Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 406–412

Publication type: original article

Language: Polish

Stan wiedzy dotyczącej profilaktyki próchnicy u młodzieży 15-letniej z województwa podkarpackiego na podstawie badań ankietowych

The State of Knowledge Concerning Caries Prophylaxis in 15-Year-Old Adolescents of Podkarpackie Based on Surveys

Maria Mielnik-BłaszczakA.1,B,D, Marian Jędrych2,C,D, Anna Struska1,B,D,E,F, Magdalena Warsz1,B,D,E,F, Katarzyna Rudnicka-Siwek1,B,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne przeprowadzane na terenie Polski pokazują, że wskaźniki próchnicy uzębienia utrzymują się stale na wysokim poziomie. Znajomość zasad profilaktyki próchnicy zębów (prawidłowa higiena, odpowiednie odżywianie, częste wizyty kontrolne u stomatologa i stosowanie związków fluoru) oraz wykorzystanie ich w praktyce mogłyby wpłynąć na poprawę tego stanu i zmniejszenie zapadalności na chorobę próchnicową.
Cel pracy. Ocena świadomości młodzieży 15-letniej z miasta i ze wsi z województwa podkarpackiego dotycząca profilaktyki próchnicy.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto ogółem 178 uczniów ze szkół gimnazjalnych w wieku 15 lat, w tym 109 z miasta Tarnobrzeg (63 chłopców i 46 dziewcząt) i 69 z gminy Domaradz (35 chłopców i 34 dziewczęta). Ankieta dotyczyła: samooceny stanu uzębienia, regularności wizyt u stomatologa, prawidłowości przeprowadzania zabiegów higienicznych, nawyków żywieniowych oraz stanu wiedzy o przyczynach próchnicy.
Wyniki. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że 90,83% badanych z miasta i 81,16% ze wsi oceniło swój stan uzębienia jako dobry. Aż 77,06% badanych z miasta, a tylko 53,62% ze wsi odwiedziło stomatologa w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 15,6% młodzieży z miasta i 14,49% ze wsi uzyskało dodatkowe informacje na temat profilaktyki próchnicy w czasie wizyty kontrolnej. Duży odsetek gimnazjalistów z miasta (88,73%) spożywa niezdrowe produkty nabywane w sklepiku szkolnym.
Wnioski. Istnieje konieczność zintensyfikowania działań w celu zwiększenia świadomości prozdrowotnej dotyczącej jamy ustnej młodzieży 15-letniej, zwłaszcza pochodzącej z terenów wiejskich.

Abstract

Background. Epidemiological studies carried out on Polish territory show that dental caries rates still remain high. Knowledge of prevention of dental caries (proper hygiene, proper nutrition, frequent dental visits and the use of fluoride compounds) and use of them in practice could help to improve the condition and reduce the incidence of caries disease.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the state of knowledge Cancerning Caries prophylaxis in 15-yearold adolescents from Podkarpackie in Poland based on surveys.
Material and Methods. The survey included 178 young people aged 15 years from junior high schools, 109 from the town of Tarnobrzeg (63 boys and 46 girls) and 69 from the Domaradz district (35 boys and 34 girls). The survey referred to the following: self-assessment of dentition status, regularity of dental visits, correctness of hygienic procedures, nutritional habits and the state of knowledge on causes of tooth decay.
Results. On the basis of the analysis of the data it was found that 90.83% people from the city and 81.16% from rural areas rated their dental health as good. 77.06% people from the city visited the dentist in the past 6 months and only 53.62% people from village. 15.6% of young people from the city and 14.49% from the village received additional information about the prevention of dental caries during the visit. A very high percentage of high school students from the city (88.73%) eat unhealthy food purchased from the school store.
Conclusion. It has to be pointed out that there is a need to intensify action aimed to increase oral health-related awareness among 15-year-old youth, especially that from rural environment.

Słowa kluczowe

profilaktyka stomatologiczna, 15-latki, badania ankietowe, próchnica

Key words

dental prophylaxis, 15 year olds, questionnaire studies, caries

References (11)

 1. Jańczuk Z.: Selected difficult problems with dental health prevention in children and teenagers. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 2, 10–12 [in Polish].
 2. Jańczuk Z.: The needs and possibilities of prevention caries of dental caries and periodontal disease in the Polish youth. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 35–38 [in Polish].
 3. Ziętek M.: Oral health of Poles. Czas. Stomatol. 2005, 58, 388–391 [in Polish].
 4. Szatko F., Dubojska A., Grzybowski A.: Could the Scandinavian preventive program measures, which reduce caries incidence rate, be used as the models for Polish dentistry? Porad. Stomatol. 2004, 4, 3, 12–20 [in Polish].
 5. Szatko F., Wierzbicka M., Dybiżańska E., Jerominko A.: Dental care of children and youth in Poland in the opinion of consultants-experts. Porad. Stomatol. 2004, 4, 6, 5–10 [in Polish].
 6. Bachanek T., Hopkała M., Chałas R., Klijer M., Pawłowicz A.: Questionnaire survey. Dental awareness in 15-year olds regarding dental hygiene. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 7–8, 66–68 [in Polish].
 7. Pelczar MR.: Chewing gum. J. Am. Dent. Assoc. 2008, 139, 1164–1166.
 8. Mielnik-Błaszczak M., Rogowska A., Błaszczak J., Wolf-Kurzępa A.: Fluoride prophylaxis in caries in questionnaire studies. Materiały Zjazdowe II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” – Kazimierz Dolny 2007, 437 [in Polish].
 9. Strycharz M., Bartecka K., Polz-Dacelewicz M.: Health awareness, health education, hygiene habits and dietary habits of students in grades matura secondary schools in Lublin. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 4, 66–69 [in Polish].
 10. Januchowska-Badach B.: Evaluation of dentition in 16 year olds in secondary schools in Zamość, taking into account oral hygiene and nutritional habits. Magazyn Stomatol. 2005, 15, 6, 72–75 [in Polish].
 11. Śmiech-Słomkowska G., Jabłońska-Zrobek J.: The effect of oral health education on dental plaque development and tha level of caries-related Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. Eur. J. Orthod. 2007, 29, 157–160.