Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 363–369

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość izolacji Gram-ujemnych pałeczek bezwzględnie beztlenowych z ziarniniaków okołowierzchołkowych zębów wraz z oceną ich wrażliwości na antybiotyki i pochodne 5-nitroimidazoli

Frequency of Isolation of Gram-Negative Obligate Anaerobes Rods from Dental Periapical Granulomas with their Sensitivity to Antibiotics and 5-Nitroimidazole Derivatives

Elżbieta Zedler1,A,B,D,E,F, Anna Kędzia2,B,D,E, Adam Zedler3,B, Agata Żółtowska1,E, Barbara Kochańska1,A,D,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

3 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. W zakażeniach w obrębie kanału korzeniowego oraz tkanek okołowierzchołkowych, oprócz innych bakterii mieszanego zakażenia, występują bezwzględnie beztlenowe pałeczki Gram-ujemne, które mogą wywoływać niespecyficzne reakcje zapalne w tkankach okołowierzchołkowych, brać udział w etiologii ropni endodontycznych i przewlekłych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych.
Cel pracy. Określenie izolowanych gatunków i rodzajów Gram-ujemnych bezwzględnie beztlenowych pałeczek w ziarniniakach okołowierzchołkowych oraz ocena ich wrażliwości na antybiotyki i pochodne 5-nitroimidazoli.
Materiał i metody. Materiał do badań mikrobiologicznych stanowiło 70 ziarniniaków okołowierzchołkowych. Badane materiały posiewano na podłoża odpowiednie dla bakterii beztlenowych oraz inkubowano w warunkach beztlenowych w anaerostatach w 37°C przez 10 dni. Wyhodowane bakterie beztlenowe identyfikowano zgodnie z wynikami testów fermentacyjnych dla identyfikacji bakterii beztlenowych API20A (bioMérieux). Oceniono wrażliwość (MIC) beztlenowców na następujące antybiotyki: penicylinę G, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, ampicylinę z sulbaktamem, cefazolinę, cefadroksyl, cefuroksym, erytromycynę, klindamycynę, doksycyklinę, metronidazol i tynidazol.
Wyniki. Ogółem wyizolowano 143 szczepy Gram-ujemnych pałeczek beztlenowych. Występowały one w 58 (82,9%) ziarniniakach okołowierzchołkowych. Najczęściej izolowano pałeczki z rodzaju Prevotella (34,3%), Bacteroides (21,8%), rzadziej Fusobacterium (17,5%), Porphyromonas (16,8%), Tannerella (9,8%), a najrzadziej Selenomonas (0,7%). Wszystkie badane pałeczki Gram-ujemne wykazały 100% wrażliwość na amoksycylinę z kwasem klawulanowym i ampicylinę z sulbaktamem, dużą wrażliwość na metronidazol (93–100%), tynidazol (95–100%) i klindamycynę (91–96%). Wrażliwość na pozostałe antybiotyki wynosiła 17–42%.
Wnioski. Częstość izolacji pałeczek Gram-ujemnych beztlenowych z badanych materiałów była duża (82,9%). Najczęściej stwierdzano w badanych ziarniniakach pałeczki z rodzaju Prevotella i Bacteroides. Wyizolowane Gram-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe wykazały 100% wrażliwość na amoksycylinę z kwasem klawulanowym, ampicylinę z sulbaktamem oraz dużą wrażliwość na metronidazol, tynidazol, klindamycynę.

Abstract

Background. In infections within the root-canal and the periapical tissue besides other bacteria of mixed infection the Gram-negative strictly anaerobic bacteria occur. Those may cause non-specific inflammations of the periapical tissues or take part in creating an endodontic abcesses and chronic inflammatories of periapical tissue etiology.
Objectives. To define the most frequently isolated species and genera of Gram-negative bacteria in obligate anaerobic periapical granuloma and their assessment of the sensitivity to antibiotics and derivatives 5-nitroimidasol.
Material and Methods. The material for the microbiological study were 70 periapical granulomas. The tested materials were inoculated on substrates suitable for anaerobic bacteria and incubated at anaerobic in aerostats at 37°C for 10 days. Cultured anaerobic bacteria were identified in anaerobic conditions with applicable standards of identifying anaerobic bacteria API20A (bioMérieux). Sensitivity (MIC) of anaerobic bacteria to the following antibiotics: penicillin G, amoxicillin with clavulanic acid, ampicillin sulbactam with cefazolin, cefadroxil, cefuroxime, erythromycin, clindamycin, doxycycline, metronidazole and tynidazole was evaluated.
Results. In total the 143 strains of Gram-negative anaerobic rods were isolated. They were found in 58 (82.9%) of periapical granulomas. The most frequently isolated were the rods from genera of Prevotella (34.3%), Bacteroides (21.8%), rarer Fusobacterium (17.5%), Porphyromonas (16.8%), Tannerella (9.8%), and least frequently Selenomonas (0.7%). All tested Gram-negative rods showed 100% sensitivity to amoxicillin with clavulanic acid, sulbactam and ampicillin, high sensitivity to metronidazole (93–100%), tynidazole (95–100%) and clindamycin (91–96%). Sensitivity to other antibiotics ranged from 17 to 42%. Conclusions The frequency of isolation of Gram-negative anaerobes from the tested materials was high (82.9%). The most frequently observed species in the studied granulomas, were Prevotella and Bacteroides. Isolated Gram-negative strictly anaerobic rods clearly showed 100% susceptibility to amoxicillin with clavulanic acid, sulbactam and ampicillin, high sensitivity to metronidazole, clindamycin and tynidazol.

Słowa kluczowe

bakterie beztlenowe, wrażliwość, antybiotyki, metronidazol i tynidazol, ziarniniak okołowierzchołkowy

Key words

anaerobic bacteria, susceptibility, antibiotics, metronidazole and tinidazole, periapical granulomas

References (23)

 1. Zedler E., Kędzia A., Zedler A., Żółtowska A., Kochańska B.: The frequency of the isolation of anaerobic bacteria from the apical segments of root canals in teeth with periapical granuloma. Pol. J. Environ. Stud. 2009, 18, 353–358.
 2. Wayman B. E., Murata S.M., Almeda R.J., Fowler C.B.: A bacteriological and histological evaluation of 58 periapical lesions. J. Endod. 1992, 18, 152–155.
 3. Wexler H.M., Molitoris D., Finegold S.M.: In vitro activity of Gatifloxacin against 238 strains of anaerobic bacteria. Anaerobe 2001, 7, 285–289.
 4. Van Winkelhoff A.J., Van Steenbergen T. J., de Graff J.: Porphyromonas (Bacteroides) endodontalis, its role in endodontal infections. J. Endod. 1992, 18, 431–434.
 5. Dahlen G., Magnuson B.C., Moller A.: Histological and histochemical study of the influence of lipopolysacharide extracted from Fusobacterium nucleatum on the periapical tissues in the monkey Maccaca fasicularis. Arch. Oral. Biol. 1981, 26, 591–598.
 6. Piątowska D.: Histopathologic and histobacteriologic analysis of chronic periapical lesions of permanent teeth. Pat. Pol. 1989, 40, 1, 69–82 [in Polish].
 7. Nair P.N.R.: Light and electron microscopic studies of root canal flora and periapical lesion. J. Endod. 1987, 13, 29–39.
 8. Movlen O., Olson I., Kerekes K.: Scaning electron microscopy of bacteria in the apical part of root canals in permanent teeth with periapical lesions. Endod. Dent. Traumatol. 1991, 7, 226–229.
 9. Samaranayake L.P., Stassen L.F. A., Still D.M.: A microbiological study of preand postoperative apicectomy sites. Clin. Oral Invest. 1997, 1, 77–80.
 10. Abou-Rass M., Bogen G.: Microorganisms in closed periapical lesions. Int. Endod. J. 1998, 31, 39–47.
 11. Kałowski M., Kędzia A.: Non-sporulated anaerobic bacteria. Microbiological diagnostics in medicine. Ed.: W. Kędzia, PZWL, Warszawa 1990, 3rd ed. [in Polish].
 12. Jousimies-Somer H, Summanen P., Citron D.M., Baron E.J., Wexler H.M., Finegold S.M.: Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual. Belmont C.A., Star Publ. 2002, 6th ed.
 13. Forbes B.A., Sahn D.F., Wesselfeld A.S.: Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology. Mosby Elsevier, St. Louis 2007, 12th ed.
 14. Winn W., Allen S., Jomda W., Koneman E., Procop G., Schreckenberger P., Woods G.: Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Lippincott, Williams and Wilkins, Baltimore MD, 2006.
 15. N ational Committee for Clinical Laboratory Standards: Methods for antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria: approved standards. M11-A6. PA NCCLS, Wayne PA 2003, 6th ed.
 16. Gatti J.J., Dobeck J.M., Smith C., White R.R., Socransky S.S., Skobe Z.: Bacteria of asymptomatic periradicular endodontic lesions identified by DNA – DNA hybridization. Dental Traumatol. 2000, 16, 197–202.
 17. Sunde P. T., Olsen I., Debelian G.J., Tronstad I.: Microbiota of periapical lesions refractory to endodontic therapy. J. Endod. 2002, 28, 4, 304–310.
 18. Bogen G., Slots J.: Black – pigmented anaerobic rods in closed periapical lesions. Int. Endod. J. 1999, 32, 204– 210.
 19. Burcan J., Osowiecki H., Szpringer-Nodzak M., Grodzka K.: Microbiological studies of periapical granulomas of primary molars. Czas. Stomatol. 1984, 37, 313–317 [in Polish].
 20. Assed J., Ito I.Y., Leonardo M.R., Silva L.A., Lopatin D.E.: Anaerobic microorganism in root canals of human teeth with with chronic apical periodontitis detected by indirect immunofluorescence. Endod. Dent. Traumatol. 1996, 12, 66–69.
 21. Lana M., Ribeiro-Sobrinto A.P., Stehling R., Garcia G.D., Silva B.K.C., Hamdam I. S., Nicoli J.R., Carvalho M.A.R., Farias L. De M.: Microorganisms isolated from root canals presenting necrotic pulp and their drug susceptibility in vitro. Oral Microbiol. Immunol. 2001, 16, 100–105.
 22. Kochańska B., Kędzia A.: In vitro study of the susceptibility of obligate anaerobes isolated from infected root canals to antibiotics and 5-nitroimidazole derivatives. Czas. Stomatol. 2001, 54, 419–426 [in Polish].
 23. Shore K. P., Pottumarthy S., Morris A.J.: Susceptibility of anaerobic bacteria in Auckland: 1991–1996. N. Z. Med. J. 1999, 12, 424–426.