Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 377–382

Publication type: original article

Language: Polish

Analiza zależności między stanem klinicznym przyzębia a stopniem kontroli cukrzycy typu 2 – badanie wstępne

Analysis of the Correlation Between Periodontal Status and Glycemia Control in Type 2 Diabetes – a Preliminary Study

Magdalena Napora1,B,D,E,F, Ewa Ganowicz1,B,C,D, Renata Górska1,A,D

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Od wielu lat trwa dyskusja nad związkiem między zapaleniem przyzębia a występowaniem cukrzycy typu 2. Według obecnej wiedzy zarówno niewyrównane stężenie glukozy, jak i stan zapalny tkanek przyzębia mają na siebie wzajemny wpływ.
Cel pracy. Ocena stanu tkanek przyzębia i postępu chorób przyzębia u pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 oraz analiza wzajemnych zależności między stanem klinicznym tkanek przyzębia a stopniem kontroli cukrzycy. Materiały i metody. Badaniem objęto 86 pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 w CSK MSWiA w Warszawie. U pacjentów określono głębokość kieszonek przyzębnych, kliniczną utratę przyczepu, wskaźnik płytki i krwawienia. Oznaczono również stężenie glukozy na czczo i odsetek hemoglobiny glikowanej. Określono wskaźnik masy ciała BMI.
Wyniki. Stan przyzębia osób leczonych z powodu cukrzycy typu 2 był niezadowalający, stwierdzono wysoki wskaźnik płytki (80,5%) i krwawienia (26,8%), dużą średnią głębokość kieszonek (2,8 mm) i utratę przyczepu (4,0 mm), a także liczne kieszonki o głębokości ≥ 4 mm z występującym krwawieniem (średnio 4). Po roku niemal wszystkie oceniane parametry pogorszyły się. Zaobserwowano korelację między średnią głębokością kieszonek przyzębnych oraz liczbą kieszonek ≥ 4 mm z krwawieniem a odsetkiem hemoglobiny glikowanej.
Wnioski. Stan przyzębia pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 był bardzo niezadowalający i szybko się pogorszył. Obecność kieszonek przyzębnych korelowała ze stopniem kontroli cukrzycy. Wskazane jest uwzględnienie wizyt u stomatologa w ramach opieki nad pacjentami chorymi na cukrzycę.

Abstract

Background. The correlation between periodontal diseases and type 2 diabetes mellitus has been discussed for many years. A two-way relationship is suggested between these two entities.
Objectives. The aim of the study was to assess periodontal condition and periodontitis progression in patients with type 2 diabetes mellitus in annual observation, as well as to analyse if there is a correlation between clinical periodontal status and glycemic control.
Material and Methods. The study included 86 patients treated at the Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior Affairs due to type 2 diabetes mellitus. In all patients periodontal examination was performed and included periodontal pocket depth, clinical attachment loss, plaque index and bleeding on probing. Also glycemic control (HbA1c level and serum glucose) as well as body mass index were assessed.
Results. The periodontal state of diabetic patients was unsatisfactory. Especially high levels of plaque index (80.5%) and bleeding index (26.8%), deep periodontal pockets (mean pocket depth 2.8 mm), advanced clinical attachment loss (4.0 mm), as well as multiple deep pockets with bleeding were observed. The study revealed deterioration of periodontal status in annual observation. Moreover a statistically significant correlation was observed between mean pocket depth and the amount of pockets above 4 mm with concomitant bleeding on probing and glycated hemoglobin level.
Conclusion. The periodontal status of patients treated for diabetes was highly unsatisfactory and worsened rapidly. The presence of periodontal pockets correlated with glycemic control. Dental care should be included in routine care on diabetic patients.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, cukrzyca typu 2, hemoglobina glikowana

Key words

periodontitis, diabetes mellitus, glycated hemoglobin

References (19)

 1. Preshaw P.M., Foster N., Taylor J.J.: Cross-susceptibility between periodontal disease and type 2 diabetes mellitus: an immunobiological prespective. Periodontology 2007, 15, 138–152.
 2. Genco R.J.: Current view on risk factors for periodontal disease. J. Periodontol. 1996, 67, 1041–1049.
 3. Löe H.: Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care 1993, 16, 329–334.
 4. Greenstein G., Lamster I.: Changing periodontal paradigms: Therapeutic implications. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2000, 20, 337–357.
 5. Steward J.E., Wager K.A., Friedlaner A.H., Zadech H.H.: The effects of periodontal treatment on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 306–310.
 6. Kinalska I., Niewada M., Głogowski C., Krzyżanowska A., gierczyński J., Łatek M., Kamieński B.: Koszty cukrzycy typu 2 w Polsce. (Badania CODIP). Diabet. Prakt. 2004, 1, 1–8.
 7. International Diabetes Federation. Healthcare expenditures w: IDF Diabetes Atlas, Fifth Edition.
 8. Sznajder N., Carrana J.J., Rugna S., Serday M.: Periodontal findings in diabetic and non-diabetic patients. J. Periodontol. 1978, 49, 445–448.
 9. Morton A.A., Williams R.W., Watts T.: Initial study of periodontal status in non-insulin dependent diabetics in Mauritius. J. Dent. 1995, 23, 343–345.
 10. Khader Y.S., Dauod A.S., El-Quaderi S.S., Alkafajei A., Batayha W.Q.: Periodontal status of diabetics compared with nondiabetics: a meta-analysis. J. Diabetes Compl. 2006, 20, 59–68.
 11. Benveniste R., BiXler D., Conneally P.M.: Periodontal disease in diabetics. J. Periodontol. 1967, 38, 271–279.
 12. Gerich J.E.: The genetic basis of type 2 diabetes mellitus: impaired insulin secretion versus impaired insulin sensitivity. Endocr. Rev. 1998, 19, 491–503.
 13. Hara K., Imagawa Y., Araya S.: Carbohydrate in pus and exudates from gingival pockets. Including investigation with regard to relationship of blood sugar level to glucose concentration in gingival pocket fluid of periodontitis associated with diabetes mellitus. Bull. Tokyo Med. Dent. Univ. 1965, 12, 325–339.
 14. Yastalo P., Suominen-Taipale L., Reunanen A.: Association between body weight and periodontal infection. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 297–304.
 15. Kongstad J., Hvidtfeldt U.A., Gronbaek M.: The relationship between body mass index and periodontitis in the Copenhagen City Heart Study. J. Periodontol. 2009, 80, 1246–1253.
 16. Pucher J., Stewart J.: Periodontal disease and diabetes mellitus. Cur. Diab. Rep. 2004, 46, 1359–1364.
 17. Furukawa T., Wakai K., Yamanouchi K., Oshida Y., Miyao M, Watanabe T., Sato Y.: Association of periodontal damage and tooth loss with atherogenic factors among patients with type 2 diabetes mellitus. Intern. Med. 2007, 46, 1359–1364.
 18. Javed F., Nasstrom K., Benchimol D., Altamash M., Klinge B., Engstrom P.E.: Comparison of periodontal and socioeconomic status between subjects with type 2 diabetes mellitus and non-diabetic controls. J. Periodontol. 2007, 78, 2112–2119.
 19. Takeda M., Ojima M., Yoshioka H., Inaba H., Kogo M., Shizukuishi S., Nomura M., Amano A.: Relationship of serum advanced glycation end products with deterioration of periodontitis in type 2 diabetes patients. J. Periodontol. 2006, 77, 15–20.