Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 216–222

Publication type: original article

Language: Polish

Stan narządu żucia u dzieci i młodzieży chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Oral Condition in Children and Adolescents Suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis

Anetta Gmyrek-Marciniak1,B,C,D,F, Urszula Kaczmarek1,A,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania stanu jamy ustnej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów ujawniają pewien związek z częstszym występowaniem próchnicy zębów, chorób przyzębia i zmian w wydzielaniu śliny. U osób chorych stwierdza się ponadto częstsze występowanie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego i wad zgryzu.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia dzieci i młodzieży chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.
Materiał i metody. Zbadano 128 wybranych losowo dzieci i młodzieży obojga płci, w tym 64 chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i 64 zdrowych. Oceniono stan uzębienia pod kątem próchnicy (wskaźniki puw/z, PUW/Z i ich składowe), higieny (wskaźniki PlI, API), przyzębia (wskaźniki GI, mSBI) oraz wad zgryzu (poprzeczne, przednio-tylne, pionowe) i dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego (wskaźnik Helkimo).
Wyniki. U chorych w porównaniu ze zdrowymi nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu (98,4 vs 96,9%) i intensywności próchnicy (wartości puw/z i PUW/Z), z wyjątkiem istotnie wyższej wartości P/Z u chorych (3,42 ± 2,84 vs 2,36 ± 1,99, p < 0,05). Nie stwierdzono również różnic w poziomie higieny jamy ustnej (PlI 1,18 ± 0,48 vs 1,09 ± 0,57 oraz API 35,64 ± 16,84% vs 31,74 ± 17,85%, p > 0,05). U chorych zaobserwowano istotnie gorszy stan przyzębia niż u zdrowych (GI 0,43 ± 0,34 vs 0,21 ± 0,19, p < 0,001, mSBI 16,67 ± 13,29 vs 8,27% ± 8,03, p < 0,001). Wady zgryzu przednio-tylne i poprzeczne występowały znamiennie częściej u chorych w porównaniu ze zdrowymi (odpowiednio 78,1 vs 40,6% oraz 35,9 vs 4,7% p < 0,001). Również u osób chorych istotnie częściej niż u zdrowych stwierdzano łagodne i umiarkowane symptomy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego oceniane wg wskaźnika anamnestycznego – Ai Helkimo (81,2 vs 29,7%, p < 0,001) oraz łagodną do ciężkiej dysfunkcję ocenianą wg wskaźnika klinicznego dysfunkcji – Di Helkimo (79,7 vs 29,7%, p < 0,001).
Wnioski. U chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów występuje większa intensywność zapaleń dziąseł niż u zdrowych przy braku różnic w poziomie higieny jamy ustnej. Częstsze występowanie wad zgryzu i dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego u chorych wskazuje na konieczność objęcia ich specjalnym programem zapobiegawczo-leczniczym.

Abstract

Background. The studies on oral health condition in children and adolescents suffering from juvenile idiopathic arthritis have revealed some link with higher prevalence of dental caries, periodontal diseases and changes in salivary flow. Moreover, frequently occurrence of temporomandibular joint disorders and malocclusions has been reported in ill subjects.
Objectives. Evaluation of oral health condition in children and adolescents suffering from juvenile idiopathic arthritis.
Material and Methods. 128 both sex children and adolescents at the of age 7–18 years, randomly selected, were involved in the study, out of which 64 suffered from juvenile idiopathic arthritis and 64 healthy. In all the subjects their teeth condition in aspect of dental caries prevalence (dmf/t and DMFT values, and theirs components), oral hygiene (PlI, API), periodontal condition (GI, mSBI), malocclusions (related to sagittal, vertical and transverse planes) and temporomandibular joint dysfunctions (after Helkimo index) were assessed.
Results. No significant differences in dental caries frequency (98.4 vs. 96.9%) and severity (dmft and DMFT values) between ill and healthy subjects were found, with exception the significantly higher DT value in ill subjects (3.42 ± 2.84 vs. 2.36 ± 1.99, p < 0.05). No significant differences in the level of oral hygiene (PlI 1.18 ± 0.48 vs. 1.09 ± 0.57 and API 35.64 ± 16.84% vs. 31.74 ± 17.85%, p > 0,05) was also observed. In ill subjects in comparison to healthy ones the significantly poorer periodontal condition was noticed (GI 0.43 ± 0.34 vs. 0.21 ± 0.19, p < 0.001, mSBI 16.67 ± 13.29% vs. 8.27 ± 8.03%, p < 0.001). Malocclusions related to frontal and horizontal planes occurred significantly frequently in ill subjects in comparison to healthy ones (78.1 vs. 40.6% and 35.9 vs. 4.7%, respectively). Mild and moderate symptoms of TMJ dysfunction (anamnestic score – Ai of Helkimo index) and mild to severe dysfunction of TMJ (clinical dysfunction score – Di of Helkimo index) significantly frequently in ill subjects in comparison to the healthy ones were found (81.2 vs. 29.7%, p < 0.001 and 79.7 vs. 29.7%, p < 0.001, respectively).
Conclusion. The subjects suffered from juvenile idiopathic arthritis revealed the higher severity of gingivitis than the healthy ones at the same level of oral hygiene. The higher prevalence of malocclusions and dysfunction of temporomandibular joint in the ill subjects can show the necessity to cover them by the special preventive-therapeutic programme.

Słowa kluczowe

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, próchnica zębów, higiena, przyzębie, wady zgryzu, staw skroniowo-żuchwowy

Key words

juvenile idiopathic arthritis, dental caries, oral hygiene, periodontal condition, malocclusion, temporomandibular joint

References (31)

 1. Romicka A.M., Roztropowicz-Danisiewicz K.: Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym. Biblioteka Pediatry. PZWL, Warszawa 2005, 9–71, 247–257.
 2. Welbury R.R., Thomason J.M., Fitzgerald J.L., Steen I.N., Marshall N.J., Foster H.E.: Increased prevalence of dental caries and poor oral hygiene in juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology 2003, 42, 1445–1451.
 3. Ahmed N., Bloch-Zupan A., Murray K.J., Calvert M., Roberts G.J., Lucas V.S.: Oral health of children with juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 2004, 31, 1639–1643.
 4. Savioli C., Silva C.A., Ching L.H., Campos L.H., Prado E.F., Siqueira J.T.: Dental and facial characteristics of patients with juvenile idiopathic arthritis. Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. Sao Paulo 2004, 59, 93–98.
 5. Miranda L.A., Braga F., Fischer R.G., Sztajnbok F.R., Figueredo C.M., Gustafsson A.: Changes in periodontal and rheumatological conditions after 2 years in patients with juvenile idiopathic arthritis. J. Periodontol. 2006, 77, 1695–1700.
 6. Kobus A., Kierklo A., Jankowska A., Szajda S.D., Zwierz K.: Salivary flow rate, dental status, and oral hygiene injuvenile idiopathic arthritis. Czas. Stomatol. 2008, 61, 547–533 [in Polish].
 7. Walton A.G., Welbury R.R., Foster H.E., Wright W.G., Thomason J.M.: Sialochemistry in juvenile idiopathic arthritis. Oral Dis. 2002, 8, 287–290.
 8. Grosfeld O.: The orthodontist in the team-treatment for children with rheumatoid arthritis. Eur. J. Orthod. 1989, 11, 120–124.
 9. Stabrun A.E.: Impaired mandibular growth and micrognathic development in children with juvenile rheumatoid arthritis. A longitudinal study of lateral cephalographs. Eur. J. Orthod. 1991, 13, 423–434.
 10. Kjellberg H., Kiliaridis S., Karlsson S.: Characteristics of masticatory movements and velocity in children with juvenile chronic arthritis. J. Orofac. Pain. 1995, 9, 64–72.
 11. Hu Y., Billiau A.D., Verdonck A., Wouters C., Carels C.: Variation in dentofacial morphology and occlusion in juvenile idiopathic arthritis subjects: a case-control study. Eur. J. Orthod. 2009, 31, 51–58.
 12. Barr T., Carmichel N.M., Sandor G.K.: Juvenile idiopathic arthritis: a chronic pediatric musculoskeletal condition with significant orofacial manifestations. J. Can. Dent. Assoc. 2008, 74, 813–821.
 13. Forsberg M., Agerberg G., Persson M.: Mandibular dysfunction in patients with juvenile rheumatoid arthritis. J. Craniomandib. Disord. 1988, 2, 201–208.
 14. Karhulahti T., Röninng O., Jämsä T.: Mandibular condyle lesions, jaw movements, and occlusal status in 15-year-old children with juvenile rheumatoid arthritis. Scand. J. Dent. Res. 1990, 98, 17–26.
 15. Olson L., Eckerdal O., Hallonsten A.L., Helkimo M., Koch G., Gäre B.A.: Craniomandibular function in juvenile chronic arthritis. A clinical and radiographic study. Swed. Dent. J. 1991, 15, 71–83.
 16. Barriga B., Lewis T.M., Law D.B.: An investigation of the dental occlusion in children with juvenile rheumatoid arthritis. Angle Orthod. 1974, 44, 329–335.
 17. Röninng O., Barnes S.A., Pearson M.H., Pledger D.M.: Juvenile chronic arthritis: a cephalometric analysis of the facial skeleton. Eur. J. Orthod. 1994, 16, 53–62.
 18. Sidiropoulou-Chatzigianni S., Papadopoulos M.A., Kolokithas G.: Dentoskeletal morphology in children with juvenile idiopathic arthritis compared with healthy children. J. Orthod. 2001, 28, 53–58.
 19. Farronato G., Carletti V., Giannini L., Farronato D., Maspero C.: Juvenile idiopathic arthritis with temporomandibular joint involvement: functional treatment. Eur. J. Paediatr. Dent. 2011, 12, 131–134.
 20. Walton A.G., Welbury R.R., Thomason J.M., Foster H.E.: Oral health and juvenile idiopathic arthritis: a review. Rheumatology 2000, 39, 550–555.
 21. Helkimo M.: Studies on function and dysfunction of the masticatory system. IV. Age and sex distribution of symptoms of dysfunction of the masticatory system in Lapps in the north of Finland. Acta Odontol. Scand. 1974, 32, 255–267.
 22. John M., Lauerwald A., John V., Thiemann H.H.: The production of saliva of patients with juvenile chronic arthritis (JCA). Acta Univ. Carol. Med. 1994, 40, 87–89.
 23. Franklin D.J., Smith R.J., Person D.A.: Sjögren’s syndrome in children. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1986, 94, 230–235.
 24. Drecka-Kuzan K.: Comparative survey on the incidence of dental caries in children with rheumatic fever and rheumatoid arthritis]. Reumatologia 1971, 9, 125–133 [in Polish].
 25. Storhaug K.: Dental health problems in juvenile arthritis. Eular Bull. 1977, 3, 88–92.
 26. Tanchyk A.P.: Dental considerations for the patient with juvenile rheumatoid arthritis. Gen. Dent. 1991, 39, 330–332.
 27. Zifer S.A., Sams D.R., Potter B.J., Jerath R.: Clinical and radiographic evaluation of juvenile rheumatoid arthritis: report of a case. Spec. Care Dentist. 1994, 14, 208–211.
 28. Fitzgerald J., Welbury R.R., Foster H.E.: The dental health of children and young adults with JIA in the north of England. Int. J. Paediatr. Dent. 1999, 9, 6.
 29. Bachanek T., Wójcik-Chęcińska I.: Dental condition and treatment needs in patients with rheumatoid arthritis. Czas. Stomatol. 2000, 53, 82–88 [in Polish].
 30. Reichert S., Machula H.K., Fuchs C., John V., Schaller H.G., Stein J.: Is there a relationship between juvenile idiopathic arthritis and periodontitis? J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 317–323.
 31. Kjellberg H.: Juvenile chronic arthritis. Dentofacial morphology, growth, mandibular function and orthodontic treatment. Swed. Dent. J. 1995, 109, 1–56.