Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 255–262

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena kliniczna wypełnień kompomerowych z wykorzystaniem różnych typów systemów wiążących w zębach mlecznych – obserwacje roczne i 2-letnie

Clinical Evaluation of the Compomer Restorations Using Different Types of Adhesive Systems in the Deciduous Teeth – Annual and Biennial Observations

Aleksandra Fortuniak1,B,C,D,E,F, Agnieszka Bruzda-Zwiech1,B,D,F, Patrycja Proc1,B,D,F, Małgorzata Daszkowska1,B,D,F, Joanna Jasińska-Piętka1,B,D,F, Joanna Szczepańska1,A,C,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Adhezję kompomerów i kompozytów do tkanek twardych zęba zapewniają systemy wiążące. Głównym kryterium oceny systemu wiążącego w obserwacji długoterminowej jest zadowalająca retencja wypełnień oraz brak występowania nieszczelności brzeżnej między twardymi tkankami zęba a materiałem wypełniającym. W piśmiennictwie wciąż brakuje doniesień, który typ systemu wiążącego: „wytraw i spłucz” czy samotrawiący system wiążący, wykazuje lepszą skuteczność w warunkach klinicznych u dzieci.
Cel pracy. Ocena rocznych i 2-letnich wyników leczenia próchnicy zębów mlecznych z zastosowaniem kompomeru Dyract Extra® i 2 typów systemów wiążących: total-etch OptiBond Solo Plus® i systemu self-etch Adper Prompt L-Pop®.
Materiał i metody. Badaniem objęto 73 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opracowane ubytki próchnicowe wypełniono materiałem kompomerowym po aplikacji samotrawiącego systemu wiążącego (SSW) i systemu typu „wytraw i spłucz”. Po 12 miesiącach skontrolowano 143 założonych wypełnień, a po 2 latach 107 wypełnień z zastosowaniem skali Ryge’a.
Wyniki. Analizując kształt anatomiczny wypełnień po 12 miesiącach obserwacji, w grupie po aplikacji systemu total-etch niezaakceptowano 7,1% wypełnień, a po 24 miesiącach 6,2% wypełnień. W grupie po zastosowaniu systemu self-etch po 12 miesiącach odsetek wypełnień nieakceptowanych wyniósł 5,5%, a po 24 miesiącach 8,5%. Analizując kryterium przylegania brzeżnego po 12 miesiącach obserwacji, w grupie po aplikacji systemu total-etch niezaakceptowano 10% wypełnień, a po zastosowaniu systemu self-etch 6,8% wypełnień. Po 24 miesiącach odsetek wypełnień nieakceptowanych stanowił odpowiednio: 10,4 i 10,2% wypełnień. Analizując barwę wypełnień po aplikacji systemu total-etch, po 12 miesiącach 1,5% wypełnień zakwalifikowano do wymiany, a w grupie systemu self-etch 2,8% wypełnień. Po 24 miesiącach w obydwu grupach zaakceptowano 100% wypełnień. Analizując strukturę powierzchni wypełnień po zastosowaniu systemu total-etch, po 12 miesiącach nie zaakceptowano 2,8% wypełnień, a po 24 miesiącach 2% wypełnień. W grupie po aplikacji systemu self-etch po 12 i 24 miesiącach niezaakceptowano odpowiednio: 1,4 i 3,3% wypełnień.
Wnioski. Wyniki badań wykazały dobrą skuteczność kliniczną zarówno systemu typu „wytraw i spłucz”, jak i samotrawiącego systemu wiążącego przy odbudowie ubytków w zębach mlecznych. Kompomer Dyract Extra okazał się godnym polecenia materiałem do ostatecznej odbudowy ubytków klasy I, II i V wg Blacka w zębach mlecznych.

Abstract

Background. Adhesive systems provide the adhesion of compomers and composites to dental hard tissues. The main measure of the dental adhesives in the long-term follow-up is a satisfactory retention of the fillings and the absence of marginal leakage between the hard tissues of the tooth and the filling material. The literature still lacks reports which type of dental adhesives “etch and rinse” or self-etching systems has better efficacy in clinical conditions in children.
Objectives. Evaluation of the effectiveness of a annual and biennial treatment of caries in decidous teeth using Dyract Extra® compomer and two types of dental adhesives: total-etch adhesive OptiBond Solo Plus® and self-etching adhesive Adper Prompt L-Pop®.
Material and Methods. The study involved 73 children at preschool and school age. Carious cavities were prepared and then filled with the compomer material after application of self-etch adhesive and the “etch and rinse” adhesive. After 12 months, 143 fillings were evaluated, and after two years – 107 restorations using Ryge’a scale.
Results. Analyzing the anatomic form of the restorations after 12 months of observation, in the group after the application of a total-etch adhesive, 7.1% of fillings were not accepted, and after the 24 months – 6.2% of fillings. In the group were self-etching adhesive was used after 12 months the percentage of unacceptable restorations was 5.5%, and after 24 months – 8.5%. Analyzing the criterion of marginal integrity after 12 months of observation, in the group after the application of total-etch system, 10% of fillings were disapproved and after application of a self-etching adhesive – 6.8% of the fillings. After 24 months, the percentage of unacceptable restorations accounted for: 10.4% of fillings and 10.2% of fillings, respectively. By analyzing the color match of the restorations after application of the system total-etch, after 12 months, 1.5% were candidates for replacement, and in a group of self-etching adhesive – 2,8% of fillings. After 24th months in both group 100% of the fillings were accepted. By analyzing the surface texture of the restorations after application of the total-etch system after 12 months 2.8% of fillings had not been accepted, and after 24 months – 2% of fillings. In the group after the application of the self-etching adhesive after 12 and 24 months 1.4% and 3.3 fillings, respectively, were disapproved.
Conclusion. The results of the study showed good clinical efficacy in both types of dental adhesives used. Compomer material Dyract Extra is recommended for the final reconstruction for in deciduous teeth Class I, II and V cavities, according to Black.

Słowa kluczowe

zęby mleczne, systemy wiążące, kompomery

Key words

primary teeth, adhesive systems, compomers

References (24)

 1. A gostini F., Kaaden C., Powers J.: Bond strength of self-etching primers to enamel and dentin of primary teeth. Paediatr. Dent. 2001, 23, 481–486.
 2. Courson F., Bouter D., Ruse N., Degrande M.: Bond strengths of nine current dentine adhesive systems to primary and permanent teeth. J. Oral Rehabil. 2005, 32, 296–303.
 3. Sardella T., Castro F., Sanabe M., Hebling J.: Shortening of primary dentin etching time and its implication on bond strength. J. Dent. Res. 2005, 33, 355–362.
 4. Senawongse P., Harnirattisai C., Shimada Y., Tagami J.: Effective bond strength of current adhesive systems on deciduous and permanent dentin. Oper. Dent. 2004, 29, 196–202.
 5. Stalin A., Varma B., Jayathi.: Comparative evaluation of tensile-bond strength, fracture mode and microleakage of fifth, sixth generation adhesive systems in primary dentition. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2005, 6, 83–88.
 6. Tosun G., Sener A., Sengun A.: Bond strength of two total-etching bonding systems on caries-affected and sound primary teeth dentin. Int. J. Paediatr. Dent. 2008, 18, 62–69.
 7. Torres C., Gomes-Silva J., Borsatto M., Barroso J., Pécora J., Palma-Dibb R.: Shear bond strength of self-etching and total-etch adhesive systems to Er:YAG laser-irradiated primary dentin. J. Dent. Child. 2009, 76, 67–73.
 8. Krifka S., Bőrzsőnyi A., Koch A., Hiller K.A., Schmalz G., Friedl K.H.: Bond strength of adhesive systems to dentin and enamel-Human vs. bovine primary teeth in vitro. Dent. Mater. 2008, 24, 888–894.
 9. Soncini J., Maserejian N., Trachtenberg F., Tavares M., Hayes C.: The longevity of amalgam versus compomer/ composite restorations in posterior primary and permanent teeth. Findings from the New England children’s amalgam trial. J. Am. Dent. Asocc. 2007, 138, 763–772.
 10. Hübel S., Mejàre I.: Conventional versus resin-modified glass-ionomer cement for Class II restorations in primary molars. A 3-year clinical study. Int. J. Paediatr. Dent. 2003, 13, 2–8.
 11. Duggal M., Toumba K., Sharma N.: Clinical performance of a compomer and amalgam for the interproximal restoration of primary molars: a 24-month evaluation. Br. Dent. J. 2002, 193, 339–342.
 12. Qvist V., Laurberg L., Poulsen A., Teglers P.: Longevity and cariostatic effects of everyday conventional glassionomer and amalgam restorations in primary teeth: Three-year results. J. Dent. Res. 1997, 76, 1387–1396.
 13. Qvist V., Manscher E., Teglers P.: Resin-modified and conventional glass ionomer restorations in primary teeth: 8-year results. J. Dent. 2004, 32, 285–294.
 14. Mjőr I., Dahl J., Moorhead J.: Placement and replacement of restorations in primary teeth. Acta Odontol. Scand. 2002, 60, 25–28.
 15. Santos M., Passos M., Luiz R., Maia L.: A randomized trial of resin-based restorations in class I and class II beveled preparations in primary molars 24-month results. J. Am. Dent. Assoc. 2009, 140, 156–166.
 16. Burrow M.F., Nopnakeapong U., Prukkanon S.: A comparsion of microtensile bond strengths of several dentin bonding systems to primary and permanent teeth. Dent. Mater. 2002, 18, 239–245.
 17. Marks L., Weerheijm K., van Amerongen W., Groen H., Martens L.: Dyract versus Tytin class II restorations in primary molars: 36 months evaluation. Caries Res. 1999, 33, 387–392.
 18. Andersson-Wenckert I., Sunnegårdh-Grönberg K.: Flowable resin composite as a class II restorative in primary molars: A two-year clinical evaluation. Acta Odontol. Scand. 2006, 64, 334–340.
 19. Gajdzik-Plutecka D., Guzek J., Kobryński K., Kołodziejska E., Kuczyńska A., Pilch M.: Clinical evaluation of composite restorations done with self-etching adhesive systems in deciduous teeth. Nowa Stomatol. 2005, 4, 202–208 [in Polish].
 20. Büyükgüral B., Cehreli Z.C.: Effect of different adhesive protocols vs calcium hydroxide on primary tooth pulp with different remaining dentin thicknesses: 24-month results. Clin. Oral Invest. 2008, 12, 91–96.
 21. Ernst C.: Positioning self-etching adhesives: versus or in addition to phosphoric acid etching? J. Esthet. Restor. Dent. 2004, 16, 58–69.
 22. Hse K., Wei S.: Clinical evaluation of compomer in primary teeth: 1-year results. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, 1088–1096.
 23. Trachtenberg F., Maserejian M., Soncini J., Hayes C., Tavares M.: Does fluoride in compomers prevent future caries in children? J. Dent. Res. 2009, 88, 276–279.
 24. Łukomska-Szymańska M., Olbert-Sieroszewska V., Żurawska-Olszewska J., Szczerba I., Krzemiński Z., Sokołowski J.: Antibacterial properties of 6th generation bonding systems. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 304–308 [in Polish].