Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 345–350

Publication type: original article

Language: Polish

Cariogram jako metoda oceny ryzyka choroby próchnicowej u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16–18 lat – badania wstępne

Cariogram as a Diagnostic Method of Dental Caries Risk Assessment in Secondary School Pupils Aged 16–18 – Preliminary Studies

Dorota Krawczyk1,A,B,C,F, Maria Mielnik-Błaszczak1,D,E, Małgorzata Sikorska-Jaroszyńska1,D,E, Agnieszka Skawińska1,D,E, Janusz Borowicz2,D,E, Jerzy Błaszczak2,D,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Cariogram jest programem komputerowym, który umożliwia graficzne przedstawienie ryzyka pojawienia się u pacjentów nowych ognisk próchnicowych. Celem pracy. Ocena indywidualnego ryzyka choroby próchnicowej z wykorzystaniem programu komputerowego Cariogram.
Materiał i metody. Badaniami objęto 51 losowo wybranych uczniów w wieku 16–18 lat (w tym 17 dziewcząt i 34 chłopców) z pełnym uzębieniem stałym. Przeprowadzono badania ankietowe, kliniczne oraz bakteriologiczne, a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, iż w okresie przeprowadzania badań młodzież była zdrowa i nie przyjmowała żadnych leków. Wszystkie badane osoby stosowały regularnie pasty do zębów i płukanki ze związkami fluoru, w przeszłości przeprowadzono u nich lakierowanie zębów. Spośród badanych osób u 7 liczba PUWz była równa 0, u 13 nie stwierdzono aktywnych ognisk próchnicowych, u pozostałych respondentów występowały ogniska próchnicowe. Średnia liczba PUWz wynosiła 7,07 ± 5,34. Na podstawie Cariogramu stwierdzono, iż u 1 osoby występowało duże ryzyko pojawienia się nowych ognisk próchnicowych, a u 21 osób było ono małe.
Wnioski. Cariogram jest użytecznym narzędziem diagnostycznym umożliwiającym ocenę indywidualnego ryzyka występowania choroby próchnicowej z uwzględnieniem poszczególnych czynników etiologicznych, ułatwiając jednocześnie opracowanie zindywidualizowanych programów profilaktycznych.

Abstract

Background. Cariogram is a graphical picture illustrating the patient’s risk for developing new caries lesions.
Objectives. The aim of the present study was an attempt to evaluate individual dental caries risk using Cariogram.
Material and Methods. The subjects of the examination were 51 randomly chosen pupils (17 girls and 34 boys) aged 16–18 with complete permanent dentition. Questionnaire studies, clinical research, bacterial tests and a statistical analysis were carried out.
Results. During studies all of the examined subjects were healthy and did not take any medications. Pupils were regularly using fluoride toothpastes and rinses and their teeth were varnished. In 7 subjects DMFT value was 0, in 13 pupils DMFT value was higher than 0, but there were no active caries lesions. The rest of examined persons had active caries lesions. The mean DMFT value was 7.07± 5.34. Based on the cariogram it was estimated that 1 examined person had low chance to avoid caries, 21 persons had high chance to avoid new cavities.
Conclusion. Cariogram is a very useful diagnostic tool giving the possibility to evaluate the individual risk of caries disease taking into account individual etiologic factors. Cariogram makes easy working out individual prophylactic programmes.

Słowa kluczowe

Cariogram, próchnica, ryzyko choroby próchnicowej

Key words

cariogram, caries, dental caries risk

References (20)

 1. Bowden G.H.W.: The microbial ecology of dental caries. Microb. Ecol. Health Dis. 2000, 12, 138–148.
 2. Fejerskov O.: Changing paradigms in concepts on dental caries: consequences for oral health care. Caries Res. 2004, 38, 182–191.
 3. Fejerskov O., Kidd E.: Dental caries. The disease and its clinical management. Blackwell Munksgaard 2003, 3–6.
 4. Denny P.C., Denny P.A.: Dental caries risk assessment. In: Wong D.T.: Salivary diagnostics. Wiley-Blackwell 2008, 150–155.
 5. Balakrishnan M., Simmonds R., Tagg J.R.: Dental caries is a preventable infectious disease. Aust. Dent. J. 2000, 45, 235–245.
 6. Fejerskov O.: Concepts of dental caries and their consequences for understanding the disease. Community Dent Oral Epidemiol. 1997, 25, 5–12.
 7. Selwitz R. H., Ismail A.I.: Dental caries. Lancet. 2007, 369, 51–59.
 8. Ligtenberg A.J., De Soft J.J., Veerman E.C., Amerogen A.V.: Oral diseases: from detection to diagnostics. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2007, 1098, 200–203.
 9. Bratthall D., Hänsel Petersson G.: Cariogram – a multifactorial risk assessment model for a multifactorial disease. Community Dent. Oral Epidemiol. 2005, 33, 4, 256–264.
 10. Bratthall D., Hänsel Petersson G., Stjernswärd J.R.: Cariogram manual a new and interactive way of illustrating the interaction of factors contributing to the development of dental caries. http://www.db.od.mah.se/car/ cariogram/cariograminfo.html.
 11. SIC: http://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/for-Caries-prevalence Online Calculation of DMFT/dmft and SIC Index.
 12. Bratthall D.: Introducing the Significant Caries Index together with a proposal for a new global oral health goal for 12-year-olds. Int. Dent. J. 2000, 50, 378–384.
 13. Jańczuk Z., Ciągło A.: The basics of epidemiology of the masticatory organ’s diseases. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999.
 14. Petersson G.H., Isberg P.E., Twetman S.: Caries risk profiles in schoolchildren over 2 years assesed by Cariogram. Int. I. Paediatr. Dent. 2010, 20, 341–346.
 15. Ruiz Miravet A., Montiel Company J.M., Almerich Silla J.M.: Evaluation of caries in a young adult population. Med. Oral Pato. Oral Cir. Buca. 2007, 12, E412–E418.
 16. Zukanović A., Kobaslija S., Ganibegović M.: Caries risk assessment in Bosnian children using Cariogram computer model. Int. Dent. J. 2007, 57, 177–183.
 17. Campus G., Cagetti M.G., Sacco G., Benedetti G., Strohmenger L., Lingström P.: Caries risk profiles in Sardinian schoolchildren using Cariogram. Acta Odontol. Scand. 2009, 67, 146–152.
 18. Sonbul H., Al-Otaibi M., Birkhed D.: Risk profile of adults with several dental restoration using the Cariogram model. Acta Odontol. Scand. 2008, 66, 351–357.
 19. Utreja D., Simratvir M., Kaur A., Kwatra K.S., Singh P., Dua V.: An evaluation of the Cariogram as a predictive model. Int. Dent. J. 2010, 60, 282–284.
 20. Campus G., Cagetti M.G., Sale S., Carta G., Linström P.: Cariogram validity in schoolchildren: a two-year followup study. Caries Res. 2012, 46, 16–22.