Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 184–188

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena występowania zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego i potrzeb leczenia ortodontycznego u 12-letnich dzieci

Assessment of Temporomandibular Joint Dysfunction and Orthodontic Treatment Needs of 12-Year-Old Children

Tamara Pawlaczyk-Kamieńska1,B,D,E,F, Aneta Olszewska1,B,D,E,F, Maria Borysewicz-Lewicka1,A,B,D,E,F

1 Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Narodowy Program Zdrowia zobowiązuje władze administracyjne do realizacji lokalnych programów profilaktycznych oraz wspierania działalności leczniczej na swoim terenie. W związku z tym zaleceniem na zlecenie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania w celu zebrania informacji o stanie zdrowia jamy ustnej 12-letnich mieszkańców przeprowadzono badanie epidemiologiczne obejmujące m.in.: występowanie próchnicy, chorób dziąseł i przyzębia, wad zgryzu oraz zaburzeń funkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
Cel pracy. Ocena występowania dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i wad zgryzu u dzieci 12-letnich.
Materiał i metody. Protokół badań obejmował uproszczony sposób oceny wady zgryzu na podstawie tzw. objawu wiodącego, czyli łatwego do zauważenia odchylenia od normy. Badanie stawu skroniowo-żuchwowego polegało na obserwacji toru żuchwy podczas jej odwodzenia i przywodzenia. Odnotowywano ponadto obecność lub brak trzasków podczas fazy otwierania i zamykania ust. W wywiadzie uwzględniano również występowanie bólu w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Ogółem badaniem objęto 2522 osoby, z ogółu populacji 12-latków zamieszkałych w Poznaniu.
Wyniki. U 97% badanych nie stwierdzono jakichkolwiek objawów patologicznych ze strony stawu skroniowo-żuchwowego. Najczęściej obserwowano nieprawidłowy tor żuchwy podczas ruchu odwodzenia (u 1,19% badanych, 2% chłopców i 0,37% dziewcząt). Zarówno trzaski, jak i zbaczanie żuchwy podczas jej odwodzenia występowały u 0,24% osób. Tylko 0,2% badanych skarżyło się w wywiadzie na dolegliwości bólowe stawu skroniowo-żuchwowego. Zgryz prawidłowy odnotowano u 35,4% badanych (37,8% dziewcząt, 32,7% chłopców). U 13,3% 12-latków występowała konieczność przeprowadzenia pilnej konsultacji ortodontycznej.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie w grupie dzieci 12-letnich potrzeb leczniczych zarówno w odniesieniu do obserwowanych wad zgryzu, jak i zapobiegania dysfunkcjom stawów skroniowo-żuchwowych (Dent Med. Probl. 2012, 49, 2, 184–188).

Abstract

Background. National Health Program requires administrative authorities to implement local prevention programs and to support medical activities in their area. On behalf of the Department of Health, C ity Council of Poznan, in order to gather information about the state of oral health 12-year-old residents, conducted an epidemiological study including a number of aspects: the presence of caries and periodontal disease, malocclusion, and temporomandibular joint dysfunction.
Objectives. The aim of study was to evaluate the prevalence of dysfunction of the temporomandibular joint and medical needs associated with malocclusion in 12-year-old children.
Material and Methods. The study protocol included a simplified way of assessing malocclusion based on the leading symptom, which is an easy to notice deviation from the norm. The examination of TMJ was performed by observation of the jaw to jaw relationship during opening and closing movement and the presence of clicking/popping. I n an interview the presence of pain in the TMJ was also taken into account. Total study involved 2,522 people from the general population of 12-year-old children living in Poznan.
Results. 97% of respondents did not show any signs of pathology of the TMJ. The most frequently observed was an abnormal movement path of the mandible during abduction (at 1.19% of the respondents, 2% of boys and 0.37% girls). Both clicking and the deviation on the mandible occurred in 0.24% of the children. O nly 0.2% of the respondents complained in an interview of the TMJ associated pain. N ormal occlusion was reported in 35.4% of respondents (37.8% girls, 32.7% boys). 13.3% of 12-year-old children had an urgent orthodontic consultation need.
Conclusion. Results have indicated the presence of orthodontic treatment needs of the youth, both in aspect of the observed malocclusion and prevention of temporomandibular joint dysfunction.

Słowa kluczowe

staw skroniowo-żuchwowy, zgryz, dysfunkcje, dzieci 12-letnie

Key words

temporomandibular joint (TMJ), occlusion, dysfunction, children aged 12

References (29)

 1. Komorowska A.: Relations between professionaly asessed and self-perceived need for orthodontic treatment. Ortod. Współ. 1999, 1, 5–10 [in Polish].
 2. E merich-Poplatek K., Adamowicz-Klepalska B., Kaczmarczyk J., Maraszkiewicz-Kulesza M.: The state of occlusion in the population with developing dentition in the Danzig district. Czas Stomatol. 1999, 52, 301–306 [in Polish].
 3. G rzybowska-Substelna J., Pisulska-Otremba A.: Malocclusions in preschool children with/without articulation disorders. Czas Stomatol. 2001, 54, 51–56 [in Polish].
 4. C olonna-Walewska M.: Assessment of the prevalence of acoustic symptoms within the temporomandibular joints in school-going population with co-existing malocclusion. Czas Stomatol. 2008, 61, 260–266 [in Polish].
 5. Borysewicz-Lewicka M., Kruszyńska-Rosada M., Zawadka A., Liweń B., Lempe B. Wiśniewska K., Gerreth K.: Dysfunctions and parafunctions of stomatognathic system in children with disabilities and/or chronic disease from Wielkopolska. Pol. J. Environ. Study 2008, 17, 6, 55–61 [in Polish].
 6. Szpringer-Nodzak M., Moszczeńska-Cieślikowska B., Remiszewski A., Gieorgijewska J.: Ocena warunków zgryzowych i stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci 7–12 letnich. Czas Stomatol. 1991, 52, 834–838 [in Polish].
 7. Karolonek M., Matthews-Brzozowska T.: Prevalence of malocclusion in schoolchildren in Poland and in the world – a review of the literature. Stomatol. Współ. 2006, 11, 2, 23–26 [in Polish].
 8. C arlsson G., Egermark I., Magnusson T.: Predictors of signs and symptoms temporomandibular disorders. A 20-year follow-up study from childhood to adulthood. Acta Odont. Scan. 2002, 60, 180–181.
 9. C hłapowska J., Borysewicz-Lewicka M., Włoch St., Łakomski J., Koralewski M.: Incidence of functional disturbance symptoms of the masticatory apparatus in schoolchildren. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 3, 16–18 [in Polish].
 10. L itko M., Kleinrok J.: Mandibular dysfunctions in children and adolescents – a review of the literature. Prot. Stomatol. 2007, 62, 105–111 [in Polish].
 11. L itko M., Piórkowska-Skrabucha B., Czelej-Piszcz E., Kleinrok J.: Mandibular dysfunctions in children and adolescents in studies performed in the Department of craniomandibular dysfunctions of the Medical University in Lublin. Czas. Stomatol. 2007, 60, 118–126 [in Polish].
 12. Krysiński Z., Sójka A.: The symptoms of the disorders of the masticatory system in juvenile patients with orthopedic dysfunctions – preliminary investigations. Prot. Stomatol. 2005, 60, 267–272 [in Polish].
 13. Zedler A., Zienkiewicz J., Dijakiewicz M., Szycik V., Soroka-Letkiewicz B., Dijakiewicz J.: The acoustic signals of temporo-mandibular joint stepping out at children from defects od occlusion in individual phase of movement of jaw. Ann. Acad. Med. Gedan. 2006, 36, 225–232 [in Polish].
 14. Borysewicz-Lewicka M., Chłapowska J., Kruszyńska-Rosada M., Śniatała R.: Occurence of malocclusion in children aged 12 and 18 from Poznań voivodeship. Pozn. Stomatol. 1996, 24,129–135 [in Polish].
 15. World Health Surveys. Basic Methods. WHO, Geneve 1986, 3rd ed.
 16. Mew J.R.C.: The aetiology of temporomandibular disorders: a philosophical overview. Eur. J. Orthod. 1997, 19, 249–258.
 17. R iolo M.L., Brandt D., Tenhave T.R.: Associations between occlusal characteristics and symptoms of TMJ dysfunction in children and young adults. AJO-DO 1987, 92, 467–477.
 18. Henrikson T., Nilner M., Kurol J.: Signs of temporomandibular disorders in girls receiving orthodontic treatment. A prospective and longitudinal comparison with untreated Class II malocclusions and normal occlusion subjects. Eur. J. Orthod. 2000, 22, 271–281.
 19. Sonnesen L., Bakke M., Solow B.: Malocclusion traits and symptoms and signs of temporomandibular disorders in children with severe malocclusion. Eur. J. Orthod. 1998, 20, 543–559.
 20. Kerstens H.C.J., Tuinzing D.B., van der Kwast W.A.M.: Temporomandibular joint symptoms in orthognathic surgery. J. Craniomaxillofac. Surg. 1989, 17, 215–218.
 21. Solberg W.K.: Temporomandibular disorders. Br. Dent. J. 1986, 160, 317–322.
 22. Upton L.G., Scott R.F., Hayward J.R.: Major maxillomandibular malrelations and temporomandibular joint pain-dysfunction. J. Prosthet. Dent. 1984, 51, 686–690.
 23. Magnusson T., Ahlborg G., Finne K.: Changes in temporomandibular joint dysfunction after surgical correction of dentofacial anomalies. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1986, 15, 707–714.
 24. White C.S., Dolwick M.F.: Prevalence and variance of temporomandibular dysfunction in orthognathic surgery patients. Int. J. Adult Orthodon. Orthognath. Surg. 1992, 7, 7–14.
 25. Fernández S.J., Gōmez G.J.M., del Hoyo J.A.: Relationship between condylar position, dentofacial deformity and temporomandibular joint dysfunction: an MRI and CT prospective study. J. Craniomaxillofac. Surg. 1998, 25, 35–42.
 26. R oberts C.A., Tallents R.H., Katzberg R.W., Sanchez-Woodworth R.E., Espeland M.A., Handelman S.L.: Comparison of internal derangements of the TMJ with occlusal findings. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 63, 645–650.
 27. Dahlberg G., Petersson A., Westesson L., Eriksson L.: Disk displacement and temporomandibular joint symptoms in orthognathic surgery patients. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1995, 79, 273–277.
 28. Egermark I., Ronnerman A.: Temporomandibular disorders in the active phase of orthodontic treatment. J. Oral Rehabil. 1995, 22, 613–618.
 29. E germark-Ericsson I., Carlson G.E., Magnusson T.: A long term epidemiologicstudy of the relationships between occlusal factors and mandibular dysfunction in children and adolescents. J. Dent. Res. 1987, 66, 67–71.