Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 383–390

Publication type: original article

Language: Polish

Występowanie recesji dziąseł u dorosłych mieszkańców Wrocławia

Prevalence of the Gingival Recessions in Adult Residents of Wrocław

Łukasz Zawada1,B,D,E,F, Tomasz Konopka2,A,C,D, Dariusz Chrzęszczyk2,B

1 Staż specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne wskazują, że recesje dziąseł występują często w populacji osób dorosłych.
Cel pracy. Ocena występowania recesji dziąseł i oddziaływania na nie potencjalnych czynników recesjogennych w reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców populacji miejskiej.
Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiły 303 losowo wybrane wśród mieszkańców Wrocławia osoby (160 kobiet i 143 mężczyzn) w wieku 35–44 lat. Bezpośrednio w jamie ustnej oceniano 10 parametrów klinicznych: występowanie recesji dziąseł (R) na powierzchni przedsionkowej lub językowej zębów wraz z określeniem klasy Millera, wskaźnik PI wg O’Leary et al., wskaźnik API wg Lange et al., wskaźnik krwawienia na sondowanie (BoP) wg Ainamo i Baya, głębokość kieszonki (PD), położenie przyczepu łącznotkankowego w 4 punktach wokół zęba (CAL), obecność urazu zgryzowego (wad zębowych lub zgryzowych), liczbę stref podparcia oraz liczbę zębów w jamie ustnej.
Wyniki. U 212 osób (69,95%) stwierdzono występowanie 1052 recesji dziąseł, w tym 216 o wysokości ≥ 3 mm oraz 14 o wysokości ≥ 5 mm. W większości przypadków nie potwierdzono wpływu potencjalnych czynników recesjogennych na powstawanie tej patologii.
Wnioski. Recesje dziąseł u dorosłych wrocławian są bardzo częste i zwykle mają charakter mnogi. Z potencjalnych czynników recesjogennych potwierdzono jedynie wpływ nikotynizmu i rozległości stanu zapalnego na liczbę recesji.

Abstract

Background. Epidemiologic studies reported that gingival recessions are observed commonly in the adult population.
Objectives. The evaluation of the prevalence of gingival recessions and the impact of the potential recession risk factors in the representative adult urban population.
Material and Methods. The material included 303 randomly selected residens of Wrocław (160 women and 143 men) at the age from 35 to 44 years. Ten clinical variables were evaluated directly in the oral cavity: presence of gingival recession (R) on the buccal or linqual sites with measurements according Miller classification, the plaque index according to O’Leary (PI) and Lange et al. (API), bleeding on probing (BoP) according to Ainamo and Bay, pocket depth (PD) and clinical attachment level (CAL) at four sites around the tooth, presence of occlusal trauma (dental and occlusion defects), the number of supported areas and the number of teeth.
Results. In 212 persons (69.96%) 1052 gingival recessions were found, including 216 with a height of 3 millimeters or more and 14 with a height of 5 millimeters or more. In most cases the impact of potential recession risk factors on forming this pathology was not confirmed.
Conclusion. Gingival recessions in adult residens of Wrocław are very common and are usually numerous. Merely the impact of smoking and the extent of gingival inflammation were confirmed among the potential recession risk factors that influence the number of recessions.

Słowa kluczowe

epidemiologia, populacja miejska, recesje dziąseł, czynniki ryzyka

Key words

epidemiology, urban population, gingival recession, risk factors

References (19)

 1. Geiser E.J., Kleisner J., Marinello C.P.: Gingivale Rezession. Eine Übersicht über Prävalenz, Ätiologie und Klassifikation. Schweiz Monatsschr. Zahnmed. 1993, 103, 1278–1287.
 2. Khocht A., Simon G., Person P., Denepitiya J.L.: Gingival recession in relation to history of hard toothbrush use. J. Periodontol. 1993, 64, 900–905.
 3. Van Palenstein Helderman W.H., Lembariti B.S., van der Weijden G.A., van’t Hof M.A.: Gingival recession and its association with calculus in subject deprived of prophylactic dental care. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 106–111.
 4. Müller HP., Stadermann S., Heinecke A.: Gingival recession in smokers and non-smokers with minimal periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 129–136.
 5. Sarfati A., Bourgeois D., Katsahian S., Mora F., Bouchard P.: Risk assessment for buccal gingival recession defects in an adult population. J. Periodontol. 2010, 81, 1419–1425.
 6. Matas F. Sentis J., Mendieta C.: Ten-year longitudinal study of gingival recession in dentists. J. Clin. Periodontol. 2011, 38, 1091–1098.
 7. Smith R.G.: Gingival recession. Reappraisal of an enigmatic condition and a new index for monitoring. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 201–205.
 8. Dominiak M., Konopka T., Szajowski K.: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych. Stomatol. Współ. 2002, 9, 22–28.
 9. Serino G., Wennström J., Lindhe J., Eneroth L.: The prevalence and distribution of gingival recession in subjects with a high standard of oral hygiene. J. Clin. Periodontol. 1994, 21, 57–63.
 10. O’Leary T.J., Drake R.B., Naylor J.E.: The plaque control record. J. Periodontol. 1972, 43, 38.
 11. Lange D.E., Plagmann H.-C., Eenboom A., Promesberger A.: Klinische Bewertungsverfahren zur Objektivierung der Mundhygiene. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1977, 32, 44–49.
 12. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. J. 1975, 25, 229–235.
 13. Vehkalahti M.: Occurrence of gingival recession in adults. J. Periodontol. 1989, 60, 599–603.
 14. Löe H., Ånerud Å., Boysen H.: The natural history of periodontal disease in man: prevalence, severity, and extent of gingival recession. J. Periodontol. 1992, 63, 489–495.
 15. Albandar J.M., Kingman A.: Gingival recession, gingival bleeding, and dental calculus in adults 30 years of age and older in the United States, 1988–1994. J. Periodontol. 1999, 70, 30–43.
 16. Susin C., Haas A.N., Oppermann R.V., Haugejorden O., Albander J.M.: Gingival recession: epidemiology and risk indicators in a representative urban Brazilian population. J. Periodontol. 2004, 75, 1377–1386.
 17. Marini M.G., Greghi S.L.A., Passanezi E., Sant’ana A.C.P.: Gingival recession: prevalence, extension and severity in adults. J. Appl. Oral Sci. 2004, 12, 250–255.
 18. Toker H., Ozdemir H.: Gingival recession: epidemiology and risk indicators in a university dental hospital in Turkey. Int. J. Dent. Hygiene 2009, 7, 115–120.
 19. Hujoel P.P., Cunha-Cruz J., Selipsky H.: Abnormal pocket depth and gingival recession as distinct phenotypes. Periodontology 2000, 2005, 39, 22–29