Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 391–398

Publication type: original article

Language: Polish

Utrata zębów u dorosłych mieszkańców Wrocławia

Tooth Loss in the Adult Residents of Wrocław

Łukasz Zawada1,B,D,E,F, Agata Matuszewska2,B, Dariusz Chrzęszczyk3,B, Tomasz Konopka3,A,D

1 Staż specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Staż specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Występują znaczące różnice w średniej liczbie zębów, a także w czynnikach ryzyka ich utraty w danej grupie wiekowej osób dorosłych między krajami, między regionami wewnątrz kraju oraz między grupami w analizowanych regionach kraju. Główną przyczyną braku uzębienia u osób dorosłych jest próchnica i jej powikłania, a także – w zdecydowanie mniejszym stopniu – zapalenia przyzębia. Głównymi czynnikami ryzyka utraty zębów w tym wieku są natomiast: nikotynizm, wybrane choroby ogólne, uwarunkowania socjalno-ekonomiczne (wykształcenie, dochód) i behawioralne.
Cel pracy. Ustalenie wpływu próchnicy oraz zapaleń przyzębia na utratę zębów, a także ocena oddziaływania czynników ryzyka utraty zębów w reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców dużego miasta.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyły 303 wylosowane osoby w wieku 35–44 lat z Wrocławia (160 kobiet i 143 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 40,56). Na podstawie wywiadu uzyskano informacje o 8 zmiennych: wadze i wzroście, na ich podstawie obliczano współczynnik masy ciała (BMI); nikotynizmie – dzielono na osoby nigdy niepalące, byłych palaczy i aktualnych palaczy (w przypadku aktualnego palenia obliczano wskaźnik nikotynizmu, mnożąc liczbę lat trwania nałogu i liczbę wypalanych dziennie papierosów); występowaniu chorób ogólnych; wykształceniu; dochodzie na członka rodziny; średniej liczbie wizyt w roku w gabinecie stomatologicznym; liczbie szczotkowania zębów w ciągu dnia; przyczynach utraty zębów. W badaniu klinicznym ustalano: liczbę zębów w jamie ustnej, stan higieny jamy ustnej (wskaźniki PI i API), rozległość stanu zapalnego dziąseł (BoP), głębokość kieszonek dziąsłowych (PD), utratę przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz liczbę PUW i jej składowe.
Wyniki. W całej grupie stwierdzono brak 902 zębów (10,63%), nie uwzględniając trzecich zębów trzonowych. Średnia liczba zębów wynosiła 25,02 (±3,6, mediana 26, zakres 1–28). U 76 osób (25%) występowały wszystkie zęby, u 276 osób (90,7%) było ich przynajmniej 21. Jako przyczynę utraty zębów ustalono: próchnicę – 844 zęby (93,6%), zapalenie przyzębia – 28 zębów (3,1%), a w pozostałych przypadkach był to uraz, brak zawiązków zębowych, wskazania ortodontyczne i protetyczne do ich usunięcia. Stwierdzono następujące znamienne różnice dotyczące danych anamnestycznych: u osób z wykształceniem podstawowym było mniej zębów, u osób z najmniejszym dochodem było mniej zębów niż u osób z dochodem największym, u aktualnych nikotynistów było mniej zębów niż u osób nigdy niepalących, a u osób nieszczotkujących regularnie zębów nawet raz dziennie było mniej zębów niż u szczotkujących regularnie. Liczba zębów istotnie korelowała ujemnie: ze wskaźnikiem PI, ze wskaźnikiem API, rozległością stanu zapalnego dziąsła, średnią głębokością kieszonek, utratą przyczepu łącznotkankowego, liczbą P, współczynnikiem nikotynizmu i BMI. Współzmienność wprost proporcjonalną stwierdzono jedynie z liczbą W.
Wnioski. Próchnica pozostawała główną przyczyną utraty zębów w badanej grupie wiekowej, a spośród czynników ryzyka utraty zębów największy wpływ miała zła higiena jamy ustnej, nikotynizm, a także dochód i wykształcenie.

Abstract

Background. There are significant differences in the average number of teeth as well as risk factors for their loss among adults between countries, between regions within country and between groups in the analyzed regions of the country. The main reason for tooth loss in adults is caries and its complications and also, but in a much lesser extent, periodontitis. The main risk factors for tooth loss in this age group are: smoking, certain systemic diseases, socioeconomic conditions (education, income) and behavioral factors.
Objectives. To determine the impact of caries and periodontitis on tooth loss and also to assess the effect of risk factors for tooth loss in a representative sample of adults residents of a large city.
Material and Methods. The study involved 303 randomly selected persons aged 35 to 44 from Wrocław (160 women and 143 men, mean age 40.56). Based on a survey information eight variables were obtained: weight and height, by means of which body mass index (BMI) was calculated; smoking – patients were divided into neversmokers, former smokers and current smokers; in case of current smokers smoking rate was calculated by multiplying the number of years of addiction and the number of cigarettes smoked per day; the incidence of systemic diseases; education; income per family member; the average number of visits per year in the dentist’s office; the number of times patients brush their teeth during a day; the causes of tooth loss. The clinical study assessed: the number of teeth, oral hygiene (PI and API indexes), extent of gingival inflammation (BOP), pocket depth (PD), connective attachment loss (CAL) and the DMF index and its components.
Results. In the entire group, there was 902 teeth missing (10.63%), third molars haven’t been taken into consideration. The average number of teeth was 25.02 (± 3.6, median 26, range from 1 to 28). 76 patients (25%) had all their teeth, 276 (90.7%) had at least 21. The reasons for tooth loss were determined as follows: caries – 844 teeth (93.6%), periodontitis – 28 teeth (3.1%) and in other cases trauma, absence of tooth primordium, extractions for orthodontic and prosthetic purposes. The following significant differences were found: people with only elementary education had fewer teeth, those with the lowest incomes had fewer teeth than those with the highest income; current-smokers had fewer teeth than never-smokers and patients who do not regularly brush their teeth at least once a day had less teeth than those who brush their teeth regularly. Number of teeth had significant negative correlation with: PI and API indexes, extent of gingival inflammation, the mean pocket depth, connective attachment loss, the D index, smoking habits and BMI index. Co-variableness directly proportional were recorded only in relation to the F index.
Conclusion. In this aging group dental caries remains a major cause of tooth loss, while risk factors such as poor oral hygiene, smoking, low income and education had the greatest impact on tooth loss.

Słowa kluczowe

epidemiologia, utrata zębów, populacja miejska, czynniki ryzyka, zapalenie przyzębia, próchnica

Key words

epidemiology, tooth loss, urban population, risk factors, periodontitis, caries

References (29)

 1. Baelum V., van Palenstein Helderman W., Hugoson A., Yee R., Fejerskov O.: A global perspective on changes in the burden of caries and periodontitis for dentistry. J. Oral Rehabil. 2007, 34, 872–906.
 2. Hobdell M., Petersen P.E., Clarkson J., Johnson N.: Global goals for oral health 2020. Int. Dent. J. 2003, 53, 285–288.
 3. McCaul LK., Jenkins WMM., Kay EJ.: The reasons for the extraction of various tooth types in Scotland: a 15-year follow up. J. Dent. 2001, 29, 401–407.
 4. Müller F., Naharro M., Carlsson G.E.: What are the prevalence and incidence of tooth loose in the adult and elderly population in Europe? Clin. Oral Impl. Res. 2007, 18, 2–14.
 5. Da Silveira Moreira R., Nico L.S., Barrozo L.V., Rodrigues Pereira J.C.: Tooth loss in Brazilian middle-aged adults: multilevel effects. Acta Odontol. Scand. 2010, 68, 269–77.
 6. Griffin S.O., Barker L.K., Griffin P.M., Cleveland J.L., Kohn W.: Oral health needs among adults in the United States with chronic diseases. J. Am. Dent. Assoc. 2009, 140, 1266–1274.
 7. Al-Shammari K.F., Al-Khabbaz A.K., Al-Ansari J.M., Neiva R., Wang H.-L.: Risk indicators for tooth loss due to periodontal disease. J Periodontol. 2005, 76, 1910–1918.
 8. Bahrami G., Væth M., Kirkevang L.-L., Wenzel A., Isidor F.: Risk factors for tooth loss in an adult population: a radiographic study. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 1059–1065.
 9. O’Leary T.J., Drake R.B., Naylor J.E.: The plaque control record. J. Periodontol. 1972, 43, 38.
 10. Lange D.E., Plagmann H.-C., Eenboom A., Promesberger A.: Klinische Bewertungsverfahren zur Objektivierung der Mundhygiene. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1977, 32, 44–49.
 11. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int Dent. J. 1975, 25, 229–235.
 12. Wochna-Sobańska M., Szczepańska J., Pawłowska E.: Dentition state and treatment needs in people aged 35–44 living in Łódź, a small town and villages of Łódz Province. Nowa Stomatol. 1997, 2, 35–38 [in Polish].
 13. Ilewicz L., Skowron J.: Assessment of dental condition and treatment needs in selected inhabitans at the Opole Voivodeship. Magazyn Stomatol. 1996, 6, 10, 9–12 [in Polish].
 14. Jodkowska E.: The condition of dentition status of adult Polish citizens in year 1998–2009. Przegl. Epidemiol. 2010, 64, 571–576 [in Polish].
 15. Holtfreter B., Kocher T., Hoffmann T., Desvarieux M., Micheelis W.: Prevalence of periodontal disease and treatment demands based on a German dental survey (DMS IV). J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 211–219.
 16. Petersen P.E., Kjøller M., Christensen L.B., Krustrup U.: Changing dentate status of adults, use of dental health services, and achievement of National Dental Health Goals in Denmark by the year 2000. J. Public Health Dent. 2004, 64, 127–35.
 17. Hescot P., Bourgeois D., Doury J.: Oral health in 35–44 year old adults in France. Int. Dent. J. 1997, 47, 94–99.
 18. Crocombe L.A., Mejia G.C., Koster C.R., Slade, G.D.: Comparison of adult oral health in Australia, the USA, Germany and the UK. Aust. Dent. J. 2009, 54, 147–153.
 19. Madléna M., Hermann P., Jáhn M., Fejérdy P.: Caries prevalence and tooth loss in Hungarian adult population. BMC Public Health 2008, 8, 364.
 20. König J., Holtfreter B., Kocher T.: Periodontal health in Europe: future trends based on treatment needs and the provision of periodontal services – position paper 1. Eur. J. Dent. Educ. 2010, 14, Suppl. 1, 4–24.
 21. Håheim L.L., Olsen I., Rønningen K.S.: Association between tooth extraction due to infection and myocardial infarction. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2011, 39, 393–397.
 22. Holmlund A., Holm G., Lind L.: Number of teeth as a predictor of cardiovascular mortality in a cohort of 7,674 subjects followed for 12 years. J. Periodontol. 2010, 81, 870–876.
 23. Kongstad J., Hvidtfeldt U.A., Grønbæk M., Stoltze K., Holmstrup P.: The relationship between body mass index and periodontitis in the Copenhagen city heart study. J. Periodontol. 2009, 80, 1246–1253.
 24. Saxlin T., Ylöstalo P., Souminen-Taipale L., Aromaa A., Knuuttila M.: Overweight and obesity weakly predict the development of periodontal infection. J. Clin. Periodontal. 2010, 37, 1059–1067.
 25. Ostberg A.L., Nyholm M., Gullberg B., Råstam L., Lindblad U.: Tooth loss and obesity in a defined Swedish population. Scand. J. Public Health 2009, 37, 427–433.
 26. Taguchi A., Sanada M., Suei Y., Ohtsuka M., Lee K., Tanimoto K., Tsuda M., Ohama K., Yoshizumi M., Higashi Y.: Tooth loss is associated with an increased risk of hypertension in postmenopausal women. Hypertension 2004, 43, 1297–1300.
 27. Okamoto Y., Tsuboi S., Suzuki S., Nakagaki H., Ogura Y., Maeda K., Tokudome S.: Effects of smoking and drinking habits on the incidence of periodontal disease and tooth loss among Japanese males: a 4-yr longitudinal study. J. Periodont. Res. 2006, 41, 560–566.
 28. Jimenez M., Dietrich T., Shih M.-C., Li Y., Joshipura K.J.: Racial/ethnic variations in associations between socioeconomic factors and tooth loss. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2009, 37, 267–275.
 29. Mundt T., Polzer I., Samietz S., Grabe H.J., Dören M., Schwarz S., Kocher T., Biffar R., Schwahn C.: Gender-dependent associations between socioeconomic status and tooth loss in working age people in the Study of Health in Pomerania (SHIP), Germany. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2011, 39, 398–408.