Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 237–246

Publication type: original article

Language: Polish

Ozonoterapia i miejscowe stosowanie fluorków w leczeniu próchnicy początkowej bruzd w zębach stałych – 6-miesięczne badania kliniczne

Ozone Therapy and Topical Fluoride in Treatment of Incipient Occlusal Caries in Permanent Teeth – a 6-Month Clinical Study

Tomasz Stefański1,A,B,C,D,E,F, Agnieszka Słota1,B,D, Matylda Siedlok1,B,D, Dominika Sikorska1,B,D, Paweł Stadnicki1,B,D, Iwona Wysoczańska-Jankowicz2,A,D,F, Lidia Postek-Stefańska2,A,C,D,E

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Ozonoterapia jest uznawana za jedną z nieinwazyjnych metod leczenia próchnicy.
Cel pracy. Ocena skuteczności ozonoterapii połączonej z zastosowaniem lakieru fluorkowego w leczeniu próchnicy początkowej bruzd w zębach stałych.
Materiał i metody. Do badań włączono 61 wybranych losowo pacjentów w wieku 8–28 lat. Oczyszczone powierzchnie żujące oceniano metodą wizualno-dotykową według Międzynarodowej Skali Wykrywania i O ceny Próchnicy (ICDAS-II). Stopień demineralizacji szkliwa mierzono metodą laserowo wzbudzonej fluorescencji z użyciem urządzenia DIAGNOdent 2095® (KaVo). Po zastosowaniu kryteriów włączenia i wyłączenia 502 zęby zostały losowo przydzielone do jednej z czterech grup zgodnie z modelem split-mouth. W pierwszej grupie (OF1) zastosowano jednominutową ozonoterapię z wykorzystaniem ozonu w stężeniu 420 ppm, w drugiej (OF4) ozon był podawany przez cztery minuty w stężeniu 525 ppm. Zabieg wykonano z użyciem generatora OzonyTron® (Mymed), który dostarcza ozon w obiegu otwartym. W obu grupach zębów ozonowanych bruzdy pokryto lakierem fluorkowym Duraphat (Colgate). W trzeciej grupie (F) zastosowano tylko lakier Duraphat. Zęby czwartej grupy (K) stanowiły grupę kontrolną, poddano je jedynie obserwacji. Po 1, 3 i 6 miesiącach zmiany ponownie oceniano metodą wzrokowodotykową i z wykorzystaniem urządzenia DIAGNOdent 2095. Osoba badająca nie znała wyników wcześniejszych pomiarów i nie wiedziała, do której grupy był przypisany oceniany ząb. Żadnego z zabiegów nie powtarzano. Do oszacowania powtarzalności pomiarów urządzeniem DIAGNOdent oraz metodą wizualno-dotykową (ICDAS) między osobami badającymi zastosowano współczynnik kappa Cohena.
Wyniki. Badania ukończyło 55 pacjentów. Ozonoterapia z wykorzystaniem ozonu w stężeniach 420 ppm przez 1 minutę (OF1) i 525 ppm przez 4 minuty w połączeniu z lakierem fluorkowym (OF4) oraz stosowanie samego lakieru fluorkowego (F) znamiennie zahamowały postęp początkowych zmian próchnicowych w porównaniu z grupą kontrolną (K). Nie wykazano znamiennych różnic między grupami OF1, OF4 i F w zakresie zmian stopni skali ICDAS oraz wartości DIAGNOdentu (p > 0,05). Średnia wartość współczynnika kappa Cohena powtarzalności ocen w skali ICDAS dla jednej osoby wynosiła 0,92, a między badającymi 0,89. Dla pomiarów z użyciem urządzenia DIAGNOdent wynosiła: dla jednej osoby badającej 0,86, a między badającymi 0,82.
Wnioski. Ozon stosowany w warunkach ustalonych w tym badaniu nie zwiększa zdolności kariostatycznych lakieru fluorkowego w leczeniu próchnicy początkowej.

Abstract

Background. Ozone therapy is considered to be one of the non-invasive approaches in dental caries management.
Objectives. To investigate the effect of ozone combined with fluoride varnish in treatment of occlusal fissure caries in premolars and molars.
Material and Methods. 61 randomly selected patients between 8 and 28 years of age were invited to participate in the study. Cleaned occlusal surfaces were examined by visual-tactile method and classified with International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II). Mineralization was measured by laser fluorescence technique with the DIAGNOdent 2095® device (KaVo). After applying inclusion and exclusion criteria, a total of 502 teeth were randomly assigned to one of four groups according to a split-mouth design. In first group (OF1), ozone treatment with 420 ppm concentration for 1 minute was carried out, whereas in the second group, ozone was used for 4 minutes at the concentration of 525 ppm. OzonyTron® generator (Mymed), which delivers ozone via an open system, was used. In both groups, topical fluoride varnish Duraphat® (Colgate) was applied. In group 3 (F), only Duraphat varnish was used. Group 4 (K, control group) consisted of untreated teeth. After 1, 3, and 6 months the lesions were again visually evaluated and measured by the DIAGNOdent. Examiners were blinded to all previous scores, and to group allocation. Treatment procedures were not repeated. The quality of intraand inter-examiner reproducibilities was calculated with Cohen’s unweighted kappa statistic.
Results. 55 patients finished the study. Use of ozone at concentrations of 420 ppm for 1 minute (OF1) and 525 ppm for 4 minutes (OF4) combined with fluoride varnish, as well as application of fluoride varnish alone (F), significantly arrested caries progression when compared with control group (K). However, there was no significant difference in DIAGNOdent values and ICDAS scores between OF1, OF4 and F groups (p > 0.05). Cohen Cappa statistic revealed high intraand inter-examiner reproducibility values of 0.92 and 0.89, respectively, for ICDAS scale; and 0.86 and 0.82 for DIAGNOdent measurements.
Conclusion. Under the conditions used in this study, application of ozone does not enhance cariostatic effect of fluoride varnish in incipient caries management.

Słowa kluczowe

ozon, lakier fluorkowy, próchnica początkowa bruzd, ICDAS, DIAGNOdent

Key words

ozone, fluoride varnish, incipient occlusal caries, ICDAS, DIAGNOdent

References (42)

 1. Featherstone J.D.B.: The continuum of dental caries – evidence for a dynamic disease process. J. Dent. Res. 2004, 83 (Spec. Is. C), C39–C42.
 2. Bocci V.A.: Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the art. Arch. Med. Res. 2006, 37, 425–435.
 3. Azarpazhooh A., Limeback H.: The application of ozone in dentistry: A systematic review of literature. J. Dent. 2008, 36, 104–116.
 4. Kim J.G., Yousef A.E., Dave S.: Application of ozone for enhancing the microbiological safety and quality of foods: a review. J. Food Prot. 1999, 62, 1071–1087.
 5. Nagayoshi M., Fukuizumi T., Kitamura C., Yano J., Terashita M., Nishihara T.: Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms. Oral Microbiol. Immunol. 2004, 19, 240–246.
 6. Huth K.C., Paschos E., Brand K., Hickel R.: Effect of ozone on non-cavitated fissure carious lesions in permanent molars: a controlled prospective clinical study. Am. J. Dent. 2005, 18, 223–228.
 7. Baysan A., Lynch E.: The use of ozone in dentistry and medicine. Primary Dent. Care 2005, 12, 47–52.
 8. Grootveld M., Silwood C.J., Lynch E.: High resolution 1H NMR investigations of the oxidative consumption of salivary biomolecules by ozone: relevance to the therapeutic applications of this agent in clinical dentistry. Biofactors 2006, 27, 5–18.
 9. Hodson N., Swift E.J.: Using ozone to treat dental caries. J. Esthet. Restor. Dent. 2007, 19, 303–305.
 10. Http://www.higienawody.wsse.katowice.pl/analizy/fluorki_pis_2011.jpg [Access: 05.02.2012]
 11. Ismail A.I., Sohn W., Tellez M., Amaya A., Sen A., Hasson H., Pitts N.B.: The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent. Oral Epidemiol. 2007, 35, 170–178.
 12. Rocha-Cabral R.M., Mendes F.M., Miura F., da Costa Ribeiro A., Braga M.M., Zezell D.M.: Autoclaving and battery capacity influence on laser fluorescence measurements. Acta Odontol. Scand. 2008, 66, 122–127.
 13. Lesaffre E., Philstrom B., Needleman I., Worthington H.: The design and analysis of split-mouth studies: What statisticians and clinicians should know. Statist. Med. 2009, 2, 3470–3482.
 14. Landis J.R., Koch G.G.: The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 1977, 33, 159–174.
 15. Rickard G.D., Richardson R., Johnson T., McColl D., Hooper L.: Ozone therapy for the treatment of dental caries. Cochrane Database Syst. Rev. 2004, 3, CD004153.
 16. NICE . TA92 Tooth Decay – HealOzone: Guidance. http://guidance.nice.org.uk/TA92 [Access: 4.10.2011].
 17. Brazzelli M., McKenzie L., Fielding S., Fraser C., Clarkson J., Kilonzo M., Waugh N.: Systematic review of the effectiveness and cost-effectiveness of HealOzone for the treatment of occlusal pit/fissure caries and root caries. Health Technol. Assess. 2006, 10, 30–40.
 18. Nie L., Li X., Hu D.Y.: Effect of ozone on the remineralization of enamel in vitro. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2007, 42, 102–105 [Abstract in English, PMID: 17462157].
 19. Lynch E., Silwood C.J., Abu-Naba’a L., Al Shorman H., Baysan A., Holmes J., Grootveld M.: Oxidative consumption of root caries biomolecules using ozone. Caries Res. 2004, 38, 364 (Abstract).
 20. Baysan A., Lynch E.: Effect of ozone on the oral microbiota and clinical severity of primary root caries. Am. J. Dent. 2004, 17, 56–60.
 21. Inaba D., Ruben J., Takagi O., Arends J.: Effect of sodium hypochlorite treatment on demineralized of human root dentine in vitro. Caries Res. 1996, 30, 218–224.
 22. Zaura E., Buijs M.J., ten Cate J.M.: Effect of ozone and sodium hypochlorite on caries-like lesion in dentin. Caries Res. 2007, 41, 489–492.
 23. Baysan A., Whiley R., Lynch E.: Anti-microbial effects of a novel ozone generating device on micro-oraganisms associated with primary root carious lesions in vitro. Caries Res. 2000, 34, 498–501.
 24. Huth K.C., Jakob F.M., Saugel B., Cappello C., Paschos E., Hollweck R., Hickel R., Brand K.: Effect of ozone on oral cells compared with established antimicrobials. Eur. J. Oral Sci. 2006, 114, 435–440.
 25. Knight G.M., McIntyre J.M., Craig G.G., Mulyani, Zilm P.S.: The inability of Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus to form a biofilm in vitro on dentine pretreated with ozone. Aust. Dent. J. 2008, 53, 349–353.
 26. Polydorou O., Pelz K., Hahn P.: Antibacterial effect of an ozone device and its comparison with two dentin-bonding systems. Eur. J. Oral Sci. 2006, 114, 349–353.
 27. Polydorou O., Halili A., Wittmer A., Pelz K., Hahn P.: The antibacterial effect of gas ozone after 2 months of in vitro evaluation. Clin. Oral Investig. 2012, 16, 545–550.
 28. Müller P., Guggenheim B., Schmidlin P.R.: Efficacy of gasiform ozone and photodynamic therapy on a multispecies oral biofilm in vitro. Eur. J. Oral Sci. 2007, 115, 77–80.
 29. Walker J.T., Bradshaw D.J., Fulford M.R., Marsh P.D.: Microbiological evaluation of a range of disinfectant products to control mixed-species biofilm contamination in a laboratory model of a dental unit water system. Appl. Environ. Microbiol. 2003, 69, 3327–3332.
 30. Johansson E., Claesson R., van Dijken J.W.V.: Antibacterial effect of ozone on cariogenic bacterial species. J. Dent. 2009, 37, 449–453.
 31. Kronenberg O., Lussi A., Ruf S.: Preventive effect of ozone on the development of white spot lesions during multibracket appliance therapy. Angle Orthod. 2009, 79, 64–69.
 32. Baysan A., Beighton D.: Assessment of the ozone-mediated killing of bacteria in infected dentine associated with non-cavitated occlusal carious lesions. Caries Res. 2007, 41, 337–341.
 33. Hauser-Gerspach I., Pfäffli-Savtchenko V., Dähnhardt J.E., Meyer J., Lussi A.: Comparison of the immediate effects of gaseous ozone and chlorhexidine gel on bacteria in cavitated carious lesions in children in vivo. Clin. Oral Invest. 2009, 13, 287–291.
 34. Holmes J.: Clinical reversal of primary occlusal fissure carious lesions (POFCLs) using ozone in general dental practice. Poradnik Stomatol. 2004, 4, 39–46 [in Polish].
 35. Lussi A., Megert B., Longbottom C., Reich E., Francescut P.: Clinical performance of a laser fluorescence device for detection of occlusal caries lesions. Eur. J. Oral Sci. 2001, 109, 14–19.
 36. Huth K.C., Paschos E., Brand K., Hickel R.: Effect of ozone on non-cavitated fissure carious lesions in permanent molars: a controlled prospective clinical study. Am. J. Dent. 2005, 18, 223–228.
 37. Dähnhardt J.E., Jaeggi T., Lussi A.: Treating open carious lesions in anxious children with ozone. A prospective controlled clinical study. Am. J. Dent. 2006, 19, 267–270.
 38. Składnik-Jankowska J., Pręgiel B., Wszyszcz-Kowalczyk A., Kaczmarek U.: Ozone in treatment of occlusal caries. Magazyn Stomatol. 2005, 15, 9, 16–19 [in Polish].
 39. Turska-Szybka A., Sobczak M., Remiszewski A., Stańczak-Sionek D., Boguszewska-Guttenbaum H.: The treatment of premolar teeth’ primary occlusal pit and fissure caries using ozone-therapy. Nowa Stomatol. 2007, 12, 1, 13–16 [in Polish].
 40. Loncar B., Stipetic M.M., Matosevic D., Tarle Z.: Ozone application in dentistry. Archiv. Med. Res. 2009, 40, 136–137.
 41. Lynch E.: Comment on “The application of ozone in dentistry: A systematic review of the literature”. J. Dent. 2009, 37, 406–410.
 42. Składnik-Jankowska J., Ziętek M., Malicka B., Gmyrek-Marciniak A.: Ozone efficacy in treatment of occlusal caries. Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, Suppl. 3, 131–136 [in Polish]