the patients with cerebral palsy required more attention and assistance to daily oral hygiene. Dental treatment needs of patients with cerebral palsy are higher than in healthy subjects and related to periodontal condition, tooth decay, developmental defects of enamel, erosion lesions and tooth attrition.

Słowa kluczowe

mózgowe porażenie dziecięce, próchnica zębów, stan higieny jamy ustnej

Key words

infantile cerebral palsy, dental caries, status of oral hygiene

References (19)

 1. Michałowicz R.: Definition, clinical picture. In: Cerebral palsy. Ed.: Michałowicz R. PZWL, Warszawa 2001, 17– –26 [in Polish].
 2. Koman L.A., Smith B.P.: Cerebral palsy. Lancet 2004, 363, 1619–1631.
 3. Dos Santos M.T, Massiero D., Novo N.F., Simionato M.R.: Oral conditions in children with cerebral palsy. J. Dent. Child. 2003, 70, 40–46.
 4. Gimenez-Prat M.J., Lopez-Jimenez J., Boj-Quesado J.R.: An epidemiological study of caries in a group of children with cerebral palsy. Med. Oral 2003, 8, 45–50.
 5. Guare R. de O., Caimponi A.L.: Dental caries prevalence in the primary dentition of cerebral-palsied children. J. C lin. Pediatr. Dent. 2003, 27, 287–292.
 6. Stevanovic R., Jovovic O.: Oral Health in children with celebral palsy. Srp. Arh. Celok. Lek. 2004, 132, 214–218.
 7. Nallegowda M., Mathur V., Singh U., Prakash H., Khanna M., Sachdev G., Yadav S.L., Wadhwa S., Handa G.: Oral health status in Indian children with cerebral palsy – a pilot study. I.J.P.M. R 2000, 16, 1–4.
 8. Du R.Y., McGrath C., Yiu C.K., King N.M.: Healthand oral health-related quality of life among preschool children with cerebral palsy. Qual. Life Res. 2010a, 19, 1367–1371.
 9. Altun C., Guven G., Akgun O.M., Akkurt M.D., Basak F., Akbulut E.: Oral health status of disabled individuals attending special schools. Eur. J. Dent. 2010, 4, 361–366.
 10. Herman K., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Jankowska K.: Oral condition in children with Down Syndrome or Cerebral Palsy. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 30–36 [in Polish].
 11. Lin X., Wu W., Zhang C., Lo E.C., Chu C.H., Dissanayaka W.L.: Prevalence and distribution of developmental enamel defects in children with cerebral palsy in Beijing. China. Int. J. Paediatr. Dent. 2011, 21, 23–28.
 12. Gonçalves G.K., Carmagnani F.G., Corrêa M.S., Duarte D.A., Santos M.T.: Dental erosion in cerebral palsy patients. J. Dent. Child. 2008, 75, 117–120.
 13. Bhowate R., Dubey A.: Dentofacial changes and oral health status in mentally challenged children. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2005, 23, 71–73.
 14. Chandna P., Adlakha V.K., Joshi J.L.: Oral status of a group of cerebral palsy children. J. Dent. Oral Hyg. 2011, 3, 18–21.
 15. Kumar S., Sharma J., Duraiswamy P., Kulkarni S.J.: Determinants for oral hygiene and periodontal status among mentally disabled children and adolescents. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2009, 27, 151–157.
 16. Borysewicz-Lewicka M., Wochna-Sobańska M., Mielnik-Błaszczak M., Stokowska W., Waszkiel D., Gerreth K.: Evaluation of dental health promoting habits of disabled children and adolescents in selected Polish provinces – a sociomedical study. Czas. Stomat. 2010, 63, 18–26 [in Polish].
 17. Bozkurt F.Y., Fentoglu O., Yetkin Z.: The comparison of various oral hygiene strategies in neuromuscularly disabled individuals. J. Contemp. Dent. Pract. 2004, 5, 23–31.
 18. Damle S.G., Bhavsar J.P.: Plaque removing efficacy of individually modified toothbrushes in cerebral palsy children. J. Dent. Child 1995, 62, 279–282.
 19. Feng H.S., Pinheiro I.C.M., Grande S.R., Pannuti C.M., Barros F.J.N., Lotufo R.F.M.: Effectiveness of a triclosan/ copolymer dentrifice on dental plaque and gingivitis in Brazilian individuals with cerebral palsy. Spec. Care Dentist. 2007, 27, 144–148.