Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 358–362

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena stanu narządu żucia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Evaluation of Status of Cerebral Palsy Patient’s Masticatory System

Katarzyna Jankowska1,A,B,C,E,F, Urszula Kaczmarek1,A,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Leczenie stomatologiczne pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym jest utrudnione z powodu występowania specyficznych zaburzeń w obrębie narządu żucia.
Cel pracy. Ocena narządu żucia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Materiał i metody. Badaniem objęto 165 osób obojga płci w wieku 7–20 lat, których podzielono na 2 grupy. Grupa I obejmowała 87 osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), a grupę II (kontrolną) stanowiło 78 zdrowych osób dobranych wiekiem i płcią do osób z grupy badawczej. W badaniu stomatologicznym oceniano wady zgryzu (wg Orlik-Grzybowskiej), wady zębowe, parafunkcje, funkcje stawu skroniowo-żuchwowego oraz zaburzenia: żucia i połykania, typ oddychania oraz ślinienie.
Wyniki. U chorych w porównaniu ze zdrowymi stwierdzono nieznacznie częstsze występowanie wad zębowych, a znamiennie częstsze występowanie wad zgryzu. W obu grupach badanych wśród wad zgryzu dominowały wady dotylne (46,0 vs 24,4%) a następnie zgryzy otwarte (19,5 vs 12,8%). U chorych zaobserwowano ok. 6-krotnie częstsze występowanie parafunkcji typu ząb–ząb (46,0 vs 7,7%). Również znamiennie częściej u chorych obserwowano zaburzenia żucia (43,7 vs 2,6%), typ niemowlęcy połykania (41,4 vs 7,7%), zaburzenia toru oddychania (50,6 vs 15,4%). Wyłącznie u chorych stwierdzono zmniejszone otwieranie ust (17,2%) i ślinienie (54,1%).
Wnioski. U chorych na mózgowe porażenie dziecięce występują częściej wady zgryzu i wady zębowe. Występowanie typowych dla mózgowego porażenia dziecięcego zaburzeń w narządzie żucia utrudnia leczenie stomatologiczne.

Abstract

Background. Dental treatment of patients with cerebral palsy is complicated because of specified disorders of masticatory system.
Objectives. The evaluation of masticatory system in patients with cerebral palsy.
Material and Methods. The study comprised of 165 patients both sexes aged 7 to 20 years, who were divided into two groups: the studied group (I) – 87 subjects with diagnosed infantile cerebral palsy (ICP) and the control group (II) – 78 randomly selected healthy patients were matched to age and sex with the studied group. Teeth disorders and malocclusion were estimated according to the classification of Orlik-Grzybowska. The function of temporomandibular joint, the presence of parafunctions and salivation were also assessed.
Results. The subjects with cerebral palsy in comparison to healthy ones had a some higher prevalence teeth the malposition and a significantly higher frequency of malocclusion. In both of the examined groups, among malocclusion: distoclusions (46.0 vs. 24.4%) and open bites (19.5 vs. 12.8%) were dominant. In the group of ill subjects the symptoms were significantly more often observed: mastication disorders (43.7 vs. 2.6%), infantile type of swallowing (41.4 vs. 7.7%), and respiratory disorders (50.6 vs. 15.4%). Only in ill subjects the diminished opening mouth (17.2%) and salivation (54.1%) were observed.
Conclusion. Frequency of malocclusion and teeth malposition prevalence are more often in patients with cerebral palsy. The existence of typical disorders of masticatory system hinders dental treatment.

Słowa kluczowe

mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia narządu żucia

Key words

infantile cerebral palsy, disturbance of masticatory system

References (14)

 1. Dos Santos M.T, Massiero D., Novo N.F., Simionato M.R.: Oral conditions in children with cerebral palsy. J. Dent. Child. 2003, 70, 40–46.
 2. Gimenez-Prat M.J., Lopez-Jimenez J, Boj-Quesado J.R.: An epidemiological study of caries in a group of children with cerebral palsy. Med. Oral 2003, 8, 45–50.
 3. Al. Agili D.E., Roseman J., Pass M.A., Thornton J.B., Chavers L.S.: Access to dental care in Alabama for children with special needs: parents’ persecives. J. Am. Dent. Assoc. 2004, 135, 490–495.
 4. Stevanovic R., Jovovic O.: Oral Health in children with celebral palsy. Srp. Arh. Celok. Lek. 2004, 132, 214–218.
 5. Morales-Chávez M.C., Nualart-Grollmus Z.C., Silvestre-Donat F.J.: Clinical prevalence of drooling in infant cerebral palsy. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2008, 13, 22–26.
 6. Tahmassebi J.F., Curzon M.E.: The cause of drooling in children with cerebral palsy – hypersalivation or swallowing defect? Int. J. Paediatr. Dent. 2003, 13, 106–111.
 7. Thomas-Stonell N., Greenberg J.: Three treatment approaches and clinical factors in the reduction of drooling. Dysphagia 1988, 3, 73–78.
 8. Nallegowda M., Mathur V., Singh U., Prakash H., Khanna M., Sachdev G., Yadav S.L., Wadhwa S., Handa G.: Oral health status in indian children with cerebral palsy – a pilot study. I.J.P.MR. 2000, 16, 1–4.
 9. Miamoto C.B., Ramos-Jorge M.L., Pereira L.J., Paiva S.M., Pordeus I.A., Marques L.S.: Severity of malocclusion in patients with cerebral palsy: determinant factors. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2010, 38, 394–395.
 10. Bhowate R., Dubey A.: Dentofacial changes and oral health status in mentally challenged children. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2005, 23, 71–73.
 11. Du R.Y., McGrath C., Yiu C.K., King N.M.: Healthand oral health-related quality of life among preschool children with cerebral palsy. Qual. Life Res. 2010a, 19, 1367–1371.
 12. Gerreth K., Borysewicz-Lewicka M.: Dysfunctions and parafunctions of the stomatognathic system in specialcare schoolchildren – a questionnare parental study. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 75–82 [in Polish].
 13. Senner J.E., Logemann J., Zecker S., Gaebler-Spira D.: Drooling, saliva production, and swallowing in cerebral palsy. Dev. Med. Child. Neurol. 2004, 46, 801–816.
 14. Chandna P., Adlakha V.K., Joshi J.L.: Oral status of a group of cerebral palsy children. J. Dent. Oral Hyg. 2011, 3, 18– 21.