Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 247–254

Publication type: original article

Language: Polish

Dostępność, realizacja i skuteczność opieki stomatologicznej u dzieci niesłyszących i słabo słyszących w województwie zachodniopomorskim

Accessibility, Realization and Effectiveness of Dental Care of Deaf and Hard-of-Hearing Children in West-Pomeranian Region

Ilona Wieczkowska1,A,B,D,E, Krystyna Lisiecka1,A,D, Anna Jarząbek1,C, Karolina Węsierska1,F

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie

Wprowadzenie. W polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich specjalnych odpowiednikach dla osób z uszkodzonym słuchem kształci się ok. 9000 niesłyszących i słabo słyszących uczniów, jednak ich dokładna liczba nie jest znana. W żadnym z 3 specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących w województwie zachodniopomorskim nie ma gabinetu stomatologicznego.
Cel pracy. Zgromadzenie informacji na temat dostępności, realizacji i skuteczności opieki stomatologicznej u dzieci niesłyszących i słabo słyszących w województwie zachodniopomorskim.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 109 dzieci niesłyszących i słabo słyszących w wieku 7–15 lat (ok. 28% uczniów z uszkodzonym słuchem z województwa zachodniopomorskiego). Utworzono również grupę kontrolną ze 109 ogólnie zdrowych dzieci. Oceniono występowanie i intensywność próchnicy zębów stałych (średnia liczba PUW wraz ze składowymi), średni wskaźnik leczenia próchnicy oraz średnią liczbę zalakowanych pierwszych stałych zębów trzonowych. Badanie ankietowe rodziców dotyczyło dostępności i realizacji opieki stomatologicznej nad ich potomstwem. W badaniu ankietowym dzieci pytano o ich doświadczenia związane z leczeniem stomatologicznym.
Wyniki. Wartości średniej liczby PUW rosły z wiekiem i w grupie badanej oraz kontrolnej były zbliżone (2,59 i 2,32). Średni wskaźnik leczenia próchnicy (0,33) oraz średnia liczba zalakowanych pierwszych stałych zębów trzonowych (0,44) były znamiennie mniejsze w grupie dzieci z uszkodzonym słuchem. Blisko 2/3 ankietowanych rodziców z obu grup nie zgłaszało problemów w pozyskiwaniu opieki stomatologicznej dla dziecka i było zadowolone z jej realizacji. Dzieci z uszkodzonym słuchem istotnie częściej korzystały z leczenia refundowanego przez państwo (63%) oraz jako główną przyczynę wizyt u stomatologa wymieniały ból zęba (49%), ponadto dwukrotnie częściej obawiały się leczenia stomatologicznego (27%). Jedynie w tej grupie znalazły się dzieci, które nie były jeszcze leczone stomatologicznie (4%).
Wnioski. Grupa dzieci z uszkodzonym słuchem wymaga objęcia specjalnym programem profilaktyczno-leczniczym. Konieczne jest zintensyfikowanie działań dotyczących promocji zdrowia jamy ustnej kierowanych do tej grupy pacjentów oraz ich opiekunów.

Abstract

Background. There are about 9000 deaf and hard of hearing pupils in Polish primary and secondary schools (also special schools for children with this disability). However, the precise number of children and adolescents with hearing disorder is not known. There are no school’s dental office in any of the three Special Education Care Centers in West-Pomeranian Region.
Objectives. Evaluation of the accessibility, realization and effectiveness of dental care of deaf and hard-of-hearing children in West-Pomeranian Region.
Material and Methods. There were examined 109 deaf and hard-of-hearing children aged 7–15 years (circa 28% of hearing impaired pupils from West-Pomeranian Region). The control group consisted of 109 generally healthy peers. The assessed indices for permanent teeth were: caries frequency, mean DMFT and its components, mean dental treatment index (DTI) and mean number of sealed first permanent molars. Parental questionnaire concerned on problems of realization and effectiveness of dental care of their offspring. Children were questioned about their experience from dental treatment.
Results. Mean DMFT values increased with age and were similar in the hearing impaired and control group (2.59 and 2.32). Mean DTI value (0.33) and mean number of first permanent molars with fissure sealant (0.44) were significantly lower in children with hearing impairment. Nearly 2/3 of questioned parents from both groups did not experience any problems with accessibility of the dental care for their children and were satisfied of its realization. Significantly more often hearing impaired children were under dental care provided by National Health Service (63%). These children confused that episode of toothache was the most frequent reason of their dental treatment (49%) and two times more often they were afraid of the dental visit (27%) comparing to the control group. Only in the hearing impaired group there were children who had never had dental treatment before (4%).
Conclusion. Children with hearing impairment need special preventive and therapeutic dental program. It seems mandatory to intensify attempts related to dental health care promotion among these children and their caregivers.

Słowa kluczowe

osoby z uszkodzeniem słuchu, próchnica zębów, opieka stomatologiczna, kwestionariusz

Key words

hearing impaired persons, dental caries, dental care, questionnaire

References (16)

 1. E ducation in the school year 2007/08. Central Statistical Office, Warszawa 2008 [dostęp: 12 lutego 2012]. Dostępny w I nternecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PUBL_wz_oswiata_wychowanie_2007–2008r.pdf
 2. Szczepankowski B.: Hearing impaired – deaf – deaf-mute. Equalization of chances. WSiP SA, Warszawa 1999, 324–343 [in Polish].
 3. Jain M., Mathur A., Kumar S., Dagli R.J., Duraiswamy P., Kulkarni S.: Dentition status and treatment needs among children with impaired hearing attending a special school for the deaf and mute in Udaipur, India. J. Oral Sci. 2008, 50, 161–165.
 4. Rao D.B., Hegde A.M., Munshi A.K.: Caries prevalence amongst handicapped children of South Canara district, Karnataka. J. Indian Soc. Pedo. Prev. Dent. 2001, 19, 67–73.
 5. Shyama M., Al-Mutawa S.A., Morris R.E., Sugathan T., Honkala E.: Dental caries experience of disabled children and young adults in Kuwait. Community Dent. Health. 2001, 18, 181–186.
 6. Dybiżbańska E., Pierzynowska E., Strużycka I., Zawadziński M., Wierzbicka M.: Dental caries prevalence in 12-year-old children in Poland during the changes in the management and finance of the National Health System. Stomatol. Współczesna 2004, 11, 4, 8–13 [in Polish].
 7. Goczał K., Pypeć L.J.: Oral health condition of children from the centres for hearing-impaired in Lódź. Czas. Stomatol. 2007, 60, 384–390 [in Polish].
 8. Parlato M, Alessandrella G.: Survey of dental caries incidence in a group of deaf children. Arch. Stomatol. (Napoli) 1990, 31, 1, 81–83 [in Italian].
 9. Al-Qahtani Z., Wyne A.H.: Caries experience and oral hygiene status of blind, deaf and mentally retarded female children in Riyadh, Saudi Arabia. Odontostomatol. Trop. 2004, 27, 105, 37–40.
 10. Oredugba F.A.: Oral health care knowledge and practices of a group of deaf adolescents in Lagos, Nigeria. J. Public Health Dent. 2004, 64, 118–120.
 11. Kozak R.: Dental and periodontal health and treatment needs of instutionalized mentally retarded children living in West-Pomeranian Region. Doctoral thesis, Pomeranian Medical University, Szczecin 2004 [in Polish].
 12. Marzec-Koronczewska Z., Suszczewicz A., Wieczorek W.: Stomatological care required by children and teenagers at risk of infective endocarditis. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 441–448 [in Polish].
 13. Champion J., Holt R.: Dental care for children and young people who have a hearing impairment. Br. Dent. J. 2000, 189, 155–159.
 14. Rojek R.: Analysis of prophylactic and treatment needs of 12-year old children in former Szczecin Voivodship based on the epidemiological studies from 2003, allowing previous epidemiological studies from 1987 and 1995. Doctoral thesis, Pomeranian Medical University, Szczecin 2008 [in Polish].
 15. Tóth K., Geréb G., Rudas L., Papp P.: Dental treatment as psychological trauma in normal, deaf-mute and oligophrenic children. ZWR 1975, 84, 824–826 [in German].
 16. Borysewicz-Lewicka M., Przystanowicz A.: Evaluation of knowledge of oral health prevention and habits among elementary school pupils. Czas. Stomatol. 2001, 54, 152–158 [in Polish].