Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 351–357

Publication type: original article

Language: Polish

Stan uzębienia osób z prawidłową i nadmierną masą ciała z łódzkich szkół ponadpodstawowych

Dental Status of Normal and Overweight Persons from Secondary Schools of Lodz

Aleksandra Hilt1,A,B,C,D,E,F, Małgorzata Daszkowska1,A,C,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Zachowanie zdrowia jamy ustnej zależy od wielu czynników. W wielu krajach świata, również w Polsce, obserwuje się zwiększenie nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży. Czy istnieje związek między występowaniem próchnicy zębów a masą ciała?
Cel pracy. Ocena występowania próchnicy zębów u uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Łodzi z prawidłową, nadmierną masą ciała i otyłością.
Materiał i metody. Zbadano 487 osób obojga płci, uczęszczających do łódzkich szkół ponadpodstawowych: 119 uczniów gimnazjum oraz 368 z liceum i gastronomicznej szkoły zawodowej. Wyłoniono 8 grup wiekowych, od 13 do 20 lat, które następnie podzielono wg wskaźnika BMI na 3 podgrupy: z prawidłową masą ciała (grupa I), nadwagą (grupa II) i otyłością (grupa III). Badania przeprowadzono narzędziami diagnostycznymi w oświetleniu lampą czołową. Wyniki porównano z badaniami ogólnopolskiego monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań z 2008 i 2010 r. oraz poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Nadwagę stwierdzono u 12,6% badanych, a otyłość u 1,9%. Frekwencja próchnicy w całej badanej grupie osób wyniosła 85,4%, a intensywność próchnicy 4,26. Dla osób z nadmierną masą ciała (grupa II i III) wskaźniki przyjęły wartości odpowiednio: frekwencja – 84,06%, intensywność próchnicy – 4,30. Intensywność próchnicy była niższa u badanych z prawidłową masą ciała (grupa I) i wyniosła 4,21. Odsetek osób wolnych od próchnicy był większy w grupie badanych z wysokim wskaźnikiem BMI (BMI > 95 centyl). PUW = 0 osiągnęło wartość od 14,6% osób w grupie I do 15,94% w grupie II. U młodzieży i dorosłych z prawidłową masą ciała wypełnienia ubytków próchnicowych wymagał średnio 1 ząb, podczas gdy w grupie osób z nadmierną masą ciała 1,32 zęba. Największe różnice w liczbie zębów z czynną próchnicą zaobserwowano między 13. a 15. r.ż. Różnice istotne statys-tycznie wystąpiły w grupie młodzieży w wieku 14 lat między ich masą ciała a liczbą zębów wymagających leczenia zachowawczego oraz wartością intensywności próchnicy. Nieznacznie większą liczbę zębów wypełnionych i usuniętych stwierdzono w grupie osób o prawidłowej masie ciała. Intensywność próchnicy młodzieży w wieku 15 i 18 lat z prawidłową i nadmierną masą ciała, zamieszkałych w Łodzi, była niższa niż uzyskana w badaniach w ramach monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej osób z województwa łódzkiego w 2008 r.
Wnioski. Wyniki badań wykazały brak statystycznej zależności między masą ciała a stanem uzębienia. U osób w wieku 15–18 lat nie wykazano różnicy istotnej statystycznie w intensywności próchnicy w grupie z prawidłową masą ciała, nadwagą i otyłością. Różnice takie wystąpiły jedynie w grupie dzieci w wieku 14 lat z nadmierną masą ciała.

Abstract

Background. To maintain oral health status, several determinants have to be taken into consideration. An increase of overweight among children and adolescents has been observed recently in many countries of the world, also in Poland. Is there an association between caries prevalence and body mass index?
Objectives. The aim of the study was the assessment of dental caries among secondary school students from Lodz with a normal weight, overweight and obesity.
Material and Methods. There were 487 examined students of both sexes, attending to the Lodz secondary schools: 119 junior high school students, 368 students from the secondary and catering vocational school. Eight age groups were selected, from 13 to 20 years old, which were next divided according to BMI index into 3 subgroups: with a normal weight (group I), overweight (group II) and obesity (group III). The research was carried out with diagnostic tools with the lighting of the head light system. The results were compared with the national cross-sectional surveys of the oral cavity condition and its factors from 2008 and 2010, and were statistically analyzed.
Results. The overweight was noticed in 12.6% of the examined students and the obesity in 1.9% ones. The frequency of dental caries in the whole group was 85.4%, and the incidence was 4.26. For people with overweight (the group II) the indexes were accordingly: caries prevalence – 84.06% and caries experience – 4.30. The dental caries incidence was lower among the examined with the normal weight (group I) and it was 4.21. The proportion of caries free students was higher in the group of examined with greater BMI index (BMI > 95th percentile). DMF = 0 ranged from 14.6% persons in group I to 15.94% in group II . Among teenagers and adults with the normal weight the filling of the dental caries cavity was needed on average in one tooth, while in the group of overweight students it was needed in 1.32 teeth. The biggest differences in the number of teeth with the active dental caries were observed between 13–15 year-old students. There were statistically significant association found in the group of 14 year-old teenagers between weight status and the number of teeth requiring conservative treatment and in the value of dental caries experience. Slightly higher number of filled and extracted teeth was noticed in the group with the normal weight. The dental caries experience among the teenagers at the age of 15 and 18 living in Lodz with normal weight and overweight was lower than the one received in the monitoring of the oral cavity condition of people from the Lodz region in 2008.
Conclusion. The research results showed the lack of statistic relationship between the body weight and the dental condition. For persons 15–18 years of age, there was no statistically significant difference in caries experience among the group with normal weight, overweight and obesity. Such differences appeared only in a group of 14 year-old overweight children.

Słowa kluczowe

próchnica zębów, BMI, nadwaga, otyłość

Key words

dental caries, body mass index, overweight, obesity

References (23)

 1. Szajewska H.: Obesity in childhood. Nowa Pediatria 2002, 30, 209–211.
 2. Oblacińska A., Tabak I.: Epidemiologia otyłości u młodzieży w okresie pokwitania. Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2006, 13–16.
 3. Becelewska D.: Rozwój stadialny człowieka. Repetytorium z rozwoju człowieka. Kolegium Karkonoskie PWSZ, Jelenia Góra, 2006, 110–199.
 4. Nowak B.: Obesity – a civilization disease. Prevalence of obesity among children covered with medical care by children’s outpatient department No. 2 in Konskie. Medycyna Ogólna 2000, 6, 77–83.
 5. Petersen P.E.: Sociobehavioural risk factors in dental caries – international perspectives. Community Dent. Oral Epidemiol. 2005, 33, 4, 274–279.
 6. Manuc D., Bulgaru S., Iancu L.S.: International perspectives on correlation of sociobehavioral risk factors with dental caries. J. Prev. Med. 2006, 14, 46–59.
 7. Sundby A.,Petersen P.E.: Oral health status in relation to ethnicityof childrenin the Municipality of Copenhagen, Denmark. Int. J. Pediatr. Dent. 2003, 13, 150–157.
 8. Batchelor P., Sheiham A.: The limitations of a high risk approach for the prevention of dental caries. Community Dent. Oral Epidemiol. 2002, 30, 302–312.
 9. Gerdin E.W., Angbratt M., Aronsson K., Eriksson E., Johansson I.: Dental caries and body mass index by socioeconomic status in Swedish children. Community Dent. Oral Epidemiol. 2008, 36, 459–465.
 10. Marshall T., Eichenberger-Gilmore J.M., Broffitt B.A., Warren J.L., Levy S.M.: Dental caries and childhood obesity: role of diet and socioeconomic status. Community Dent. Oral Epidemiol. 2007, 35, 449–458.
 11. Moynihan P., Petersen P.E.: Diet, nutrition and the prevention of dental deseases. Publ. Health Nutr. 2004, 7, 201–226.
 12. Burt B., Pai S.: Sugar consumption and caries risk: a systematic review. J. Dent. Educ. 2001, 65, 117–123.
 13. Macek M.D., Mitola D.J.: Exploring the association between overweight and dental caries among US children. Pediatr. Dent. 2006, 28, 375–380.
 14. Kopycka-Kedzierawski D.T., Auniger P., Billings R.J., Weitzman M.: Caries status and overweight in 2 to 18-year-old children: findings from national surveys. Community Dent. Oral Epidemiol. 2008, 36, 157–167.
 15. Willershausen B., Haas G., Krummenauer F., Hohenfellner K.: Relationship between high weight and caries frequency in German elementary school children. Eur. J. Med. Res. 2004, 31, 400–404.
 16. Willershausen B., Blettner M., Kasaj A., Hohenfellner K.: Association between body mass index and dental health in 1,290 children of elementary schools in a German city. Clin. Oral Invest. 2007, 11, 195–200.
 17. Bailleul-Forestier I., Lopes K., Souames M., Azoguy S., Frelut M.L., Boy-Lefevre M.L.: Caries experience in a severely obese adolescent population. Int. J. Pediatr. Dent. 2007, 17, 358–363.
 18. Larsson B., Johansson I., Hallmans G., Ericson T.: Relationship between dental caries and risk factors for atherosclerosis in Swedish adolescents. Community Dent. Oral Epidemiol. 1995, 23, 205–210.
 19. Hallet K.B., O’Rourke P.K.: Social and behavioural determinants of early childhood caries. Aust. Dental J. 2003, 48, 27–33.
 20. Jarosz M., Rychlik E.: Carbonated sweetened beverages and their associations with diet related diseases. Standardy Medyczne 2007, 4, 1, 109–114.
 21. Maliderou M., Reeves S., Noble C.: The effect of social demographic factors, snack consumption and vending machine use on oral health of children living in London. Br. Dent. J. 2006, 21, 441–444.
 22. Maślińska M., Adamowicz-Klepalska B.: Obesity as one of the symptoms of the metabolic syndrome in children and teenagers – on the basis of literature. Czas. Stomatol. 2008, 61, 624–634.
 23. Kierklo A., Ostasiewicz E., Rojek K.: Children’s obesity and dental caries – on the basis of the literature. Nowa Stomatol. 2008, 13, 3, 112–115.