Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 189–194

Publication type: original article

Language: Polish

Występowanie erozji zębów u 15-letniej młodzieży z województwa opolskiego

Prevalence of Dental Erosion in 15-Year-Old Subjects from Opole Province

Urszula Kaczmarek1,C,D,E,F, Joanna Kobierska-Brzoza1,B, Katarzyna Fita1,B

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Na podstawie piśmiennictwa stwierdza się, że erozja zębów dotyczy coraz większej liczby osób, niewiele jest natomiast danych na temat występowania zmian erozyjnych w polskiej populacji.
Cel pracy. Zbadanie częstości występowania i intensywności erozji zębów u młodzieży 15-letniej.
Materiał i metody. W ramach „Ogólnopolskiego monitoringu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań” (2011 r.) zbadano 181 osób obojga płci w wieku 15 lat mieszkających w rejonie miejskim i wiejskim województwa opolskiego. Zmiany erozyjne oceniano według kryteriów wskaźnika BEWE. Analizę materiału przeprowadzono w zależności od miejsca zamieszkania (miasto i wieś) oraz płci, obliczając frekwencję i intensywność zmian oraz ryzyko.
Wyniki. Występowanie zmian erozyjnych wynosiło 16,6% i było nieco częstsze w rejonie miejskim w porównaniu z wiejskim oraz częstsze u chłopców niż dziewcząt. U badanych występowały niemal wyłącznie zmiany pierwszego stopnia, tj. początkowe uszkodzenia szkliwa. Średnia wartość skumulowanego wskaźnika BEWE obliczona w odniesieniu do osób z erozją wynosiła 3,40 ± 2,06, co pozwala zaliczyć badanych do grupy małej ciężkości erozji. Wskaźnik BEWE obliczony w stosunku do wszystkich badanych wynosił natomiast 0,56 ± 1,48, wskazując na brak ryzyka erozji w badanej próbie populacji.
Wnioski. U badanych nie stwierdzono występowania ryzyka erozji zębów. Zaobserwowane zmiany charakteryzowały się początkowym uszkodzeniem szkliwa i występowały nieco częściej w rejonie miejskim niż wiejskim oraz nieco częściej u chłopców w porównaniu z dziewczynkami.

Abstract

Background. The data from the literature reveal a continuous increase the dental erosion development, however the data considering the prevalence of erosion in Polish population are scarce.
Objectives. Evaluation of frequency and severity of dental erosion in 15-year-old adolescents.
Material and Methods. 181 both sex 15-year-old subjects living in urban and rural region of Opole province were examined in frame of the national monitoring survey (2011). Dental erosion was evaluated according to the BEWE scoring system. The obtained data were analysed in relation to the residence region (urban and rural) and gender calculating the frequency and severity of dental erosion.
Results. The frequency of dental erosion was 16.6%, slightly higher in the subjects from urban area in comparison to rural one and slightly higher in boys than girls. The observed lesions were almost only the first degree lesions, i.e. initial loss of enamel. The mean value of cumulative BEWE score calculating for the erosion affected was 3.40 ± 2.06 categorizing the subjects to the group with low erosion level. However, the BEWE score calculated for all examined subjects was 0.56 ± 1.48 showing no erosion risk in the studied group of population.
Conclusion. In the examined subjects no erosion risk was found. The observed dental erosions were lesions with the initial loss of hard dental tissues and appeared slightly more frequently in urban than rural area and more slightly frequently in boys in comparison to girls.

Słowa kluczowe

erozje zębów, występowanie, intensywność, młodzież 15-letnia, województwo opolskie

Key words

dental erosion, prevalence, severity, 15-year-olds, Opole province

References (25)

 1. Imfeld T.: Dental erosion. Definition, classification and links. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, pt2, 151–155.
 2. Scheutzel P.: Etiology of dental erosion – intrinsic factors. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, 2, Part 2, 178–190.
 3. Zero D.T.: Etiology of dental erosion – extrinsic factors. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, pt2, 162–177.
 4. Barron R.P., Carmichael R.P., Marcon M.A., Sandor G.K.: Dental erosion in gastroesophageal reflux disease. J. Can. Dent. Assoc. 2003, 69, 84–89.
 5. Axelsson O.: An introduction to risk prediction and preventive dentistry. Quintessence Publishing Co Inc 1999, 84.
 6. Lussi A.: Dental erosion: clinical diagnosis and case history taking. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, pt2, 191–198.
 7. Luo Y., Zeng X.J., Du M.Q., Bedi R.: The prevalence of dental erosion in preschool children in China. J. Dent. 2005, 33, 115–121.
 8. O’Brien M.: Children`s dental health in the United Kingdom 1993. Office of Population Censures and surveys 1994. Her Majesty`s Stationery Office, London.
 9. Kaczmarek U., Woźniak J., Sołtan E., Wilk-Sieczak B., Sommer-Szelepin E.: Dietetic and hygienic habits in children with dental erosion. Przegl. Stomat. Wieku Rozw. 2001, 1, 22–25 [in Polish].
 10. Dugmore C.R., Rock W.P.: The prevalence of tooth erosion in 12-year-old children. Br. Dent. J. 2004, 196, 279–282.
 11. Waszkiel D.: Erosiones atypicae – etiopathogenesis, clinics and prevention in own studies. Habilitation thesis Medical University of Bialystok, 2000, 27 [in Polish].
 12. Lussi A., Schaffner M., Hotz P., Suter P.: Dental erosion in a population of Swiss adults. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1991, 19, 286–290.
 13. Bartlett D., Ganss C., Lussi A.: Basic Erosive Wear Examination (BEWE): a new scoring system for scientific and clinical needs. Clin. Oral Invest. 2008, 12, Suppl. 1, 59–63.
 14. Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Rusyan E., Ganowicz M., Zawadziński M., Garus-Pakowska A.: Oral health monitoring. Oral health status and its conditioning and preventive-treatment needs in children in age of 5, 7 and 12 years. Poland 2011. Warsaw 2011 [in Polish].
 15. Jaeggi T., Lussi A.: Prevalence, incidence and distribution of erosions. Monogr. Oral Sci. 2006, 20, 45–65.
 16. Arnadottir I.B., Holbrook W.P., Eggertsson H., Gudmundsdòttir H., Jònsson S.H., Gudlaugsson J.O., Saemundsson S.R., Eliasson S.T., Àgustsdottir H.: Prevalence of dental erosion in children: a national survey. Community Dent. Oral Epidemiol. 2010, 38, 521–526.
 17. Arnadottir I.B., Jònsson S.H., Holbrook W.P., Saemundsson S.R., Eggertsson H., Gudmundsdòttir H., Gudlaugsson J.O., Eliasson S.T., Àgustsdottir H.: A N ational Survey of Tooth Erosion Using the BEWE Index. 88th General Session & Exhibition of the IADR, Barcelona Spain 2010, abstr. 1995.
 18. Margaritis V., Mamai-Homata E., Koletsi-Kounari H., Polychronopoulou A.: Evaluation of three different scoring systems for dental erosion: a comparative study in adolescents. J. Dent. 2011, 39, 88–93.
 19. Milosevic A., Young P.J., Lennon M.A.: The prevalence of tooth wear in 14-year-old school children in Liverpool. Commun. Dent. Health 1994, 11, 2, 83–86.
 20. Williams D., Croucher R., Marcenes W., O’Farrell M.: The prevalence of dental erosion in the maxillary incisors of 14-year-old schoolchildren living in Tower Hamlets and Hackney, London, UK. Int. Dent. J. 1999, 49, 211–216.
 21. Bardsley P.F., Taylor S., Milosevic A.: Epidemiological studies of tooth wear and dental erosion in 14-yearold children in North West England. Part 1: The relationship with water fluoridation and social deprivation. Br. Dent. J. 2004, 197, 413–416.
 22. Al-Dlaigan Y.H., Shaw L., Smith A.: Dental erosion in a group of British 14-year-old, school children. Part I: Prevalence and influence of differing socioeconomic backgrounds. Br. Dent. J. 2001, 190, 145–149.
 23. Van Rijkom H.M., Truin G.J., Frencken J.E., König K.G., van ‘t Hof M.A., Bronkhorst E.M., Roeters F.J.: Prevalence, distribution and background variables of smooth-bordered tooth wear in teenagers in the hague, the Netherlands. Caries Res. 2002, 36, 147–154.
 24. Auad S.M., Waterhouse P.J., Nunn J.H., Steen N., Moynihan P.J.: Dental erosion amongst 13- and 14-year-old Brazilian schoolchildren. Int. Dent. J. 2007, 57, 161–167.
 25. McGuire J., Szabo A., Jackson S., Bradley T.G., Okunseri C.: Erosive tooth wear among children in the United States: relationship to race/ethnicity and obesity. Int. J. Paediatr. Dent. 2009, 19, 91–98.