Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 203–208

Publication type: original article

Language: Polish

Występowanie cech Carabellego w pierwszych stałych zębach trzonowych szczęki

Prevalence of Carabelli Trait in Maxillary Permanent First Molars

Katarzyna Herman1,B,C,D,E, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk1,B,E,F, Urszula Kaczmarek1,A,D,E,F, Joanna Kobierska-Brzoza1,B,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W piśmiennictwie niewiele jest prac dotyczących występowania cechy Carabellego w górnych pierwszych zębach trzonowych stałych. Pod pojęciem cechy Carabellego rozumie się zmiany występujące na powierzchni podniebiennej tych zębów mogące przybierać bardzo zróżnicowane formy: dołki, bruzdy, wygórowania oraz typowe guzki różnej wielkości.
Cel pracy. Określenie częstości występowania i ocena nasilenia cechy Carabellego na pierwszych stałych górnych zębach trzonowych u polskich dzieci.
Materiał i metody. Badaniem objęto 566 dzieci, w tym 268 chłopców i 298 dziewcząt w wieku 8 lat zamieszkałych we Wrocławiu. U tych dzieci w badaniu klinicznym stwierdzono obecność obu całkowicie wyrzniętych, wolnych od próchnicy pierwszych stałych górnych zębów trzonowych. Określono częstość występowania cechy Carabellego z uwzględnieniem płci dziecka. Porównano częstość występowanie zmian jednoi obustronnych. Zaawansowanie zmian oceniano według 7-stopniowej skali Dahlberga.
Wyniki. Częstość występowania cechy Carabellego wynosiła 49,5%. Najbardziej były rozpowszechnione zmiany obustronne; zaobserwowano je u 41,5% badanych (jednostronne odpowiednio u 8,0% badanych, p < 0,0001). Wśród zmian obustronnych przeważały takie, których zaawansowanie było jednakowe po obu stronach łuku zębowego (34,8%). Różne nasilenie zmian obustronnych stwierdzono u 6,7% dzieci (p < 0,0001). Najczęściej diagnozowano obustronne występowanie małego guzka kwalifikowanego jako kod 5 wg skali Dahlberga (11,5% przypadków). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w występowaniu i nasileniu cechy Carabellego u chłopców i dziewcząt.
Wnioski. Cecha Carabellego występuje często w polskiej populacji. Obecność tej cechy powoduje bardziej skomplikowaną budową anatomiczną zębów trzonowych, a tym samym większą liczbą miejsc retencyjnych, potencjalnie bardziej narażonych na próchnicę zębów.

Abstract

Background. There has been very little data in the literature on Carabelli trait in permanent upper first molars. It can demonstrate a variety of morphological forms, sizes and expressions, ranging from pits or grooves by slight prominences to distinct cusps.
Objectives. Evaluation of the occurrence and expression of the Carabelli trait on maxillary first permanent molars in polish children.
Material and Methods. 566 both sex 8-year old children with two caries free, fully erupted maxillary permanent first molars were enrolled in the study. The frequency of Carabelli trait was evaluated. The prevalence and expression of Carabelli trait were assessed according to Dahlberg rating score.
Results. The prevalence of Carabelli trait was 49.5%. Bilaterally occurred structures were significantly more frequent than unilateral ones – 41.5% vs. 8.0%, p < 0.0001. The majority of bilateral structures were those with the similar expression on both sides of dental arch (34.8%). Various expression of bilateral trait was observed in 6.7% children (p < 0.0001). The most common finding was bilaterally occurring Carabelli cusp classified as 5 grade according to Dahlberg scale (11.5%). There were no significant differences in the incidence and expression of Carabelli trait between the boys and girls.
Conclusion. The prevalence of Carabelli trait is common in Polish population. The presence of this feature results in more complex morphology of molars and can make difficulties in proper removal of dental plaque. The subjects with this trait could be potentially more susceptible for caries development in their maxillary first molars.

Słowa kluczowe

dzieci, cecha Carabellego, pierwsze stałe górne zęby trzonowe

Key words

children, Carabelli trait, maxillary permanent first molars

References (23)

 1. Łasiński W.: Teeth and dentition. In: Head anatomy for dentists. PZWL, Warszawa 1993, 134–138 [in Polish].
 2. Mavrodisz K., Rózsa N., Budai M, Soós A., Pap I., Tarján I.: Prevalence of accessory tooth cusps in a contemporary and ancestral Hungarian population. Eur. J. Orth. 2007, 29, 166–169.
 3. Hilson S.: Dental anthropology. Cambridge University Press, Cambridge 2002, 85–101.
 4. Alvesalo N., Nuutila M., Portin P.: The cusps of Carabelli. Occurrence in first upper molars and evaluation of its heritability. Acta Odontol. Scand. 1975, 33, 191–197.
 5. Harris E.F.: Carabelli’s trait and tooth size of human maxillary first molars. Am. J. Phys. Anthropol. 2007, 132, 238–246.
 6. Dietz V.H.A.: Common dental morphotic factor: the Carabelli’s cusp. J. Am. Dent. Assoc. 1944, 31, 784–789.
 7. Scott G.R.: Population variation of Carabelli’s trait. Hum. Biol. 1980, 52, 63–78.
 8. Biggerstaff R.H.: Heritability of the Carabelli cusp in twins. J. Dent. Res. 1973, 52, 40–44.
 9. Davis P.J., Rook A.H.: The presentation of talon cusp: diagnosis, clinical features, associations and possible aetiology. Br. Dent. J. 1986, 160, 84–88.
 10. Hattab F.H., Yassin O.M., Al-Nimri K.S.: Talon cusp in permanent dentition associated with other dental anomalies: review of literature and reports of seven cases. ADSC J. Dent. Child. 1996, 63, 368–376.
 11. Hedge S., Kumar B.R.A.: Mandibular talon cusp: report of two rare cases. Int. J. Ped. Dent. 1999, 9, 303–306.
 12. Hunter J.P., Guatelli-Steinberg D., Weston T.C., Durner R., Bestinger T.K.: Model of tooth morphogenesis predicts Carabelli cusp expression, size, and symmetry in humans. PloS One 2010, 29, 5, 11844.
 13. Kieser J.A.: An analysis of the Carabelli trait in the mixed deciduous and permanent human dentition. Arch. Oral Biol. 1984, 29, 403–406.
 14. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F.: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej. Polska 2008, Warszawa.
 15. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F.: Monitoring zdrowia jamy ustnej. Polska 2010, Warszawa.
 16. Dahlberg A.A.: Analysis of American Indian dentition. Dental Anthropology. Pergamon Press, Oxford 1963, 149–178.
 17. Lauc T.: Influence of inbreeding on the Carabelli trait in a human isolate. Dent. Anthropol. 2003, 16, 65–72.
 18. Kieser J.A. Van Der Merwe C.A.: Classificatory reliability of the Carabelli trait in man. Arch. Oral Biol. 1984, 29, 795–801.
 19. Kannapan J.G., Swaminathan S.: A study of dental morphological variation. Tubercle of Carabelli. Indian J. Dent. Res. 2001, 12, 145–149.
 20. Kondo S., Townsend G.C.: Associations between Carabelli trait and cusp areas in human permanent maxillary first molars. Am. J. Phys. Anthropol. 2006, 129, 196–203.
 21. Harris E.F.: Carabelli’s trait and tooth size of human maxillary first molars. Am. J. Phys. Anthropol. 2007, 132, 238–246.
 22. Hsu J.W., Tsai P.L., Hsiao T.P., Chang H.P., Lin L.M., Yu H.S., Ferguson D.: Ethnic dental analysis of shovel and Carabelli’s traits in a C hinese population. Austr. Dent. J. 1999, 44, 40–45.
 23. Bang G., Hasund A.: Morphologic characteristics of the Alaskan Eskimo dentition. II. Carabelli’s cusp. Am. J. Phys. Anthropol. 1972, 37, 35–39.