Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 166–172

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena dynamiki próchnicy u 6-letnich dzieci z województwa lubuskiego

Assessment of Dynamics of Dental Caries in 6-Year-Old Children from the Lubuskie Province

Joanna Chłapowska1,A,B,D,E, Karolina Gerreth1,A,B,D,E, Kristina Pilipczuk-Paluch1,C,D,E, Maria Borysewicz-Lewicka1,A,D,E

1 Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej jest programem socjoepidemiologicznym realizującym założenia badawcze Światowej Organizacji Zdrowia. Uzyskane wyniki pozwalają przede wszystkim ocenić dynamikę choroby próchnicowej oraz skuteczność opieki stomatologicznej na danym obszarze. Przeprowadzone w latach 2010 i 2011 w województwie lubuskim badanie stanu uzębienia mieszkańców objęło m.in. dzieci w wieku 6–7 lat.
Cel pracy. Ocena stanu uzębienia i przyrostu próchnicy zębów mlecznych i stałych w tej samej populacji dzieci w ciągu 1 roku.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła grupa 44 dzieci (23 dziewczynki, 21 chłopców), wybrana spośród 180 6-latków oraz 130 uczniów w wieku 7 lat objętych programem odpowiednio w 2010 i 2011 r. W badanej grupie przeprowadzono 2-krotnie, w odstępie 1 roku, ocenę występowania i intensywności próchnicy (puw-z, PUW-Z) na podstawie wyniku badania klinicznego jamy ustnej.
Wyniki. Obliczona średnia liczba puw (uzębienie mleczne) i PUW (uzębienie stałe) w 2010 r. wyniosła odpowiednio: 6,18 i 0,06; a w 2011 r. 6,34 i 0,32. Różnica wartości wskaźnika wskazała na wzrost nasilenia choroby próchnicowej w badanej grupie dzieci. W odstępie rocznym przyrost próchnicy wyniósł 0,16 w uzębieniu mlecznym oraz 0,26 w uzębieniu stałym. W uzębieniu mlecznym przyrost próchnicy wynikał zarówno ze wzrostu liczby zębów z aktywną próchnicą, jak i usuniętych z powodu próchnicy. Zwiększyła się natomiast liczba dzieci z próchnicą w uzębieniu stałym (o 8 osób). Przyrost intensywności próchnicy był spowodowany głównie wzrostem liczby zębów z nieleczonymi ubytkami próchnicowymi.
Wnioski. Występowanie choroby próchnicowej w zębach stałych dzieci badanej grupy w krótkim czasie od ich wyrznięcia wskazuje, że w okresie wymiany uzębienia powinny być one objęte zintensyfikowanym programem profilaktyki próchnicy.

Abstract

Background. Nationwide Dental Health Monitoring Program is a socio-epidemiological research following the principles of the World Health Organization. The obtained results enable to evaluate the dynamics of dental caries as well as effectiveness of dental care in the selected area in selected area. Dental health status evaluation was performed in Lubuskie Province in 2010 and 2011. The research was carried out on children 6–7 years old.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the dental caries increment of deciduous and permanent teeth in the same population of children.
Material and Methods. The research was carried out in 44 children (23 girls, 21 boys) out of 180 6-year-olds and 130 7 year old schoolchildren who participated in these studies respectively in 2010 and 2011. Evaluation of caries frequency and intensity (dmft, DMFt) was performed twice, in the study group, at an interval of one year on the basis of results of a clinical examination.
Results. Average dmft number (deciduous dentition) and DMFT number (permanent dentition) was calculated, which in 2010 amounted to 6.18 and 0.06, respectively, while in 2011 it was 6.34 and 0.32. The difference in caries intensity each year showed an increase in the severity of dental caries in the study group. In the one year period, caries increment was 0.16 in the deciduous dentition and 0.26 in the permanent dentition. The milk teeth caries increment resulted both from an increase in the number of teeth with active caries as well as from teeth removal due to dental caries. However, caries increment in the permanent dentition was mainly due to increase in the number of teeth with active caries.
Conclusion. The occurrence of caries in permanent teeth shortly after their eruption indicates that children during the period of teeth exchange are not subject to intensive preventive care and treatment.

Słowa kluczowe

epidemiologia, próchnica zębów, dzieci szkolne

Key words

epidemiology, dental caries, school-children

References (13)

 1. Bromblik A., Wierzbicka M., Szatko F.: Impact of environmental conditions on the incidence and course of dental caries in children. Czas. Stomatol. 2010, 63, 301–309 [in Polish].
 2. Jodkowska E.: Percentage of children and adolescents covered by the nationwide caries prophylactic program in Poland. Czas. Stomatol. 2011, 64, 50–66 [in Polish].
 3. World Health Organization Oral Health Surveys Basic Methods. Geneva 1997.
 4. Pawka B., Dreher P., Herda J., Szwiec I., Krasicka M.: Dental caries in children as a social problem. Probl. Hig. Epidemiol. 2010, 91, 5–7 [in Polish].
 5. Ganowicz M., Wierzbicka M., Pierzynowska E., Zawadziński M., Jodkowska E.: Caries prevalence in 6 year-old children in Poland in 2005. Nowa Stomatol. 2007, 12, 3–7 [in Polish].
 6. Jodkowska E.: Fissure sealing of the masticatory surface of molar teeth as one of the methods of dental caries prophylaxis. Czas. Stomatol. 2010, 63, 672–681 [in Polish].
 7. Rybarczyk-Townsend E., Lubowidzka B., Wochna-Sobańska M.: Dental state of 6 year old children in the region of Łódź for the year 2005. Przegl. Epidemiol. 2007, 61, 593–599 [in Polish].
 8. Gmyrek-Marciniak A., Kaczmarek U., Fita K., Wilk-Sieczak B.: Dental status and treatment needs in 6-year-old children from randomly selected preschools in Wrocław. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 463–469 [in Polish].
 9. Małkiewicz K., Kępa-Prokopienko J., Jodkowska E.: Caries frequency and intensity in 6 and 12-years-old children in mazowieckie province. Nowa Stomatol. 2006, 11, 1, 11–14 [in Polish].
 10. Szafrańska B., Waszkiel D.: The incidence and intensity of caries in 3- to 7-year-old children living in Białystok. Czas. Stomatol. 2008, 61, 480–487 [in Polish].
 11. Louklinski R., Sowa J., Jodkowska E.: Frequency and intensity of caries in children and youth aged 6, 15 and 18 years in the Mazowieckie Voivodeship. Magazyn Stomatol. 2010, 93–98 [in Polish].
 12. Chłapowska J.: Frequency and intensity of caries in the deciduous teeth of 6 and 7 year olds from the Poznań region. Stomatol. Współ. 2001, 8, 26–30 [in Polish].
 13. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M.: Clinical evaluation of the progress of dental caries in deciduous teeth in preschool children. Czas. Stomatol. 2000, 53, 345–351 [in Polish].