Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 286–292

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ wybranych czynników na jakość relacji lekarz stomatolog–pacjent

Influence of Selected Factors on the Quality of Dentist–Patient Relationship in Surveys

Anna Kawiak-Zioło1,A,B,D, Maria Mielnik-Błaszczak1,A,B,D, Sylwia Miszczuk1,B,E,F, Magdalena Kamińska-Jałoza1,B,E,F, Amelia Cioczek-Studzińska1,B,E,F, Ewa Kawiak-Jawor1,A,B,C,D

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w L ublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. W dotychczasowych opracowaniach naukowych dość szeroko poddawano analizie relację lekarz–pacjent i jej wpływ na proces leczenia i podejmowane przez lekarza i pacjenta decyzje. W podejściu tym brakuje jednak określenia problemu za pomocą oceny zależności lekarz stomatolog–pacjent. To właśnie jakość relacji tych uczestników interakcji wpływa na cały proces powadzonego leczenia.
Cel pracy. Ocena jakości relacji lekarz stomatolog–pacjent i jej wpływu na dokonywane przez pacjentów decyzje co do procesu leczenia w badaniu ankietowym.
Materiał i metody. Badaniem objęto 98 studentów kierunków niemedycznych. Metoda pracy obejmowała przeprowadzanie badania ankietowego za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego.
Wyniki. Badania wykazały, że 39% badanych ma swojego stałego lekarza stomatologa i nie jest skłonnych do jego zmiany. Pacjenci w równym stopniu doceniają zarówno staż pracy lekarza, jak i jego umiejętności komunikacyjne, przykładają dużą uwagę do jakości nawiązanej relacji. Respondenci w 97% ocenili swojego stomatologa pozytywnie. Ankietowani docenili profesjonalizm, a także jego życzliwość i elastyczność w podejściu do pacjenta.
Wnioski. Wysoka jakość relacji lekarz stomatolog–pacjent wpływa na cały proces leczenia: od wyboru przychodni stomatologicznej, lekarza, aż do decyzji o metodzie leczenia i dalszym zastosowaniu się do zaleceń. Satysfakcja świadczeniobiorców oraz dobre ich porozumienie z lekarzem prowadzącym wzmacnia skuteczność procesu leczenia.

Abstract

Background. A dentist–patient relationship and its influence on the process of treatment as well as the decisions made by the interaction partners have been thoroughly analysed in numerous scientific studies presented so far. That approach, however, lacks proper problem specification which can be only provided by thorough examination of dentist–patient bonds. And what influences the whole process of the conducted treatment is this quality of relationships between the participants of the interaction.
Objectives. The purpose of this study is an assessment of dentist–patient relationship quality and its influence on the patients’ decisions concerning the process of treatment in the questionnaire surveys.
Material and Methods. 98 students of non-medical faculties participated in the study. The work methodology involved conducting a survey using the author’s questionnaire.
Results. The study showed that 39% of respondents have their own stomatologist and are not willing to replace him with another one. Patients appreciate equally a dentist’s seniority and his communication skills, and they pay a lot of attention to the quality of the established relationships. 97% of the respondents assessed their stomatologist in a positive way. They appreciated their dentist’s professionalism but also his kindness and flexibility in his attitude towards a patient.
Conclusion. A dentist–patient relationship quality influences the whole therapeutic process, starting with a choice of a Dental Centre, a dentist and finally finishing with a decision concerning the method of treatment and following the dentist’s recommendations. The satisfaction of patients and a good communication with their dentist result in an effective progress of treatment.

Słowa kluczowe

relacja lekarz stomatolog–pacjent, komunikacja, psychologia

Key words

dentist–patient relationship, communication, psychology

References (9)

  1. Mielnik-Błaszczak M., Zioło A., Kawiak-Jawor E.: Dentist patient relationship – from paternalism to partnership. Zdr. Publ. 2011, 121, 95–98.
  2. Pawka B., Wdowiak L., Lis J., Radwański R.: Satisfaction of dental care. Zdr. Publ. 2004, 114, 184–188.
  3. Tanasiewicz M., Górnik-Durose M., Mateusiak J.: Psychological aspect of satistactory cooperation between dentist and patient „What dentist should be, to recommend him to your friend?”. Nowa Stomatol. 2007, 12, 4, 120–124.
  4. Szumowska M.: Patients’ opinion – part I. What mark out dentists and their offices. Magazyn TPS 2010, 12, 1–2, 94–96.
  5. Makacewicz S., Panek H., Dąbrowa T., Krawczykowska H., Przywitowska I., Gronczyńska S.: Patient satisfaction of dental care. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 409–414.
  6. Szumowska M.: How to be a good dentist in patients’ opinion. Stereotype pattern of good dentist. Magazyn TPS 2010, 6, 88–89.
  7. Szumowska M.: Good dentist in patients’ opinion. Part II. Stereotype pattern of bad dentist. Magazyn TPS 2010, 7–8, 86–90.
  8. Bukowska-Pietrzyńska A.: How to treat dissatisfied patient? Art. Dent. 2010, 1, 66–69.
  9. Krówczyński W.: How to build image of dental office? Start from yourself. Poradnik Stomatol. 2000, 1, 6–7, 42–43.